23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 073-162237
Offentliggjort
14.04.2018
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

ATP

Vindere

Budrunde - Ny Sagsbehandlingsløsning til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

(21.03.2019)
Netcompany A/S
Grønningen 17, 1
1270 København K

Ny Sagsbehandlingsløsning til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring


ATP

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
ATP
43405810
Kongens Vænge 8
Hillerød
3400
Danmark
Kontaktperson: Klaus Heide
E-mail: KHI@ATP.DK
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/83896456.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://atp.dk/

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/83896456.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/83896456.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Ny Sagsbehandlingsløsning til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72200000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

ATP skal anskaffe et nyt sagsbehandlingssystem (Systemet) til sagsbehandlingen i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES). Systemet skal erstatte det eksisterende scanjour baserede system, SJP, og skal baseres på moderniserede, nye sagsbehandlingsprocesser, som AES har udarbejdet. Systemet skal give en samlet, fleksibel og teknologisk opdateret understøttelse af AES’ sagsbehandlingsprocesser inden for bl.a. Arbejdsskader, Erhvervssygdomme og Privatsager, samt dokumenthåndtering og selvbetjening. Systemet skal understøtte AES’ behov svarende til de nye arbejdsprocesser, og det er vigtigt, at Systemet ikke medfører mere tidskrævende sagsbehandling.

Tryk her https://permalink.mercell.com/83896456.aspx

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 250 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72230000
72232000
72250000
72253000
72253100
72253200
72254000
72254100
72260000
72261000
72262000
72263000
72265000
72266000
72267000
72268000
72510000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

Hillerød.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Leverandøren skal levere ydelser til ATP i form af:

A) Systemet skal omfatte sagsunderstøttelse og dokumenthåndtering, jf. ovenfor punkt II.1.4, herunder bl.a. anmeldelsesinformation, digital selvbetjening for kunder mv. Systemet skal integrere til en række eksterne og interne systemer, herunder indbetalings- og udbetalingsfunktionalitet, anmeldeplatformen EASY, Datafordeleren, eIndkomst, Borger.dk, Virk.dk, Digital Post, NemSMS, Rigsarkivet, Kommunal Beskedfordeler m.fl.

Systemet skal være i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning, hvilket medfører, at Systemet skal understøtte lovkrav til offentlig forvaltning, persondata, arkivering og regnskabsføring samt i relevant omfang AES’ fagspecifikke lovkrav. De fagspecifikke lovkrav er omfangsrige og komplekse samt styrende for de arbejdsprocesser, Systemet skal understøtte.

Som led i udviklingen af Systemet skal Leverandøren migrere en meget betydelig mængde data. Det nuværende system håndterer således ca. 1 400 000 sager svarende til ca. 1 000 000 cpr-numre og i alt ca. 29 400 000 sagsakter bestående af ca. 150 000 000 filer. ATP ser gerne, at Systemet i videst muligt omfang baserer sig på allerede udviklede og anvendte standardsystemer/systemkomponenter, hvor opsætning, konfiguration og udvikling sker i tæt samarbejde med ATP under anvendelse af en agil metode med flere delleverancer, hvoraf den første skal udgøre et minimum viable product (MVP), der er nærmere beskrevet i udbudsmaterialets bilag 1 (Tidsplan). Leverandøren skal understøtte, herunder med uddannelse, den organisatoriske forandring, der vil ske i AES med implementeringen af det nye System ved overgangen fra nuværende til nye forretningsprocesser, som er udarbejdet af AES.

B) Drift og infrastruktur – Leverandøren skal stille infrastruktur til rådighed og drive Systemet. Driften vil bl.a. omfatte tilrådighedsstillelse af infrastruktur (herunder forskellige miljøer), monitorering og overvågning, driftsrapportering, support og afhjælpning ift. driftsrelaterede problemer, incident management, capacity management, release management mv.

C) Vedligehold - Leverandøren skal yde vedligeholdelse af Systemet, som bl.a. vil omfatte fejlretning, opdatering og patching af software og gennemførelse af performance forbedringer. Leverandøren skal endvidere levere support.

D) Videreudvikling af Systemet og andre tilknyttede konsulentydelser, som bl.a. kan omfatte videreudvikling og implementering af eventuelle effektiviseringer, ændringer af Systemet og implementering af ny eller ændret funktionalitet bl.a. som følge af ændret eller ny lovgivning, uddannelse mv.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 250 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 84
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Mulighed for forlængelse i yderligere 3 år.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante referencer indenfor de seneste 3 år, jf. punkt III.1.3), som kontrakten omfatter, jf. beskrivelsen i udbudsbekendtgørelsen punkt II.1.4) og II.2.4). Ansøgere skal maksimalt anføre 3 referencer på maksimalt 15 000 tegn pr. reference. Såfremt ansøger anfører mere end 3 referencer, eller såfremt en reference indeholder mere end 15 000 tegn, vil ATP ved vurderingen af ansøgers egnethed alene lægge vægt på de første 3 referencer henholdsvis de første 15 000 tegn i hver reference. ATP ser gerne, at referencerne indeholder følgende referenceelementer:

