23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 044-096103
Offentliggjort
03.03.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Socialstyrelsen

Opdateringer

Rettelse
(09.03.2018)

I.2)
I stedet for:
Kontrakten omfatter fælles udbud: Nej
Læses:
Kontrakten omfatter fælles udbud: Ja

II.2.4)
I stedet for:
Institutionerne på rammeaftalen er ikke forpligtede til at gennemføre indkøb af omfattede Konsulentydelser via rammeaftalen, ligesom de leverandører, som tildeles en rammekontrakt, ikke er forpligtede til at afgive tilbud på samtlige opgaver som udbydes via rammeaftalen.
Parallelt med udbud af denne rammeaftale udbydes der ved selvstændigt udbud en anden Rammeaftale om konsulentydelser til afdækning, analyse og evaluering (Delaftale 2). Rammeaftalen giver mulighed for at udbyde opgaver, som indeholder ydelser omfattet af Begge delaftaler, på den af rammeaftalerne, som dækker ydelser med den samlet set største Værdi. Tilbudsgivere på delaftale 1 skal således bekræfte at have rådighed over
Kompetencer til også at løse opgaver omfattet af delaftale 2, men et tilbud på delaftale 1 skal ikke i øvrigt omfatte løsningen af opgaver på delaftale 2.
Læses:
Ydelsesbeskrivelse for delaftale 1
Screening, modning, afprøvning, udbredelse og forankring af redskaber, metoder og indsatser indenfor social- og børneområdet til brug for oplæg til den politiske beslutningsproces og i forbindelse med løsningen af opgaver på myndigheds- og udførerniveau.
Disse ydelser kan bl.a. være af følgende art:
- Modning af nye redskaber, metoder og indsatser,
- Screening og afprøvning af lovende praksis samt videns – eller evidensbaserede redskaber, metoder og indsatser,
- Implementering, udbredelse og forankring af redskaber, metoder og indsatser,
- Udarbejdelse af materiale til brug for udbredelse, implementering og forankring samt til bredere formidling, herunder på digitale platforme, af opnåede resultater,
- Udvikling og gennemførelse af kompetenceudvikling af medarbejdere og ledelse gennem træning, uddannelsesforløb mv. i eksisterende eller nye redskaber, indsatser og metoder,
- Formidling af viden på social- og børneområdet.
Institutionerne på rammeaftalen er ikke forpligtede til at gennemføre indkøb af omfattede
Konsulentydelser via rammeaftalen, ligesom de leverandører, som tildeles en rammekontrakt,
Ikke er forpligtede til at afgive tilbud på samtlige opgaver som udbydes via rammeaftalen.
Parallelt med udbud af denne rammeaftale udbydes der ved selvstændigt udbud en anden
Rammeaftale om konsulentydelser til afdækning, analyse og evaluering (Delaftale 2).
Rammeaftalen giver mulighed for at udbyde opgaver, som indeholder ydelser omfattet af
Begge delaftaler, på den af rammeaftalerne, som dækker ydelser med den samlet set største
Værdi. Tilbudsgivere på delaftale

VI.2)
I stedet for:
Læses:
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling

VI.3)
I stedet for:
Socialstyrelsen gennemfører et orienteringsmøde om udbuddet torsdag d. 1.3.2018, kl. 13.30-ca. 15.
Læses:
1) Det planlagte orienteringsmøde d. 1.3. 2018 blev aflyst. Der afholdes i stedet et orienteringsmøde torsdag d. 8.3. kl. 13:00 - 14.30 hos Socialstyrelsen, Edisonsvej 1, 5000 Odense C. Henvendelse i receptionen. Der vil være mulighed for at følge orienteringsmødet pr. video for op til 21 leverandører, dog uden mulighed for at stille spørgsmål. Tilmelding til mødet og ønske om at kunne følge mødet pr. video sendes til Tanja Kristensen tbkr@socialstyrelsen.dk.
Udskydelsen af orienteringsmødet medfører ikke at fristen for aflevering af tilbud mandag d. 16.4.2018 kl. 12.00 ændres;
2) Der er foretaget en præcisering i udbudsbetingelserne om at den i bilag A – Validerede måleredskaber (bilag til bilag C til udbudsbetingelserne) anførte nettoliste over evalueringsmetoder har karakter af et mindstekrav, som tilbudsgiver skal tage højde for i erklæring vedr. fornødne kompetencer i forhold til delaftale 2. Enkelte andre bilag er tilrettet sprogligt og teknisk jfr. beskrivelsen af de nye versioner af dokumenterne.

Rammeaftale om konsulentydelser på børne- og socialområdet - Delaftale 1


Socialstyrelsen

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Socialstyrelsen
26144698
Edisonsvej 1
Odense C
5000
Danmark
Kontaktperson: Jens Ole Melsen
Telefon: +45 41932435
E-mail: jom@socialstyrelsen.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/81329990.aspx

Internetadresse for køberprofilen: https://socialstyrelsen.dk/

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/81329990.aspx
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Mercell Danmark A/S
Østre Stationsvej 33, Vestfløjen
Odense C
5000
Danmark
Kontaktperson: danmark@mercell.dk eller tlf. 63133702
E-mail: support.dk@mercell.com
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/81329990.aspx

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/81329990.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Rammeaftale om konsulentydelser på børne- og socialområdet - Delaftale 1

II.1.2) Hoved-CPV-kode
73300000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Socialstyrelsen udbyder rammeaftale om konsulentydelser til Socialstyrelsen, Børne- og Socialministeriets departement og Statsforvaltningen vedr. udvikling, afprøvning og udbredelse af metoder og viden på børne- og socialområdet (delaftale1).

