23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 034-074792
Offentliggjort
17.02.2018
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

DSB

Vindere

DSB WAN Udbud

(07.07.2018)
TDC A/S
Teglholmsgade 1
0900 Copenhagen C

Opdateringer

Rettelse
(13.03.2018)

Section IV
I stedet for:
Dato: 15-03-2018
Time: 13:00
Læses:
Dato: 23-03-2018
Time: 13:00


Yderligere oplysninger
DSB vælger at forlænge fristen for prækvalifikation på grund af en manglende oversigt for MPLS-forbindelser (inkl. antalsangivelse), og mulighed for at prissætte disse i det oprindelige udbudsmateriale.
DSB har nu opdateret udbudsmaterialet med den nævnte oversigt samt ændret tilbudsbilaget.
DSB gør opmærksom på, at den ændrede frist for prækvalifikation også påvirker andre frister, som det vil fremgå af de ændrede udbudsbetingelser.

Rettelse
(28.04.2018)

IV.2.2
Placering af det tekst, der skal ændres:Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger for modtagelse
I stedet for:
Dato: 23-03-2018
Time: 13:00
Læses:
Dato: 14-05-2018
Time: 13:00


Yderligere oplysninger
Der har desværre været uforudsete vanskeligheder for 2 tilbudsgivere, med at indhente data og informationer, for den del ad DSBs samlede WAN-udbud som omfatter MPLS forbindelse til Nautila automater etc. Disse data og informationer skal sikre, at alle tilbudsgivere kan afgive en fyldestgørende tilbud, som indbefatter hele DSBs WAN-infrastruktur.
DSB ønsker at give plads til en afhjælpning af disse vankseligheder, hvorfor DSB har valgt at udskyde tilbudsfristen til den 14.5.2018 kl.13:00.

DSB WAN Udbud


DSB

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
DSB
25 05 00 53
Telegade 2
Taastrup
2630
Danmark
Kontaktperson: Mikael Celta
Telefon: +45 24683013
E-mail: mice@dsb.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.dsb.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/63264

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=204985&B=DSB
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=204985&B=DSB
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6) Hovedaktivitet
Jernbanetransport

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

DSB WAN Udbud

Sagsnr.: DSB WAN Udbud 14022018
II.1.2) Hoved-CPV-kode
72720000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Dette udbud omhandler levering og servicering af DSB´s samlede Wide Area Network (WAN), som sammenbinder DSB´s IT miljø i en fælles WAN infrastruktur.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 36 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72720000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

Danmark.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Dette udbud omhandler levering og servicering af DSB´s samlede Wide Area Network (WAN), som sammenbinder DSB´s IT miljø i en fælles WAN infrastruktur. DSB har ca. 350 forbindelser fordelt på ca. 125 lokationer med en geografisk spredning i hele Danmark. Yderligere information om DSB´s IT-miljø kan findes i bilag 2 til udbudsmaterialet.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 40
Kvalitetskriterium - Navn: Leverance og samarbejdsform / Vægtning: 15
Pris - Vægtning: 45
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 36 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

2 x 2 år

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 2
Største antal: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Så fremt der er flere end 3 ansøgere, der opfylder mindstekravene i ESPD afsnit III. 1.2) og III.1.3), vil DSB udvælge de 3 ansøgere, som har dokumenteret de mest relevante referencer I forhold til:

1. Referencernes relevante sammenlignlighed med DSB som virksomhed og organisation (Det vil blive vægtet positivt at referencerne har minimum samme størrelse som DSB);

2. Referencernes relevante sammenlignlighed med DSB i WAN størrelse og kompleksitet (Det vil blive vægtet positivt at referencerne har en geografisk spredning i antal lokationer, svarende til DSB);

3. Referencernes samlede indtryk af leverandørens kompetencer (Det vil blive vægtet positivt at referencerne kan dokumentere kompetencer indenfor serviceniveau, leverancesikkerhed, samarbejde og overholdelse af mål).

I jo højere grad referencerne er sammenlignlige med de i udbuddet omfattede ydelser, desto mere relevant vil referencerne blive vurderet. Nyere referencer vurderes at være mere relevante end ældre referencer.

Alle 3 ovennævnte kriterier vægter lige i udvælgelsen.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Kontrakten kan forlænges med 2 x 2 år.

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

WAN udbud.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal vise, at ansøger er økonomisk robust og dermed egnet til at opfylde kontrakten.

Ansøger skal derfor udfylde ESPD’ets del IV, afsnit B, som indeholder oplysninger om ansøgers økonomiske nøgletal og årlige omsætning, som angivet nedenfor og i ”Vejledning til ESPD og dokumentation for oplysninger i ESPD” uploadet i EU-supply.

Ansøger skal opfylde følgende mindstekrav:

1) Soliditet. Ansøgers soliditet skal minimum have en gennemsnitlig værdi over de 3 seneste finansielle år på 20% og udregnes som følger: [Egenkapital / Samlede aktiver * 100];

2) Årets resultat. Årets Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) skal minimum have en gennemsnitlig værdi over de 3 seneste finansielle år, der er større end 0;

3) Egenkapital. Ansøgers egenkapital skal minimum have en gennemsnitlig værdi over de 3 seneste finansielle år, der er større end 0.

