23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 056-123532
Offentliggjort
21.03.2018
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Bestilling af materiale

https://tender.konnect.dk/app/invite/74

Udbyder

VIA University College

Vindere

Udbud af Eksamenssystem til Danske Professionshøjskoler

(02.01.2019)
Uniwise ApS
Jens Baggesens Vej 47
8200 Aarhus N

Udbud af Eksamenssystem til Danske Professionshøjskoler


VIA University College

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
VIA University College
30773047
Hedeager 2
Aarhus N
8200
Danmark
Kontaktperson: Klaus Hansen
E-mail: kh@tohv.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.via.dk/

I.1) Navn og adresser
Professionshøjskolen UCC
30787986
Humletorvet 3
København V
1799
Danmark
Kontaktperson: Klaus Hansen
E-mail: kh@tohv.dk
NUTS-kode: DK012

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ucc.dk

I.1) Navn og adresser
University College Lillebælt
30859480
Vestre Engvej 51
Vejle
7100
Danmark
Kontaktperson: Klaus Hansen
E-mail: kh@tohv.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ucl.dk

I.1) Navn og adresser
Professionshøjskolen Absalon
30874323
Slagelsevej 7
Sorø
4180
Danmark
Kontaktperson: Klaus Hansen
E-mail: kh@tohv.dk
NUTS-kode: DK022

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.phabsalon.dk

I.1) Navn og adresser
University College Nordjylland
30843126
Selma Lagerløfsvej 2
Aalborg Ø
9220
Danmark
Kontaktperson: Klaus Hansen
E-mail: kh@tohv.dk
NUTS-kode: DK050

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ucn.dk

I.1) Navn og adresser
University College Syddanmark
30840402
Degnevej 16
Esbjerg Ø
6705
Danmark
Kontaktperson: Klaus Hansen
E-mail: kh@tohv.dk
NUTS-kode: DK041

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ucs.dk/

I.1) Navn og adresser
Professionshøjskolen Metropol
30891732
Tagensvej 18
København N
2200
Danmark
Kontaktperson: Klaus Hansen
E-mail: kh@tohv.dk
NUTS-kode: DK011

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.via.dk/

I.2) Fælles udbud
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://tender.konnect.dk/app/invite/74
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://tender.konnect.dk/app/invite/74
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://tender.konnect.dk/app/invite/74
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Professionshøjskole
I.5) Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af Eksamenssystem til Danske Professionshøjskoler

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72268000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Professionshøjskolerne udbyder hermed it-understøttelse der skal medvirke til at afvikle eksamen digitalt herunder alle former for prøver, aflevering af besvarelser, plagiatkontrol af afleverede materialer, distribution af besvarelser til eksaminatorer og censorer, bedømmelse, karakterafgivelse og formidling af karakter. Desuden ønskes et system der understøtter et digitalt work-flow omkring eksamen (med start og afslutning i det studieadministrative system.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72000000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

I forbindelse med effektivisering og professionaliseringen af administrationen på Professionshøjskolerne er det helt nødvendigt at understøtte den omfattende manuelle eksamensadministration digitalt, idet der forventes et stort potentiale i forhold til sparet arbejdstid og en administrativ lettelse, hvis opgaven udleveres digitalt, de studerende afleverer besvarelserne digitalt, den efterfølgende bedømmelsesproces (inkl. karaktergivning) og administration af prøverne sker digitalt samt endeligt, hvis censor og eksaminator kan afgive karakter digitalt ved eksamensbordet.

Professionshøjskolerne ønsker derfor af kunne afvikle eksamen digitalt herunder alle former for prøver, aflevering af besvarelser, plagiatkontrol af afleverede materialer, distribution af besvarelser til eksaminatorer og censorer, bedømmelse, karakterafgivelse og formidling af karakter. Desuden ønskes et system der understøtter et digitalt work-flow omkring eksamen (med start og afslutning i det studieadministrative systemer (SIS) - med fuld integration af data). Løsningen ønskes at omfatte systemunderstøttelse af eksamensplanlægning, herunder censorpåsætning, samt opfølgning/efterbehandling af eksamen, herunder censorafregning.

