23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 112-254532
Offentliggjort
14.06.2018
Udbudstype
Begrænset udbud

Udbyder

Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S

Opdateringer

Rettelse
(15.06.2018)

III.1.3)
I stedet for:
Det er et minimumskrav, at ansøger har 4 referencer på leverancer som omfatter levering af produkter og ydelser indenfor udbudsmaterialets bilag B punkt 5 angivne løsningsområder, også benævnt ”Komplekse og/eller integrerede løsninger” indenfor de seneste 3 år. Ansøger skal oplyse 1 reference for hvert af de 4 angivne løsningsområder:
Løsningsområde 1: Software Defined Storage (SDS)
Løsningsområde 2: Integrated Systems Solutions (IS)
Løsningsområde 3: Der oplyses en reference fra ét af nedenstående 3 områder:
(a) Hyperconverged Infrastructure Systems (HCI/HCIS),
(b) Integrated Infrastructure System (IIS/CI),
(c) Virtual Desktop Infrastructure (VDI).
Løsningsområde 4: Backup- og arkiveringsløsninger.
Læses:
Det er et minimumskrav, at ansøger har 4 referencer på leverancer som omfatter levering af produkter og ydelser indenfor udbudsmaterialets bilag B punkt 5 angivne løsningsområder, også benævnt ”Komplekse og/eller integrerede løsninger” indenfor de seneste 3 år. Ansøger skal oplyse én reference for hvert af de 4 angivne løsningsområder:
Løsningsområde 1: Software Defined Data Center (SDDC),
Løsningsområde 2: Software Defined Storage (SDS),
Løsningsområde 3: Integrated Systems Solutions (IS). Der oplyses en reference fra 1 af nedenstående 3 områder:
(a) Hyperconverged Infrastructure Systems (HCI/HCIS),
(b) Integrated Infrastructure System (IIS/CI).
(c) Virtual Desktop Infrastructure (VDI).
Løsningsområde 4: Backup- og arkiveringsløsninger.

Rettelse
(11.07.2018)

IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 13-07-2018
Time: 13:00
Læses:
Dato: 17-08-2018
Time: 13:00

IV.2.3)
I stedet for:
Dato: 15-08-2018
Læses:
Dato: 05-09-2018


Yderligere oplysninger
SKI har modtaget 2 spørgsmål som medfører ændringer i kravene til minimum antal producentmærker for produktgrupperne "Blade servere" og "Network Attached Storage (NAS)" samt antal producentmærker for produktgrupperne "Service- og supportaftaler Blade servere" og "Service- og supportaftaler NAS storage". Derudover ændrer SKI kravene til minimum antal producentmærker for produktgrupperne "Service- og supportaftaler Block storage" og "Service- og supportaftaler Backup og arkivering".
Det nærmere indhold af ændringerne fremgår af spørgsmål/svar under udbudsmateriale-siden i Ethics.
SKI vil sikre, at ændringerne indarbejdes i en ny version af bilag B Kravspecifikation samt bilag 1 til Udbudsbetingelserne forud for tilbudsfasen.
Den vejledende frist for at stille spørgsmål er 14 dage før den ændrede ansøgningsfrist.

Rettelse
(29.09.2018)

IV.2.3)
I stedet for:
Dato: 05-09-2018
Time: 13:00
Læses:
Dato: 23-10-2018
Time: 13:00


Yderligere oplysninger
SKI har på foranledning af en række spørgsmål valgt at forlænge tilbudsfristen.
Det bemærkes, at den vejledende frist for at stille spørgsmål er 14 dage før den ændrede tilbudsfrist.

Servere og Storage


Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
17472437
H.C. Hansens Gade 4
København S
2300
Danmark
Kontaktperson: Berit Bünger Torp
Telefon: +45 20855645
E-mail: bbt@ski.dk
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.ski.dk

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/cd7a896f-17f9-4364-b871-86b391645fe3/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/cd7a896f-17f9-4364-b871-86b391645fe3/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/cd7a896f-17f9-4364-b871-86b391645fe3/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Indkøbscentral

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Servere og Storage

Sagsnr.: 50.03
II.1.2) Hoved-CPV-kode
48800000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

SKI udbyder en rammeaftale angående levering af servere og storage ved et begrænset udbud. Nærværende udbud erstatter den nuværende frivillige SKI-aftale 02.03 samt 2 aftaler fra Moderniseringsstyrelsen for hhv. Server og Storage. Fra den 1.1.2019 vil aftalen indgå i det statslige indkøbsprogram, hvorefter aftalen også vil skulle dække det statslige indkøbsbehov på området. Staten som helhed er forpligtet til at anvende rammeaftalen i medfør af cirkulære nr. 9453 af 10.5.2017 om indkøb i staten, inklusive eventuelle senere ændringer til forskriften, der ændrer i/ophæver/erstatter cirkulæret.

