23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 172-391224
Offentliggjort
07.09.2018
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Syddjurs Kommune

Vindere

(07.09.2018)
J.H. Schultz Information A/S
Annexstræde 5
2500 Valby

Leveringsaftale indgået iht. SKI rammeaftale 02.19 ASP/Cloud, delaftale 2, kommunal


Syddjurs Kommune

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Syddjurs Kommune
29189978
Lundbergsvej 2
Ebeltoft
8400
Danmark
Kontaktperson: Karin Sonne
Telefon: +45 87535775
E-mail: indkob@syddjurs.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.syddjurs.dk

I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Leveringsaftale indgået iht. SKI rammeaftale 02.19 ASP/Cloud, delaftale 2, kommunal

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Leveringsaftale agtes indgået iht. SKI rammeaftale 02.19 ASP/Cloud, delaftale 2, Kommunal vedrørende et IT system til understøttelse af sagsbehandling i Syddjurs Kommunes Jobcenter.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 3 206 150.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72200000
72240000
72250000
72260000
72416000
72510000
72514000
72300000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Der agtes indgået kontrakt om et IT system til understøttelse af sagsbehandling i Syddjurs Kommunes Jobcenter, efter direkte tildeling på SKI rammeaftale 02.19 ASP/Cloud, delaftale 2, Kommunal.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Forlængelse af kontrakt med 2 x 12 måneder.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Leveringsaftalen agtes indgået med den tildelte leverandør. Leveringsaftalen er indgået iht. de i Rammeaftale 02.19 ASP/Cloud angivne retningslinier.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2014/S 069-119099

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
05/09/2018
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
J.H. Schultz Information A/S
89634814
Annexstræde 5
Valby
2500
Danmark
NUTS-kode: DK01

Internetadresse: http://www.schultz.dk

Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 3 206 150.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Har en ordregiver fulgt proceduren i § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden

30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående

offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives

til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. håndhævelseslovens § 6, stk. 3. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. håndhævelseslovens § 12, stk.1.VI.3.3)

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/09/2018

Send til en kollega

0.324