Udbuddet omfatter således dels en IT-systemløsning til håndteringen af opgaverne som beskrevet ovenfor, selve implementeringen af løsningen for og i samarbejde med Ordregiver samt en efterfølgende drift og vedligeholdelse af løsningen.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges i 2 x 12 måneder.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Det er et mindstekrav, at ansøger gennemsnitlig har haft en årlig omsætning på minimum 5 000 000 DKK baseret på de seneste tre afsluttede regnskabsår. Såfremt ansøger ikke kan fremvise tre afsluttede regnskabsår, er mindstekravet, at ansøger i hvert af de senest afsluttede regnskabsår har haft en årlig omsætning på minimum 5 000 000 DKK baseret på de seneste tre afsluttede regnskabsår.

Ordregiver vil vurdere følgende positivt:

- At referencerne er en sektorløsning, hvor flere sammenlignelige Ordregivere anvender løsningen, og endvidere at anvendelsen sker på et fælles eller sammenligneligt kontraktgrundlag,

- At referencerne i videst muligt omfang viser erfaring med understøttelse af de prøveformer som i krav 8.2.1 i Kontraktbilag 2 ønskes systemunderstøttet.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Tilbudsgiver skal tilbyde en løsning med en fuldintegreret plagieringskontrol til Eksamenssystemet. Plagieringskontrollen skal prissættes separat. Den tilbudte plagieringskontrol skal tilbydes i form af en option. Optionen kan fravælges af Ordregiver. Et fravalg af den tilbudte plagieringskontrol vil ske senest ved udgangen af afklaringsfasen.

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbudsgiver skal sammen med tilbuddet fremsende en udfyldt udgave af Bilag 1 — Det fælles Europæiske udbudsdokument (ESPD) jf. nedenfor. Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders kapacitet eller udgør en sammenslutning af virksomheder (konsortier) skal der afleveres flere ESPD'er, jf.

Udbudsbetingelsernes afsnit 2.2. ESPD'et er en egen-erklæring, der fungerer som foreløbigt bevis for, at Tilbudsgiver opfylder kriterierne medhensyn til udelukkelse, egnethed og udvælgelse.

Tilbudsgiver skal udfylde følgende i ESPD'ets del II: Oplysninger om den økonomiske aktør:

— Punkt A: Oplysninger om den økonomiske aktør,

— Punkt B: Oplysninger om den økonomiske repræsentanter,

— Punkt C: Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet.

Tilbudsgiver skal udfylde følgende i ESPD'ets del III: Udelukkelsesgrunde, hvor tilbudsgiver skal bekræfte, at Tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1-3 og § 136:

— Punkt A: Grunde vedr. straffedomme,

— Punkt B: Grunde vedr. betaling af skatter og afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger,

— Punkt C: Grunde, der vedrører insolvens, interessekonflikter eller forsømmelse i forbindelse med udøvelsen af erhvervet”.

Tilbudsgiver skal under ESPD'ets del III, punkt C bekræfte, at denne ikke er omfattet af følgende frivillige Udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 137:

— Nr. 1: ordregiveren kan påvise, at tilbudsgiveren eller tilbudsgiveren har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- eller arbejdsretlige område i henhold til EU-retten, national lovgivning, kollektive aftaler eller de miljø-, social- eller arbejdsretlige forpligtelser, der er afledt af konventionerne, der er nævnt i bilag X til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26.2.2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EU-Tidende 2014, nr. L 94, side 65), eller er omfattet af retsakter, der vedtages af Europa-Kommissionen i medfør af direktivets artikel 57, stk. 4, jf. artikel 88,

— Nr. 2: tilbudsgiveren eller tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor tilbudsgiveren eller Tilbudsgiveren er hjemhørende,

— Nr. 3: ordregiveren kan påvise, at tilbudsgiveren eller tilbudsgiveren i forbindelse med udøvelsen af sit erhverv har begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om tilbudsgiverens eller tilbudsgiverens integritet,

