23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 048-105551
Offentliggjort
09.03.2018
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Fors A/S

Vindere

Udbud af ERP for 3 forsyninger

(02.08.2018)
Pingala A/S
Vibeholms Allé 20,st.th
2605 Brøndby

Udbud med forhandling om ERP-system til 3 forsyningsselskaber


Fors A/S

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Fors A/S
33032838
Tåstrup Møllevej 5
Holbæk
4300
Danmark
Kontaktperson: Charlotte Vincent´s
Telefon: +45 30786120
E-mail: charlotte@fors.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/81714015.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.fors.dk/

I.1) Navn og adresser
SK Service A/S
26863902
Lilleøvej 3
Korsør
4220
Danmark
Kontaktperson: Margit Jensen
Telefon: +45 24957810
E-mail: maj@skforsyning.dk
NUTS-kode: DK02

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.skforsyning.dk

I.1) Navn og adresser
KLAR Forsyning A/S
36484438
REvlen 2
Køge
4600
Danmark
Kontaktperson: Carsten Ring
Telefon: +45 28792749
E-mail: cri@klarforsyning.dk
NUTS-kode: DK02

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.klarforsyning.dk

I.2) Fælles udbud
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/81714015.aspx
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Mercell Danmark A/S
Østre Stationsvej 33, Vestfløjen
Odense C
5000
Danmark
E-mail: support.dk@mercell.com
NUTS-kode: DK02

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/81714015.aspx

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/81714015.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Forsyningsvirksomhed
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Forsyningsvirksomhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud med forhandling om ERP-system til 3 forsyningsselskaber

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72224200
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet omhandler en kontrakt om levering, implementering, vedligeholdelse, drift og support af systemet til Ordregiverne.

Implementering omfatter opsætning og tilpasning af standardsystem, udvikling af integrationer, test, uddannelse og dokumentation. Systemet skal medføre en standardisering og modernisering af arbejdsgange og økonomiske processer hos Ordregiverne. Samtidigt skal systemet integreres med en række systemer, som allerede anvendes hos hver af Ordregiverne.

Tryk her https://permalink.mercell.com/81714015.aspx.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 10 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72246000
72250000
72253100
72253200
72254100
72261000
72263000
72268000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Ordregiverne ønsker, at ERP-systemet er en Cloudløsning (Software-as-a-service), som Ordregiverne tilgår via deres internetforbindelse, hvor software-leverandøren/producenten forestår driften af løsningen i et cloud-miljø og har ansvaret for at vedligeholde standardapplikationen med løbende opdateringer.

Supportdelen af den udbudte opgave kan Ordregiverne tilkøbe som option og afregnes efter timepris. Ordregiverne ønsker således selv at fastsætte supportbehovet. Der henvises til de enkelte bestemmelser i kontrakten.

Der indgås én kontrakt mellem Ordregiverne og den vindende tilbudsgiver. Alle Ordregiverne er således angivet som kontraktpart på den samme kontrakt.

Det er tillige et krav hos Ordregiverne, at det er muligt, at deres i rettigheder og forpligtelser i henhold til den udbudte kontrakt skal kunne overdrages til ét fælles selskab ejet af Ordregiverne. Den udbudte kontrakt indeholder således en option på overdragelse til dette fælles IT-selskab.

Det bemærkes, at Ordregiverne arbejder på, at det fælles IT-selskab er stiftet inden underskrivelse af den udbudte kontrakt.

Hvis dette bliver en realitet, vil det fælles IT-selskab blive betragtet som ordregiver i stedet for Ordregiverne.

I tillæg til supportoptionen og overdragelsesoptionen indeholder kontrakten tilkøb af licenser, backup og udtrædelse. De enkelte optioner er nærmere beskrevet i kontrakten.

Udbuddet opdeles ikke i delkontrakter i henhold til udbudslovens § 49. Grunden hertil er, at Ordregiverne ønsker én leverandør af hensyn til at kunne opnå en fleksibel og forandringsegnet løsning for at understøtte effektivisering, tillige med at én leverandør anses for mest hensigtsmæssigt økonomisk.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 30 %
Kvalitetskriterium - Navn: Samarbejde og kompetencer / Vægtning: 30 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 10 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten løber efter uopsigelighedsperioden indtil opsigelse.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt der modtages ansøgninger fra flere end fem egnede virksomheder, vil Ordregiverne udvælge de fem virksomheder, der af Ordregiverne vurderes som værende de bedste egnede virksomheder til at levere den udbudte ydelse.

