23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 040-087519
Offentliggjort
27.02.2018
Udbudstype
Begrænset udbud

Bestilling af materiale

www.ld.dk/udbud

Udbyder

Lønmodtagernes Dyrtidsfond

Vindere

IT-driftskontrakt med tilhørende IT-ledelse og rådgivning

(17.07.2018)
IT-Afdelingen A/S
Hørsholm

IT-driftskontrakt med tilhørende IT-ledelse og rådgivning


Lønmodtagernes Dyrtidsfond

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Lønmodtagernes Dyrtidsfond
61552812
Dirch Passers Allé 27, 2. sal
Frederiksberg
2000
Danmark
Kontaktperson: Kristine Langgaard Stage
Telefon: +45 38774469
E-mail: kls@kromannreumert.com
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.ld.dk

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.ld.dk/udbud
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til følgende adresse:
Kromann Reumert
Rådhuspladsen 3
Aarhus C
8000
Danmark
Kontaktperson: Kristine Langgaard Stage
Telefon: +45 38774469
E-mail: kls@kromannreumert.com
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.kromannreumert.com

I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Økonomiske og finansielle anliggender

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

IT-driftskontrakt med tilhørende IT-ledelse og rådgivning

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører sædvanlige IT-driftsydelser med tilhørende IT-ledelse og rådgivning, således at LD's administration understøttes behørigt af relevant og nødvendigt IT-udstyr. LD's IT-drift angår hardware- og netværksydelser, basissoftware og operativsystemer, support, brugerudstyr, applikationsdrift, applikationsvedligehold, »Single Point of Contact«/»IT-chef« og compliance. Yderligere beskrivelser findes i udbudsmaterialet, der er tilgængelige på www.ld.dk/udbud

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72200000
72220000
72222300
72253000
72253100
72253200
72590000
72600000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

De ydelser, der skal leveres i henhold til den udbudte kontrakt, omfatter sædvanlige IT-driftsydelser med tilhørende IT-ledelse og rådgivning, således at LD's administration understøttes behørigt af relevant og nødvendigt IT-udstyr. LD's IT-drift angår hardware- og netværksydelser, basissoftware og operativsystemer, support, brugerudstyr, applikationsdrift, applikationsvedligehold, »Single Point of Contact«/»IT-chef« og compliance. For nærmere information om de omfattede ydelser henvises til udbudsmaterialet, herunder særligt kontraktbilag 2-4. Kontrakten har en løbetid på fire år med mulighed for forlængelse i yderligere 2 gange 12 måneder.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

LD har option på at forlænge kontraktens varighed med op til 2 gange 12 måneder på uændrede vilkår.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

LD henviser til udbudsbetingelserne, der er tilgængelige på www.ld.dk/udbud, samt til det klargjorte ESPD. Begge steder er LD's mindstekrav til egnethed beskrevet, ligesom udvælgelsen af de - om muligt - fem egnede ansøgere. LD understreger, at der både er fastlagt mindstekrav til den økonomiske og finansielle kapacitet, samt til den tekniske og faglige kapacitet. Hvis flere end fem ansøgere er konditionsmæssige, udvælges de fem ansøgere, hvis referencer bedst demonstrerer erfaring fra sammenlignelige opgaver. Ved vurderingen af, hvilke referencer, der er mest sammenlignelige, vil LD inddrage såvel referencens ydelses-indhold som kunden på referencen.

Det vil vægte positivt ved vurderingen, hvis en reference i vidt omfang har et ydelsesindhold svarende til den udbudte opgave. Særligt relevante referencer vil således være referencer, der omfatter totaldrift af IT, transition samt rådgivning i relation til IT.

Det vil ligeledes vægte positivt, hvis referencens kunde er sammenlignelig med LD henset til størrelse, organisation og brancheområde, og hvis kunden ligesom LD er underlagt særlig regulering/lovgivning.

LD vil foretage en vurdering af hver enkelt references relevans og med afsæt heri foretage en helhedsvurdering af ansøgerens vedlagte erfaringer/referencer, der er mest sammenlignelige med den udbudte kontrakt.

Til brug for denne vurdering skal beskrives maksimalt fem referencer i ESPD'ets afsnit IV C: Teknisk og faglig formåen. For en god ordens skyld understreger LD, at såfremt en ansøgning indeholder mere end fem referencer, vil LD alene inddrage de første fem referencer. Endvidere understreger LD, at såfremt der anmodes om prækvalifikation sammen med andre enheder - enten i konsortium eller med en anden enhed - må der samlet fortsat kun vedlægges op til fem referencer.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

LD henviser i det hele til den til udbudsmaterialet vedlagte kontrakt, der kan findes på www.ld.dk/udbud

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 27/03/2018
Tidspunkt: 11:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse:http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Lov om Klagenævnet for Udbud fastsætter følgende om klagefrister for EU-udbud, som Lønmodtagernes Dyrtidsfond henholder sig til:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage efter, at ordregiver har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor de berørte ansøgere blev underrettet om udvælgelsen, hvis underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen, og navnet på de ansøgere, som er blevet udvalgt, jf. § 7, stk. 1, i Lov om Klagenævnet for Udbud.

Anden klage over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i EU-Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, jf. § 7, stk. 2, nr. 1), i Lov om Klagenævnet for Udbud.

Ovenstående gælder også for sagsanlæg ved domstolene om, at de regler, der er nævnt i Lov om Klagenævnet for Udbud er overtrådt, når sagsøgeren ikke forinden har indgivet klage til Klagenævnet for Udbud herom.

Klager skal skriftligt informere den ordregivende myndighed om indgivet klage senest samtidig med, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud. Klagen skal angive, om den er indgivet i standstill perioden. Hvis klagen ikke indgives i standstill perioden, skal det angives, om der er anmodet om opsættende virkning. Klage skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

Vejledning om klage til Klagenævnet for Udbud findes på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside, jf. udbudsbekendtgørelsen afsnit VI.4.1).

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23/02/2018

Send til en kollega

0.139