23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 028-060418
Offentliggjort
09.02.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

DR

Vindere

Udbud af rammeaftaler om anskaffelse af computere og tablets

(07.06.2018)
COMM2IG A/S
Kokkedal

Udbud af rammeaftaler om anskaffelse af computere og tablets

(07.06.2018)
Atea A/S
Ballerup

Udbud af rammeaftaler om anskaffelse af computere og tablets

(07.06.2018)
Dustin A/S
Højbjerg

Udbud af rammeaftaler om anskaffelse af computere og tablets - administrative computere og tablets


DR

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
DR
62786515
Emil Holms Kanal 20
København C
0999
Danmark
Kontaktperson: Pernille Leth Larsen
Telefon: +45 28543653
E-mail: plar@dr.dk
NUTS-kode: DK011

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.dr.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/81416

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=204198&B=DR
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=204198&B=DR
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Medie Virksomhed
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Medie

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af rammeaftaler om anskaffelse af computere og tablets - administrative computere og tablets

II.1.2) Hoved-CPV-kode
30213100
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

DRs rammeaftaler vedr. anskaffelse af computere udløber, hvorfor DR ønsker at indgå nye rammeaftaler for de kommende 4 år. Denne rammeaftale er vedr. administrative computere og tablets (løbetid 4 år).

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 30 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
30213200
30213300
30214000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftale vedr. anskaffelse af administrative computere og tablets (løbetid 4 år). Rammeaftalen omfatter en række specificerede modeller og tilkøb hertil samt andre konfigurationer af samme modeller.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 30 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal i ESPD'en angive følgende finansielle nøgletal for hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår:

- Soliditetsgrad,

- Egenkapital.

Tilbudsgiver skal endvidere angive sin samlede omsætning for hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår.

De angivne oplysninger skal kunne dokumenteres ved årsregnskaber eller uddrag heraf eller ved en erklæring om tilbudsgivers samlede omsætning, jf. udbudslovens § 154.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Omsætning: mindst 5 mio. kr. for hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår.

Soliditetsgrad: mindst 10 % i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår.

Positiv egenkapital i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Som dokumentation for tilbudsgivers faglige kvalifikationer skal tilbudsgiver angive de betydeligste opgaver af lignende karakter inden for de sidste 3 år.

Ved opgaver af lignende karakter forstås: Den anmodende virksomheds dokumentation for de mest relevante og aktuelle leverancer til sammenlignelige referencekunder indenfor delaftalens område - primært i forhold til referencekundens antal medarbejdere og referencekundens omsætning på aftalen med den anmodende virksomhed. Sammenlignelige referencekunder kan være offentlige virksomheder, offentlige institutioner eller offentlige myndigheder.

Tilbudsgiver skal i så eksplicit form som muligt beskrive, hvorledes tidligere lignende opgaver er blevet løst. I det omfang virksomheden har anvendt underleverandører, skal anvendelsen af disse underleverandører ligeledes beskrives eksplicit, herunder underleverandørernes rolle og samarbejde.

Referencerne skal omfatte oplysninger om kundens navn, kontraktens værdi, kontraktens ikrafttrædelsestidspunkt. Såfremt der er oplysninger, som af fortrolighedsmæssige årsager ikke kan videregives, skal dette angives. Hvis fortrolige oplysninger hindrer ordregiver i at vurdere en references troværdighed, relevans eller omfang, vil referencen ikke kunne tages i betragtning.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal afgive mindst 3 og maksimum 5 relevante referencer på lignende opgaver inden for de seneste 3 år.

Det betyder, at såfremt en ansøger ikke er i stand til at afgive mindst 3 relevante referencer, vil virksomheden blive udelukket fra at afgive tilbud.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 3
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 09/03/2018
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 09/03/2018
Tidspunkt: 23:59

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse:http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Der er ikke noget mæglingsorgan i Danmark
København
Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud (Lov nr. 492 af 12.5.2010 som ændret ved lov nr. 1556 af 21.12.2010, lov nr. 618 af 14.6.2011, lov nr. 1231 af 18.12.2012, lov nr. 511 af 27.5.2013) med efterfølgende ændringer jf. lov nr. 1564 af 15.12.2015 (udbudsloven), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller lovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamiske indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens §171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftlige underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i udbudsbekendtgørelsens punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk.

Lov om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer kan hentes på www.retsinformation.dk.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 4171500
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:http://www.klfu.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/02/2018

Send til en kollega

0.299