23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 084-189549
Offentliggjort
02.05.2018
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
01.06.2018 Kl. 12:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/84702514.aspx

Udbyder

Ringkøbing-Skjern Kommune

Opdateringer

Annullering
(22.09.2018)

Udbuddet blev annulleret, da der ikke blev bevilget anlægsmidler til projektet.

Levering af fælles infrastruktur for nødkald


Ringkøbing-Skjern Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Ringkøbing-Skjern Kommune
29189609
Ved Fjorden 6
Ringkøbing
6950
Danmark
Kontaktperson: Kell Nielsby Christensen
Telefon: +45 99741636
E-mail: kell.christensen@rksk.dk
NUTS-kode: DK041

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/84702514.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.rksk.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/84702514.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/84702514.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

EU-udbud om levering af fælles infrastruktur for nødkald

 

Sagsnr.: 17-039303
II.1.2) Hoved-CPV-kode
35100000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Dette udbud med forhandling vedrører leverance af Nødkaldeanlæg med tilknyttede funktioner til 14 centre og en central alarmserver samt efterfølgende vedligehold og service til Ringkøbing-Skjern Kommune.

Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud med forhandling, jf. Udbudslovens § 61- 66 (Lov nr. 1564 af 15.12.2015), hvilket betyder, at enhver der ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene, jf. Udbudsloven kapitel 11, og opfylder eventuelle mindstekrav, kan anmode om at blive prækvalificeret. Ringkøbing-Skjern Kommune ønsker at prækvalificere 3–5 potentielle tilbudsgivere.

Ringkøbing-Skjern Kommune ønsker at anvende udbud med forhandling for at få en innovativ løsning på det nuværende og fremtidige behov for et nødkaldesystem med tilknyttede funktioner, vedligehold og service.

Tryk her https://permalink.mercell.com/84702514.aspx

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 3 800 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
35121000
35121700
35125000
35125100
79711000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK041
Hovedudførelsessted:

 

Vestjylland.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Ringkøbing-Skjern Kommune ønsker med dette udbud at vælge leverandør for anskaffelse, implementering samt efterfølgende vedligeholdelse og support af fælles infrastruktur for nødkald. Nødkald omfatter (i lidt brede termer) både:

— - beboernes nødkald på ældrecentre under Sundhed og Omsorg, hjemmeplejen under Sundhed og Omsorg samt centre under Handicap og Psykiatri,

— - demenssikring med automatiske alarmer, når beboere passerer grænser, der giver automatisk alarm samt,

— - overfaldsalarm for udsatte personalegrupper. Samme infrastruktur med central alarmserver forventes at kunne levere nødkaldeservice på alle 3 ovenfor nævnte områder.

Der udbydes en kontrakt med lang løbetid, hvor der over årene både er plads til at udvide på funktionalitet og kapacitet samt udskifte sortiment.

Hovedleverancen under kontrakten er i hovedpunkter:

— - Levering og installation af central alarmserver,

— - Levering og installation af infrastruktur for nødkald på ældrecentre under Sundhed og Omsorg og centre under Handicap og Psykiatri,

— - Levering af nødkald til private hjem i hjemmeplejen under Sundhed og Omsorg,

— - Vedligeholdelse og support af løsningen, omfanget øges i takt med idriftsættelse af de forskellige leverancer,

— - Opdateringer,

— - Backup og restore,

— - Dokumentation,

— - Samarbejde, herunder statusmøder,

— - Driftshåndbog,

— - Rapportering Ydelses- og projektleverancer omfatter:

— - Opdateringer,

— - Tilkøb af ydelser,

— - Udvidelser af eksisterende eller nye centre,

— - Visse af de tilkøbte ydelser vil blive omfattet af vedligeholdelse og support inkl. overvågning.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 800 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/10/2018
Slut: 30/09/2022
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Aftalen kan forlænges i 2 X 1 år såfremt anlægsbevillingerne til leverancerne bliver forskudt.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 3
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Der er tale om et udbud med forhandling, hvor ansøgere udvælges primært ud fra mest sammenlignelige referencer i forhold til den beskrevne leverance.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 01/06/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 12/06/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse:http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren ha indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse:http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
30/04/2018

Send til en kollega

0.088