23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 040-087517
Offentliggjort
27.02.2018
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

KOMBIT A/S

Opdateringer

Annullering
(05.04.2018)

Grundet antallet af ansøgere der har anmodet om prækvalifikation, har KOMBIT valgt at annullere det nuværende genudbud af Serviceplatformen.
KOMBIT vil på denne baggrund genoptage markedsdialogen og foretage de nødvendige justeringer af udbuddet, for at gøre det mere attraktivt for flere ansøgere.

Genudbud af Serviceplatformen


KOMBIT A/S

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
KOMBIT A/S
19435075
Halfdansgade 8
København S
2300
Danmark
Kontaktperson: Karina Bagger
Telefon: +45 33349400
E-mail: KBA@kombit.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.kombit.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/128748

I.2) Fælles udbud
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=199222&B=KOMBIT
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=199222&B=KOMBIT
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: KOMBIT fungerer som indkøbscentral og indkøber it-ydelser med danske kommuner som den primære målgruppe
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Genudbud af Serviceplatformen

Sagsnr.: Genudbud af Serviceplatformen
II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet omhandler en kontrakt om transition, vedligehold, videreudvikling, drift og systemforvaltning af Serviceplatformen.

KOMBIT har valgt ikke at opdele kontrakten i flere delkontrakter, jf. punkt II.1.6). Baggrunden herfor er, at det er fundet hensigtsmæssigt, at den leverandør, som leverer systemet, også efterfølgende driftsafvikler og vedligeholder systemet, fordi den pågældende leverandør har betydeligt større indsigt i den udviklede løsning. Derudover forventes der et tæt samarbejde mellem leverandør og KOMBIT, og en opdeling i flere delkontrakter vil skabe en væsentlig større risiko i forhold til ansvarsfordelingen mellem leverandørerne. Endvidere taler økonomiske hensyn for en samlet kontrakt, da der forventes at være besparelser ved selve udbudsprocessen samt ved den efterfølgende kontraktstyring.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 500 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72220000
72230000
72240000
72250000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
Hovedudførelsessted:

København S

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

KOMBIT ønsker på vegne af alle landets kommuner, kommunale § 66 selskaber, Regionerne og Udbetaling Danmark (herefter benævnt Anvenderne), at indgå en kontrakt om transition, vedligehold, videreudvikling og drift af en Serviceplatform. Serviceplatformen er en generel integrationsplatform, der på tværs af teknologier og på enkel og fleksibel vis integrerer til og udstiller data og funktionalitet fra forskellige fag- og kildesystemer. Data og funktionalitet bliver via Serviceplatformen udstillet som services til anvendersystemer, som er it-løsninger hos Anvenderne og deres samarbejdspartnere. Integrationsformerne er forskelligartede og inkluderer blandt andet replikering af, viderestilling til og orkestrering af data og funktionalitet.

Serviceplatformen håndterer ligeledes al relevant sikkerhed og administration i forbindelse med adgang til og anvendelse af de udstillede data og funktionalitet. Transitionen af Serviceplatformen forventes at foregå trinvist, således at det modul for modul og service for service sikres, at der er sket en vellykket transition. I den nuværende version af Serviceplatformen, udstilles der primært services til KOMBITs andre it-systemer, men over tid og i takt med konkrete behov, skal Serviceplatformen udstille data og funktionalitet fra en lang række fag- og kildesystemer. Behovene til udvidelserne af Serviceplatformen samt services vil basere sig på konkrete behov fra Anvenderne og deres samarbejdspartnere. Det skal bemærkes, at Serviceplatformen primært består af Open Source programmel.

