23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 180-408331
Offentliggjort
19.09.2018
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Jönköpings kommun

Opdateringer

Annullering
(26.03.2019)

Motivering för avbrytande
Med anledning av otydlighet i förfrågningsunderlaget samt att förändrat behov från skolverksamheten uppstått avbryter Jönköpings kommun pågående upphandling.
Visma annons: https://opic.com/id/afeyssblib

System för kunskapsutvärdering


Jönköpings kommun

Meddelande om upphandling

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Jönköpings kommun
212000-0530
Stadskontoret
Jönköping
551 89
Sverige
Kontaktperson: Sylve Gunnarsson
E-post: sylve.gunnarsson@jonkoping.se
Nuts-kod: SE211

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.jonkoping.se/stadskontoret

I.2) Information om gemensam upphandling
I.3) Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afdhrcwixd&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afdhrcwixd&GoTo=Tender
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

System för kunskapsutvärdering

Referensnummer: 18/158
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
48517000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Jönköpings kommun (Beställaren) inbjuder ansökande (Leverantör) att ansöka om att delta i upphandling avseende system för kunskapsutvärdering.

Omfattning

Denna upphandling avser tjänstebaserat processtöd för kunskapsutvärdering med möjlighet till integration med redan etablerad tjänst för kunskapsdokumentation. Tjänsten ska möjliggöra och kunna hantera olika typer av metoder för kunskapsutvärdering, till exempel olika typer av digitala tester och textuppgifter. Tjänsten ska även möjliggöra skapandet av en examinationssituation som svarar upp bland annat till Skolverkets kravställning på digitala nationella prov.

Processtödet/tjänsten ska möjliggöra en väsentligt ökad digitalisering av processer kring kunskapsdokumentation och utvärdering

Processtödet/tjänsten ska kunna användas av ca 9 500 elever inom grundskolans årskurs 6 - 9 och gymnasieskolan i Jönköpings kommun samt ca 1 200 lärare. Användande av systemet kan över tid utvidgas till lägre årskurser.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
48931000
72212931
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE211
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Molntjänst för digitala prov, tester m.m.

Inledning

Jönköpings kommun (Beställaren) inbjuder ansökande (Leverantör) att ansöka om att delta i upphandling avseende system för kunskapsutvärdering.

Omfattning

Skolans digitalisering är en accelererande process. Ett av många symptom på detta är att processer kring kunskapsdokumentation och kunskapsutvärdering alltmer flyttar in i den digitala världen.

Mycket talar för att denna flytt kan få ett antal positiva effekter för den enskilda läraren som individ och skolan som organisation, till exempel i form av förenklad administration och ökade möjligheter till överblick över elevers kunskapsutveckling.

För att fullt ut kunna nyttja fördelarna med digitaliserad kunskapsdokumentation och utvärdering, ställs dock tydliga krav på de tjänster/det kluster av tjänster som ska utgöra processtöd. Exempel på sådana är till exempel enkel åtkomst och sömlös informationsöverföring via integrationer.

Denna upphandling avser tjänstebaserat processtöd för kunskapsutvärdering med möjlighet till integration med redan etablerad tjänst för kunskapsdokumentation. Tjänsten ska möjliggöra och kunna hantera olika typer av metoder för kunskapsutvärdering, till exempel olika typer av digitala tester och textuppgifter. Tjänsten ska även möjliggöra skapandet av en examinationssituation som svarar upp bland annat till Skolverkets kravställning på digitala nationella prov.

Mål med upphandlingen för utbildningsförvaltningen, Jönköpings kommun, är bland annat:

Processtödet/tjänsten ska möjliggöra en väsentligt ökad digitalisering av processer kring kunskapsdokumentation och utvärdering

Processtödet/tjänsten ska tekniskt och funktionsmässigt kunna hantera att förbereda elever för digitala nationella prov samt att vara ett stöd för genomförande av dessa. Det sistnämnda inkluderar även att kunna skapa en examinationssituation som utgår från Skolverkets krav på digitala nationella prov.

Processtödet/tjänsten ska kunna integreras SSO med utbildningsförvaltningens lärplattform/system för kunskapsdokumentation samt ev. andra relevanta tjänster/system och därigenom ska en enkel åtkomst skapas.

Processtödet/tjänsten ska kunna användas av ca 9 500 elever inom grundskolans årskurs 6 - 9 och gymnasieskolan i Jönköpings kommun samt ca 1 200 lärare.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 07/01/2019
Slut: 31/01/2034
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.9) Upplysningar om begränsningar av antalet kandidater som inbjuds
II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande
III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.5) Information om reserverade kontrakt
III.2) Villkor för kontraktet
III.2.1) Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Förhandlade förfaranden under konkurrens
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4) Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.5) Information om förhandling
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 14/10/2018
Lokal tid: 23:59
IV.2.3) Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 25/02/2019
IV.2.7) Anbudsöppning

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Jönköping
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
18/09/2018

Send til en kollega

0.095