23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 017-034384
Offentliggjort
25.01.2018
Udbudstype
Begrænset udbud

Udbyder

Søfartsstyrelsen

Vindere

Rammeaftale om batteripakker til energiforsyning af flydende afmærkning

(07.06.2018)
Celltehc Abatel AB
Kista

Rammeaftale om batteripakker til energiforsyning af flydende afmærkning


Søfartsstyrelsen

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Søfartsstyrelsen
29831610
Valby
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 72196000
E-mail: udbud@dma.dk
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.soefartsstyrelsen.dk

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.soefartsstyrelsen.dk/OmOs/Udbud/Sider/Udbud.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Rammeaftale om batteripakker til energiforsyning af flydende afmærkning

II.1.2) Hoved-CPV-kode
31411000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Søfartsstyrelsen ønsker at indgå en rammeaftale om indkøb batteripakker der skal energiforsyne lanterner på Søfartsstyrelsens lystønder/flydende afmærkning, der er udlagt i danske farvande.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Søfartsstyrelsen ønsker at indgå en rammeaftale om indkøb batteripakker der skal energiforsyne lanterner på Søfartsstyrelsens lystønder/flydende afmærkning som typisk er udlagt mellem 42 og 84 måneder ad gangen i danske farvande. Batteripakkerne ønskes baseret på alkaliske primærbatterier og skal være tilpasset Søfartsstyrelsens standard for fysisk opbygning, batterispænding og batterikapaciteter, som nærmere beskrevet i udbudsmaterialet.

Lanternerne er kun i drift om natten, hvor de blinker en forud programmeret lyskarakter. Lanternerne er forsynede med en switch mode strømforsyning, hvilket medfører at belastningsformen er af type KONSTANT EFFEKT, med overlejrede strømimpulser i kHz området. Batteri belastes, afhængig af lanternetype, med en konstant effekt på mellem 0,5 og 4W, når lanternen lyser og med en meget lille effekt, når lanterner er slukket (tomgangsforbrug). En typisk lyskarakter er 0,5 sekund lys og 4,5 sekund mørke.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Der vil blive udvalgt 5 ansøgere, der inviteres til at afgive tilbud på denne rammeaftale. Er der flere end 5 ansøgere, der lever op til kravene til egnethed, vil de fem ansøgere udvælges på baggrund af, hvilke ansøgere, der har dokumenteret de mest relevante referencer.

Følgende tillægges særlig positiv betydning i udvælgelsen:

— At referencerne dokumenterer erfaring med alkaliske primærbatterier,

— At referencerne dokumenterer erfaring med batterier eller andre energikilder til maritimt brug.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal for at ansøge om deltagelse på rammeaftalen, vedlægge det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) med angivelse af følgende oplysninger:

— Oplysninger om ansøgers likviditetsgrad, opgjort som: (omsætningsaktiver x 100) / kortfristet gæld. Oplysningen om likviditetsgrad skal angives i ESPD'et del IV, B: Økonomisk og finansiel formåen, under "øvrige økonomiske og finansielle krav".

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Likviditetsgrad på minimum 100 % i det seneste disponible årsregnskab.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal for at ansøge om deltagelse på rammeaftalen, vedlægge det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) med angivelse af følgende oplysninger:

— Referencer på opgaver udført i de seneste 3 år på det udbudte område. Referencerne skal beskrives i ESPD'et del IV, C: Teknisk og faglig formåen.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Kontrakten er en del af det samlede udbudsmateriale, som er tilgængelig på Søfartsstyrelsens hjemmeside,http://www.soefartsstyrelsen.dk/OmOs/Udbud.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 02/03/2018
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 12/03/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

Primo 2022.

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

Ansøger skal udfylde og aflevere det fælleseuropæiske udbudsdokument (ESPD) som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3 nævnte forhold. Der henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning til det fælleseuropæiske udbudsdokument: http://www.kfst.dk/~/media/KFST/Publikationer/Dansk/2016/20160916 %20ESPD%20saadan%20virker%20det.pdf.

En virksomhed der deltager i udbuddet alene, og således ikke deltager sammen med andre eller baserer sig på andre enheders kapacitet for at opfylde kravene til egnethed og udvælgelse, skal kun udfylde 1 ESPD.

Hvis en virksomhed deltager i udbuddet sammen med andre, f.eks. hvis en virksomhed indgår et konsortium eller lignende, skal hver af de deltagende virksomheder udfylde et ESPD. ESPD'et skal indeholde de oplysninger, der kræves i ESPD'ets del II-V.

En virksomhed, der deltager alene, men baserer sig på andre enheders kapacitet for at leve op til de stillede krav til egnethed og udvælgelse, skal sikre sig, at ordregiver modtager ansøgers ESPD sammen med et separat ESPD med de relevante oplysninger for hver enhed, som ansøger baserer sig på. Dette er eksempelvis relevant, hvis en virksomhed ønsker at basere sig på en underleverandørs referencer for at kunne leve op til de stillede krav om egnethed. De relevante oplysninger for de enheder man baserer sig på er ESPD'ets del II, A+B og del III, samt de relevante dele af del IV,B og C og del V.

Hvis en virksomhed anvender underleverandører, men ikke baserer sig på deres kapacitet for at leve op til de stillede krav, skal der ikke afleveres et ESPD for underleverandøren/-erne.

Inden beslutning om tildeling af kontrakten skal dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD'et fremlægges, jf. udbudslovens §§ 151 og 152. Nærmere herom fremgår af udbudsmaterialet. Ordregiverforbeholder sig endvidere mulighed for på ethvert tidspunkt i udbudsproceduren at anmode en tilbudsgiver om at fremlægge dokumentation, hvis dette er nødvendigt for at sikre, at proceduren gennemføres korrekt. I denne situation vil ordregiver fastsætte en passende tidsfrist for fremlæggelse af dokumentation.

Ordregiveren skal udelukke en ansøger fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af de i udbudslovens §§ 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, samt de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævn for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23/01/2018

Send til en kollega

0.075