23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 051-112964
Offentliggjort
14.03.2018
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Københavns Universitet

Vindere

(14.03.2018)
Picarro Inc.
3105 Patrick Henry Dr
CA 95054 Santa Clara

Anskaffelse af G2508 Gas Concentration Analyzer


Københavns Universitet

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Københavns Universitet
Nørregade 10
København K
1017
Danmark
Kontaktperson: Caroline Volf
Telefon: +45 35333391
E-mail: caroline.volf@adm.ku.dk
NUTS-kode: DK011

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.oko.ku.dk

I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Universitet

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Anskaffelse af G2508 Gas Concentration Analyzer

Sagsnr.: 043-0312-18-7000
II.1.2) Hoved-CPV-kode
38636110
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Anskaffelse af apparatur til bestemmelse af gaskoncentrationer af metan (CH4), lattergas (N2O), kuldioxid (CO2) og vanddamp (H2O) ved atmosfærisk niveau til Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN).

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 524 600.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

På IGN forsker vi blandt andet i hvordan naturlige økosystemers biogeokemiske kredsløb påvirkes af et ændret miljø, enten som følge af klimaforandringer eller aktive driftsmæssige tiltag i naturforvaltningen. En central del er, at forstå om disse miljøændringer fører til øget udledning eller optag af drivhusgasser og derfor om der bindes eller udledes færre eller flere drivhusgasser til atmosfæren.

Apparatet, G2508 (Picarro, Inc) anvender laser spektroskopi til præcis bestemmelse af drivhusgasser, er lavet til feltmålinger og måler med høj frekvens. G2508 skal indgå i forskning der søger at forstå hvordan miljømæssige forandringer (ændret hydrologi og deposition af kvælstof i naturlige vådområder og tørre naturtyper, f.eks. heder, overdrev) påvirker den samlede balance af drivhusgasser.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Nr. 2004/18/EF, artikel 32, stk. 2, litra b, er det Københavns Universitets opfattelse at det kun Picarro, der leverer apparatur, der har teknologien til at måle alle tre drivhusgasser (CH4, CO2 og N2O) med den ønskede præcision til vores specifikke formål. G2508 skal indgå i forskning der søger at forstå hvordan miljømæssige forandringer (ændret hydrologi og deposition af kvælstof i naturlige vådområder og tørre naturtyper, f.eks. heder, overdrev) påvirker den samlede balance af drivhusgasser. Til dette formål kræver vi at præcisionen på målinger er på ppb (parts-per-billion) for alle tre gasser da de forventede ændringer i drivhusgasserne er i dette niveau. G2508 er den eneste model på markedet der kan måle CO2, CH4 og N2O samtidig med høj frekvens og som leverer den nødvendige præcision.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
28/02/2018
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Picarro Inc.
3105 Patrick Henry Dr
Santa Clara
CA 95054
USA
NUTS-kode: 00

Internetadresse:www.picarro.com

Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 524 600.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
København Ø
2100
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse:http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

En klage over at ordregivende myndighed, i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Nr. 2014/24/EF, artikel 32, har besluttet, at tildele kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende skal, i henhold til lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. § 7, stk. 3, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage, regnet fra dagen efter den dag, hvor en bekendtgørelse om indgåelse af kontrakt er blevet offentliggjort. Lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. definerer i § 2, stk. 2, en standstill periode på 10 kalenderdage, regnet fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klager skriftligt underrette ordregivende myndighed om, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden skal klager, jf. Lov om håndhævelse af udbudsreglerne § 12, stk.1., tillige angive, hvorvidt der i klagen begæres opsættende virkning af tildelingsbeslutningen.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Kokurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/03/2018

Send til en kollega

0.102