23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 025-054139
Offentliggjort
06.02.2018
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Bestilling af materiale

https://www.rsyd.dk/wm505326

Udbyder

Region Syddanmark

Opdateringer

Annullering
(08.02.2018)

Ansøger skal i ESPD angive de oplysninger om ansøgeren, der efterspørges i henhold til prækvalifikationsbetingelserne i udbudsmaterialet afsnit 6.Vilkår og procedure for prækvalifikation fremgår af udbudsmaterialet.
Tilbudsgiver er forpligtet til at vedstå sit tilbud 6 måneder efter endelig kontraktindgåelse jf. Udbudsbetingelserne pkt. 4.
Udbuddet omfatter optioner nævnt i punkt II.2.11.
Der afholdes et præsentationsmøde den 19. februar 2018, kl.13:00 i Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle, Regionsrådsalen. Tilmelding af deltagere sendes til MDIC@rsyd.dk seneste den 14. februar 2018.
Tilbuddet skal afleveres på den adresse, der fremgår af Del I.3.Antallet af eksemplar fremgår af udbudsbetingelserne.
Såfremt der i løsningen indgår fysiske datahub er Tilbudsgiver forpligtet til sammen med det indledende tilbud at levere én af hver type datahub, der indgår i løsningen.

Anskaffelse af Medical Device Information Colection løsning (MDIC)


Region Syddanmark

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Region Syddanmark
29190909
Damhaven 12
Vejle
7100
Danmark
Kontaktperson: Søren Birkenfeldt
Telefon: +45 21598410
E-mail: MDIC@rsyd.dk
NUTS-kode: DK03

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.regionsyddanmark.dk

I.1) Navn og adresser
Region Nordjylland
29190941
Niels Bohrsvej 30
Aalborg Ø
9220
Danmark
Kontaktperson: Udfyldes ikke, da ej tovholder
E-mail: lasse.stender@rn.dk
NUTS-kode: DK05

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.rn.dk

I.1) Navn og adresser
Region Midtjylland
29190925
Skottenborg 26
Viborg
8800
Danmark
E-mail: henrik.jordt@STAB.RM.dk
NUTS-kode: DK04

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.rm.dk

I.2) Fælles udbud
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.rsyd.dk/wm505326
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Anskaffelse af Medical Device Information Colection løsning (MDIC)

Sagsnr.: 17/37457
II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører Ordregivers indkøb af Medical Device Information Collection løsning. Region Syddanmark (RSD) har til hensigt at anskaffe en velfungerende løsning til opsamling af data, målt af medicoteknisk (MT) udstyr - Medical Device Information Collection løsning. Herefter benævnt MDIC. Løsning skal kunne indsamle, opbevare og formidle MT-data på en tidstro, struktureret og standardiseret måde.

Fremtidige systemer og MT-udstyr, der skal forbindes, kan med en standardiseret grænseflade formidle data via den centrale MDIC-løsning. Det vil sige, at der med en central platform ikke bliver behov for, at de enkelte specialesystemer selv skal indeholde en dataopsamlingsplatform. Kravspecifikationen, jf. Bilag 3 Leverancebeskrivelse med Kravspecifikation, indeholder en uddybende beskrivelse af de udbudte ydelser.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 50 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72268000
72265000
72263000
72227000
72541000
72266000
72253100
72253200
72311000
72311200
72312000
48814000
48814400
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
NUTS-kode: DK032
NUTS-kode: DK041
NUTS-kode: DK042
NUTS-kode: DK050
Hovedudførelsessted:

Region Syddanmark, Damhaven 12, 7100 Vejle.

Regions Syddanmarks sygehuse. Adresser fremgår af udbudsdokumenterne.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører Ordregivers indkøb af Medical Device Information Collection system. Region Syddanmark (RSD) har til hensigt at anskaffe en velfungerende løsning til opsamling af data, målt af medicoteknisk (MT) udstyr - Medical Device Information Collection system. Herefter benævnt MDIC. Løsning skal kunne indsamle, opbevare og formidle MT-data på en tidstro, struktureret og standardiseret måde.

Fremtidige systemer og MT-udstyr, der skal forbindes, kan med en standardiseret grænseflade formidle data via den centrale MDIC-platform. Det vil sige, at der med en central platform ikke bliver behov for, at de enkelte specialesystemer selv skal indeholde en dataopsamlingsplatform.

Overordnet formål og sigte med en central MDIC-platform:

- Reduktion i antallet af tekniske løsninger for automatisk indsamling og opbevaring af MT-data, hvilket vil fjerne kompleksitet for fremtidige projekter,

- Reducere afhængighed til leverandører af MT-udstyr og specialesystemer ved, at fjerne bindinger mellem MT-udstyr og system,

- Enklere og lettere at genbruge målte MT-data på tværs af afdelinger, specialer og sygehuse,

- Enklere at sikre efterlevelse af it-sikkerhedsmæssige krav, idet alle data håndteres i samme infrastruktur,

- Forbedring af patientsikkerheden ved at sikre direkte binding imellem patientens identitet og de registrerede data,

- Kontinuitet i patientens målte data.

