23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 060-132558
Offentliggjort
27.03.2018
Udbudstype
Begrænset udbud

Bestilling af materiale

http://vejdirektoratet.dk/udbud

Udbyder

Vejdirektoratet

Vindere

Udbud af rammeaftale vedrørende SAP konsulentbistand

(28.08.2018)
Vision Management
Holte

Opdateringer

Rettelse
(06.04.2018)

VI.3
I stedet for:
Prækvalifikationsanmodninger og tilbud skal afgives på dansk, men bilag vedr. betingelser for deltagelse accepteres på dansk, engelsk, norsk og svensk.
Eventuelle spørgsmål stilles til e-mailadressen anført i udbudsmaterialet, Bestemmelser om udbud og tilbud, afsnit 4.
Spørgsmål og svar vil blive gjort tilgængelige på internetadressen anført i I.3), under Aktuelle udbud.
Læses:
Fristen anført i pkt. IV.2.2 er gældende for ansøgning om prækvalifikation.
Prækvalifikationsansøgningen skal afleveres i 1 papireksemplar samt digitalt som pdf på USB-stik el. lign.
Ansøgningen skal - udover det anførte i III.1.2 og III.1.3 - indeholde oplysninger om ansøgerens ejerforhold, herunder oplysninger om koncernforbundne selskaber.
Som bilag til ansøgningen skal der vedlægges udfyldt "Det fælles europæiske udbudsdokument". Dokumentet er tilgængeligt samme sted som udbudsmaterialet, jf. pkt. I.3).
Prækvalifikationsanmodning og tilbud skal afgives på dansk. Der henvises til udbudsmaterialet (Bestemmelser om udbud og tilbud) for en beskrivelse af tilbudsprocessen.
Eventuelle spørgsmål stilles til e-mailadressen anført i udbudsmaterialet, Bestemmelser om udbud og tilbud, afsnit 4.
Spørgsmål og svar vil blive gjort tilgængelige på internetadressen anført i I.3), under Aktuelle udbud.

Rettelse
(19.04.2018)

III.1.3
Placering af det tekst, der skal ændres:Linje 20
I stedet for:
— SAP HCM (incl GAVDI SKS og SLS løsninger).
Læses:
— SAP HCM (incl SKS og SLS løsninger).

Udbud af rammeaftale vedrørende SAP konsulentbistand


Vejdirektoratet

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Vejdirektoratet
Guldalderen 12, Fløng
Hedehusene
2640
Danmark
Kontaktperson: Anders Halmind
Telefon: +45 72443129
E-mail: anha@vd.dk
NUTS-kode: DK0

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://vd.dk

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://vejdirektoratet.dk/udbud
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Planlægning, anlæg og drift af statsvejnettet i Danmark

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af rammeaftale vedrørende SAP konsulentbistand

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Vejdirektoratet ønsker at indgå en rammeaftale med en leverandør vedrørende SAP konsulentbistand.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 30 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72200000
72600000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
NUTS-kode: DK02
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Vejdirektoratet varetager drift og vedligehold af Danmarks Statsvejnet. Vejdirektoratet har hovedsæde i København, med tjenestesteder for delt på syv tjenestesteder geografisk fordelt i Danmark. Tjenestestederne findes i Aalborg, Skanderborg, Middelfart, Næstved, Fløng, København (2 lokationer). IT funktionen er placeret i Fløng, hvor langt den overvejende aktivitet relateret til SAP foregår, og dette vil også være den primære tjenestested under den kommende rammeaftale. Vejdirektoratet har ca. 750 medarbejdere omsætter for omtrent 4 600 000 000 DKK årlig.

Den nuværende SAP planform er baseret på en SAP ECC implementering som ligger mere end 20 år tilbage samt en nyere, men moden BI løsning som også indeholder IP. Løsningen er løbende blevet vedligeholdt og udbygget. Dette er sket i takt udvidelse af procesunderstøttelsen, dog er der stadig adskillige klassiske processer, som, enten ikke understøttes eller, kun understøttes delvist. Der er overvejelser i gang om hvilken strategi Vejdirektoratet skal have gående fremad vedrørende brugen og udbredelse af SAP til f.eks. at understøtte indkøbsprocesser, projektstyring, samt drift og vedligehold. Dette er dog på nuværende tidspunkt uafklaret.

Vejdirektoratet har behov for SAP kompetencer, der indenfor nedenstående områder kan bistå Vejdirektoratets SAP kompetencecenter med vedligehold og udvikling af SAP applikationerne indenfor:

— Offentlige økonomistyringsmodeller,

— Human Resources,

— BI og rapportering,

— Indkøbs- og projektstyring.

