23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 027-058909
Offentliggjort
08.02.2018
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Middelfart Kommune

Middelfart Kommunes EOJ system


Middelfart Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Middelfart Kommune
Nytorv 9
Middelfart
5500
Danmark
Kontaktperson: Lars Kjær Kuhlmann
Telefon: +45 23862368
E-mail: lars@kucon.dk
NUTS-kode: DK031

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.middelfart.dk

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Middelfart Kommunes EOJ system

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Middelfart Kommune ønsker med dette udbud at anskaffe og implementere et fremtidssikret.

Elektronisk omsorgs- og journalsystem (EOJ-system).

Kommunen ønsker ét samlet system, med et login, hvorfra brugeren kan få adgang til alle funktionaliteter, der understøtter kommunens opgaver på Sundheds- ældre- og voksenområdet.

Områderne dækker over en bred vifte af arbejdsopgaver og faggrupper – deriblandt hjemmepleje, plejehjem (herunder et friplejehjem), sygepleje, træning, rehabilitering og forebyggelse, hjælpemidler, kommunikationshjælpemidler, boliger, aflastningsophold og rehabiliteringsophold, misbrugsområdet, bostøtte og boformer, dagtilbud, private leverandører i hjemmepleje og i sygepleje.

Det ønskes at kunne genbruge data på borgeren indenfor alle funktionsområder, så der kan opnås en synergieffekt på tværs af systemet.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 15 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72200000
72220000
72250000
72230000
72240000
72260000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Middelfart Kommune ønsker med dette udbud at anskaffe og implementere et fremtidssikret.

Elektronisk omsorgs- og journalsystem (EOJ-system).

Kommunen ønsker ét samlet system, med et login, hvorfra brugeren kan få adgang til alle funktionaliteter, der understøtter kommunens opgaver på Sundheds- ældre- og voksenområdet.

Områderne dækker over en bred vifte af arbejdsopgaver og faggrupper – deriblandt hjemmepleje, plejehjem (herunder et friplejehjem), sygepleje, træning, rehabilitering og forebyggelse, hjælpemidler, kommunikationshjælpemidler, boliger, aflastningsophold og rehabiliteringsophold, misbrugsområdet, bostøtte og boformer, dagtilbud, private leverandører i hjemmepleje og i sygepleje.

Det ønskes at kunne genbruge data på borgeren indenfor alle funktionsområder, så der kan opnås en synergieffekt på tværs af systemet.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Funktionalitet og brugervenlighed / Vægtning: 40 %
Kvalitetskriterium - Navn: Drift og vedligehold / Vægtning: 15 %
Kvalitetskriterium - Navn: Test og implementering / Vægtning: 15 %
Kvalitetskriterium - Navn: Kundeinvolvering / Vægtning: 5 %
Pris - Vægtning: 25 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 15 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

2 x 24 måneder

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Blandt de prækvalifikationsansøgere, som opfylder ovenstående dokumentationskrav, udvælges på et objektivt og sagligt grundlag 3 ansøgere, som opfordres til at afgive indledende tilbud i forhandlingsfasen. Ansøger skal give oplysning om de 3 betydeligste sammenlignelige referencer, der er udført i løbet af de sidste 3 år Ansøger beskriver referencerne, tidspunktet for udførelse af referencerne, angivelse af kontaktperson for den pågældende kunde med telefonnummer og/eller emailadresse samt kontraktværdi for referencen.

Udvælgelsen sker på baggrund af indholdet i ansøgernes beskrivelser af referencerne, hvor Middelfart Kommune vil udvælge 3 ansøgere, som vurderes bedst egnede på baggrund af at have fremvist de mest sammenlignelige referencer ud fra den udbudte opgave. Middelfart Kommune vil vurdere hver reference på følgende punkter:

— Referencens beskrivelse af implementering og drift af applikation af en løsning inden for sundheds- og omsorgsområdet hos en offentlig myndighed,

— Referencens beskrivelse af teknisk og organisatorisk implementering af komplekse IT-løsninger i organisationer med mange brugere,

— Kontraktsummen, en kontraktsum der er minimum 3 000 000 DKK pr. år vil blive tillagt en positiv vurdering,

— Referencens grad af erfaring med drift og vedligeholdelse af en kompleks IT-løsning og,

— Referencens kunde, hvor kommunale myndigheds referencer vægtes som det mest positive.

Der kan maksimalt angives 3 referencer pr. ansøger, uanset om der er tale om en enkelt virksomhed, om ansøger baserer sig på en anden virksomheds formåen eller om der er tale om en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium). Såfremt der angives et antal referencer, der overstiger dette maksimum, vil der alene blive lagt vægt på de 3 første referencer.

Med sammenlignelige leverancer forstår Middelfart Kommune erfaring med teknisk og organisatorisk implementering af komplekse IT-løsninger hos offentlige myndigheder eller private organisationer med mange brugere, og med efterfølgende drift og vedligeholdelse.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ansøger skal i ESPD'ets del ll og III oplyse følgende:

— Ansøgers identitet samt generelle oplysninger om tilbudsgiver, jf. ESPD del ll, punkt A: Oplysninger om den økonomiske aktør,

— Ansøgers repræsentanter, jf. ESPD del ll, punkt B: Oplysninger om den økonomiske aktørs repræsentanter,

— Hvorvidt ansøger er omfattet af en af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, jf. ESPDdel lll, punkt A: Grunde vedrørende straffedomme,

— Hvorvidt ansøger er omfattet af en af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, jf. ESPDdel III B: Grunde vedrørende betaling af skatter og afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger,

— Hvorvidt ansøger er omfattet af en af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 136 jf. ESPD dellll, punkt C: Grunde vedrørende insolvens, interessekonflikter eller forsømmelse i forbindelse med udøvelse af erhvervet,

— Hvorvidt ansøger er omfattet af en af følgende frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, jf. ESPDdel lll, punkt C:

Nr. 2: Ansøgeren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiveradministreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomheder blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er hjemhørende.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Årsomsætning

Egenkapital

Ansvarsforsikring

Soliditetsgrad

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at.

