23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 099-226405
Offentliggjort
26.05.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Femern Bælt A/S

Vindere

Udbud af rammeaftale om IT-konsulentydelser til support, vedligeholdelse og videreudvikling af Femern A/S’ Document Management System

(31.10.2018)
Netcompany A/S
Grønningen 17, 1.
1270 København K

Udbud af rammeaftale om IT-konsulentydelser til support, vedligeholdelse og videreudvikling af Femern A/S’ Document Management System


Femern Bælt A/S

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Femern Bælt A/S
28986564
Vester Søgade 10
København V
1601
Danmark
Kontaktperson: Femern - Anne Bøgh Johansen
Telefon: +45 33414449
E-mail: ajo@femern.dk
NUTS-kode: DK011

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.femern.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=211267&B=KA
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=211267&B=KA
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Femern A/S varetager anlæggelsen og driften af den kommende faste forbindelse over Femern Bælt

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af rammeaftale om IT-konsulentydelser til support, vedligeholdelse og videreudvikling af Femern A/S’ Document Management System

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbud af rammeaftale om IT-konsulentydelser til support, vedligeholdelse og videreudvikling af Femern A/S’ Document Management System, jf. den nærmere beskrivelse under pkt. II.2.4).

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 6 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72200000
72240000
72250000
72253000
72253100
72253200
72254000
72260000
72261000
72266000
72267000
72268000
72300000
72600000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
Hovedudførelsessted:

København V.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Følgende særlige ydelser forventes at blive indkøbt under Rammeaftalen;

Support:

- Support ved driftnedbrud,

- Support til løsning af fejl og problemer.

Vedligehold:

- Sikkerhedspatchning,

- Opgradering til nye versioner,

- Performance- og søgeoptimering,

- Bistand i forbindelse med indkøb af licenser.

Videreudvikling:

- Bistand i forbindelse med indkøb og implementering af nye standardmoduler (GoApps),

- Udvikling af specifik funktionalitet i SharePoint og GetOrganized,

- Udvikling af mindre ændringsønsker.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 6 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation: Anlægget af den faste forbindelse over Femern Bælt modtager EU-støtte fra TEN-T programmet under projektkode 2007-EU-20050-P.
II.2.14) Yderligere oplysninger

Femern A/S udbyder rammeaftalen som en samlet rammeaftale. Dette vurderes i højere grad at sikre Femern A/S stordriftsfordele, mindske omkostninger til administration og forvaltning af kontrakter samt skabe en større ensartethed i løsningen af relaterede opgaver under kontrakten. En opdeling i delkontrakter vurderes ikke at kunne være med til at skabe et større konkurrencefelt.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 26/06/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 26/06/2018
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

Medio 2022.

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

1) Med hensyn til udfyldelse af ESPD hvis økonomiske aktører deltager alene, baserer sig på en eller flere andre enheders kapacitet, eller hvis grupper af økonomiske aktører deltager i udbudsproceduren, henvises der til udbudsbetingelsernes punkt 5.2.3.B;

2) Med hensyn til hvilke udelukkelsesgrunde, der af Femern A/S gøres gældende ved udvælgelsen af tilbudsgivere, henvises der til udbudsbetingelsernes punkt 5.2.3.B.1;

3) Det understreges, at den angivne estimerede værdi i nærværende udbudsbekendtgørelses punkt II.1.5) og II.2.6) er baseret på Femern A/S' estimat. Estimatet vil kunne afvige i både op- og nedadgående retning;

4)Tilbuddet skal afgives under overholdelse af de formkrav, som fremgår af udbudsbetingelsernes punkt 5.3;

5) Eventuelle spørgsmål og svar vil blive offentliggjort i det elektroniske udbudssystem (linket findes i udbudsbekendtgørelsens punkt 1.3).

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
25/05/2018

Send til en kollega

0.08