23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 050-110637
Offentliggjort
13.03.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Københavns Kommune, Socialforvaltningen

Opdateringer

Annullering
(13.04.2018)

Ordregiver har valgt at gennemføre dette udbud digitalt igennem Mercell Danmark A/S. Såfremt du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S, skal du udfylde en registrering af din virksomhed. Denne registrering er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger. Efter registrering har du gratis adgang til alle udbudsdokumenter. Du vil modtage login-koder til www.mercell.dk inden for normal arbejdstid og kan derefter afsende dit tilbud.
Vedrørende udelukkelse: Ansøger bliver udelukket, hvis denne er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde som fremgår af udbudslovens § 135, stk. 1-3 og udbudslovens § 136, stk. 1, pkt. 1-3. Ansøger bliver således udelukket, hvis denne ikke kan svare "nej" i ESPD'ets del III A-C. Dette gælder dog ikke, hvis Ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at den pågældende er pålidelig, jf. Udbudslovens § 138, eller hvis udelukkelsesgrunden vil være forældet på tidspunktet for beslutning om kontrakttildeling. Vedrørende opfyldelse af kriterier for udelukkelse skal Ansøger fremlægge den dokumentation der fremgår af udbudsloven §153. Ved en sammenslutning af virksomheder skal dokumentationen fremlægges for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen.
En sammenslutning af virksomheder skal indgive en erklæring om solidarisk, direkte og ubetinget hæftelse og benævne en fælles befuldmægtiget der kan træffe bindende beslutninger i forholdet mellem Ordregiver og sammenslutningen.
Jævnfør pkt. IV.2.4: Eventuelle fortrykte bilag omfattende tekniske specifikationer eller lignende må gerne være på engelsk, svensk eller norsk såfremt de ikke foreligger på dansk.
Baggrunden for ikke at opdele Kontrakten i delkontrakter jf. pkt. II.1.6) er at kontrakten ikke egner sig til opdeling i mindre delkontrakter, fordi der er tale om en samlet sagsgenstand, der ikke egner sig til opdeling, hverken funktionelt, fagligt, geografisk eller økonomisk.

Rammeaftale om anskaffelse af eTavler


Københavns Kommune, Socialforvaltningen

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Københavns Kommune, Socialforvaltningen
64942212
Kontoret for Regnskab og Kontrakt
København V
1577
Danmark
Kontaktperson: Mathilde Schlesch-Jensen
E-mail: zn7g@sof.kk.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/82229164.aspx

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/82229164.aspx
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Mercell Danmark A/S
Østre Stationsvej 33, Vestfløjen
Odense C
5000
Danmark
E-mail: support.dk@mercell.com
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/82229164.aspx

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/82229164.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Rammeaftale om anskaffelse af eTavler

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72220000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter anskaffelse og implementering af et elektronisk tavle- og overblikssystem til Socialforvaltningen i Københavns Kommune.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 9 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
Hovedudførelsessted:

København.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Anskaffelsen består af et elektronisk overblikstavlesystem med tilknyttede ydelser. Det elektroniske tavle- og overblikssystem omfatter 1) touchskærme (eTavler), 2) It-system (Systemet) og 3) adgangsgivende hardware (RFID tag, kort, numerisk tastatur eller lignende). De elektroniske overblikstavler (eTavler) er ikke omfattet af dette udbud. De tilknyttede ydelser omfatter bl.a. installation, implementering og uddannelse. Derudover skal der tilbydes ydelser i forbindelse med vedligehold, drift og support af It-systemet.

Kravene til de omfattede ydelser er detaljeret beskrevet i kravspecifikationen, Bilag 2, mens Ordregivers krav til Rammeaftalevilkår fremgår af Rammeaftalen samt Bilag til Rammeaftalen.

Rammeaftalen er frivilligt forpligtende for de omfattede institutioner i SOF.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 9 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

2 gange 12 måneder

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Se venligst Bilag 2.

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 16/04/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 16/04/2018
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:

Ordregiver har valgt at gennemføre dette udbud digitalt igennem Mercell Danmark A/S. Såfremt du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S, skal du udfylde en registrering af din virksomhed. Denne registrering er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger. Efter registrering har du gratis adgang til alle udbudsdokumenter. Du vil modtage login-koder til www.mercell.dk inden for normal arbejdstid og kan derefter afsende dit tilbud.

Vedrørende udelukkelse: Ansøger bliver udelukket, hvis denne er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde som fremgår af udbudslovens § 135, stk. 1-3 og udbudslovens § 136, stk. 1, pkt. 1-3. Ansøger bliver således udelukket, hvis denne ikke kan svare "nej" i ESPD'ets del III A-C. Dette gælder dog ikke, hvis Ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at den pågældende er pålidelig, jf. Udbudslovens § 138, eller hvis udelukkelsesgrunden vil være forældet på tidspunktet for beslutning om kontrakttildeling. Vedrørende opfyldelse af kriterier for udelukkelse skal Ansøger fremlægge den dokumentation der fremgår af udbudsloven §153. Ved en sammenslutning af virksomheder skal dokumentationen fremlægges for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen.

En sammenslutning af virksomheder skal indgive en erklæring om solidarisk, direkte og ubetinget hæftelse og benævne en fælles befuldmægtiget der kan træffe bindende beslutninger i forholdet mellem Ordregiver og sammenslutningen.

Jævnfør pkt. IV.2.4: Eventuelle fortrykte bilag omfattende tekniske specifikationer eller lignende må gerne være på engelsk, svensk eller norsk såfremt de ikke foreligger på dansk.

Baggrunden for ikke at opdele Kontrakten i delkontrakter jf. pkt. II.1.6) er at kontrakten ikke egner sig til opdeling i mindre delkontrakter, fordi der er tale om en samlet sagsgenstand, der ikke egner sig til opdeling, hverken funktionelt, fagligt, geografisk eller økonomisk.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse:http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse:http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/03/2018

Send til en kollega

0.107