23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 030-065287
Offentliggjort
13.02.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Røde Kors

Vindere

Vidensdelingssystem – Elektronisk sags- og dokumenthåndterings (ESDH) og nyt intranet

(16.06.2018)
ProActive A/S
Rosenørns Allé 1
1970 Frederiksberg C

Opdateringer

Rettelse
(20.02.2018)

I.4
Placering af det tekst, der skal ændres:I.4
I stedet for:
Offentligretligt organ
Læses:
Anden type: Humanitær organisation

VI.4.1
Placering af det tekst, der skal ændres:VI.4.1
I stedet for:
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
+ 45 72405708
klfu@naevneneshus.dk
https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
Læses:
Københavns Byret
Domhuset, Nytorv
København
1450
Danmark
+45 99687040
http://www.domstol.dk

IV.2.2
Placering af det tekst, der skal ændres:IV.2.2
I stedet for:
Dato: 13-03-2018
Time: 13:00
Læses:
Dato: 20-03-2018
Time: 13:00

IV.2.7
Placering af det tekst, der skal ændres:IV.2.7
I stedet for:
Dato: 13-03-2018
Time: 13:00
Læses:
Dato: 20-03-2018
Time: 13:00

Udbud af Kontrakt om levering og vedligeholdelse af Videndelingsplatform


Røde Kors

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Røde Kors
20700211
Blegdamsvej 27
København Ø
2100
Danmark
Kontaktperson: Lise Dyrby Rasmussen
Telefon: +45 51614319
E-mail: ldy@ramboll.com
NUTS-kode: DK011

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://rodekors.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/278774

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=203629&B=DK_UDBUD
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=203629&B=DK_UDBUD
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Hjælpeorganisation

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af Kontrakt om levering og vedligeholdelse af Videndelingsplatform

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter indgåelse af en Kontrakt vedrørende anskaffelse og vedligeholdelse af et System, der understøtter funktionsområdet ESDH og funktionsområdet intranet. ESDH- og intranetløsning skal være integrerede på en sådan måde, at det fremstår, som en samlet videndelingsplatform for Røde Kors’ medarbejdere.

Hovedformålet er at effektivisere dokumenthåndtering, fremme sagsarbejde, videndeling og kommunikation samt understøtte væsentlige arbejdsprocesser digitalt.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 9 500 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72212000
72246000
72250000
72253200
72254000
72254100
72265000
72267000
72268000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
Hovedudførelsessted:

København.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter indgåelse af en Kontrakt vedrørende anskaffelse og vedligeholdelse af et System, der understøtter funktionsområdet ESDH og funktionsområdet intranet. ESDH- og intranetløsning skal være integrerede på en sådan måde, at det fremstår, som en samlet Videndelingsplatform til i alt ca. 800 medarbejdere fordelt på ca. 400 medarbejdere på landskontoret og ca. 400 medarbejdere i Asylafdelingen.

Systemet skal understøtte Røde Kors' digitale arbejdsprocesser og vision om, at sager og projekter digitalisere i videst muligt omfang og i en høj kvalitet. Hovedformålet er at effektivisere dokumenthåndtering, fremme sagsarbejde, videndeling og kommunikation samt understøtte væsentlige arbejdsprocesser digitalt.

Løsningens drift varetages af Røde Kors selv. Løsningen kan enten leveres til og driftes ”On Premise”, hvilket vil sige i Røde Kors eget fysiske driftsmiljø, eller med udgangspunkt i Røde Kors' cloudbaserede driftsinfrastruktur (baseret på licenser i relation til eksisterende Sharepoint Online-miljø). Det bemærkes i tilknytning hertil, at formålet med udbuddet er at få et system, der kan opfylde de angivne krav uden en præference for en bestemt teknisk løsning.

Udbuddet omfatter en Kontrakt, der indeholder elementer af såvel en offentlig kontrakt som en rammeaftale, idet Kontrakten både omfatter Leverandørens pligt til at levere det ovenfor angivne, ligesom der vil indgå et rammeaftalelignende element i forbindelse med Kundens muligheder for ændringer, der typisk vil ske i agile forløb.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 60
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges 2 X 1 år.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

1. Levering af fondsadministration;

2. Levering af integration til CampRidge 2009;

3. Levering af funktionel understøttelse af internationale programmer og projekter;

4. Levering af projektstyring;

5. Levering af funktionel understøttelse af kautioner;

6. Levering af funktionel understøttelse af bisiddere.

Jf. pkt. II.2.7 er der desuden option på forlængelse af Kontrakten i 2 x 1 år.

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

I henhold til Udbudslovens § 49, stk. 2 om opdeling i delkontrakter, er det Ordregivers vurdering, at anskaffelsen ikke med fordel kan opdeles, idet der er tale om udbud af en samlet platform med tilhørende sammenhængende ydelser, som ikke it-strategisk er vurderet egnet til at opdele i delaftaler henset til Kundens behov for en samlet leverance med et samlet ansvar.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbudsgiver skal som en del af sit tilbud aflevere et ”fælleseuropæisk udbudsdokument” (også kaldet ”ESPD”), hvori tilbudsgiver skal afgive erklæringer om følgende forhold:

— Hvorvidt tilbudsgiver er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 1-6 og stk. 3 (obligatoriske udelukkelsesgrunde om deltagelse i kriminel organisation, bestikkelse, svig, terrorhandlinger, hvidvaskning, børnearbejde, ubetalt forfalden gæld mv.), og,

— Hvorvidt tilbudsgiver er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 136, nr. 1-3 (obligatoriske udelukkelsesgrunde om interessekonflikter, konkurrencefordrejning, groft urigtige oplysninger mv.), og,

— Hvorvidt tilbudsgiver er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 (vedrører konkurs, insolvens- eller likvidationsbehandling, rekonstruktion, indstillet erhvervsvirksomhed og lignende situationer).