1) Navn på referencen;

2) Kontakt hos referencen;

3) Tidspunkt for leverancens udførelse samt angivelse af leverancens størrelse og hvornår leverancen blev afsluttet;

4) Detaljer om leverancen i forhold til opgavebeskrivelsen i udbudsbekendtgørelsens punkt II.1.4 og II.2.4 med fokus på:

a) Løsningens funktionalitet, herunder hvilke integrationer løsningen har mod eksterne systemer og komponenter, hvilke datamængder løsningen behandler og hvilke lovkrav løsningen understøtter;

b) I hvilket omfang løsningen indeholder standard moduler og komponenter til fx ESDH funktionalitet (sagsstyring) og i givet fald, hvornår denne standardfunktionalitet blev udviklet og sat i drift (ved standard forstås funktionalitet der var udviklet og i drift forud for indgåelse af kontrakten om levering af løsningen);

c) I hvilket omfang samarbejdet med kunden i udviklings- og implementeringsprocessen var:

i) metodeunderstøttet;

ii) med løbende inddragelse af kunden og

iii) med fokus på understøttelse af de organisatoriske forandringer, som løsningen indførte samt.

d) I hvilket omfang referencen omfattede drift, vedligehold og videreudvikling, herunder hvilket ansvar leverandøren havde i relation hertil.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

I relation til punkt II.2.6) bemærkes, at beløbet udgør et skøn over den forventede kontraktsum for kontraktens fulde løbetid, inklusive prisen for forlængelsesoptionen. ATP forventer at kontraktens værdi ligger i intervallet 200 - 250 000 000 DKK eksklusiv moms.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal i ESPD i Mercell anføre følgende oplysninger:

Ansøgers gennemsnitlige egenkapital for de seneste 3 disponible regnskabsår.

Ansøgers samlede årsomsætning i de seneste 3 disponible regnskabsår.

Ansøgers resultat før renter, skat, afskrivninger og amortisering (EBITDA) for de seneste 3 disponible regnskabsår.

Ved en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at Ansøger opfylder mindstekrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet.

Når ordregiver forlanger det skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet:

(Egenkapital og resultat): Virksomhedens balance og resultatopgørelse eller uddrag heraf i de seneste 3 disponible regnskabsår, såfremt offentliggørelse af balancen og resultatopgørelsen er lovpligtig i det land, hvor virksomheden er etableret, eller anden dokumentation for egenkapitalens størrelse og resultatet.

(Omsætning): Erklæring om virksomhedens samlede omsætning i det seneste disponible regnskabsår, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne omsætning foreligger.

Såfremt Ansøger baserer sig på andre enheders formåen (Fx et moder- eller søsterselskab eller en underleverandør), skal Ansøger fremlægge støtteerklæringer, eller anden dokumentation, der godtgør, at Ansøgeren faktisk råder over denne formåen, jf. Udbudslovens § 144, stk. 2. Skabelon for støtteerklæring er vedlagt udbudsmaterialet. Ordregiver kræver, at Ansøger og den juridiske enhed, som Ansøgeren baserer sin økonomiske og finansielle formåen på hæfter solidarisk for kontraktens gennemførelse. Den eller de andre enheder, som Ansøger støtter sig på skal afgive selvstændige versioner af ESPD’et i Mercell.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøgers gennemsnitlige egenkapital i de seneste 3 disponible regnskabsår skal være mindst 5 000 000 DKK.

Ansøgers gennemsnitlige årsomsætning i de seneste 3 disponible regnskabsår skal være mindst 40 000 000 DKK.

Ansøgers resultat før renter, skat, afskrivninger og amortisering (EBITDA) i de seneste 3 disponible regnskabsår skal i hvert regnskabsår være positivt.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal i ESPD i Mercell anføre følgende oplysninger:

Referencer: Ansøger skal i ESPD i Mercell oplyse om de mest relevante referencer for sammenlignelige udførte ydelser inden for de seneste 3 år, jf. udbudsbekendtgørelsen punkt II.1.4) og II.2.4). jf. beskrivelsen i udbudsbekendtgørelsens punkt II.2.9).

Kun referencer, der vedrører ydelser, som er udført på ansøgningstidspunktet, vil blive tillagt betydning ved vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. punkt II.2.9). Hvis der er tale om en igangværende opgave, er det således alene den del af ydelserne, der allerede er udført på ansøgningstidspunktet, som vil indgå i vurderingen af referencen.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder mindstekrav til egnethed i relation til teknisk og faglig kapacitet, jf. punkt III.1.3) og punkt II.2.9).

