23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 043-094076
Offentliggjort
02.03.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Socialstyrelsen

Vindere

Rammeaftale om konsulentydelser på børne- og socialområdet - Delaftale 2

(03.10.2018)
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
Herluf Trolles Gade 11
1052 København K

Rammeaftale om konsulentydelser på børne- og socialområdet - Delaftale 2

(03.10.2018)
Pluss Leadership A/S
Hans Hartvig Seedorffs Stræde 3 - 5, 4.
8000 Århus C

Rammeaftale om konsulentydelser på børne- og socialområdet - Delaftale 2

(03.10.2018)
Rambøll Management Consulting A/S
Hannemanns Alle 53
2300 København S

Rammeaftale om konsulentydelser på børne- og socialområdet - Delaftale 2

(03.10.2018)
Implement Consulting Group P/S
Strandvejen 56
2900 Hellerup

Rammeaftale om konsulentydelser på børne- og socialområdet - Delaftale 2

(03.10.2018)
Oxford Research A/S
Falkoner Allé 20
2000 Frederiksberg

Rammeaftale om konsulentydelser på børne- og socialområdet - Delaftale 2

(03.10.2018)
PriceWaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Strandvejen 44
2900 Hellerup

Opdateringer

Rettelse
(08.03.2018)

I.2)
I stedet for:
Læses:
Kontrakten omfatter fælles udbud

VI.3)
I stedet for:
Socialstyrelsen gennemfører et orienteringsmøde om udbuddet torsdag d. 1.3.2018 kl. 13.30-ca. 15 på adressen Edisonsvej 1, 5000 Odense C
Læses:
1) Det planlagte orienteringsmøde d. 1.3. 2018 blev aflyst. Der afholdes i stedet et orienteringsmøde torsdag d. 8.marts kl. 13:00 - 14.30 hos Socialstyrelsen, Edisonsvej 1, 5000 Odense C. Henvendelse i receptionen. Der vil være mulighed for at følge orienteringsmødet pr. video for op til 21 leverandører, dog uden mulighed for at stille spørgsmål. Tilmelding til mødet og ønske om at kunne følge mødet pr. video sendes til Tanja Kristensen tbkr@socialstyrelsen.dk.
Udskydelsen af orienteringsmødet medfører ikke at fristen for aflevering af tilbud mandag d. 16.4. 2018 kl. 12.00 ændres;
2) Yderligere oplysninger:
Socialstyrelsen har i udbudsbetingelserne præciseret, at den i bilag A – Validerede måleredskaber (bilag til bilag C til udbudsbetingelserne) anførte nettoliste over evalueringsmetoder har karakter af et mindstekrav.
Det er således et mindstekrav, at det i tilbuddet fremgår, at tilbudsgiver er i stand til at anvende de evalueringsmetoder, som er anført i nettolisten i bilag A- Validerede måleredskaber til drejebogen.

Rammeaftale om konsulentydelser på børne- og socialområdet - Delaftale 2


Socialstyrelsen

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Socialstyrelsen
26144698
Edisonsvej 1
Odense C
5000
Danmark
Kontaktperson: Jens Ole Melsen
E-mail: jom@socialstyrelsen.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/81558751.aspx

Internetadresse for køberprofilen: https://socialstyrelsen.dk/

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/81558751.aspx
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Mercell Danmark A/S
Østre Stationsvej 33, Vestfløjen
Odense C
5000
Danmark
E-mail: support.dk@mercell.com
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/81558751.aspx

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/81558751.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Rammeaftale om konsulentydelser på børne- og socialområdet - Delaftale 2

II.1.2) Hoved-CPV-kode
73000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Socialstyrelsen udbyder rammeaftale om konsulentydelser til Socialstyrelsen, Børne og Socialministeriets departement og Statsforvaltningen vedr. udredning, analyse og evaluering på børne- og socialområdet.

Der er tale om en rammeaftale, som Socialstyrelsen ønsker at indgå med 6 leverandører for en treårig periode med start 1.8.2018. Rammeaftalen kan forlænges med yderligere et år.

Rammeaftalen indgås på baggrund af vurdering af kvalitet og tilbudte maksimale timepriser for 5 faste konsulent-/medarbejderkategorier i de modtagne tilbud.

Leveranceaftaler vil blive indgået via miniudbud, hvor tildelingskriterierne er kvalitet, konsulentteamets kompetencer og samlet pris.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 80 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72224000
72314000
72316000
73220000
73300000
79300000
79310000
79311410
79419000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

Danmark.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Beskrivelse af ydelser på rammeaftale --delaftale 2.

Udrednings-, analyse- og evalueringsydelser indenfor social- og børneområdet til Socialstyrelsen, Børne- og Socialministeriets departement og Statsforvaltningen til brug for oplæg til den politiske beslutningsproces, belysning af institutionernes egen praksis samt som grundlag for rådgivning af kommuner, social tilbud m.fl.

