23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 029-062692
Offentliggjort
12.02.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Miljøstyrelsen

Opdateringer

Annullering
(27.03.2018)

Tilbudsgiver skal som en del af sit tilbud indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på. Der henvises til ordregivers guide til ESPD.
Tilbudsgiveren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiveren er omfattet af de i udbudslovens §§ 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, samt udelukkelsesgrundene anført i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138.
Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens §§151-152, jf.§ 153.
Ordregiver kræver, at tilbudsgiver og den juridiske enhed, som tilbudsgiveren baserer sin økonomiske og finansielle formåen på hæfter solidarisk for kontraktens gennemførelse.
I relation til punkt III.1.3) bemærkes, at såfremt ordren tildeles en sammenslutning af økonomiske aktører (fx et konsortium), skal kontrakten underskrives af samtlige deltagere i sammenslutningen.
Ordregiver ser gerne, at tilbuddet fremsendes i tre papireksemplarer samt ét elektronisk eksemplar på USB. Tilbuddet kan ikke afgives pr. e-mail. Ved eventuelle uoverensstemmelser mellem papirversionen og den elektroniske version har papirversionen forrang. Kuverten bedes mærket "Udbud af målesonder til marin overvågning – tilbud. Må ikke åbnes af poståbningen".
Ordregiver kan anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.
Udbuddet gennemføres med forbehold for opnåelse af fornøden bevillingsmæssig hjemmel.

Kontrakt om målesonder til marin overvågning


Miljøstyrelsen

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Miljøstyrelsen
25798376
København Ø
2100
Danmark
Kontaktperson: Christian Hjorth-Hansen
Telefon: +45 72543132
E-mail: chrhj@mst.dk
NUTS-kode: DK0

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.mst.dk

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://mst.dk/service/om-miljoestyrelsen/udbud-og-e-fakturering/aktuelle-udbud/
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Kontrakt om målesonder til marin overvågning

II.1.2) Hoved-CPV-kode
38290000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Miljøstyrelsen skal anskaffe ti nye målesonder med option på fem yderligere ("Sonderne") til marin overvågning til erstatning af de nuværende, der er blevet forældede. Sonderne bruges i forbindelse med gennemførelsen af natur- og miljøovervågningsprogrammet (NOVANA) til at foretage hydrografiske målinger i de indre danske farvande, hvor man måler parametrene: salinitet, temperatur, tryk, ilt, fluorescens og lys. Sonderne består af et integreret måleudstyr, hvor alle delkomponenter til at foretage målingerne er sammenbygget i én Sonde.

Sonderne vil være i brug året rundt. Størrelsen af de fartøjer hvorfra Sonderne betjenes, varierer en del. Der er dels en del mindre trailerbare både og nogle større miljøskibe. Disse fartøjer er fordelt på følgende lokaliteter: Nordjylland (Ålborg), Midtjylland (Herning), Østjylland (Randers), Bornholm, Storstrøm (Nykøbing Falster), Fyn (Fåborg), Sydjylland (Gram), Nordsjælland (Græsted). Se videre afsnit II.2.4).

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 4 500 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
38292000
38421100
38344000
38410000
38420000
38421000
38423000
38425000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Sonderne skal have indbygget følgende: Sensor til måling af salinitet, temperatur og dybde, sensor til måling af ilt, fluorometer og lysmåler. Se desuden II.2.11) om Miljøstyrelsens optioner.

Kommunikationen med Sonderne varetages med et af Miljøstyrelsen udviklet stykke software, benævnt WinArop. Dette er i 2017 blevet opgraderet til at fungere med Windows 10. Kunden vil efter kontraktindgåelse tage initiativ til, at denne software tilpasses sådan, at den vil kunne fungere sammen med den til driftstesten valgte sonde. Softwaren testes således i forbindelse med prototypetesten. Derfor skal Sonderne opfylde en række mindstekrav til IT og kommunikation, jf. udbudsmaterialet, bilag 1.

Leveranceprocessen foregår i flere trin, og Miljøstyrelsen kan ved manglende godkendelse af et leverancetrin vælge at opsige aftalen. Ved det første leverancetrin skal Leverandøren levere en prototypesonde til Kunden. Sonden skal bestå en prototypetest, jf. nærmere udbudsmaterialets bilag 1. Såfremt Miljøstyrelsen ikke godkender prototypetesten, er Miljøstyrelsen berettiget til at opsige kontrakten.