Rammeaftalen er forpligtende for de kommuner og regioner, som har tilsluttet sig aftalen. SKI’s øvrige kunder kan anvende rammeaftalen frivilligt.

Det fremgår af bilag A, hvilke kommuner og regioner der har forpligtet sig til at anvende rammeaftalen, ligesom der fremgår en oversigt over de øvrige kunder, som kan bruge aftalen frivilligt.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 700 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
48800000
48820000
48780000
32562000
32581100
30211500
30233100
30236110
30237280
72110000
72130000
72140000
72591000
72590000
72610000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalen vedrører indkøb af servere og storage samt løsninger relateret hertil. Ydermere giver rammeaftalen mulighed for at indkøbe relateret tilbehør, software samt service- og supportaftaler og øvrige tilknyttede ydelser.

Det er hensigten med aftalen at sikre et bredt udvalg af producentmærker og et både bredt og dybt sortiment inden for servere og storage og tilbehør hertil. De prækvalificerede tilbudsgivere skal således tilbyde et udvalg af flere forskellige producentmærker, herunder tilhørende service- og supportaftaler.

Det udbudte sortiment omfatter følgende:

- - Produkter.

1) Servere:

— Rack servere,

— Blade servere,

— Tower servere.

2) Storage:

— Directly Attached Storage (DAS),

— Network Attached Storage (NAS),

— Block storage,

— Backup- og arkivering.

3. Tilbehør:

— Racks,

— Chassiser/enclosures,

— Løsdele,

— Kabling,

— Strømforsyninger,

— Adaptors,

— Netværksswitche og SFP-moduler.

4. Software:

— Virtualiseringssoftware,

— Overvågningssoftware,

— Managementsoftware,

— Replikeringssoftware (synkron/asynkron),

— Komprimerings- og deduplikeringssoftware,

— Performance-, analyse- og rapportsoftware,

— Operativsystemer.

- - Komplekse og/eller integrerede løsninger.

— Software Defined Data Center (SDDC),

— Software Defined Storage (SDS),

— Integrated Systems Solutions (IS).

- Hyper Converged Infrastucture System (HCI),

- Integrated Infrastructure System (IIS/CI),

- Virtual Desktop Infrastructure (VDI).

— Backup- og arkiveringsløsninger.

- - Service- og supportaftaler.

- - Timebaserede ydelser.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Varigheden af rammeaftalen kan forlænges med 2 gange i 12 måneder pr. forlængelse.

Rammeaftalen har således en maksimal varighed på 48 måneder, inklusive forlængelser.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 8
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt der er flere end 8 ansøgere, der er egnede, vil der ske en udvælgelse af ansøgere med henblik på at prækvalificere 8. Begrænsningen af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud vil blive foretaget ud fra nedenstående kriterier:

1) Omsætning indenfor Rammeaftalens produkter og ydelser,

2) Relevansen af ansøgers referencer

I bedømmelsen vægter nr. 1 med 70% og nr. 2 vægter med 30%.

Kriterium 1: Omsætning indenfor Rammeaftalens produkter og ydelser, jf. udbudsbetingelsernes punkt 7.3.1.

SKI vil foretage en vurdering af ansøgernes egnethed på baggrund af den angivne omsætning indenfor rammeaftalens produkter og ydelser, jf. udbudsmaterialets bilag B, i det senest disponible regnskabsår ved at omregne omsætningen til en karakter.

Kriterium 2: Relevansen af ansøgers referencer, jf. udbudsbetingelsernes punkt 7.3.2.

SKI vil foretage en samlet vurdering af ansøgernes egnethed på baggrund af relevansen af ansøgerens referencer. Relevansen af ansøgers referencer vurderes på baggrund af referencens bredde og referencens økonomiske størrelse med en vægtning på henholdsvis 70 % og 30 %. Ved bredde forstås de ydelser og funktioner inden for den relevante løsningsområde, jf. Rammeaftalens bilag B, punkt 5, som ansøgeren har leveret i hver enkelt reference, jf. udbudsbetingelsernes punkt 7.3.2.1.