Hvis ansøger er en sammenslutning af deltagere (fx et konsortium), eller hvis ansøger baserer sin økonomiske og finansielle formåen på en eller flere andre støttende enheder, skal hver deltager/enhed angive egen formåen i ESPD’et, og DSB vil kalkulere ansøgers samlede formåen på baggrund af enhedernes/deltagernes kombinerede årsomsætning og finansielle nøgletal.

Hvis ansøger baserer sin økonomiske og finansielle formåen på en eller flere andre støttende enheder, skal ansøger bevise, at ansøger kan råde over den eller de støttende enheders økonomiske formåen ved at udfylde og vedlægge støtteerklæring til ansøgningen. Skabelon til støtteerklæring er uploadet i EU-supply.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal være teknisk og fagligt egnet til at kunne udføre kontrakten.

Ansøger skal indsende referencer på dansk. Referencerne skal indeholde følgende oplysninger:

1. Virksomhedsnavn eller navn på offentlig enhed;

2. Beskrivelse af Branche samt kundestørrelse;

3. Geografisk spredning?

4. Beskrivelse af den udførte ydelse herunder WAN strukturen, forbindelsestyper, antal forbindelser, samt hvad der forbindes;

5. Kontraktens start- og slutdato;

6. Størrelse på kontrakten i DKK;

7. Kontrakt- / aftaleform.

Ansøger må maksimalt indlevere 3 referencer. Det er kun de enkelte leverancekontrakter på en rammeaftale, der kan angives som reference.

Ansøger skal udfylde ESPD’ets afsnit del IV, afsnit C, som angivet ovenfor og i ”Vejledning til ESPD og dokumentation for oplysninger i ESPD” uploadet i EU-supply.

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Ansøger må ikke være omfattet af de obligatoriske delukkelsesgrunde angivet i UBL §§ 135 og 136. Medlemmer af ansøgers bestyrelse, direktion eller tilsynsråd eller anden repræsentant, der har beføjelse til at repræsentere disse medlemmer, må ej heller være omfattet af udelukkelsesgrundene angivet i UBL § 135, stk. 1. Dette skal ansøger bekræfte ved at besvare ESPD’ets del III, afsnit A, B og C.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

Betingelser for betaling er reguleret af udbudsmaterialet jf. kontraktens punkt 16.1.

III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

Der stilles ingen særlige krav til den retlige form. Hvis kontrakten tildeles en sammenslutning af økonomiske aktører fx et konsortium, skal disse hæfte direkte og solidarisk, med underskrive kontrakten og udpege én økonomisk aktør, der har bemyndigelse til at repræsentere sammenslutningen. Skabelon til konsortieerklæring er uploadet i EU-supply og fremsendes af konsortiet sammen med konsortiets ansøgning om prækvalifikation.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Leverandøren skal overholde følgende:

DSB´s Code of Conduct; Leverandøren skal blandt andet sikre, at ansatte, som medvirker til at udføre arbejde I Danmark I henhold til leverandørens aftale med DSB I overensstemmelse med ILO Konvention nr. 94 (1955), er sikret løn, herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, som gælder for arbejde af same art I henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter I Danmark. Code of Conduct fremgår af kontrakten.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
Anvendelse af etapeopdelt procedure for gradvis at reducere det antal løsninger, der skal drøftes, eller tilbud, der skal forhandles
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 15/03/2018
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 26/03/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

2022.

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

1. Ansøgere har mulighed for at stille spørgsmål til prækvalifikationen via EU-supply. Spørgsmålene i anonymiseret form samt DSB’s svar herpå skal offentliggøres til samtlige ansøgere i EU-supply senest 6 dage før anmodningsfristen. Ansøgere opfordres derfor til at stille spørgsmål så tidligt som muligt i processen;

2. DSB har forberedt og uploadet et elektronisk ESPD (European Single Procurement Document) i EU-supply, som ansøger skal udfylde og uploade som foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder betingelserne for at deltage i udbudsprocessen. Ansøgers anmodning om deltagelse i udbuddet skal derfor indeholde udfyldt ESPD, som eksporteres og returneres til DSB som en xml-fil via EU-supply samt evt. konsortie- og/eller støtteerklæring, hvis relevant;

3. ESPD’et er elektronisk og er uploadet som xml-fil i EU-supply. Filen kan kun åbnes og udfyldes af ansøger via [link] ved hjælp af funktionen ”Importer”. DSB har uploadet en vejledning i EU-supply til, hvordan ESPD’et skal udfyldes, og hvilken dokumentation, som DSB vil indhente fra de ansøgere, som DSB agter at prækvalificere;

4. DSB vil sende underretning til alle ansøgere om resultatet af prækvalifikationen. Efter underretningen indhentes dokumentation fra de prækvalificerede ansøgere. Det forventede tidspunkt herfor fremgår af pkt. 6.3 i udbudsbetingelserne;

5. Den anslåede samlet værdi for kontrakten angivet i pkt. II.1.5 er kun et estimat;

6. Ansøgers omkostninger i forbindelse med anmodning om deltagelse er DSB uvedkommende, også hvis udbuddet aflyses.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/02/2018

Send til en kollega

0.094