Disse ydelser kan bl.a. være af følgende art:

— - Udarbejdelse af litteraturoversigter (f.eks. systematiske reviews, rapid evidence assessments),

— - Udarbejdelse af surveys (f.eks. borgertilfredsheds-, bruger-, eller medarbejder/lederundersøgelser),

— - Kortlægninger af praksis, organisering og kapacitetsudnyttelse i kommuner, regioner og sociale tilbud,

— - Analyser af forretningsgange, informationsbehov samt behov for systemunderstøttelse,

— - Beskrivelse af indsatser og metoders målgruppe, grundlag, indhold, kvalitetssikringsprocedurer, kompetencekrav, resultatdokumentation og økonomi mv,

— - Policy, program og projektevaluering, herunder af implementering og effekter, samt IT-understøttelse af disse,

— - Målgruppeanalyser (såvel kvalitative som kvantitative analyser af f.eks. prævalens, incidens, comorbiditet, risikofaktorer, kerneårsager mv.),

— - Økonomiske analyser og evalueringer herunder IT-understøttelse af disse (f.eks. benchmarking, omkostningsvurderinger, budgetøkonomiske analyser, (business cases) herunder tilvejebringelse af estimater til SØM’s (Den Socialøkonomiske Investeringsmodel) vidensdatabase og SROI analyser (Social Return of Investments)mv,

— - Formidling af resultater af kortlægning, analyser og evalueringer.

Institutionerne på rammeaftalen er ikke forpligtede til at gennemføre indkøb af de omfattede ydelser via rammeaftalen, ligesom de leverandører, som tildeles en rammekontrakt, ikke er forpligtede til at afgive tilbud på samtlige opgaver som udbydes via rammeaftalen.

Parallelt med udbud af denne rammeaftale (delaftale2) udbydes det ved selvstændigt udbud en anden rammeaftale om konsulentydelser til udvikling, afprøvning og udbredelse af metoder og viden på børne- og socialområdet (delaftale 1). Rammeaftalen giver mulighed for at udbyde opgaver, som indeholder ydelser omfattet af begge delaftaler, på den af delaftalerne, som dækker ydelser med en samlet set største værdi. Tilbudsgivere på delaftale 2 skal således i tilbuddet på rammeaftalen bekræfte at have rådighed over de fornødne kompetencer til også at løse opgaver omfattet af delaftale 1, men et tilbud på delaftale 2 skal ikke i øvrigt omfatte løsningen af opgaver på delaftale 1.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 80 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Mulighed for forlængelse med 12 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Mulighed for op til to optioner i miniudbud.

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Institutionerne, som kan gøre brug af rammeaftalen, er ikke forpligtede til at gøre brug af aftalen ved indkøb af konsulentydelser, ligesom leverandører, som tildeles en rammekontarkt, ikke er forplpligtede til at afgive tilbud på samtlige opgaver som udbydes via rammeaftalen. Der garanteres således ikke et bestemt omfang af omsætning.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der stilles i dette udbud krav om, at tilbudsgiver i det seneste disponible årsregnskab har positiv egenkapital. Tilbudsgiver skal i ESPD bekræfte at opfylde dette mindstekrav.

Hvis tilbud afgives af en sammenslutning gælder mindstekravet i forholdtil hver deltager, som hver i sær skal bekræfte at opfylde mindstekravet i selvstændig ESPD.

Hvis tilbudsgiver i tilbuddet støtter sig på en anden enheds økonomiske eller finansielle kapacitet, skal denne enhede, som en del af tilbuddet, i en selvstændig ESPD bekræfte at leve op til mindstekravet.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der stilles i dette udbud mindstekrav om at tilbudsgiver selv, eller en støttende enhed, som tilbudsgiver baserer sit tilbud på, har rådighed over de fornødne kompetencer til også at kunne levere ydelser omfattet af delaftale 1. Ydelsesbeskrivelsen for delaftale 1 er til brug for dette formål vedlagt som bilag A til udbudsbetingelserne. Der er tale om et mindstekrav, som tilbudsgiver skal opfylde.

Tilbudsgiver eller støttende enhed skal i ESPD bekræfte at opfylde dette mindstekrav.

I forbindelse med indhentelse af dokumentation fra de tilbudsgivere, som Socialstyrelsen har til hensigt at indgå rammekontrakt med, vil tilbudsgiver skulle udarbejde en kortfattet beskrivelse af de kompetencer, som er til rådighed i forhold til løsning af opgavetyper omfattet af delaftale 1 med udgangspunkt i bilag 2 til rammekontrakten. Bersvarelsen heraf vil ikke indgå i tilbudsvurderingen.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Udkast til rammekontrakt og procedure for gennemførelse af miniudbud er vedlagt udbudsmaterialet.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 030-065218
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 16/04/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 16/04/2018
Tidspunkt: 12:00
Sted:

Socialstyrelsen, Edisonsvej 1, 5000 Odense C.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Tilbudsgivere har ikke adgang til at overvære tilbudsåbningen.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Socialstyrelsen gennemfører et orienteringsmøde om udbuddet torsdag d. 1. marts kl. 13.30 - ca. 15 på Adressen Edisonsvej 1, 5000 Odense C. Tilmelding af deltagere kan ske til Tanja Kristensen på tbkr@socialstyrelsen.dk Informationsmødet er varslet i forhåndsmeddelese udsendt 18.2.2018 (2018/S030-655218).

Tilbudsgiver skal udfylde ESPD,s om foreløbig dokumentation i forhold til udelukkelsesgrunde og krav til økonomisk og faglig kapacitet. Det bemærkes at den frivillige udelukkelsesgrund ved offentlig gæld under 100 000,00 DKK ikke er gældende for udbuddet.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse:http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse:http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
27/02/2018

Send til en kollega

0.163