Ved referencens økonomiske størrelse forstås referencens økonomiske størrelse (i DKK) de seneste 3 år fra ansøgningsfristen for nærværende udbud, jf. udbudsbetingelsernes punkt 7.3.2.2.

Hvis (og kun hvis) 2 eller flere kandidater vurderes lige egnede på baggrund af ovenstående kriterier, vil en begrænsning af disse kandidater ske på baggrund af, hvilke(n) ansøger(e) der har den højeste soliditetsgrad.

Udvælgelseskriterierne er nærmere beskrevet i udbudsbetingelserne punkt 7.3.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger:

1) Ansøgers ydelsesspecifikke omsætning inden for rammeaftalens produkter og ydelser i det seneste disponible regnskabsår, afhængigt af hvornår ansøgeren blev etableret eller startede sin virksomhed. Oplysningerne skal angives i det fælles europæiske udbudsdokument, Del IV, afsnit B: Økonomisk og Finansiel formåen – Specifik omsætning. Der henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning herom.

1) Ansøgers soliditetsgrad i det seneste disponible regnskabsår, afhængigt af hvornår ansøgeren blev etableret eller startede sin virksomhed. Soliditetsgraden angives som forholdet mellem ansøgerens samlede egenkapital og ansøgerens/tilbudsgiverens samlede aktiver. Oplysningerne om ansøgers soliditetsgrad, samlede egenkapital og samlede aktiver skal angives i det fælles europæiske udbudsdokument, Del IV, afsnit B: Økonomisk og Finansiel formåen – Finansielle nøgletal. Der henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning herom.

Ad 1) og 2) Ved ”det seneste disponible regnskabsår” forstås det seneste regnskab afsluttet i overensstemmelse med de regler og den praksis, der gælder for ansøgerens regnskabsaflæggelse.

Såfremt ansøger/tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, skal dette anføres i det fælles europæiske udbudsdokument, Del II, afsnit C: Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet, jf. i øvrigt punkt. VI.3) Yderligere oplysninger nedenfor. Den eller de andre enheder skal hver udfylde et særskilt ESPD med de krævede oplysninger.

Såfremt ansøger er del af et konsortium, skal dette anføres i det fælles europæiske udbudsdokument, Del II, afsnit A: Oplysninger om den økonomiske aktør, i feltet ”Deltager den økonomiske aktør i udbudsproceduren sammen med andre?”, og hver af de deltagende økonomiske aktører skal udfylde et særskilt ESPD med de krævede oplysninger.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et minimumskrav, at ansøger i seneste disponible regnskabsår skal have haft en samlet ydelsesspecifik omsætning inden for rammeaftalens produkter og ydelser, jf. bilag B, på minimum 30 000 000 DKK. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen, beregnes den ydelsesspecifikke omsætning som ansøgers og disse andre enheders samlede omsætning i det seneste disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes den ydelsesspecifikke omsætning som virksomhedernes samlede ydelsesspecifikke omsætning i det seneste disponible regnskabsår.

Det er et minimumskrav, at ansøger har en soliditetsgrad på minimum 5% i det seneste disponible regnskabsår. Soliditetsgraden beregnes som ansøgers samlede egenkapitals værdi i forhold til ansøgers samlede aktiver, udregnet i procent. Dvs. at soliditetsgrad = (samlede egenkapitals værdi/samlede aktivers værdi) x 100. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen, beregnes ansøgers soliditetsgrad som ansøger og disse andre enheders samlede egenkapitals værdi i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. konsortier) beregnes soliditetsgraden som sammenslutningens samlede egenkapitals værdi i forhold til sammenslutningens samlede aktiver, udregnet i procent.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder mindstekrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet:

Minimumskravene til ydelsesspecifik omsætning.

- Årsregnskab (eller uddrag heraf) fra seneste disponible regnskabsår med angivelse af, hvor den i ESPD’et oplyste samlede ydelsesspecifikke omsætning inden for rammeaftalens produkter og ydelser, jf. bilag B, fremgår

Eller,

- en erklæring om, at det i ESPD anførte om den samlede ydelsesspecifikke omsætning inden for rammeaftalens produkter og ydelser, jf. bilag B, er korrekt, underskrevet af en tegningsberettiget hos ansøger/tilbudsgiver.

