Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 130-296676
Offentliggjort
10.07.2018
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Fødevarestyrelsen

Implementering, support og vedligehold af nyt IT System: Digitale eksportcertifikater (DIX) for Fødevarestyrelsen


Fødevarestyrelsen

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Fødevarestyrelsen
62534516
Stationsparken 31-33
Glostrup
2600
Danmark
Kontaktperson: Pernille Sølje Weiglin
Telefon: +45 72276354
E-mail: peswe@fvst.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.foedevarestyrelsen.dk/Sider/forside.aspx

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/322057

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=214681&B=FVST
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=214681&B=FVST
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Implementering, support og vedligehold af nyt IT System: Digitale eksportcertifikater (DIX) for Fødevarestyrelsen

Sagsnr.: 2018-42-122-00111
II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Fødevarestyrelsen ønsker at anskaffe et nyt IT-system til håndtering af ansøgning, myndighedsbehandling og print af 100 000 årlige eksportcertifikater. Fødevarestyrelsen har derfor igangsat en udbudsproces med henblik på at indgå kontrakt for implementering af DIX april 2019, med henblik på at systemet kan idriftsættes april 2020. Udbuddet omfatter ikke drift, da systemet vil blive driftet af Statens-IT sammen med Fødevarestyrelsens øvrige systemer. Udgangspunktet for udbuddet er en visuel prototype, der detaljeret fastlægger de krav Erhvervet og Fødevarestyrelsen har itereret sig frem til vil være dækkende for fuld digitalisering af eksterne/interne arbejdsgange for eksportcertifikater. Det forventes at DIX kan konfigureres i et standardrammesystem, med en lav grad af specialudvikling.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 20 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72000000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Fødevarestyrelsen ønsker at anskaffe et nyt IT-system til håndtering af ansøgning, myndighedsbehandling og print af 100 000 årlige eksportcertifikater. Fødevarestyrelsen har derfor igangsat en udbudsproces med henblik på at indgå kontrakt for implementering af DIX april 2019, med henblik på at systemet kan idriftsættes april 2020. Udbuddet omfatter ikke drift, da systemet vil blive driftet af Statens-IT sammen med Fødevarestyrelsens øvrige systemer. Udgangspunktet for udbuddet er en visuel prototype, der detaljeret fastlægger de krav Erhvervet og Fødevarestyrelsen har itereret sig frem til vil være dækkende for fuld digitalisering af eksterne/interne arbejdsgange for eksportcertifikater. Det forventes at DIX kan konfigureres i et standardrammesystem, med en lav grad af specialudvikling.

Vejledning til materialet:

Det anbefales at ansøgere indledningsvist orienterer sig i materialet i denne rækkefølge:

- Læse bilag 3 kapitel 2 for introduktion af projektet,

- Læser bilag 2.2 om regelgrundlaget for certifikater og tilhørende layouts,

- Tilgår Fødevarestyrelsens Certifikatdatabase, som indeholder alle ca. 600 gyldige certifikatmodeller i skrivbart PDF-format,

- Ser videoer med skærmoptagelser af primære arbejdsgange, jf bilag 3 afsnit 1.2,

- Tilgår den klikbare visuelle prototype, jf. bilag 3 afsnit 1.1.2.

Ansøger kan vurdere om den ønskede løsning kan implementeres i ansøgers standardsystem med lav grad af specialudvikling.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 72
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Vedligeholdelse og support kan forlænges i 2 x 1 år.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Se prækvalifikationsbetingelserne. Der prækvalificeres 4 ansøgere.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

- Option 1: Ansøger indlæs fra eget ERP,

- Option 2: Udveksling mod 3. land og mod EU,

- Option 3: Mobil eller www check,

- Option 4: Forlængelse af vedligehold/support,

- Option 5: Opgradering af standardsystem.

Beskrivelse af de 5 optioner fremgår af udbudsmaterialet.

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 097-221451
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 30/08/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 11/09/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbuddet skal affattes på dansk, dog accepteres dokumenter af teknisk, beskrivende karakter på engelsk.

Med hensyn til vedståelsesfristen i IV.2.6 gøres opmærksom på, at Tilbudsgiver er forpligtet til at vedstå sit tilbud i mindst 6 måneder efter fristen for afgivelse af det endelige tilbud.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Oplysninger om klageprocedure kan findes i klagevejledning fra Klagenævn for Udbud på https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk/

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/07/2018

Send til en kollega

0.11