Arbejdet omfatter udarbejdelsen af løsningsforslag til såvel RFC’er som incidents, samt udvikling af løsninger på udviklingsmiljøer, test og overførsel til produktion. Det forudsættes at konsulenterne indgår i det daglige arbejde på linje med de faste medarbejdere og med direkte reference til lederen af SAP enheden.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 30 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen kan forlænge 2 x 12 md.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt antallet af konditionsmæssige ansøgninger overstiger ovennævnte grænse, udvælges ansøgere, der ikke er koncernforbundne. Der udvælges de ansøgere, som iht. oplysningerne om teknisk formåen har de mest relevante referencer. Referencerne, jf. pkt. III.1.3), vurderes i forhold til beskrivelsen af den udbudte opgave i pkt. II.2.4, idet der ved vurdering af referencernes relevans lægges vægt på, at deres indhold og størrelse er sammenlignelig med den udbudte opgave.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal fremsende oplysninger om virksomhedens nettoomsætning samt egenkapital for seneste regnskabsår (revisorpåtegnet eller kopi af årsregnskab).

For virksomheder, der har været etableret i en kortere periode, fremsendes oplysningerne for så lang en periode som muligt.

Hvis tilbudsgiver er en sammenslutning af virksomheder, skal oplysningerne gives for hver enkelt virksomhed, idet summen af virksomhedernes nettoomsætning skal opfylde minimumskravet.

Hvis tilbudsgiver er en sammenslutning af økonomiske aktører, skal der gives fuldmagt til en person, der bemyndiges til at tegne sammenslutningen. Samtlige deltagende økonomiske aktører hæfter solidarisk for kontraktens opfyldelse.

Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen (fx underleverandører eller andre enheder i koncernen), skal tilbudsgiver godtgøre, at tilbudsgiver råder over de nødvendige ressourcer hos disse enheder.

Dette skal ske ved at fremlægge tilsagn fra disse enheder i form af en erklæring om solidarisk hæftelse.

Der ønskes ikke oplysninger om øvrige planlagte underleverandører, hvis økonomiske og finansielle kapacitet tilbudsgiveren ikke baserer sig på med henblik på at opfylde minimumskravet.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Minimumskrav til egnethed:

Nettoomsætning for seneste regnskabsår skal være mindst 8 000 000 DKK.

Egenkapital for seneste regnskabsår skal være mindst 1 000 000 DKK.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal fremsende referenceliste med opgaver udført indenfor de seneste 3 år indenfor SAP konsulentbistand.

Referencelisten bør indeholde oplysninger om projektnavn, kontraktform, ordregiver, kontraktsum, udførelsestidspunkt samt beskrivelse af projektet.

Hvis tilbudsgiver er en sammenslutning af virksomheder, skal der fremsendes referenceliste for hver virksomhed, idet virksomhedernes samlede referencer skal opfylde minimumskravet.

Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen (fx underleverandører eller andre enheder i koncernen), skal tilbudsgiver godtgøre, at tilbudsgiver råder over de nødvendige ressourcer hos disse enheder.

Dette skal ske ved at fremlægge tilsagn fra disse enheder om deres forpligtelser i så henseende.

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders tekniske og faglige kapacitet, henledes opmærksomheden på udbudsloven, § 144, stk. 3.

Der ønskes ikke oplysninger om øvrige planlagte underleverandører, hvis tekniske og faglige kapacitet tilbudsgiveren ikke baserer sig på med henblik på at opfylde minimumskravet.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Minimumskrav til egnethed: Erfaring indenfor de seneste 3 år med opgaver vedrørende SAP konsulentbistand, herunder:

— SAP FI/CO,

— SAP MM/SD,

— SAP HCM (incl GAVDI SKS og SLS løsninger),

— SAP BW (BI, IP, BO og Lumira/Designstudio),

— Rolle og autorisation,

— Workflow, ABAP.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Udbudsmaterialet indeholder en arbejdsklausul iht. ILO-konvention nr. 94.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 24/04/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 04/05/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

01/04-2022

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

Prækvalifikationsanmodninger og tilbud skal afgives på dansk, men bilag vedr. betingelser for deltagelse accepteres på dansk, engelsk, norsk og svensk.

Eventuelle spørgsmål stilles til e-mailadressen anført i udbudsmaterialet, Bestemmelser om udbud og tilbud, afsnit 4.

Spørgsmål og svar vil blive gjort tilgængelige på internetadressen anført i I.3), under Aktuelle udbud.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse:www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Der er intet mæglingsorgan i Danmark.
Ingen.
Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Frister for og procedurer for klager fremgår af "Lov om Klagenævnet for Udbud", lov nr. 492 af 12.5.2010, med efterfølgende ændringer, sidst lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016.

Klage over udbud skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået. Det er en betingelse for, at fristen begynder at løbe, at underretningen indeholder en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. Lov om Klagenævnet for Udbud § 2, stk.2.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. Lov om Klagenævnet for Udbud § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. Lov om Klagenævnet for Udbud § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23/03/2018

Send til en kollega

0.094