23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 172-391223
Offentliggjort
07.09.2018
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI)

Vindere

(07.09.2018)
Flatirons Danmark A/S
Bregnerødvej 139
3460 Birkerød

Support og vedligeholdelse af IETDS


Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI)

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI)
16287180
Lautrupbjerg 1-5
Ballerup
2750
Danmark
Kontaktperson: Esben Nygaard Jensen
E-mail: fmi-ja-s209@mil.dk
NUTS-kode: DK0

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.fmi.dk

I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Support og vedligeholdelse af IETDS

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72267000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

FMI har behov for fortsat support og vedligeholdelse af det Interaktivt Elektronisk Teknisk Dokumentations System (herefter: IETDS) som Forsvaret anvender. Systemet blev anskaffet i 2007 og håndterer al teknisk dokumentation i Forsvaret, som eksempelvis manualer, tekniske tegninger og reservedelslister.

Support og vedligeholdelse af systemet er nødvendigt for, at holde systemet operativt, og der stilles store krav til tilgængeligheden. Såfremt systemet ikke er funktionsdygtigt vil dette medføre at forsvarets materiel ikke kan vedligeholdes og alle forsvarets fly vil blive groundet.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 11 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72261000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Anskaffelsen foretages i henhold til beskrivelsen i punkt II.1.4).

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • årsager, der vedrører beskyttelse af enerettigheder, herunder intellektuelle ejendomsrettigheder
Forklaring:

FMI ønsker at indgå kontrakten om support og vedligeholdelse af IETDS. Efter FMI's vurdering kan disse ydelser kun anskaffes fra Flatirons Danmark A/S på grund af beskyttelse af eksklusive rettigheder, herunder intellektuelle rettigheder. Dette skyldes at Flatirons Danmark A/S besidder rettighederne til kildekoden til IETDS, som er nødvendig for at kunne supportere og vedligeholde systemet. Flatirons Danmark A/S har overfor FMI oplyst, at man ejer alle rettigheder til IETDS, og at der ikke er givet licens til andre økonomiske aktører. Leverandøren har udviklet det IETDS-system som Forsvaret anvender, herunder de særlige moduler, hvorved at udviklingen er beskyttet af ophavsretten. Et udbud af softwaren med henblik på at finde en anden leverandør til at forestå supporten og vedligeholdelsen af systemet vil dermed være et brud på Flatirons Danmarks A/S rettigheder til IETDS. Det er herudover FMI vurdering, at anskaffelse af et helt nyt IETDS-system ville medføre en eksorbitant ekstra udgift på minimum 50 000 000 DKK alene for anskaffelsen og idriftsættelsen af systemet, hvorefter der kommer omkostningen til support og vedligeholdelse af dette system.

FMI vurderer derudover, at der ikke findes et rimeligt alternativt, og at den manglende konkurrence ikke er et resultat af en kunstig indskrænkning af udbudsvilkårene.

FMI vurderer derfor, at betingelserne i Udbudslovens § 80, stk. 3, nr. 3 samt § 80, stk. 4, for at anvende udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse, er opfyldt.

FMI agter på denne baggrund at indgå kontrakt med Flatirons Danmark A/S. Kontrakten vil ikke blive indgået før efter udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
10/07/2017
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Flatirons Danmark A/S
11077285
Bregnerødvej 139
Birkerød
3460
Danmark
NUTS-kode: DK021
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 11 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Datoen angivet i bekendtgørelsens pkt. V.2.1) er datoen for beslutningen om at tildele kontrakten direkte og ikke datoen for kontraktens indgåelse. Kontrakten vil ikke blive indgået/underskrevet, før udløbet af en periode på 10 dage fra offentliggørelse af denne bekendtgørelse, jf. yderligere pkt. VI.4.3).

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: http://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

FMI følger proceduren i Klagenævnslovens § 4 (lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud, tilgængelig på www.retsinformation.dk). Kontrakten vil ikke blive indgået før efter udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort, jf. Klagenævnslovens § 4, stk. 1, nr. 2.

I henhold til Klagenævnslovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsreglerne har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, i tilfælde hvor en ordregiver har fulgt proceduren i § 4, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i den nævnte periode, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

Kontaktoplysning til Klagenævnet for Udbud er angivet i pkt. VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på hjemmesiden angivet i pkt. VI.4.1).

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/09/2018

Send til en kollega

0.074