23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 051-113167
Offentliggjort
14.03.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Frederikssund Kommune

Vindere

Kontrakt om anskaffelse af økonomisystem som en service

(30.11.2018)
KMD A/S
Lautrupparken 42
27550 Ballerup

Kontrakt om anskaffelse af lønsystem som en service

(30.11.2018)
KMD A/S
Lautrupparken 42
2750 Ballerup

EU-Udbud Løn- og økonomisystem IN


Frederikssund Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Frederikssund Kommune
29189129
Torvet 2
Frederikssund
3600
Danmark
Kontaktperson: Maj-Britt Böwadt
Telefon: +45 51617987
E-mail: mab@ramboll.com
NUTS-kode: DK013

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/76628626.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.frederikssund.dk/

I.1) Navn og adresser
Gribskov Kommune
29188440
Rådhusvej 3
Helsinge
3200
Danmark
Kontaktperson: Maj-Britt Böwadt
E-mail: mab@ramboll.com
NUTS-kode: DK013

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.gribskov.dk

I.2) Fælles udbud
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/76628626.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/76628626.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

EU-Udbud Løn- og økonomisystem IN

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72514000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter anskaffelse af økonomi- og lønsystemer som en Service.

Udbuddet gennemføres som et fælles udbud i overensstemmelse med Udbudslovens § 123 og i begge kommunernes navne og på disses vegne, og kommunerne er således i henhold til udbudsloven i fællesskab ansvarlige for overholdelsen af de fælles forpligtelser.

Den overordnede vision for samarbejdet er på sigt effektivt at samarbejde om fælles varetagelse af opgaver på økonomi- og lønområderne ved at varetage opgaverne i fællesskab eller via erfaringsudveksling, og ved i fællesskab at gennemføre procesforbedringer, der sikrer størst mulig effektivitet i opgaveudførelsen.

Ved at skabe en mere ensartet it-understøttelse øges mulighederne for at kunne samarbejde om implementering, anvendelse og administration af it-løsningerne. Hermed får kommunerne bedre muligheder for at udnytte de effektiviserings- og kvalitetspotentialer, der udspringer af fællesskabet.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 69 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Kontrakt om anskaffelse af lønsystem som en Service

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72253200
72254100
72260000
72261000
72265000
72311100
72514100
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

Hos leverandøren.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Systemet skal såvel i sin helhed som i de enkelte dele og funktioner være:

— - Nemt at anvende,

— - Effektivt,

— - Brugervenligt,

— - Fleksibelt,

— - Velfungerende både centralt og decentralt.

Følgende opgaveområder og processer skal understøttes af Systemet:

— - Løn- og personaleadministration,

— - Administration af fravær og refusion,

— - Tjenestemandspensionsområdet,

— - Økonomiforhold og lønbudgettering,

— - Vagtplanlægning.

Systemet skal være klar til fuld drift på Ibrugtagningsdagen 1.1.2020 (mindstekrav).

Systemet skal være klar til delvis ibrugtagning før Ibrugtagningsdagen. Dette omfatter:

— - Indberetning af løndata for forudlønnede pr. 1.11.2019,

— - Oprettelse af vagtplaner pr. 1.11. 2019.

Udbuddet vedrører en offentlig kontrakt. Kontrakten indeholder dog rammeaftalelignende elementer, idet det er muligt at tilkøbe nærmere angivne af hoc-ydelser til de fastsatte timepriser for ad hoc-bistand.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 37 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 72
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan af hver kommune forlænges med 2 x 1 år for 1 år ad gangen.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Der er følgende optioner:

— Tilgængeliggørelse af eksisterende data (konvertering),

— Regnskabsafslutning og læseadgang til historiske data,

— Etablering, drift og vedligeholdelse af samt adgang til uddannelsesmiljø.

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Kontrakt om anskaffelse af økonomisystem som en Service

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72253200
72254100
72260000
72261000
72265000
72311100
72514100
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

Hos leverandøren.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Systemet skal såvel i sin helhed som i de enkelte dele og funktioner være:

— - Nemt at anvende,

— - Effektivt,

— - Brugervenligt,

— - Fleksibelt,

— - Velfungerende både centralt og decentralt.

Følgende opgaveområder og processer skal understøttes af Systemet:

— - Kontoplan,

— - Budget og budgetopfølgning,

— - Debitor,

— - Anlægsstyring og anlægsregnskab,

— - Kreditor, Betaling (bank, kasse og e-faktura) og finans,

— - Rapportering og analyse,

— - Økonomi og regnskab, herunder årsregnskab og omkostningsregnskab,

— - Ressourcestyring, begrænset.

Systemet skal være klar til fuld drift på Ibrugtagningsdagen 1.1.2020 (mindstekrav).