Minimumskravene til soliditetsgrad.

- Årsregnskab (eller uddrag heraf) fra seneste disponible regnskabsår med angivelse af, hvor den i ESPD’et oplyste soliditetsgrad fremgår eller alternativt, hvor den samlede egenkapitals værdi og samlede aktivers værdi fremgår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal oplyse 4 referencer på leverancer som omfatter levering af produkter og ydelser indenfor udbudsmaterialets bilag B punkt 5 angivne løsningsområder, også benævnt ”Komplekse og/eller integrerede løsninger” indenfor de seneste 3 år.

Af hensyn til overskueligheden for ansøgerne er der oprettet et særskilt dokument til angivelse af referencer kaldet ”Skema til oplysninger om referencer”. I dette dokument bedes ansøger angive oplysninger om sine referencer. Således skal ESPD, del IV afsnit C: Teknisk og faglig formåen ikke udfyldes.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et minimumskrav, at ansøger har 4 referencer på leverancer som omfatter levering af produkter og ydelser indenfor udbudsmaterialets bilag B punkt 5 angivne løsningsområder, også benævnt ”Komplekse og/eller integrerede løsninger” indenfor de seneste 3 år. Ansøger skal oplyse én reference for hvert af de 4 angivne løsningsområder:

Løsningsområde 1: Software Defined Storage (SDS).

Løsningsområde 2: Integrated Systems Solutions (IS).

Løsningsområde 3: Der oplyses en reference fra ét af nedenstående 3 områder:

(a) Hyperconverged Infrastructure Systems (HCI/HCIS),

(b) Integrated Infrastructure System (IIS/CI)

(c) Virtual Desktop Infrastructure (VDI)

Løsningsområde 4: Backup- og arkiveringsløsninger.

Der kan kun oplyses én reference pr. løsningsområde, dvs. at ansøger skal oplyse 4 referencer. For løsningsområde 3 skal ansøger oplyse én reference i alt, som skal være fra 1 af de 3 ovenfor nævnte områder: HCI/HCIS, IIS/CI eller VDI. Såfremt en ansøger fremsender mere end én reference for hvert af de 4 løsningsområde, vil referencen for hvert løsningsområde fra det først uploadede afkrydsningsskema blive anvendt i vurderingen af udvælgelseskriterierne.

Der skal for hver reference sættes mindst ét kryds i ”Skema til oplysninger om referencer”.

En reference må maksimalt ligge 3 år tilbage fra ansøgningsfristen for nærværende udbud.

”Reference” defineres i denne sammenhæng som levering af ydelser/funktioner inden for et givent løsningsområde, jf. bilag B, punkt 5, inden for en given tidsperiode for en kunde. Ved en ”kunde” forstås en organisatorisk enhed, som har et CVR nr. forskelligt fra ansøgers eget. Leverancer indgået under en rammeaftale eller en konkret kontrakt kan benyttes som reference, hvorimod selve rammeaftalen ikke udgør en reference. SKI forbeholder sig ret til at kontakte ansøgers reference (kunden) for at bekræfte de oplysninger som ansøger har afgivet om referencen i udbudsmaterialets ”Skema til oplysninger”.

De fremsendte referencer udgør endelig dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD’et i henhold til udbudslovens § 151 og § 152. De tilbudsgivere, som ordregiver har til hensigt at tildele rammeaftalen, skal derfor ikke fremlægge yderligere dokumentation for oplysningerne vedrørende teknisk og faglig formåen.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Såfremt tilbudsgiveren er en sammenslutning af økonomiske aktører (fx et konsortium), skal disse påtage sig at hæfte solidarisk, og deltagerne i sammenslutningen skal udpege en fælles befuldmægtiget, der er ansvarlig for kontakten til SKI, jf. udbudsbetingelsernes punkt 9.5. Tilsvarende hæfter en tilbudsgiver, som i sin ansøgning om prækvalifikation i relation til økonomisk og finansiel formåen, baserer sig på andre enheders formåen (kaldet ”støttende virksomheder”) fx et moder-, søsterselskab eller en underleverandør, solidarisk med de pågældende støttende enheder for kontraktens gennemførelse, såfremt kontrakten tildeles tilbudsgiver, jf. udbudsbetingelsernes punkt 9.6.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 5
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 005-006477
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 13/07/2018
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 15/08/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 8 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

Ansøger/tilbudsgiver må ikke være omfattet af nogen af udelukkelsesgrundene angivet i udbudslovens § § 135 og 136 og § 137, stk. 1, nr. 2.

En sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium) skal afgive tilbud under iagttagelse af konkurrencereglerne, herunder i relation til forbuddet om karteldannelse.

Ordregiver forbeholder sig muligheden for at anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

Ad I.3): Der er mulighed for at stille spørgsmål til udbuddet via SKI's udbudssystem Ethics.

Ad II.1.5): Det anførte beløb er et skønnet forbrug over 4 år opgjort på baggrund af kundernes forventede forbrug. Leverandørerne vil ikke kunne støtte ret på disse tal, men bærer fuldt ud den kommercielle risiko i såvel opadgående som nedadgående retning.

Ad II.1.6): Rammeaftalen er ikke opdelt i delaftaler. Se herom i udbudsbetingelsernes punkt 3.

Ad) III.1.3) Af hensyn til overskueligheden for ansøgerne er der oprettet et særskilt dokument til angivelse af referencer kaldet ”Skema til oplysninger om referencer”. I dette dokument bedes ansøger angive oplysninger om sine referencer.

Elektronisk fælles europæisk udbudsdokument (ESPD):

— Ansøger skal vedlægge en udfyldt elektroniske version af ESPD. ESPD tjener som foreløbig dokumentation for, at ansøger/tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene. Bemærk at ordregiver inden tildeling skal kræve endelig dokumentation herfor i henhold til udbudslovens § 151,

— For information om udfyldelse og indsendelse af ESPD henvises til udbudsbetingelsernes punkt 9.2.2. I øvrigt henvises til i udbudsbetingelsernes punkt 7.4 og særligt om endelige dokumentation i punkt 16.

Udbudssystemet Ethics:

— Ansøgning om prækvalifikation og afgivelse at tilbud kan kun ske via Ethics,

— Adgangen til Ethics sker via linket i punkt I.3,

— Har man allerede en brugerprofil, skal man tilmelde sig ved at klikke på »Login for at få adgang til tilmelding« og logge ind. Herefter kan der klikkes på »Tilmelding« for at tilmelde sig udbuddet.

Eksisterende brugere får ikke tilsendt en ny signatur, men skal anvende den signatur, som brugeren tidligere har modtaget fra Ethics. Såfremt signaturen er bortkommet, kan denne fornyes via brugerprofilen, som findes i øverste højre hjørne efter login.

— Har man ikke i forvejen en bruger, sker tilmelding ved at klikke på »Opret ny bruger«. Herefter får man en mail indeholdende et aktiveringslink. Ved at følge linket, aktiveres man som bruger, og der kan logges ind ved at klikke på »Login og gå på din side« Herefter kan man tilmelde sig udbuddet.

Efter succesfuld aktivering, får man tilsendt en signatur, som skal anvendes til signering (Vær opmærksom på, at mailene indeholdende aktiveringslink og signatur i nogle tilfælde kan ende i ens spamfilter).

— Såfremt ansøger/tilbudsgiver er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal den befuldmægtigede virksomhed i sammenslutningen udfylde og sende ansøgningen/tilbuddet og de til ansøgningen/tilbuddet hørende dokumenter på vegne af sammenslutningen,

— SKI henleder opmærksomheden på, at servertiden i Ethics, der vises online, er den gældende tidsangivelse for rettidig modtaget ansøgning/tilbud. Når ansøger/tilbudsgiver uploader ansøgning/tilbuddet og signerer følgeskrivelsen, registreres denne tid på alle de uploadede dokumenter. Det bemærkes at det ikke er muligt at uploade yderligere dokumenter eller afslutte ansøgningen/tilbuddet i Ethics efter ansøgningsfristens/tilbudsfristens udløb i henhold til servertiden i Ethics.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over ikke at være tildelt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter SKI har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor SKI har underrettet de berørte tilbudsgivere, jf. § 7, stk. 2, nr. 3 i Lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 492 af 12.5.2010 med senere ændringer).

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette SKI om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. Lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. Lov om Klagenævnet for Udbud § 12, stk. 1, jf. § 6, stk. 4.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/06/2018

Send til en kollega

0.085