— Ansøger har en samlet årsomsætning på 30 000 000 DKK i hvert af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår,

— Ansøger har en positiv egenkapital i hvert af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår,

— Ansøger har en gældende og gyldig erhvervsansvarsforsikring på min 10 000 000.

Soliditetsgrad på min 20 % i de seneste to afsluttede og reviderede regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal opfylde følgende mindstekrav til teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143 (ESPD del IV, afsnit C, nr. 1b).

Oplysning om de 3 betydeligste sammenlignelige referencer, der er udført i løbet af de sidste 3 år Ansøger beskriver referencerne, tidspunktet for udførelse af referencerne, angivelse af kontaktperson for den pågældende kunde med telefonnummer og/eller emailadresse samt kontraktværdi for referencen.

Med sammenlignelige leverancer forstår Middelfart Kommune erfaring med teknisk og organisatorisk implementering af komplekse IT-løsninger hos offentlige myndigheder eller private organisationer med mange brugere, og med efterfølgende drift og vedligeholdelse.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at ansøger kan påvise mindst én (1) relevant reference indenfor de seneste 3 år vedrørende Referenceområdet: Implementering og drift af applikationer inden for sundheds- og omsorgsområdet i den offentlige sektor i Danmark eller i et andet land med en tilsvarende sundheds- og omsorgssektor.

Der forventes en beskrivelse af den løste opgave, herunder ansøgers rolle i opgaven samt hvilke typer af egne specialister ansøger anvendte i opgaveløsningen, beskrivelse af teknisk og organisatorisk implementering samt beskrivelse af konkret og metodisk tilgang til opnåelse af høj grad af brugervenlighed for Kunden.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 09/03/2018
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 13/03/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

Udbuddet gennemføres som udbud med forhandling. Ordregiver forebeholder sig ret til at antage det indledende tilbud. Processen for forhandling er nærmere beskrevet i udbudsbetingelserne.

Verifikation af ESPD'ets Del III — Udelukkelsesgrunde:

Hvis ansøger er fra Danmark fremlægges dokumentationen i form af en Serviceattest fra Erhvervsstyrelsen. Serviceattesten skal indeholde oplysninger fra Politiet (Kriminalregistret), hvorfor tilbudsgiver skal udfylde og underskrive en samtykkeerklæring, der skal uploades i forbindelse med bestillingen af Serviceattesten. Foroplysninger om hvordan serviceattesten bestilles, henvises der til følgende hjemmesiden: https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/Anmod_om_serviceattest

Serviceattesten må maksimalt være 6 måneder gammel regnet fra fristen for fremsendelse af Serviceattesten,som fastsat af Ordregiver i Opfordringsskrivelsen.

Til orientering er behandlingstiden hos Erhvervsstyrelsen ca. 2 uger fra bestilling af Serviceattesten er modtaget.

Er ansøger ikke fra Danmark og udsteder ansøgers hjemland ikke de relevante certifikater eller dokumenter,eller dækker disse ikke alle de relevante tilfælde, kan de erstattes af en erklæring under ed. Anvendes edsaflæggelse ikke i det pågældende land, kan der i stedet anvendes en erklæring på tro og love.

Middelfart Kommune er berettiget, men ikke forpligtet, til at anmode ansøgeren om at supplere eller præcisere den modtagne dokumentation, jf. udbudslovens § 151, stk. 4.

Såfremt ansøger er et konsortium eller har baseret sin formåen på andre enheder/virksomheders ressourcer,skal der indsendes følgende som dokumentation:

— Hvis relevant en støtteerklæring, hvormed enheden erklærer at have stillet alle nødvendige ressourcer til rådighed for tilbudsgiver i forbindelse med nærværende udbud, såfremt erklæringen ikke er fremsendt i forbindelse med tilbudsafgivelsen,

— Hvis relevant en konsortieerklæring hvormed parterne erklærer at udgøre et konsortium eller anden formfor sammenslutning, som hæfter solidarisk, ubetinget og direkte for opfyldelse af den udbudte opgave, samt bekræfter, at de hæfter solidarisk, ubetinget og direkte med et selskab, som efter kontrakttildeling måtte blivestiftet med henblik på udførelse af den tildelte opgave, såfremt erklæringen ikke er fremsendt i forbindelse med tilbudsafgivelsen.

Middelfart Kommune forbeholder sig ret til at anmode ansøgere om at godtgøre, at samme juridiske enheds deltagelse i flere ansøgninger medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige tilbudsgiveres tilbud.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Lov om Klagenævnet for Udbud (Lov nr. 492 af 12.5.2010 som ændret ved lov nr. 1556 af 21.12.2010, lov nr.618 af 14.6.2011, lov nr. 1231 af 18.12.2012, lov nr. 511 af 27.5.2013) med efterfølgende ændringer jf. lov nr.1564 af 15.12.2015 (udbudsloven) fastsætter følgende klagefrister for EU-udbud, som ordregiver henholder sig til:

(1) en virksomheds klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller denne lovs § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

(2) Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud

Inden: (2.1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

(2.2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

(2.3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

(2.4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2300
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@erst.dk

Internetadresse:http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/02/2018

Send til en kollega

0.071