23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 070-155111
Offentliggjort
11.04.2018
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Bestilling af materiale

http://vejdirektoratet.dk/udbud

Udbyder

Vejdirektoratet

Vindere

Udbud af ny hjemmeside til Vejdirektoratet

(20.09.2018)
Sentia Danmark A/S
Glostrup

Udbud af ny hjemmeside til Vejdirektoratet

(20.09.2018)
FFW A/S
København

Opdateringer

Rettelse
(14.04.2018)

IV.2.2
I stedet for:
Dato: 13-05-2018
Time: 12:00
Læses:
Dato: 14-05-2018
Time: 12:00

Udbud af ny hjemmeside til Vejdirektoratet


Vejdirektoratet

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Vejdirektoratet
Havnegade 27
København K
1058
Danmark
Kontaktperson: Rikke Liebst
Telefon: +45 25703056
E-mail: rili@vd.dk
NUTS-kode: DK0

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://vd.dk

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://vejdirektoratet.dk/udbud
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Planlægning, anlæg og drift af statsvejnettet i Danmark

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af ny hjemmeside til Vejdirektoratet

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Vejdirektoratet ønsker at indkøbe et website på standard CMS. Kontrakten indeholder endvidere vedligeholdelse og support samt en option på køb af drift og teknisk support.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 5 500 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72200000
72600000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
NUTS-kode: DK02
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

VD.dk er Vejdirektoratets ansigt udadtil, og en vigtig kanal i kommunikationen med Vejdirektoratets mange målgrupper. Der er identificeret en række væsentlige problemer med den nuværende løsning fra 2012, og Vejdirektoratet har derfor valgt at anskaffe en ny hjemmeside.

Den nye hjemmeside skal have:

- Udgangspunkt i et nyt, standard-CMS med fokus på effektiv styring af kunde/brugervendte websites,

- En smallere og mere fokuseret redaktion,

- Mulighed for at udvide med enkelte specialfunktioner,

- Et helt nyt udtryk og ny betjeningsoplevelse for slutbrugerne.

Kontrakten består af 2 dele, hvoraf den ene bliver udbudt som option:

1) Udvikling af nyt website jf. Bilag 2: Kravspecifikation inkl. design leveret af VD samt løbende vedligeholdelse og support;

2) Server- og platformsdrift samt teknisk support (option).

Se nærmere om ydelserne i udbudsmaterialet, herunder særligt i Udkast til Kontrakt, Bilag 2: Kravspecifikation.

Kontrakten forventes at løbe fra opstart K3 2018 til levering primo 2019 derefter med support og tilpasning samt option om drift i perioden 2019 til 2022.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 54
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt antallet af konditionsmæssige ansøgninger overstiger ovennævnte grænse, udvælges ansøgere, der ikke er koncernforbundne. Der udvælges de ansøgere, som iht. oplysningerne om teknisk formåen har de mest relevante referencer. Referencerne, jf. pkt. III.1.3), vurderes i forhold til beskrivelsen af den udbudte opgave i pkt. II.2.4, idet der ved vurdering af referencernes relevans lægges vægt på, at deres indhold og størrelse er sammenlignelig med den udbudte opgave.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Kontrakten indeholder en option på køb af drift og teknisk support af hjemmesiden. Optionen er nærmere beskrevet i Udkast til kontrakt, Bilag:13 samt i Bilag 2: Kravspecifikation.

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal fremsende oplysninger om virksomhedens nettoomsætning og egenkapital for det seneste regnskabsår (revisorpåtegnet eller kopi af årsregnskab).

Hvis ansøger er en sammenslutning af virksomheder, skal oplysningerne gives for hver enkelt virksomhed, idet summen af virksomhedernes nettoomsætning og egenkapital skal opfylde minimumskravene.

Hvis ansøger er en sammenslutning af økonomiske aktører, skal der gives fuldmagt til en person, der bemyndiges til at tegne sammenslutningen. Samtlige deltagende økonomiske aktører hæfter solidarisk for kontraktens opfyldelse. Hvis ansøger baserer sig på andre enheders formåen (fx underleverandører eller andre enheder i koncernen), skal ansøger godtgøre, at ansøger råder over de nødvendige ressourcer hos disse enheder. Dette skal ske ved at fremlægge tilsagn fra disse enheder i form af en erklæring om solidarisk hæftelse.