Driftsopgaven består af flere væsentlige elementer. Først og fremmest skal selve Serviceplatformen driftes og vedligeholdes. Ansøger skal her være opmærksom på, at behovet for driftskapacitet forventes at vokse over tid grundet det potentielt store antal services og anvendersystemer af Serviceplatformens services, samt de omfattende videreudviklingsmuligheder. Endvidere kan Anvenderne både selv eller via en samar-bejdspartner tilgå og anvende data og funktionalitet via Serviceplatformen, hvorfor der i kontrakten er en kapacitetsdrevet vederlagsmodel. Dernæst må ansøger forvente, grundet serviceplatformens kontekst og beskaffenhed, at indtage en central rolle i forhold til at sikre stabil drift af services. Det vil sige, at ansøger må forvente at indtræde i en supportrolle og sikre koordinering, samarbejde og opfølgning i forhold til tred-jepartsleverandører af data og funktionalitet, som KOMBIT har indgået aftale med, for dermed at sikre anvendersystemer den aftalte service.

Det er op til Tilbudsgiver ifm tilbudsgivningen at vurdere, om den nuværende løsning skal videreføres i sin nuværende form eller om dele af teknologien evt. skal udskiftes.

Tilbudsgiver må yderligere på sigt forvente, at skulle drifte og eventuelt vedligeholde programmel, der understøtter eller udvider Serviceplatformens funktionalitet, men som er leveret af KOMBIT eller tredjepart, hvorfor ansøgeren må påregne at gøre dette på KOMBITs opfordring. For at smidiggøre denne proces, skal ansøger agere systemforvalter, hvor formålet er at give KOMBIT mulighed for at have en fleksibel sourcing, således at opgaver og ansvar med relation til systemforvaltning kan flyttes fleksibelt mellem KOMBIT og ansøger mhp. en optimal understøttelse af serviceleverancer til Systemets forskellige interessenter, bl.a. anvendere, afsendersystemer og tredjeparter.

Det skal bemærkes, at KOMBIT gennemfører udbuddet som indkøbscentral, og det er frivilligt for Anvenderne og dermed også deres samarbejdspartnere at anvende serviceplatformen.

KOMBIT opfordrer virksomheder, som ikke har erfaring og/eller kapacitet på alle områder dækket af kontrakten til at indgå samarbejde med 3. part.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 500 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 72
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

4 gange med maks. 1 år pr. forlængelse.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Der henvises til udbudsbetingelserne.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Kontrakten indeholder kvalitative optioner samt optioner på forlængelse af kontrakten. Optioner på forlængelse af kontrakten fremgår af pkt. II.2.7, og de kvalitative optioner fremgår af udbudsmaterialet.

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ansøger skal udfylde et ESPD, som kan findes i EU-Supply. Hvis ansøger er et konsortium, skal hver deltager i konsortiet udfylde et ESPD. Der henvises i øvrigt til udbudsbetingelserne.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøgerne skal i ESPD'et del IV.B, »Gennemsnitlig årsomsætning« og »Finansielle nøgletal« oplyse følgende økonomiske nøgletal for de 3 seneste disponible regnskabsår, afhængigt af hvornår ansøgeren blev etableret eller startede sin virksomhed:

— Gennemsnitlig årsomsætning for de seneste 3 afsluttede regnskabsår,

— Gennemsnitlig egenkapital for de seneste 3 afsluttede regnskabsår,

— Gennemsnitlig EBITDA (Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortisation) for de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at:

— Ansøgers gennemsnitlige årsomsætning beregnet på grundlag af de seneste 3 afsluttede regnskabsår skal være på mindst 100 000 000. DKK,

— Ansøgers gennemsnitlige egenkapital beregnet på grundlag af de seneste 3 afsluttede regnskabsår skal være på mindst 50 000 000 DKK,

— Ansøgers EBITDA (Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortisation) samlet set i de seneste 3 afsluttede regnskabsår er positiv.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

I forbindelse med udvælgelsen vil KOMBIT lægge vægt på de referencer, der illustrerer erfaring med opgaver vedrørende følgende områder:

— I hvilket omfang referencen omfatter erfaring med et komplekst samarbejde med et stort antal interessenter, fx offentlige myndigheder eller tilsvarende og andre leverandører,

— I hvilket omfang referencen omfatter erfaring med udvikling, vedligeholdelse og support af dataintegrationer og fælleskomponenter,

