23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 020-041698
Offentliggjort
30.01.2018
Udbudstype
Begrænset udbud

Udbyder

Landsbyggefonden

Vindere

Rammeaftale om kommunikationsydelser

(07.06.2018)
Sorthvid ApS
Njalsgade 21e, 1. sal
2300 København S

Rammeaftale om kommunikationsydelser

(07.06.2018)
Appstract ApS
Rued Langgaards Vej 8, 4.
2300 København S

Rammeaftale om kommunikationsydelser


Landsbyggefonden

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Landsbyggefonden
62475412
Studiestræde 50
København
1554
Danmark
Kontaktperson: Tore Daa Funder
Telefon: +45 3376211
E-mail: tdf@lbf.dk
NUTS-kode: DK011

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.lbf.dk

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://lbf.dk/om-lbf/udbud-af-kommunikationsydelser/
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Rammeaftale om kommunikationsydelser

II.1.2) Hoved-CPV-kode
79340000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Nærværende udbud omfatter diverse kommunikationsydelser, herunder fokus på tekstmæssig, visuel og teknisk optimering af Landsbyggefondens hjemmeside lbf.dk, udviklingsopgaver ift. til et dedikeret engelsk site, til guider i diverse sags-flow og til et koncept for decentral videokommunikation, samt sparring på videre-udvikling af LBF Magasinet og Landsbyggefondens brug af sociale medier etc. Endvidere omfatter udbuddet en service- og vedligeholdelsesaftale vedrørende Landsbyggefondens hjemmeside www.lbf.dk.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 4 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
79341400
79413000
79822500
72253000
72253200
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
Hovedudførelsessted:

København.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Landsbyggefonden har i de senere år foretaget en intensiveret indsats på området for information og kommunikation. Denne indsats skal videreudvikles i de kommende år. Kommunikationen en strategisk rolle som et redskab til at støtte op om Landsbyggefondens kerneforretning. Dette sker typisk gennem kommunikation med Landsbyggefondens målgrupper, der især udgøres af ressortministeriet, landets kommuner og boligorganisationer.

Nærværende udbud omfatter diverse kommunikationsydelser, herunder fokus på tekstmæssig, visuel og teknisk optimering af Landsbyggefondens hjemmeside lbf.dk, udviklingsopgaver ift. til et dedikeret engelsk site, til guider i diverse sags-flow og til et koncept for decentral videokommunikation, samt sparring på videre-udvikling af LBF Magasinet og Landsbyggefondens brug af sociale medier etc. Endvidere omfatter udbuddet en service- og vedligeholdelsesaftale vedrørende Landsbyggefondens hjemmeside www.lbf.dk.

Kommunikationsydelserne udbydes ved en rammeaftale med én leverandør for en 4 årig periode, ligesom den i udbuddet indeholdte service- og vedligeholdelsesaftalen udbydes for en 4 årig periode.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

1) Teknisk og faglig kapacitet, jf. pkt. lll.1.3:

Mest relevante referencer i forhold til den udbudte opgave, herunder referencer vedrørende:

— Styring og udvikling og implementering på det kommunikationsfaglige og -tekniske område,

— Hjemmesideudvikling i Umbraco,

— Brug af videoformidling og sociale medier i en offentlig virksomhed,

— Udvikling og brug af visuel/grafisk digital kommunikation.

2) Den økonomiske aktørs økonomiske og finansielle kapacitet, jf. pkt. lll.1.2:

— vurderet på baggrund af den samlede årsomsætning samt finansielle nøgletal.

Mest relevante referencer (den tekniske og faglige kapacitet) vægter højere end økonomi (den økonomiske og finansielle kapacitet).

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Den økonomiske og finansielle kapacitet vurderes på baggrund af oplysninger om den økonomiske aktørs samlede årsomsætning samt soliditetsgrad for de tre seneste disponible regnskabsår. Soliditetsgraden beregnes i procent som egenkapitalen divideret med de samlede aktiver.

Disse oplysninger angives i ESPD'et.

I tilfælde, hvor ansøgeren udgør et konsortium, foretages vurderingen som en samlet overordnet vurdering af konsortiets deltagere.

I tilfælde, hvor ansøgeren baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, foretages vurderingen med udgangspunkt i hovedleverandørens økonomi.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal som minimum have en samlet årsomsætning på 6 000 000 DKK i gennemsnit i de seneste tre disponible regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Den tekniske og faglige kapacitet vurderes på baggrund af en referenceliste vedrørende opgaver af samme eller lignende art som den udbudte, herunder af tilsvarende kompleksitet og/eller størrelse, inden for de seneste 5 år. Referencelisten skal indeholde 1) Kundens navn; 2) Opgavens indhold og samlede størrelse; 3) Beskrivelse af, hvilken ydelse ansøger har leveret på opgaven; 4) Tidsperiode for opgavens udførelse; 5) Kortfattet begrundelse for referencens relevans for den aktuelle opgave. Referencelisten angives i ESPD'et.

I tilfælde hvor ansøgeren udgør et konsortium, foretages vurderingen som en samlet vurdering.

I tilfælde, hvor ansøgeren baserer sig på andre enheders tekniske og faglige formåen, foretages vurderingen med udgangspunkt i hovedleverandørens referencer.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal som minimum have én reference med tilsvarende kommunikationsydelser, som omfattet af nærværende udbud,

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 27/02/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 09/03/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

Ansøgning om prækvalifikation skal afgives i ESPD-dokumentet, der sendes i XML-format vedhæftet e-mail til den anførte kontaktperson pkt. l.1.

En ansøger vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, såfremt ansøger er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§ 135-136.

Ordregiver vil inden tildelingsbeslutningen anmode den tilbudsgiver, som ordregiver forventer at tildele rammeaftalen, om at indsende dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD´et. Dokumentation kan indsendes i form af en serviceattest, der er indhentet inden for de seneste 6 måneder.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævn for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse:www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

En virksomheds klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor Landsbyggefonden har sendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret.

Bortset fra klager over ikke at være blevet prækvalificeret, der indgives, som anført ovenfor, skal klager være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter, at Landsbyggefonden har underrettet tilbudsgiverne om tildelingsbeslutningen. Fristen regnes fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26/01/2018

Send til en kollega

0.089