Systemet skal være klar til delvis ibrugtagning før Ibrugtagningsdagen. Dette omfatter:

— - Indberetning af budgetter pr. 1.10.2019,

— - Håndtering af forsupplementsperioden pr. 1.12.2019.

Udbuddet vedrører en offentlig kontrakt. Kontrakten indeholder dog rammeaftalelignende elementer, idet det er muligt at tilkøbe nærmere angivne af hoc-ydelser til de fastsatte timepriser for ad hoc-bistand.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 32 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 72
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan af hver kommune forlænges med 2 x 1 år for 1 år ad gangen.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Der er følgende optioner:

— Tilgængeliggørelse af eksisterende data (konvertering),

— Regnskabsafslutning og læseadgang til historiske data,

— Etablering, drift og vedligeholdelse af samt adgang til uddannelsesmiljø,

— Ressourcestyring, begrænset,

— Ressourcestyring via integration til Navision,

— Boliglån,

— Boligudlejning og huslejeopkrævning.

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbudsgiver skal som en del af sit tilbud aflevere et ”fælles europæisk udbudsdokument” (også kaldet ”ESPD”), hvori tilbudsgiver skal afgive erklæringer om følgende forhold:

1) Hvorvidt tilbudsgiver er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135, stk. 1-3 (obligatoriske udelukkelsesgrunde om deltagelse i kriminel organisation, bestikkelse, svig, terrorhandlinger, hvidvaskning, børnearbejde, ubetalt forfalden gæld mv.), og

2) Hvorvidt tilbudsgiver er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 136 (obligatoriske udelukkelsesgrunde om interessekonflikter, konkurrencefordrejning, groft urigtige oplysninger mv.), og

3) Hvorvidt tilbudsgiver er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 (vedrører konkurs, insolvens- eller likvidationsbehandling, rekonstruktion, indstillet erhvervsvirksomhed og lignende situationer).

Tilbud kan alene tages i betragtning, såfremt ovennævnte erklæringer er afgivet i ESPD, jf. udbudslovens § 148. Erklæringer kan således ikke afgives på anden vis.

Ved sammenslutninger af tilbudsgivere (konsortium) skal hver enkelt deltager i sammenslutningen vedlægge et særskilt ESPD-dokument, som omfatter ovennævnte erklæringer.

Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders økonomiske/finansielle formåen og/eller teknisk/faglige formåen (f.eks. underleverandører eller enheder inden for samme koncern, herunder moder-, søster- eller datterselskaber), skal hver enkelt af disse enheder vedlægge et særskilt fælleseuropæisk udbudsdokument, som omfatter ovennævnte erklæringer.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten i form af arbejdsklausul fremgår af udbudsmaterialet.

Såfremt kontrakten tildeles en sammenslutning af økonomiske aktører (konsortium), skal deltagerne påtage sig solidarisk hæftelse for Kontraktens gennemførelse og udpege en fælles befuldmægtiget blandt de solidarisk hæftende deltagere.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 30/04/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 30/04/2018
Tidspunkt: 12:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Tilbudsgiver har ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud, eller til at få oplysninger om konkurrenters tilbud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

Kontrakten forventes genudbudt ved kontraktophør.

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbud skal uploades via Mercell og kan ikke afgives på anden måde.

Til punkt III.1: En tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, såfremt de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§ 135-136 og/eller de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2, finder anvendelse, medmindre udbudsloven giver mulighed for at undlade at udelukke tilbudsgiveren (jf. herunder lovens § 138).

Til punkt III.1: Før ordregivers beslutning om tildeling af kontrakten skal ordregiver kræve, at den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele til, fremlægger dokumentation i henhold til Udbudslovens § 152 for de oplysninger, der er afgivet i ESPD-dokumentet.

Ordregiver kan på ethvert tidspunkt i udbudsproceduren anmode en tilbudsgiver om at fremlægge (endelig) dokumentation for de forhold, der er blevet erklæret i det fælleseuropæiske udbudsdokument, jf. Udbudslovens § 151, stk. 2.

Tilsvarende kan ordregiver anmode en tilbudsgiver om at supplere eller præcisere modtaget dokumentation. I så fald skal den efterspurgte dokumentation fremsendes inden en kortere tidsfrist, der fastsættes af ordregiver. Manglende fremsendelse af efterspurgt dokumentation kan føre til udelukkelse af den pågældende tilbudsgiver fra udbudsproceduren.

Kravene til fremlæggelse af dokumentation fremgår af udbudsbetingelserne.

Pkt. II.2.7: Kontraktvarighed på 6 år regnes fra Ibrugtagningsdagen for Systemerne (1.1.2020).

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse:http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, jf. lovens § 7, stk. 2, nr. 1.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i stand still perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i stand still perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse:http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/03/2018

Send til en kollega

0.086