— I hvilket omfang referencen omfatter erfaring med transition af lignende løsninger, herunder oplysninger om leverancens tidsmæssige udstrækning i forhold til den oprindelige tidsplan, samt løsningens stabilitet umiddelbart efter overtagelse,

— I hvilket omfang referencen omfatter erfaring med overtagelse af drift og vedligehold af kundespecifikt tredjepartsprogrammel,

— I hvilket omfang referencen omfatter erfaring med at udstille en udviklingsplatform til rådighed for andre leverandører,

— I hvilket omfang referencen omfatter erfaring med drift og vedligehold af en kompleks integrations-platform med et stort antal dataintegrationer og interessenter.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

KOMBIT stiller ikke minimumskrav til dette forhold, men forholdet anvendes til brug for udvælgelsen.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Fremgår af udbudsmaterialet.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 27/03/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 20/04/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

Udbudsbetingelserne indeholder retningslinjer for ansøgning om prækvalifikation samt udbuddet generelt.

For at modtage yderligere information om dette udbud, og for at kunne afgive ansøgning om prækvalifikation, skal ansøgere registrere sig på EU-Supply via følgende hjemmeside: https://www.eu-supply.com/kombit.asp

Det bemærkes, at ansøger alene kan indgive én ansøgning om prækvalifikation. Ansøgning om prækvalifikation skal afgives på https://www.eu-supply.com/kombit.asp.

Udbudsmaterialet findes på https://www.eu-supply.com/kombit.asp under det konkrete udbud under »Dokumenter«.

Det bemærkes, at ansøger skal anvende den vedlagte ESPD i forhold til afgivelse af oplysninger og dokumentation i relation til pkt. III.1.1), III.1.2) og III.1.3).

Ad spørgsmål og svar under prækvalifikationen: Adgangen til at stille spørgsmål i prækvalifikationsfasen vil være begrænset til spørgsmål, der er direkte relevante i forbindelse med udarbejdelsen af ansøgningen, dvs. spørgsmål angående forhold, som har betydning for vurderingen af, om en virksomhed har interesse i at ansøge om prækvalifikation. Spørgsmål, der har direkte betydning for tilbudsafgivelsen, vil først blive besvaret i tilbudsfasen. Spørgsmål skal stilles via EU-Supply. Svar offentliggøres ligeledes via EU-Supply.

Ad pkt. II.1.3 og IV.1.3) Kontrakten indeholder visse elementer af en rammeaftale. KOMBIT har på den baggrund foretaget en vurdering og konstateret, at den anslåede værdi af den offentlige kontrakt væsentligt overstiger rammeaftalen, hvorfor kontrakten udbydes som en offentlig tjenesteydelseskontrakt.

Ad pkt. II.1.5 og II.2.6) Opgørelsen af kontraktens værdi udgør et skøn og er derfor forbundet med en vis usikkerhed. Dette skyldes primært, at kontraktens værdi blandt andet afhænger af Anvendernes fremtidige forbrug af Serviceplatformen, samt de timebaserede ydelser.

Ad pkt. II.2.7) Den anførte kontraktlængde regnes fra tidspunktet for driftskontraktens.

Ikrafttræden.

Ad pkt. IV.2.4) Ansøgning og tilbud, inklusive bilag, skal afleveres på dansk. Dokumentation af programmel, som ikke forefindes på dansk, kan afleveres på engelsk. Brugerdokumentation skal dog afleveres på dansk.

KOMBIT forventer, at der afholdes 1 forhandlingsrunde. KOMBIT forbeholder sig dog retten til at tildele kontrakten på baggrund af det foreløbige indledende tilbud uden gennemførelse af forhandlinger, ligesom KOMBIT forbeholder sig ret til at afholde yderligere forhandlingsrunder. KOMBIT vil ikke begrænse antallet af deltagere undervejs. Der ydes ikke vederlag for forhandlingen.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud (Lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 med senere ændringer) gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

En klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har afsendt en underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret.

Andre klager skal være modtaget i klagenævnet inden:

1) 45 kalenderdage efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:http://www.kfst.dk/

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23/02/2018

Send til en kollega

0.102