— Nr. 4: ordregiveren har tilstrækkelige plausible indikationer til at konkludere, at tilbudsgiveren eller Tilbudsgiveren har indgået en aftale med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning,

— Nr. 5: ordregiveren kan påvise, at tilbudsgiveren eller tilbudsgiveren væsentligt har misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, kontrakt med en forsyningsvirksomhed eller koncessionskontrakt og misligholdelsen har medført den pågældende kontrakts ophævelse eller en lignende sanktion,

— Nr. 6: ordregiveren kan påvise, at tilbudsgiveren eller tilbudsgiveren uretmæssigt har forsøgt at påvirke ordregiverens beslutningsproces, hvis tilbudsgiveren eller tilbudsgiveren har fået fortrolige oplysninger,

der kan give dem uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller såfremt tilbudsgiveren eller tilbudsgiveren groft uagtsomt har givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, vurdering af minimumskravene til egnethed, udvælgelse eller tildeling af kontrakt i.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

- Ansøger skal i muligt omfang, dvs. afhængigt af hvornår ansøger blev etableret eller startede sin virksomhed, angive oplysninger om ansøgers samlede årsomsætning i de seneste tre afsluttede regnskabsår, hvis tallene for denne omsætning foreligger.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at ansøger gennemsnitlig har haft en årlig omsætning på minimum 5 000 000 DKK baseret på de seneste tre afsluttede regnskabsår. Såfremt ansøger ikke kan fremvise tre afsluttede regnskabsår, er mindstekravet, at ansøger i hvert af de senest afsluttede regnskabsår har haft en årlig omsætning på minimum 5 000 000 DKK.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

- Ansøger skal anføre de op til 3 betydeligste referencer, der er udført i løbet af de sidste tre år, som ansøger finder mest sammenlignelig med nærværende udbud. Hertil bemærkes, at løsningen skal have været i drift hos Ordregiver i minimum 1 år. Idriftsættelsen må gerne ligge længere tilbage end de seneste 3 år målt fra ansøgningsfristen. Såfremt der anføres mere end 3 referencer, vil kun de tre øverst anførte referencer indgå i vurderingen.

Ansøger skal til hver reference udfylde:

- Beskrivelse: Beskrivelse af leverancen/ydelserne med fokus på de elementer, som ansøger mener gør referencen sammenlignelig. Se pkt. 2.3 i forhold til, hvad Ordregiver vurderer en reference på. Der kan desuden i beskrivelsen oplyses den/de periode(r), hvor leverancen/ydelserne har været udført (start- og evt. slutdatoer),

- Beløb: Opgavens/opgavernes værdi i DKK, dvs. det beløb som Ordregiver har betalt for at få udført opgaven/opgaverne,

- Dato: Dato for opstart (startdato) samt evt. dato for færdiggørelsen (slutdato) af den seneste opgave, der er anført under ”Beskrivelse”,

- Modtagere: Ordregiveravn inkl. kontaktperson og telefonnummer på denne.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ift. de opgivne referencer, skal den indeholdte løsning have været i drift hos Ordregiver i minimum 1 år.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Kontrakten indeholder en databehandleraftale.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 19/04/2018
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 27/04/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

Ansøger opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder afklaret ved at stille spørgsmål til udbudsmaterialet.

Alle henvendelser og spørgsmål stilles i TenderKONNECT via funktionen ”Spørgsmål”. Der klikkes på ikonet ”+” ved spørgsmål, og dialogboksen udfyldes med henvisning og spørgsmål. Ved klik på ”send” fremsendes spørgsmålet til Kunden.

Spørgsmål modtaget inden ovenstående tidsfrist vil blive besvaret senest 6 dage inden udløbet af ansøgningsfristen. Spørgsmål modtaget efter tidsfristens udløb vil blive besvaret, såfremt spørgsmålets.

Karakter ikke gør det uforholdsmæssigt byrdefyldt for Ordregiver at besvare spørgsmålet 6 dage inden ansøgningsfristens udløb.