Ansøger vil ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for teknisk og faglig kapacitet. Dog forbeholder ordregiver sig ret til at kontakte Ansøger eller den i referencen angivne kunde med henblik på at få attesteret oplysningerne om referencen, herunder de for referencen angivne tidspunkter.

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen (f.eks. et moder- eller søsterselskab eller en underleverandør), skal tilbudsgiver fremlægge støtteerklæringer eller anden dokumentation, der godtgør, at tilbudsgiveren faktisk råder over denne formåen jf. Udbudslovens § 144, stk. 2. Skabelon for støtteerklæring er vedlagt udbudsmaterialet. Den eller de andre enheder, som ansøger støtter sig på, skal afgive selvstændige versioner af ESPD’et i Mercell.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

I kontrakten er hensynet til samfundsansvar, som formuleret i de konventioner, der ligger til grund for principperne i FN's Global Compact, og som formuleret i OECD's retningslinjer for Multinationale virksomheder, inddraget i relevant omfang. Der er desuden indarbejdet en arbejdsklausul i kontrakten med tilhørende dokumentations- og håndhævelsesbestemmelser. Såfremt kontrakten tildeles en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal deltagerne i sammenslutningen påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget. Kontrakten stiller krav om overholdelse af persondatalovgivningen. Kontrakten stiller ikke krav om behandling af data i Danmark, jf. lovforslag til en databeskyttelseslov § 3, stk. 9. ATP kan i henhold til kontrakten kræve, at data skal behandles i Danmark, såfremt Systemet - mod forventning - omfattes af et krav herom i den nye databeskyttelseslov.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 16/05/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem (Mercell), jf. adressen i udbudsbekendtgørelsen punkt I.3). Såfremt ansøgningen indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende. Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via Mercell. Ansøger skal udfylde og vedlægge det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) direkte i Mercell som et foreløbigt bevis for de i Udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3 nævnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på. Der er tale om foreløbigt bevis for:

1) at Ansøgeren ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde, jf. nærmere nedenfor og

2) at Ansøgeren opfylder de eventuelle mindstekrav til egnethed økonomisk og finansiel kapacitet samt teknisk og faglig kapacitet, der er fastsat ovenfor i punkt III.1.2) og III.1.3). Ordregiveren skal udelukke en Ansøger fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis Ansøgeren er omfattet af de i udbudslovens §§ 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde. Ordregiver vil herudover udelukke Ansøgere fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis de er omfattet af en udelukkelsesgrund i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1, nr. 2, nr. 4, nr. 6 eller nr.7, medmindre Ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138. Før ordregivers beslutning om tildeling af kontrakten, skal den Ansøger, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD), jf. Udbudslovens § 159, stk. 2. For Ansøgere, der er hjemhørende i Danmark kan dokumentationen udgøres af en serviceattest, der udstedes af Erhvervsstyrelsen efter anmodning. Såfremt Ansøger baserer sig på andre enheders formåen (f.eks. et moder- eller søsterselskab eller en underleverandør) vedr. pkt. III.1.2), skal Ansøger fremlægge støtteerklæringer eller anden dokumentation, der godtgør, at tilbudsgiveren faktisk råder over denne formåen, jf. Udbudslovens § 144, stk. 2. Skabelon for støtteerklæring, der kan anvendes af Ansøger, er vedlagt udbudsmaterialet. Ordregiver kræver, at Ansøger og den juridiske enhed, som Ansøgeren baserer sin økonomiske og finansielle formåen på hæfter solidarisk for kontraktens gennemførelse.

Ordregiver kan anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis ansøgninger eller tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

I relation til punkt II.1.6) bemærkes det, at baggrunden for ikke at opdele kontrakten i delkontrakter er, at det vurderes, at der kan opnås bedre priser og bedre kvalitet ved ikke at opdele aftalen i flere delkontrakter.

I relation til punkt II.2.9) bemærkes, at hver Ansøger kun kan indgive én ansøgning om prækvalifikation.

I relation til punkt II.2.7) bemærkes, at den anførte kontraktlængde er fra endelig overtagelsesdag. Ud over den anførte kontraktlængde vil der i forbindelse med kontraktens ophør være behov for en tidsmæssigt fleksibel udløbsfase med henblik på at sikre en uforstyrret funktion af Systemet i forbindelse med evt. genudbud.

Forud for udbuddet er der gennemført en teknisk dialog. Relevant materiale herfra findes på ordregivers hjemmeside: https://permalink.mercell.com/64405193.aspx

Tilbud, inklusive bilag, skal afleveres på dansk. Eventuelle licensbetingelser til standardprodukter eller eventuelle generelle produktbeskrivelser, samt eksempler på dokumentation (dog undtaget brugerdokumentation) som måtte være en del af Tilbudsgivers tilbud, kan dog vedlægges tilbuddet på engelsk.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse:http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse:http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/04/2018

Send til en kollega

0.111