Med ”de bedste egnede virksomheder” forstås de fem virksomheder, som via referencerne i afsnit 3.3 har godtgjort at have mest relevant erfaring med levering, implementering, vedligeholdelse, drift og support af cloud-baserede ERP-Systemer det vil sige en software as a service-løsning, der tilgås via en internetadgang, hvor software-leverandøren/producenten forestår driften af løsningen i et cloud-miljø:

- Med en kompleks projektøkonomistyring på tværs af flere selskaber,

- Indeholdende en tidsregistrering med høj kompleksitet (herunder håndtering af forskellige overenskomster/lokale aftaler),

- Indeholdende en indkøbsordrestyring, faktura-flow og faktura-match.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Følgende optioner skal prissættes:

- Konsulent timer,

- Tilbudsgiveren skal angive timepriser for hver af de anførte medarbejderkategorier,

- Support,

- Tilbudsgiveren skal prissætte timeprisen for support. Optionen er yderligere beskrevet i Bilag 6 (Supportaftale),

- Licenstilkøb,

- Tilbudsgiveren skal prissætte en ny fuld bruger licens og et nyt regnskab,

- Roll-back,

- Tilbudsgiveren skal prissætte mulighed for roll-back af drifts-miljø baseret på en tidsbestemt udgave af driftsmiljøet (backup), aftagende i præcision over tid svarende til nedenstående tabel:

- - 0-14 dage: Specifikt klokkeslæt;

- - 15-32 dage: Specifik dag.

- Udtrædelsesadgang 1,

- Udtrædelse efter afklaringsfasen skal prissættes. Optionen er yderligere beskrevet i Kontraktens punkt 6.2,

- Udtrædelsesadgang 2,

- Udtrædelse efter driftsprøven i Delleverance 1 skal prissættes. Optionen er yderligere beskrevet i Kontraktens punkt 8.5,

- Overdragelse 1,

- Tilbudsgiveren skal prissætte overdragelse af software licenser fra de 3 forsyningsvirksomheder til et fælles IT selskab. Ydelsen er uden licenstilkøb. Optionen er yderligere beskrevet i Kontraktens punkt 34,

- Overdragelse 2,

- Tilbudsgiveren skal prissætte overdragelse af software licenser fra et fælles IT selskab til de 3 forsyningsvirksomheder. Ydelsen er uden licenstilkøb. Optionen er yderligere beskrevet i Kontraktens punkt 34.

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 09/04/2018
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Såfremt man ønsker at ansøge om at deltage i denne udbudsproces, skal man udfylde den ESPD-skabelon, der er findes i Mercell. Vejledning i udfyldelse af ESPD'et findes i udbudsbetingelserne. Bemærk at såfremt ansøger er et konsortium/lignende sammenslutning, eller såfremt ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske eller finansielle kapacitet (f.eks. underleverandører) til brug for opfyldelse af mindstekravene, så skal der udfyldes et særskilt ESPD for hver deltager i konsortiet/sammenslutningen/underleverandøren.

Ansøgere, der befinder sig i en obligatorisk udelukkelsesgrund, jf. udbudslovens §§ 135-136, vil blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til de udbudte delkontrakter, medmindre ansøgeren fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at ansøgeren er pålidelig, jf. udbudslovens § 138. Tilsvarende vil ansøgere, som befinder sig i en af de frivillige udelukkelsesgrunde nævnt i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. (1)-(7), blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til de udbudte delkontrakter, medmindre ansøgeren fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at ansøgeren er pålidelig, jf. udbudslovens § 138.

Dokumentation: De tilbudsgivere, der står til at blive tildelt kontrakt, skal på anmodning (ikke som en del af prækvalifikationsansøgningen) fremsende serviceattest (danske virksomheder) eller tilsvarende dokumentation (udenlandske virksomheder) som dokumentation for, at ansøgeren ikke befinder sig i en af de ovenfor refererede udelukkelsesgrunde. Ordregiver vil acceptere serviceattester, som er udstedt efter 1.3.2018.

For ansøgere, som baserer sig på andre enheders kapacitet til brug for opfyldelse af mindstekravene til den økonomiske og finansielle kapacitet eller teknisk og faglig kapacitet, gælder endvidere, at ansøger som en del af dokumentationen skal fremlægge en støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for ansøgeren. Såfremt en ansøger beror sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, jf. foranstående, skal denne enhed påtage sig solidarisk at hæfte for ansøgers forpligter under den udbudte delkontrakt.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse:http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse:http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/03/2018

Send til en kollega

0.094