23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 042-091463
Offentliggjort
01.03.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Region Nordjylland

Opdateringer

Annullering
(04.10.2018)

Linære acceleratorer og tilhørende udstyr


Region Nordjylland

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Region Nordjylland
29190941
Niels Bohrs Vej 30
Aalborg Ø
9220
Danmark
Kontaktperson: Tania Sørensen
Telefon: +45 61137936
E-mail: taus@rn.dk
NUTS-kode: DK05

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.rn.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/252785

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=204948&B=REGIONNORD
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=204948&B=REGIONNORD
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Linære acceleratorer og tilhørende udstyr

Sagsnr.: U71101TUS18
II.1.2) Hoved-CPV-kode
31643100
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Der udbydes.

- 3 lineære acceleratorer,

- 2 lineære acceleratorer som option,

- Alle nødvendige opgraderinger af eksisterende systemer og nødvendige licenser,

- Den nødvendige software og hardware opgradering af det eksisterende onkologi-informationssystem (OIS) og dosisplanlægningssystem (TPS),

- Funktionalitet til at udføre komparativ protondosisplaner,

- Aftale om hardware og software opgraderinger af IT-systemer for såvel de lineære acceleratorer som OIS og TPS,

- Udskiftning af afdelingens BrainLabs ExacTrac system med Robotics couch, der anvendes som patientpositioneringssystem enten alene eller i kombination med acceleratorernes indbyggede IGRT-systemer til den nyeste version af hardware og software.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
50000000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Der udbydes 3 lineære acceleratorer til Region Nordjylland, som betjener 600 000 indbyggere. Der leveres cirka 22 000 eksterne strålefraktioner om året, hvoraf en stor del er billedvejledte højkonforme behandlinger med IMRT teknik. Det svarer til, at der i 2016 blev udarbejdet omkring 1600 dosisplaner.

Løsningen i dette udbud skal indeholde den nyeste og bedste teknologi inden for strålebehandling.

Leverancen skal tillige omfatte samtlige nødvendige opgraderinger af eksisterende systemer og nødvendige licenser til effektiv planlægning og levering af den mest moderne, højkonforme og adaptive behandling rettidigt til alle regionens patienter således, at regionen også i årene fremover kan tilbyde behandlinger af højeste kvalitet. I leverancen er derfor også inkluderet den nødvendige software og hardware opgradering af det eksisterende onkologi-informationssystem (OIS) og dosisplanlægningssystem (TPS).

Idet der fremover skal udføres komparative protondosisplaner skal denne funktionalitet også inkluderes.

I udbuddet indgår også en aftale om hardware og software opgraderinger af IT-systemer for såvel de lineære acceleratorer som OIS og TPS for at sikre, at regionen fremadrettet kan tilbyde leverandørens mest avancerede, automatiserede og sikre behandlinger til patienterne.

Afdelingen anvender BrainLabs ExacTrac system med Robotics couch som patientpositioneringssystem enten alene eller i kombination med acceleratorernes indbyggede IGRT-systemer. Udbuddet omfatter derfor også en udskiftning af disse systemer til den nyeste version af hardware og software.

I 2020 flytter hovedparten af Aalborg Universitetshospital til det nyopførte Universitetshospital (NAU) i Aalborg Øst. Stråleterapien planlægges udflyttet gradvist gennem opdrift på NAU efterhånden som de to sidste acceleratorer på nuværende matrikel skal udskiftes – forventeligt i årene 2020-2023. Der udbydes derfor også optioner på disse acceleratorer.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet og funktionalitet, hardware / Vægtning: 25
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet og fumtionalitet, integration / Vægtning: 50
Pris - Vægtning: 25
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 06/06/2018
Slut: 31/12/2023
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Uddannelsesoptioner, jf. Vilkår for uddannelsesoptioner (Bilag 4) og pkt. 15.

Serviceoptioner for både acceleratorer og non-gantry image guided system, jf. Vilkår for serviceoptioner (Bilag 5) og pkt. 19.

Reservedele, jf. pkt. 5.3.3.

Patient ID system jf. Kravspecifikation (Bilag 1).

Mulighed for at erstatte standard MLC med HD_MLC til mindre læsioner.

Samarbejdsaftale jf. Kravspecifikation (Bilag 1).

2 acceleratorer til NAU

2 BrainLab Exacttrac system eller lignende til NAU

2 LAP Apollo Next Generation laser systems eller lignende til NAU.

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Det bemærkes, at de udelukkelsesgrunde, som finder anvendelse i nærværende udbud, er de grunde, der nævnes i ESPD del III. Såfremt Tilbudsgiver svarer "ja" til et eller flere punkter i ESPD del III, er Tilbudsgiver således omfattet af en udelukkelsesgrund, og tilbuddet vil derfor som udgangspunkt ikke komme i betragtning.

Dog bemærkes, at en Tilbudsgiver, der har ubetalt forfalden gæld til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger, alene vil blive udelukket på denne baggrund, hvis denne gæld er på 100 000,00 DKK eller derover.

De obligatoriske udelukkelsesgrunde omfatter eksempelvis de tilfælde, hvor Tilbudsgiver har endelig dom eller vedtaget bødeforlæg for deltagelse i kriminel organisation, bestikkelse, svig, terrorhandlinger eller handlinger med forbindelse til terror, hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme, samt børnearbejde og andre former for menneskehandel. Det samme gælder, hvis en person, der er medlem af Tilbudsgivers bestyrelse, direktion eller tilsynsråd er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for sådanne aktiviteter, eller hvis en person med beføjelse til at repræsentere, kontrollere eller træffe beslutninger i Tilbudsgivers bestyrelse, direktion eller tilsynsråd er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for sådanne aktiviteter. Disse udelukkelsesgrunde gælder i 4 år fra datoen for dommen eller bødeforlægget.

Såfremt Tilbudsgiver er omfattet af en eller flere af udelukkelsesgrundene, men har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at Tilbudsgiver til trods herfor er pålidelig, jf. Udbudslovens § 138, vil tilbuddet dog alligevel blive taget i betragtning.

Der henvises herudover til Udbudslovens bestemmelser (i §§ 135-137) for den endelige og fuldstændige ordlyd af de bestemmelser, der ligger til grund for de udelukkelsesgrunde, der er angivet i ESPD. De frivillige udelukkelsesgrunde i § 137 er alene gældende i det omfang, dette fremgår af ESPD.

- Konkurs,

- Insolvens,

- Tvangsakkord uden for konkurs,

- En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret,

- Aktiver, der administreres af en kurator,

- Erhvervsvirksomheden er indstillet.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav for at få sit tilbud taget i betragtning:

1. Referenceliste: Det er et minimumskrav, at Tilbudsgiver har relevant erfaring i form af mindst 1 sammenlignelige referencer inden for de seneste 3 år fra et land i EU. En reference anses for sammenlignelig, når den vedrører levering af lineære acceleratorer og tilhørende udstyr til et hospital.

I ESPD del IV skal Tilbudsgiver angive oplysninger om kontaktperson og beskrivelse af leverancens omfang vedrørende ovenstående minimumskrav.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 13/04/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk, Engelsk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 13/04/2018
Tidspunkt: 12:00
Sted:

Der vil ikke være mulighed for, at Tilbudsgiver kan overvære åbningen af de indkomne tilbud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse:https://www.erhvervsstyrelsen.dk/om-klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

”Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. udbudslovens § 171, stk. 4

Der henvises i øvrigt til Klagenævnet for Udbuds klagevejledning https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0. ”.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715100
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
27/02/2018

Send til en kollega

0.16