Der ønskes ikke oplysninger om øvrige planlagte underleverandører, hvis økonomiske og finansielle kapacitet ansøgeren ikke baserer sig på med henblik på at opfylde minimumskravene.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Minimumskrav til egnethed:

Nettoomsætning for seneste regnskabsår skal være mindst 6 000 000 DKK.

Egenkapital for seneste regnskabsår skal være mindst 1 000 000 DKK.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Referenceliste med 3 af ansøgers betydeligste sammenlignelige opgaver, der er udført i løbet af de sidste 3 år, med beskrivelse af leverancerne samt link til løsningen og angivelse af kontaktperson for den pågældende kunde med telefonnummer og/eller mail-adresse. Med sammenlignelige leverancer forstås, at tilbudsgiver har leveret de ydelser, der er beskrevet i II.2.4).

Hvis ansøger er en sammenslutning af virksomheder, skal der fremsendes referenceliste for hver virksomhed, idet virksomhedernes samlede referencer skal opfylde minimumskravet.

Hvis ansøger baserer sig på andre enheders formåen (fx underleverandører eller andre enheder i koncernen), skal ansøger godtgøre, at ansøger råder over de nødvendige ressourcer hos disse enheder.

Dette skal ske ved at fremlægge tilsagn fra disse enheder om deres forpligtelser i så henseende.

Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders tekniske og faglige kapacitet, henledes opmærksomheden på udbudsloven, § 144, stk. 3.

Der ønskes ikke oplysninger om øvrige planlagte underleverandører, hvis tekniske og faglige kapacitet ansøgeren ikke baserer sin ansøgning på med henblik på at opfylde minimumskravet.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Minimumskrav til egnethed:

Erfaring indenfor de seneste 3 år med:

— Levering af et lanceret website med minimum 100 000 årlige besøgende på stadard CMS platform,

— System- og front-end-udvikling,

— Drift og teknisk support af et website med minimum 100 000 årlige besøgende på standard CMS.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Udbudsmaterialet indeholder en arbejdsklausul iht. ILO-konvention nr. 94.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 025-053656
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 13/05/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 18/05/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

Fristen anført i pkt. IV.2.2 er gældende for ansøgning om prækvalifikation. Prækvalifikationsansøgningen skal afleveres i 1 papireksemplar samt digitalt som pdf på USB-stik el. lign.

Ansøgningen skal - udover det anførte i III.1.2 og III.1.3 - indeholde oplysninger om ansøgerens ejerforhold, herunder oplysninger om koncernforbundne selskaber.

Som bilag til ansøgningen skal der vedlægges udfyldt "Det fælles europæiske udbudsdokument". Dokumentet samt vejledning er tilgængeligt samme sted som udbudsmaterialet, jf. pkt. I.3).

Tilbud skal afgives på dansk. Der henvises til udbudsmaterialet (Bestemmelser om udbud og tilbud) for en beskrivelse af tilbudsprocessen.

Eventuelle spørgsmål stilles til e-mailadressen anført i udbudsmaterialet, Bestemmelser om udbud og tilbud, afsnit 4.

Spørgsmål og svar vil blive gjort tilgængelige på internetadressen anført i I.3), under Aktuelle udbud.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse:www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Der er intet mæglingsorgan i Danmark.
Ingen.
Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Frister for og procedurer for klager fremgår af "Lov om Klagenævnet for Udbud", lov nr. 492 af 12.5.2010, med efterfølgende ændringer, sidst lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016.

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret. Fristen begynder dog først, når der i underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for ordregiverens beslutning.

I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået. Det er en betingelse for, at fristen begynder at løbe, at underretningen indeholder en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. Lov om Klagenævnet for Udbud § 2, stk.2.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet

i standstill perioden, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 12, stk. 1. VI.4.4).

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/04/2018

Send til en kollega

0.121