Der er tale om en rammeaftale, som Socialstyrelsen ønsker at indgå med 6 leverandører for en treårig periode med start 1.8.2018. Rammeaftalen kan forlænges med yderligere et år.

Rammeaftalen indgås på baggrund af vurdering af kvalitet og tilbudte maksimale timepriser for 5 faste konsulent/medarbejderkategorier i de modtagne tilbud. Leveranceaftaler vil blive indgået via miniudbud, hvor tildelingskriterierne er kvalitet, konsulentteams kompetencer og samlet pris.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 80 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72224000
72314000
73220000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Institutionerne på rammeaftalen er ikke forpligtede til at gennemføre indkøb af omfattede konsulentydelser via rammeaftalen, ligesom de leverandører, som tildeles en rammekontrakt, ikke er forpligtede til at afgive tilbud på samtlige opgaver som udbydes via rammeaftalen.

Parallelt med udbud af denne rammeaftale udbydes der ved selvstændigt udbud en anden rammeaftale om konsulentydelser til afdækning, analyse og evaluering (Delaftale 2) Rammeaftalen giver mulighed for at udbyde opgaver, som indeholder ydelser omfattet af begge delaftaler, på den af rammeaftalerne, som dækker ydelser med den samlet set største værdi. Tilbudsgivere på delaftale 1 skal således bekræfte at have rådighed over kompetencer til også at løse opgaver omfattet af delaftale 2, men et tilbud på delaftale 1 skal ikke i øvrigt omfatte løsningen af opgaver på delaftale 2.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 80 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Mulighed for forlængelse med 12 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

I miniudbud på rammeaftalen kan der indgå op til 2 optioner.

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ud over Socialstyrelsen kan rammeaftalen benyttes af Børne- og Socialministeriets departement og af Statsforvaltningen ved indkøb af konsulentydelser. Institutionerne på rammeaftalen er ikke forpligtede til at gøre brug af rammeaftalen ved indkøb af konsulentydelser, ligesom de leverandører, som tildeles rammekontrakt ikke er forpligtede til at afgive tilbud på samtlige opgaver, som udbydes.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der stilles i dette udbud krav om, at tilbudsgiver i det seneste disponible årsregnskab har positiv egenkapital.

Tilbudsgiver skal i ESPD (elektronisk skema i udbudssystemet) bekræfte at opfylde dette mindstekrav.

Hvis tilbud afgives af en sammenslutning af tilbudsgivere, gælder mindstekravet i forhold til hver tilbudsgiver, som hver især skal bekræfte at opfylde mindstekravet i en selvstændig ESPD.

Hvis tilbudsgiver i tilbuddet støtter sig på en anden enheds økonomiske eller finansielle kapacitet, skal denne enhed, som en del af tilbuddet, i en selvstændig ESPD bekræfte at leve op til mindstekravet.

6.5. "Teknisk og faglig kapacitet".

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der stilles i dette udbudet mindstekrav om at tilbudsgiver selv, eller en støttende enhed, som tilbudsgiver baserer sit tilbud på, har rådighed over de fornødne kompetencer, til også at kunne levere ydelser omfattet af delaftale 2. Ydelsesbeskrivelsen for delaftale 2 er til brug for dette formål vedlagt som bilag A til udbudsbetingelserne.

Der er tale om et mindstekrav, som tilbudsgiver skal opfylde. Tilbudsgiver eller evt. støttende enhed skal i ESPD bekræfte at opfylde dette mindstekrav. I forbindelse med indhentelse af dokumentation fra de tilbudsgivere, som Socialstyrelsen har til hensigt at indgå rammekontrakt med, vil tilbudsgiver skulle udarbejde en kortfattet beskrivelse af de kompetencer, som er til rådighed i forhold til løsning af opgavetyper omfattet af delaftale 2 med udgangspunkt i bilag 2 til rammekontrakten. Besvarelsen heraf vil ikke indgå i tilbudsvurderingen.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Udbudsmaterialet er vedlagt udkast til rammekontrakt med bilag, herunder beskrivelse af procedurer for gennemførelse af miniudbud af opgaver på rammeaftalen.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 030-065218
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 16/04/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 16/04/2018
Tidspunkt: 12:00
Sted:

Socialstyrelsen, Edisonsvej 1, 5000 Odense C.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Tilbudsgivere har ikke adgang til at deltage ved tilbudsåbningen.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

Socialstyrelsen gennemfører et orienteringsmøde om udbuddet torsdag d. 1. marts kl. 13.30 - ca. 15 på adressen Edisonsvej 1, 5000 Odense C. Tilmelding af deltagere kan ske til Tanja Kristensen tbkr@socialstyrelsen.dk. Informationsmødet er varslet i forhåndsmeddelelse udsendt 18.2.2018 (2018/ S030-065218).

Tilbudsgiver skal udfylde ESPD, som foreløbig dokumentation i forhold til udelukkelsesgrunde og krav til økonomisk og faglig formåen. Det bemærkes at den frivillige udelukkelsesgrund i ved offentlig gæld under 100.000 kr. jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 7 ikke er gældende for udbuddet. De tilbudsgiver, som Socialstyrelsen har til hensigt at tildele rammekontrakt, skal fremsende dokumentation for oplysningerne, som de har givet i ESPD.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse:http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse:http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
27/02/2018

Send til en kollega

0.173