23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 030-065218
Offentliggjort
13.02.2018
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Socialstyrelsen

Rammeaftale om konsulentydelser til Socialstyrelsen m.fl


Socialstyrelsen

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Socialstyrelsen
26144698
Edisonsvej 1
Odense
5000
Danmark
Kontaktperson: Tanja Boskovic Kristensen
Telefon: +45 41932446
E-mail: tbkr@socialstyrelsen.dk
NUTS-kode: DK0

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://socialstyrelsen.dk/

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Social beskyttelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Rammeaftale om konsulentydelser til Socialstyrelsen m.fl.

II.1.2) Hoved-CPV-kode
73000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Som led i løsningen af sine opgaver gennemfører Børne- og Socialministeriets institutioner udviklings- og afprøvningsopgaver, som dels danner grundlag for beslutninger om politiske initiativer dels bidrager til udvikling, implementering og udbredelse af virkningsfulde indsatser, som kommuner m.fl. kan gøre brug af i deres opgaveløsning.

Arbejdet tilrettelægges fra gang til gang afhængig af opgavens art og omfang, samarbejdspartnere, tid, ressourcer mv. Opgaverne kræver i en række tilfælde rådgivning og anden ekstern konsulentbistand. Leverandørens opgaveløsning foregår typisk i et tæt samarbejde med de ansatte ved de institutioner, som gør brug af rammeaftalen.

Der udbydes to rammeaftaler om konsulentydelser vedrørende henholdvis afprøvning og udvikling af metoder (delaftale 1) samt analyse og evaluering (delaftale 2).

Rammeaftalen gælder inkl. optioner til forlængelse i fire år.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 125 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Maksimalt antal delkontrakter, der kan blive tildelt en tilbudsgiver: 2
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Screening, modning, afprøvning, udbredelse og forankring af redskaber, metoder og indsatser indenfor social- og børneområdet

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
73300000
73220000
72224000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
Hovedudførelsessted:

Ydelser leveres over hele landet i forbindelse med samarbejde med kommuner m.fl.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Screening, modning, afprøvning, udbredelse og forankring af redskaber, metoder og indsatser indenfor social- og børneområdet til brug for oplæg til den politiske beslutningsproces og i forbindelse med løsningen af opgaver på myndigheds- og udførerniveau.

Disse ydelser kan bl.a. være af følgende art:

— Modning af nye redskaber, metoder og indsatser,

— Screening og afprøvning af lovende praksis samt videns – eller evidensbaserede redskaber, metoder og indsatser,

— Implementering, udbredelse og forankring af redskaber, metoder og indsatser,

— Udarbejdelse af materiale til brug for udbredelse, implementering og forankring samt til bredere formidling, herunder på digitale platforme, af opnåede resultater,

— Udvikling og gennemførelse af kompetenceudvikling af medarbejdere og ledelse gennem træning, uddannelsesforløb mv. i eksisterende eller nye redskaber, indsatser og metoder,

— Formidling af viden på social- og børneområdet.

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Udrednings-, analyse- og evalueringsydelser indenfor social- og børneområdet til brug for oplæg til den politiske beslutningsproces og til rådgivning af kommuner, institutioner mfl.

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72314000
72316000
73300000
79300000
79310000
79311410
79419000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
Hovedudførelsessted:

Ydelser leveres over hele landet i forbindelse med samarbejde med kommuner m.fl.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udrednings-, analyse- og evalueringsydelser indenfor social- og børneområdet til brug for oplæg til den politiske beslutningsproces og til rådgivning af kommuner, institutioner mfl.

Disse ydelser kan bl.a. være af følgende art:

— Udarbejdelse af litteraturoversigter (f.eks. systematiske reviews, rapid evidence assessments),

— Udarbejdelse af surveys (f.eks. borgertilfredsheds-, bruger-, eller medarbejder/lederundersøgelser),

— Kortlægninger af praksis, organisering og kapacitetsudnyttelse i kommuner, regioner og sociale tilbud,

— Analyser af forretningsgange, informationsbehov samt behov for systemunderstøttelse,

— Beskrivelse af indsatser og metoders målgruppe, vidensgrundlag, indhold, kvalitetssikringsprocedurer, kompetencekrav, resultatdokumentation og økonomi mv,

— Policy-, program- og projektevaluering, herunder af implementering og effekter, samt IT-understøttelse af disse,

— Målgruppeanalyser (såvel kvalitative som kvantitative analyser af f.eks. prævalens, incidens, comorbiditet, risikofaktorer, kerneårsager mv.),

— Økonomiske analyser og evalueringer herunder IT-understøttelse af disse (f.eks.benchmarking, omkostningsvurderinger, budgetøkonomiske analyser, (business cases) herunder tilvejebringelse af estimater til (Den Socialøkonomiske Investeringsmodel vidensdatabase (SØM) og Social Return of Investment (SROI-analyser) mv,

— Formidling af resultater af kortlægning, analyser og evalueringer.

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
28/02/2018

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Der afholdes orienteringsmøde om udbuddet af rammeaftalen for interesserede virksomheder og institutioner torsdag d. 1. marts 2018, kl. 13.30 på Edisonsvej 1, 5000 Odense C.

Deltagere anmodes om, at tilmelde sig senest mandag d. 26. februar 2018 til Tanja Kristensen, tbkr@socialstyrelsen.dk.

Til orientering kan oplyses, at tilbudsfristen forventes at være mandag d. 16. april 2018, kl. 12.00.

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/02/2018

Send til en kollega

0.083