23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 058-128224
Offentliggjort
23.03.2018
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Region Sjælland

Udbud af drift, service/vedligehold og support på samlet løsning på XDS/IBI med tilhørende integrationer og interfaces


Region Sjælland

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Region Sjælland
29190658
Alleen 15
Sorø
4180
Danmark
Kontaktperson: Katja Overvad
E-mail: exitko@regionsjaelland.dk
NUTS-kode: DK02

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.regionsjaelland.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/137394

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=207676&B=RS
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=207676&B=RS
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af drift, service/vedligehold og support på samlet løsning på XDS/IBI med tilhørende integrationer og interfaces.

Sagsnr.: XDS
II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Region Sjælland har i 2010 anskaffet en integrationsløsning til at aggregere data fra Region Sjællands billeddannende systemer, først og fremmest røntgenundersøgelser og -scanninger. Løsningen er i dag velfungerende, og bygger på ny og effektiv teknologi, baseret på HL7 version 3 CDA release 2. Løsningen stiller meget store datamængder (billeder og beskrivelser) til rådighed for det kliniske personale med meget korte svartider. Løsningen omfatter en regional, såvel som interregional del, og eksponeres således nationalt. Løsningen indberetter endvidere til sundhed.dk. Løsningen er outsourcet, og udbuddet gælder drift, service/vedligehold og support af den eksisterende løsning.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 50 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72250000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Region Sjælland har i 2010 anskaffet en integrationsløsning til at aggregere data fra Region Sjællands billeddannende systemer, først og fremmest røntgenundersøgelser og -scanninger. Løsningen er i dag velfungerende, og bygger på ny og effektiv teknologi, baseret på HL7 version 3 CDA release 2. Løsningen stiller meget store datamængder (billeder og beskrivelser) til rådighed for det kliniske personale med meget korte svartider. Løsningen omfatter en regional, såvel som interregional del, og eksponeres således nationalt. Løsningen indberetter endvidere til sundhed.dk. Løsningen er outsourcet, og udbuddet gælder drift, service/vedligehold og support af den eksisterende løsning.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 50 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 84
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges op til 2 gange i op til 24 måneder pr. gang.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ved udvælgelse vil der blive lagt vægt på omfang og relevans af de af ansøger i Udbudsbilag 1 (ESPD) angivne referencer, jf. nærværende udbudsbekendtgørelses pkt. III.1.3. I forhold til vurderingen af relevans, vil der især blive lagt vægt på, at referencen vedrører lignende domæne og teknologi.

Der henstilles til at ansøger ved udformning af sin ansøgning, tydeligt beskriver indholdet og omfanget af de referencer der angives, herunder oplysninger om domæne og teknologi.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Grundet hensyn til fortrolighed er kontraktens Bilag 3A (Systemdokumentation fra CSAM) ikke gjort tilgængeligt fra tidspunktet for udbudsbekendtgørelsens offentliggørelse.

Bilag 3A (Systemdokumentation fra CSAM) vil alene blive gjort tilgængeligt for de ansøgere, der modtager en opfordring til at afgive tilbud. Tilgængelighed forudsætter underskrift af Udbudsbilag 3 (Tavshedserklæring).

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

N/A.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Økonomisk og finansiel kapacitet udgør ikke et udvælgelseskriterium, jf. II.2.9.

Bemærk dog at prækvalifikation forudsætter opfyldelse af nedenstående mindstekrav til soliditetsgrad.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Soliditetsgraden beregnes ved følgende formel og bedes angivet i Udbudsbilag 1 (ESPD):

(Egenkapital*100)/Aktiver.

Soliditetsgraden skal være større end 10% i ansøgers seneste disponible revisorgodkendte årsregnskab.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Referencelisten bedes angivet Udbudsbilag 1 (ESPD) og indeholde de betydeligste, og i forhold til nærværende udbud relevante leveringer udført inden for de seneste 3 år.

Med henblik på en reel og fyldestgørende evaluering bedes ansøger sikre at referencelisten indeholder:

1) en beskrivelse af den enkelte reference;

2) Kontraktens økonomiske værdi;

3) tidspunkt for udførelse samt 4) navn på modtager og dennes kontaktoplysninger, i form af telefonnummer og/eller e-mail.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

N/A.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 028-060995
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 20/04/2018
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 26/04/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, såfremt denne er omfattet af en eller flere af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§ 135 - 136 og/eller de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, medmindre udelukkelse kan undlades på grundlag af udbudslovens øvrige bestemmelser, herunder § 138.

Tilbudsgiver vil endvidere blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, såfremt tilbudsgiver ikke opfylder det i nærværende udbudsbekendtgørelse pkt. III.1.2 angivne mindstekrav for deltagelse.

Det forventes at ordregiver i umiddelbar forlængelse af beslutning om udvælgelse af prækvalificerede virksomheder vil kræve dokumentation for nedenstående oplysninger:

a) Oplysninger afgivet i Udbudsbilag 1 (ESPD) vedrørende udelukkelsesgrundene i Udbudslovens §§ 135 og 137.

b) Tilbudsgivers oplysning i Udbudsbilag 1 (ESPD) om opfyldelse af mindstekravet i udbudsbekendtgørelsens pkt. III.1.2.

Ad a): For danske virksomheder skal ovenstående dokumentation forelægges i form af en serviceattest udstedt af Erhvervsstyrelsen.

For udenlandske virksomheder skal dokumentation i forhold til de obligatoriske udelukkelsesgrunde i § 135 stk. 1 forelægges i form af et uddrag fra det relevante register eller tilsvarende dokument udstedt af kompetent retslig eller administrativ myndighed, der viser at tilbudsgiveren ikke er omfattet af udelukkelsegrundene.

I forhold til §§ 135 stk. 3 og 137 stk. 1, nr. 2 og 7 skal dokumentationen forelægges i form af et certifikat udstedt af den kompetente myndighed i det pågældende land som bevis for at tilbudsgiveren ikke er omfattet af de pågældende udelukkelsesgrunde. Er det ikke muligt at få udstedt ovennævnte dokumenter eller certifikater, eller dækker disse ikke udelukkelsesgrundene i § 135 stk. 1 eller 3, og § 137 stk. 1 nr. 2 eller 7, kan de erstattes af en erklæring under ed. Anvendes edsaflæggelse ikke i pågældende land kan der anvendes en erklæring på tro og love, der er afgivet for en kompetent faglig organisation i det land hvor tilbudsgiveren er etableret.

Ad b): I forhold til mindstekravet i udbudsbekendtgørelsens pkt. III.1.2 kan dokumentation ske i form af fremsendelse af en revisorpåtegnet erklæring indeholdende de efterspurgte økonomiske nøgletal, eller fremsendelse af seneste årsregnskab eller henvisning til hvor dette er elektronisk offentligt tilgængeligt, suppleret med en henvisning til hvor de efterspurgte nøgletal forefindes.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnerens Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation.

Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II skal være indgivet til Klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til Ordregiveren, gerne pr. e-mail.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/03/2018

Send til en kollega

0.094