Herefter gennemføres det andet leverancetrin, driftstesten, jf. nærmere udbudsmaterialets bilag 1. Formålet med denne test er at demonstrere, at prototypesonden vil kunne leve op til de stillede krav i en driftssituation. Viser det sig i løbet af driftstesten, at prototypesonden har problemer med at leve op til kravene, vil Leverandøren under visse betingelser få mulighed for at foretage justeringer i prototypesonden. Såfremt prototypesonden fortsat ikke lever op til de aftalte krav, er Miljøstyrelsen berettiget til at opsige kontrakten. Senest 16 uger efter godkendelse af driftstesten gennemføres der en overdragelsesforretning, hvor Leverandøren overdrager de resterende Sonder til Miljøstyrelsen. I umiddelbar forlængelse heraf er Leverandøren forpligtet til at afholde en uddannelsesworkshop for operatørerne af Sonderne.

Miljøstyrelsen har ansvaret for det daglige vedligehold, jævnfør de krav der knytter sig til Leverandørens anvisninger.

For at Miljøstyrelsen kan overholde sine forpligtelser i relation til gennemførsel af det nationale overvågningsprogram (NOVANA), er det afgørende, at Sonderne er operationelle i mere end 10 måneder om året. Leverandøren skal derfor i hele garantiperioden råde over et velfungerende værksted og en robust serviceorganisation, der er gearet til, med kort varsel, at foretage fejlretning, reparationer og udskiftning af reservedele. For at Miljøstyrelsen kan anse serviceorganisation som værende robust, er det et mindstekrav, at serviceorganisationen som minimum består af 3 medarbejdere, der selvstændigt og på kompetent vis vil kunne forestå en fuld service af en sonde, samt forestå kalibrering af alle de derpå monterede sensorer. Ved købet af Sonderne inkluderes en serviceaftale, der løber i 4 år fra den pågældende Sonde er overtaget af Miljøstyrelsen. Serviceaftalen skal indeholde tre elementer: kalibrering, vedligeholdelse og telefonisk teknisk support.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 60
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Miljøstyrelsen har option på følende:

Option 1: Miljøstyrelsen kan beslutte, at tilkøbe én eller flere vandhentere.

Option 2: Miljøstyrelsen kan beslutte, at Sonden også skal kunne måle turbiditet og DOM/C-DOM.

Option 3: Miljøstyrelsen kan beslutte, at Sonden også skal kunne måle PH-værdi.

Option 4: Miljøstyrelsen har option på at købe op til fem yderligere Sonder inden for 48 mdr. måneder efter indgåelsen af kontrakt.

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger:

Tilbudsgivers egenkapital i det seneste disponible regnskabsår.

Tilbudsgiver samlede årsomsætning i det seneste disponible regnskabsår.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver opfylder mindstekrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet:

Erklæring om virksomhedens egenkapital i det seneste disponible regnskabsår, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret, hvis tallene for egenkapital foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

Erklæring om virksomhedens samlede omsætning i det seneste disponible regnskabsår, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne omsætning foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

Såfremt tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders formåen, skal dette anføres i ESPD, Del II, afsnit C, og den eller de andre enheder skal hver udfylde et særskilt ESPD med de krævede oplysninger. Den vindende tilbudsgiver skal fremlægge støtterklæring eller anden dokumentation, der godtgøre, at tilbudsgiveren faktisk råder over den nødvendige økonomiske og finansielle formåen, jf. udbudslovens § 144, stk. 2.

Såfremt ansøger er del af et konsortium, skal dette anføres i ESPD, Del II, afsnit A, og hver af de deltagende økonomiske aktører skal udfylde et særskilt ESPD med de krævede oplysninger.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Som mindstekrav kræves en egenkapital på mindst DKK 2 500 000,00 i det seneste disponible regnskabsår. Såfremt tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes egenkapitalen som virksomhedernes samlede omsætning i det seneste disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes egenkapitalen som virksomhedernes samlede egenkapital i det seneste disponible regnskabsår Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B. Der henvises til ordregivers guide til ESPD.

Som mindstekrav kræves en samlet årlig omsætning på mindst DKK 5 000 000,00 i det seneste disponible regnskabsår. Såfremt tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som virksomhedens og de andre enheders samlede omsætning i det seneste disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede omsætning i det seneste disponible regnskabsår. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B. Der henvises til ordregivers guide til ESPD.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal indgive ESPD med angivelse af følgende oplysninger:

En liste over de 3 betydeligste sammenlignelige ydelser, jf. punkt II.1.4) og II.2.4), som tilbudsgiver har udført i løbet af de sidste 3 år inden tilbudsfristen.