Data fra MT-udstyr, som sammenkobles med patientdata, anses som personfølsomme data. Derfor skal databehandlingen udføres jf. den til enhver tid gældende danske lovgivning og øvrige regler, der gælder for informationssikkerhed i Danmark herunder lovgivning om behandling af personfølsomme data.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 50 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 17/08/2018
Slut: 01/09/2025
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakt træder i kraft ved begge Parters underskrift og er gældende i 7 år. Kunden kan forlænge Kontrakten med op til 2 gange 12 måneder. Kontrakten forlænges ved Kundens skriftlige meddelelse herom til Leverandøren senest 90 dage inden Kontraktens oprindelige løbetid udløber.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt antallet af ansøgere, der opfylder de i udbudsbetingelserne angivne betingelser for deltagelse i udbuddet, overstiger ovennævnte antal, skal der ske en udvælgelse blandt disse egnede ansøgere. Denne udvælgelse vil ske på baggrund af følgende kriterier, som er angivet i prioriteret rækkefølge:

1. Teknisk og faglig formåen

Ved evaluering af Ansøgers tekniske og faglige formåen vil der blive lagt vægt på følgende:

- Antal leverancer af lignende MDIC-løsninger,

- Antal referencer med hospitalsvæsenet som kunde,

- Antal referencer i relation til kontraktsummen,

- Ansøgerens organisering og niveau for informationssikkerhed,

- Ansøgerens organisations modenhed inden for projektledelse,

- Antal nøglemedarbejdere der opfylder de stillede krav til projektledelse,

- Antal nøglemedarbejdere der opfylder de stillede krav til Testmanager.

2. Økonomisk og finansiel formåen

Ved evaluering af Ansøgers økonomiske og finansielle formåen vil der blive lagt vægt på følgende:

- Størrelsen af nettoomsætningen i de seneste 3 disponible regnskabsår,

- Størrelsen af egenkapitalen i det seneste 3 disponible regnskabsår.

Ovenstående kriterier vurderes på baggrund af følgende oplysninger fra Ansøger:

1. Referenceliste, som oplyses i ESPD, del IV, pkt. C. Såfremt der ikke er plads til at angive samtlige referencer i dette felt, vedlægges referenceliste i stedet som et særskilt dokument med tydelig angivelse af, hvad det vedrører;

2. Oplysninger om Ansøgerens organisering og niveau for informationssikkerhed, Ansøgerens organisations modenhed inden for projektledelse, Antal nøglemedarbejdere der opfylder de stillede krav til projektledelse, som oplyses i ESPD, del IV, pkt. C;

3. Nøgletal oplyses i ESPD del IV, pkt. B)

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Udbuddet indeholder option på følgende:

-Udvikling og implementering af driver til medicoteknisk apparatur,

-Udvikling og implementering af integrationer og lignende supportopgaver,

-Levering af funktionalitet "Udfyldelse af skemaer (automatisk)",

-Drift, vedligehold og support,

-Løbende uddannelse af ordregivers personale,

-Supplerende leverancer af datahub uden kryptret transmission,

-Supplerende leverance af tilbehør,

-Reparation og vedligehold af datahub,

-Option på køb af tilsvarende løsning leveret til Region Midtjyllands sundhedsvæsen,

-Option på køb af tilsvarende løsning leveret til Region Nordjyllands sundhedsvæsen.

Detaljerede oplysninger om ovennævnte optioner fremgår af udbudsmaterialet.

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ordregiver stiller ikke krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Tilbudsgiver gøre opmærksom på at Kontrakten indeholder særlige vilkår vedrørende: Databehandleraftale og Udfasningsperiode.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 07/03/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 21/03/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Ansøger skal i ESPD angive de oplysninger om ansøgeren, der efterspørges i henhold til prækvalifikationsbetingelserne i udbudsmaterialet afsnit 6.Vilkår og procedure for prækvalifikation fremgår af udbudsmaterialet.

Tilbudsgiver er forpligtet til at vedstå sit tilbud 6 måneder efter endelig kontraktindgåelse jf. Udbudsbetingelserne pkt. 4.

Udbuddet omfatter optioner nævnt i punkt II.2.11.

Der afholdes et præsentationsmøde den 19. februar 2018, kl.13:00 i Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle, Regionsrådsalen. Tilmelding af deltagere sendes til MDIC@rsyd.dk seneste den 14. februar 2018.

Tilbuddet skal afleveres på den adresse, der fremgår af Del I.3.Antallet af eksemplar fremgår af udbudsbetingelserne.

Såfremt der i løsningen indgår fysiske datahub er Tilbudsgiver forpligtet til sammen med det indledende tilbud at levere én af hver type datahub, der indgår i løsningen.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
København Ø
2100
Danmark
Telefon: +45 35291000

Internetadresse:http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klagefristerne er fastsat i lov om Klagenævnet for Udbud § 7. Det fremgår bl.a. heraf:

Ved et udbud med forhandling efter udbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation.

Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II skal være indgivet til Klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt. Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet skal klageren sende (evt. pr. e-mail) en kopi af klagen med bilag til Ordregiveren.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jakobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/02/2018

Send til en kollega

0.084