Spørgsmål modtaget senere end 6 dage inden ansøgningsfristen vil ikke blive besvaret supplerende oplysninger, herunder spørgsmål og svar, vil løbende, i anonymiseret form, være at finde i TenderKonnect.

Det er ansøgers eget ansvar at holde sig ajourført med svar på spørgsmål.

Kunden vil ikke yde vederlag til deltagerne i forhandlingerne begrundelse for anvendelse af procedure: Løsningen skal implementeres i en sektor med 6 professionshøjskoler i drift. Understøttelsen af eksamensafvikling er kritisk, hvorfor både implementering og den tilbudte funktionalitet indeholder kompleksitet der ikke kan føre til tildeling uden forudgående forhandling af de tekniske specifikationer, regulering af samarbejde og costdrivers.

Forhandlingen forventes gennemført som et kortvarigt forløb, hvor Kunden forhandler om forbedringer og præciseringer i tilbudsgivers indledende tilbud.

Kunden udsender forud for forhandlingsmødet en mødedagsorden. Sammen med dagsordenen følger et kort notat om evalueringen af det indledende tilbud. Tilbudsgiver får mulighed for at kommentere på det fremsendte notat. Tilbudsgiver vil i samme ombæring have mulighed for at byde ind med såkaldte ”costdrivere” og kommentering forhandlingsoplægget. Der blive afholdt minimum 1 forhandlingsmøde pr. tilbudsgiver for yderligere information henvises til udbudsbetingelserne, som findes på TenderKonnect.

Verificering af oplysninger:

Ansøger skal på Ordregivers anmodning fremlægge dokumentation i henhold til udbudslovens § 152 for de oplysninger som er afgivet i det Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD).

Ordregiver er berettiget, men ikke forpligtet til at anmode tilbudsgiveren om at supplere eller præcisere den modtagne dokumentation, jf. udbudslovens § 151, stk. 4.

Verifikation af afgivne oplysninger om Udelukkelsesgrunde sker ved at tilbudsgiver fremlægger en serviceattest med tilhørende samtykkeerklæring til indhentelse af straffeattest hos Kriminalregistret. For oplysninger om hvordan serviceattesten bestilles, henvises der til følgende hjemmesiden: https://indberet.virk.dk/myndigheder/Stat/ERST/Anmod_om_serviceattest.

Verifikation af afgivne oplysninger om egnethedskriterier kan ske på følgende måde:

- Økonomisk og finansiel formåen kan ske gennem årsregnskaber,

- Der er ikke krav om, at oplysninger om referencer skal verificeres. Det følger af svar fra Konkurrence og Forbrugerstyrelsen, jf. http://bedreudbud.dk/spoerg-eksperterne.

Kunden forbeholder sig ret til at anmode ansøgere om at godtgøre, at samme juridiske enheds deltagelse i flere ansøgninger ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige tilbudsgiveres tilbud, herunder at der ikke følges en praksis, som kan true gennemsigtigheden og fordreje konkurrencen mellem de bydende. Såfremt dette ikke kan godtgøres, forbeholder Kunden sig ret til at afvise sådanne ansøgere.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Finder ikke anvendelse
Finder ikke anvendelse
Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Lov om Klagenævnet for Udbud (Lov nr. 492 af 12.5.2010 som ændret ved lov nr. 1556 af 21.12.2010, lov.

Nr.618 af 14.6.2011, lov nr. 1231 af 18.12.2012, lov nr. 511 af 27.5.2013) med efterfølgende ændringer jf. lov Nr.1564 af 15.12.2015 (udbudsloven) fastsætter følgende klagefrister for EU-udbud, som ordregiver henholder sig til:

1) en virksomheds klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud

Inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller denne lovs § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen;

2) Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller

Forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

2.1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske

Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2.2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte

Tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

2.3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor

Ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171,

Stk.4;

2.4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens §

185,stk. 2, 3. pkt.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/03/2018

Send til en kollega

0.094