Kun referencer, der vedrører ydelser, som er udført på tidspunktet for tilbudsafgivelse, vil blive tillagt betydning ved vurdering af referencen. Hvis der er tale om en igangværende opgave, er det således alene den del af ydelserne, der allerede er udført på tilbudstidspunktet, som vil indgå i vurderingen af referencen.

Hver reference bedes indeholde en kort beskrivelse af den udførte leverance. Beskrivelsen af leverancen bør indeholde en klar beskrivelse af, hvilke af de under punkt II.1.4) og II.2.4), anførte ydelser, leverancen vedrørte, samt tilbudsgivers rolle(r) i udførelsen af leverancen. Endvidere bedes referencen indeholde den økonomiske værdi af leverancen (beløb), dato for leverancen samt navn på kunden (modtager).

Ved angivelse af dato for leverancen bedes tilbudsgiver angive datoen for leverancens påbegyndelse og afslutning. Er dette ikke muligt, f.eks. fordi opgaverne er udført løbende i henhold til en rammeaftale, bedes tilbudsgiver i beskrivelsen af leverancen angive, hvordan datoen er angivet.

Der kan maksimalt angives 3 referencer, uanset om tilbudsgiver er en enkelt virksomhed, om tilbudsgiver baserer sig på andre enheders tekniske formåen, eller om der er tale om en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium).

Såfremt der angives mere end 3 referencer, vil der alene blive lagt vægt på de 3 første referencer. Referencer her ud over vil der blive set bort fra.

Såfremt det ikke kan afgøres, hvilke referencer, der er de første 3 referencer, vil referencerne blive udvalgt ved lodtrækning.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver opfylder mindstekrav til egnethed i relation til teknisk og faglig kapacitet, jf. punkt III.1.3).

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Såfremt tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders formåen, skal dette anføres i ESPD, Del II, afsnit C, og den eller de andre enheder skal hver udfylde et særskilt ESPD med de krævede oplysninger. Den vindende tilbudsgiver skal fremlægge støtterklæring eller anden dokumentation, der godtgøre, at tilbudsgiveren faktisk råder over den nødvendige tekniske og faglige formåen, jf. udbudslovens § 144, stk. 2.

Tilbudsgiver vil ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for teknisk og faglig kapacitet. Dog forbeholder ordregiver sig ret til at kontakte tilbudsgiver eller den i referencen angivne kunde med henblik på at få attesteret oplysningerne om referencen, herunder de for referencen angivne tidspunkter.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Som mindstekrav kræves det, at tilbudsgiver har tre relevante referencer vedrørende lignende ydelser, jf. udbudsbekendtgørelsens punkt II.1.2 og II.2.4.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

I kontrakten er hensynet til samfundsansvar, som formuleret i de konventioner, der ligger til grund for principperne i FN's Global Compact, og som formuleret i OECD's retningslinjer for Multinationale virksomheder, inddraget i relevant omfang. Der er desuden stillet kontraktmæssige krav i henhold til ILO-konvention 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter og cirkulære nr. 9471 af 30. juni 2014.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 16/03/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Engelsk, Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 16/03/2018
Tidspunkt: 12:01

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver skal som en del af sit tilbud indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på. Der henvises til ordregivers guide til ESPD.

Tilbudsgiveren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiveren er omfattet af de i udbudslovens §§ 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, samt udelukkelsesgrundene anført i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens §§151-152, jf.§ 153.

Ordregiver kræver, at tilbudsgiver og den juridiske enhed, som tilbudsgiveren baserer sin økonomiske og finansielle formåen på hæfter solidarisk for kontraktens gennemførelse.

I relation til punkt III.1.3) bemærkes, at såfremt ordren tildeles en sammenslutning af økonomiske aktører (fx et konsortium), skal kontrakten underskrives af samtlige deltagere i sammenslutningen.

Ordregiver ser gerne, at tilbuddet fremsendes i tre papireksemplarer samt ét elektronisk eksemplar på USB. Tilbuddet kan ikke afgives pr. e-mail. Ved eventuelle uoverensstemmelser mellem papirversionen og den elektroniske version har papirversionen forrang. Kuverten bedes mærket "Udbud af målesonder til marin overvågning – tilbud. Må ikke åbnes af poståbningen".

Ordregiver kan anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

Udbuddet gennemføres med forbehold for opnåelse af fornøden bevillingsmæssig hjemmel.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse:www.erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/02/2018

Send til en kollega

0.097