Tilbud kan alene tages i betragtning, såfremt ovennævnte erklæringer er afgivet i ESPD, jf. udbudslovens § 148. Erklæringer kan således ikke afgives på anden vis.

Ved sammenslutninger af tilbudsgivere (konsortium) skal hver enkelt deltager i sammenslutningen vedlægge et særskilt ESPD som omfatter ovennævnte erklæringer.

Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders økonomiske/finansielle formåen (f.eks. underleverandører eller enheder inden for samme koncern, herunder moder-, søster- eller datterselskaber), skal hver enkelt af disse enheder vedlægge et særskilt ESPD som omfatter ovennævnte erklæringer.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal som en del af sit tilbud aflevere et ”fælleseuropæisk udbudsdokument” (også kaldet ”ESPD”), hvori tilbudsgiver skal afgive erklæringer om følgende forhold:

— Tilbudsgivers samlede omsætning i de tre seneste disponible regnskabsår (afhængigt af, hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed),

— Tilbudsgivers egenkapital i de tre seneste disponible regnskabsår (afhængigt af, hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed).

Tilbud kan alene tages i betragtning, såfremt ovennævnte erklæringer er afgivet i ESPD, jf. udbudslovens § 148. Erklæringer kan således ikke afgives på anden vis.

Ved sammenslutninger af tilbudsgivere (konsortium) skal hver enkelt deltager i sammenslutningen vedlægge et særskilt ESPD, som omfatter ovennævnte erklæringer.

Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. enheder inden for samme koncern, herunder moder-, søster- eller datterselskaber), skal hver enkelt af disse enheder vedlægge et særskilt ESPD, som omfatter ovennævnte erklæringer.

Såfremt kontrakten tildeles en tilbudsgiver, der baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (jf. punkt III.1.2), skal hver enkelt af disse enheder påtage sig solidarisk hæftelse for kontraktens gennemførelse, jf. Udbudslovens § 144, stk. 6.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver i de seneste tre disponible regnskabsår (afhængigt af, hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed) har haft en samlet omsætning pr. år på 19 mio DKK.

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver i de seneste tre disponible regnskabsår (afhængigt af, hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed) har haft en positiv egenkapital hvert år de seneste tre disponible regnskabsår.

Ved sammenslutninger af tilbudsgivere (konsortium) eller såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, opgøres omsætningen som den samlede omsætning for de relevante enheder pr. år.

Ved sammenslutninger af tilbudsgivere (konsortium) eller såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, opgøres den positive egenkapital som de relevante enheders samlede egenkapital pr. år.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Såfremt kontrakten tildeles en sammenslutning af økonomiske aktører (konsortium), skal deltagerne påtage sig solidarisk hæftelse for kontraktens gennemførelse og udpege en fælles befuldmægtiget blandt de solidarisk hæftende deltagere.

Såfremt kontrakten tildeles en tilbudsgiver der baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (jf. punkt III.1.2), skal hver enkelt af disse enheder påtage sig solidarisk hæftelse for kontraktens gennemførelse, jf. Udbudslovens § 144, stk. 6.

Kontrakten indeholder særlige betingelser for kontraktens gennemførelse. Nærmere oplysninger fremgår af udbudsmaterialet.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 13/03/2018
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 13/03/2018
Tidspunkt: 13:00
Sted:

Tilbudsgiver er ikke berettiget til at overvære åbning af tilbud.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Tilbudsgiver er ikke berettiget til at overvære åbning af tilbud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

Vedligeholdelse af leverancen forventes genudbudt ved kontraktophør.

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Der er tale om et offentligt udbud. Tilbud skal uploades via EU-Supply. Tilbud kan ikke afgives på anden måde.

Som en del af tilbuddet skal tilbudsgiver udfylde ESPD. ESPD kan udfyldes via eESPD.

En tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, såfremt de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§ 135-136 og/eller de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2, finder anvendelse, medmindre udbudsloven giver mulighed for at undlade at udelukke tilbudsgiveren (jf. herunder lovens § 138).

Før ordregivers beslutning om tildeling af kontrakten skal ordregiver kræve, at den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele til, fremlægger dokumentation i henhold til Udbudslovens § 152 for de oplysninger, der er afgivet i ESPD. Ordregiver kan på ethvert tidspunkt i udbudsproceduren anmode en tilbudsgiver om at fremlægge (endelig) dokumentation for de forhold, der er blevet erklæret i ESPD’en vedrørende udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135, stk. 1 og 3, samt § 137, stk. 1, nr. 2, vedrørende opfyldelse af minimumskravene til egnethed. Tilsvarende kan ordregiver anmode en tilbudsgiver om at supplere eller præcisere modtaget dokumentation. I så fald skal den efterspurgte dokumentation fremsendes inden en kortere tidsfrist der fastsættes af ordregiver. Manglende fremsendelse af efterspurgt dokumentation kan føre til udelukkelse af den pågældende tilbudsgiver fra udbudsproceduren.

Det fremgår af udbudsbetingelserne, hvad der kan kræves som dokumentation.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage skal være indgivet inden udløb af de klagefrister, der er fastsat i Lov om Klagenævnet for Udbud. Nærmere oplysninger om gældende klagefrister kan fås ved henvendelse til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, jf. afsnit VI.4.3.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse:http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/02/2018

Send til en kollega

0.091