23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 120-272907
Offentliggjort
26.06.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Rigspolitiet

Vindere

Offentligt udbud af overtræksvest til motorcykeldragt

(23.11.2018)
MIPO PARTS ApS
Bavnehøj 102
6040 Egtved

Offentligt udbud af overtræksvest til motorcykeldragt


Rigspolitiet

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Rigspolitiet
17143611
Polititorvet 14
København V
1780
Danmark
E-mail: dksupport@eu-supply.com
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.politi.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=214784&B=RIGSPOLITIET
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=214784&B=RIGSPOLITIET
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Offentlig orden og sikkerhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Offentligt udbud af overtræksvest til motorcykeldragt

Sagsnr.: 2017-3321-11
II.1.2) Hoved-CPV-kode
35113440
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Dansk politi har behov for en overtræksvest til at trække ud over en sort civil motorcykeldragt. Overtræksvesten skal anvendes af politipersonale, der forretter kørende og stationær polititjeneste i Danmark, Grønland og Færøerne. Overtræksvesten skal indgå som en naturlig del af uniformeringen og udvise autoritet og myndighed med politiets logo og motorcyklistens markeringsnummer og distinktion.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 500 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
18235400
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Dansk politi har behov for en overtræksvest til at trække ud over en sort civil motorcykeldragt. Overtræksvesten skal anvendes af politipersonale, der forretter kørende og stationær polititjeneste i Danmark, Grønland og Færøerne. Overtræksvesten skal indgå som en naturlig del af uniformeringen og udvise autoritet og myndighed med politiets logo og motorcyklistens markeringsnummer og distinktion.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ordregivers skøn er, at rammeaftalens værdi vil være i intervallet 500 000 DKK - 1 500 000 DKK i aftaleperioden.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Det vil være et aftalemæssigt krav, at ansatte hos Leverandøren og eventuelle Underleverandører, som medvirker til at opfylde Rammeaftalen, er sikret løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. Ved »medvirker til at opfylde Rammeaftalen«, jf. ovenfor, forstås arbejde udført i Danmark med henblik på Rammeaftalens opfyldelse. Rammeaftalen vil indeholde en bestemmelse der sikrer dette.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 209-432500
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 14/08/2018
Tidspunkt: 09:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk, Engelsk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 14/02/2019
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 14/08/2018
Tidspunkt: 09:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

Dette er et genudbud som følge af annullationen den 13.10.2017 af det tidligere udbud, jf. Udbudsbekendtgørelse EUT nr. 2017/S 182-372095.

Ordregiver har pligt til at udelukke virksomheder, som er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde som nævnt i udbudsloven § § 135-136. Ordregiver vil undlade at udelukke tilbudsgiver, såfremt denne inden en af ordregiver fastsat passende frist efter tilbudsfristens udløb kan forelægge tilstrækkelig dokumentation for tilbudsgiverens pålidelighed i form af enten dokumentation for den nødvendige sikkerhedsstillelse, jf. udbudslovens § 135, stk. 4, nr. 2 eller for indgåelsen af en afviklingsordning forud for tilbudsfristen, jf. udbudslovens § 135, stk. 4, nr. 3

Ordregiver har gjort brug af udelukkelsesgrunden i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2. Såfremt tilbudsgiver er omfattet af en situationerne angivet i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 på tidspunktet for afleveringen af tilbuddet, eller i løbet af udbudsprocessen, vil ordregiver udelukke virksomheden fra at deltage i udbudsprocessen.

Forud for udbuddet er der gennemført en teknisk dialog, jf. Udbudsbekendtgørelse EUT nr. 2016/S 043-070165. Relevant materiale herfra findes på http://www.comdia.com/rigspolitiet/ide-udbud/mc-dragt

Det vil være muligt, at få fremvist den stofkvalitet, som ordregiver kræver at overtræksvesten skal leveres i, jf. bilag 1, Kravspecifikation. Besigtigelse kan ske alle hverdage mellem 9-14. Fremvisningen kan alene ske efter nærmere aftale på telefon: 4515 5476. Fremvisningen vil foregå på Odinsvej 19, 2600 Glostrup.

Ordregiver kan anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis ansøgninger eller tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
25/06/2018

Send til en kollega

0.096