23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 183-414967
Offentliggjort
22.09.2018
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Energinet Forretningsservice A/S

Udbud af Managed Service


Energinet Forretningsservice A/S

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Energinet Forretningsservice A/S
39314797
Tonne Kjærsvej 65
Fredericia
7000
Danmark
Kontaktperson: Kirsten Ebstrup
Telefon: +45 70102244
E-mail: indkob@energinet.dk
NUTS-kode: DK032

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders?B=ENERGINET

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/228008

I.2) Information om fælles indkøb
I.6) Hovedaktivitet
Elektricitet

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af Managed Service

Sagsnr.: 18/02202
II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Ordregiver ønsker ved etablering af nærværende rammeaftale at have mulighed for at anskaffe teknologi-specifik IT-assistance i projektorganiseret form. Projektorganiseret IT-assistance baseres på Kundens beskrivelse af behov, Kundens udfærdigelse af en IT-tilstandsrapport samt Leverandørens projektforslag. Kunden kan således anskaffe IT-konsulenttimer i form af et Projektteam på aftalen til opgaver inden for udvikling, konfiguration, integration eller vedligehold samt evt. tilknyttede IT-arkitekturopgaver. Der er til Rammeaftalen tilknyttet en anskaffelse af Projektledelse til styring og planlægning af ressourcer og aktiviteter.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72211000
72212000
72212100
72220000
72230000
72240000
72250000
72260000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

Energinet.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Energinet igangsætter hermed udbud af Rammeaftale på Managed Service. Rammeaftalen er gældende for Energinet Koncernen.

Rammeaftalen skal anvendes til indkøb af ressourcer til udvikling og vedligeholdelse af Energinets egenudviklede applikationer på Microsoft.net platformen.

Applikationerne understøtter driftsplanlægning og vedligeholdelsesplanlægning i det danske elnet samt beslægtede funktionsområder.

Applikationerne er forretningskritiske, komplekse it-systemer, som anvendes aktivt alle døgnets timer af såvel Energinet som en række eksterne aktører.

Energinet kan via rammeaftalen anskaffe 3 typer af ydelser:

1) Udviklingsteams, der er sammensat til at gennemføre udvikling af funktionalitet specificeret af Energinet. Udviklingsteams er lokaliseret hos Leverandøren men skal anvende Energinets metoder og værktøjer, idet teamets leverancer indgår som delleverancer til Energinets egen udviklingsorganisation, der har ansvaret for den samlede systemleverance herunder idriftsættelse og efterfølgende vedligeholdelse;

2) Konsulenter til supplering/ressourceforstærkning af eksisterende udviklingsteams hos Kunden eller hos Leverandøren;

3) Specialister til løsning af analyseopgaver eller gennemførelse af kortere projekter, hvor særlig ekspertise er påkrævet.

Leverandøren skal som en del af leverancerne inspirere Energinet vedrørende tekniske, metodiske eller organisatoriske tiltag, der kan medvirke til en øget effektivitet og kvalitet i systemudviklingen.

I forbindelse med indgåelse af rammeaftalen skal Leverandøren levere et fast udviklingsteam bestående af 7 fuldtidsressourcer til opstart hurtigst muligt.

II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

På baggrund af tilbagemeldinger fra markedet samt udbyders egen konstatering vedr. udbudsmaterialet, annulleres udbuddet pga. fejl og uhensigtsmæssigheder i udbudsmaterialet. Som følge af uhensigtsmæssighederne i udbudsmaterialet, har udbyder modtaget tilbud fra tilbudsgivere på de beskrevne ydelserne, der prismæssigt ikke harmonerer med udbyders forventninger.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 105-240567
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en vejledende periodisk bekendtgørelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Udbud af Managed Service

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Såfremt det ønskes at ansøge om deltagelse i denne udbudsproces, skal det tilhørende ESPD (European Single Procurement Document) udfyldes. ESPD’et til denne udbudsproces kan findes i prækvalifikationsmaterialet i EU-Supply.

For at bruge ESPD’et, gør venligst følgende:

— Gem XML filen på din computer, eksempelvis på skrivebordet (tilgængeligt via EU-Supply),

— Åben linket https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/welcome

— Vælg det foretrukne sprog,

— Vælg ”Jeg er en økonomisk aktør”,

— Vælg ”Importer ESPD”,

— Upload XML versionen af ESPD’et fra skrivebordet,

— Vælg det land virksomheden er lokaliseret i,

— Udfyld ESPD’et med de oplysninger, som er udbedt,

— Efter færdiggørelsen af ESPD’et, vælg ”oversigt” og gennemgå de indtastede informationer,

— Efter gennemgang vælges nederst ”Download i” som pdf og/eller XML fil, hvorefter det gemmes på computeren;

— Upload pdf og/eller XML versionen af ESPD’et til ”Mine svar” i EU-Supply som jeres anmodning om deltagelse i denne prækvalifikation.

Bemærk venligst følgende:

— En ansøger, der deltager alene, men baserer sig på en eller flere andre enheders kapacitet (f.eks. et moderselskab eller søsterselskab eller en underleverandør), skal sikre, at der til ansøgningen vedlægges, såvel ansøgerens eget ESPD, samt et separat ESPD for hver af de enheder, som denne ønsker at basere sig på med en udfyldt del II: ”Oplysninger om den økonomiske aktør” og del III: ”Udelukkelsesgrunde” samt relevant information vedrørende del IV: ”Udvælgelseskriterier” og Del V: ”Begrænsning af antallet af kvalificerede ansøgere”. Det vedlagte ESPD fra disse andre enheder bør være behørigt udfyldt og underskrevet.

Herudover skal der i forbindelse med fremlæggelse af endelig dokumentation yderligere vedlægges dokumentation for disse enheders/underleverandørers forpligtelse i så henseende i form af støtteerklæring,

— Når grupper af økonomiske aktører, herunder midlertidige sammenslutninger, ansøger sammen, skal der for hver af de deltagende økonomiske aktører udfyldes et fuldt ESPD særskilt med de krævede oplysninger.

De til enhver tid værende selskaber på Energinets hjemmeside oplyst under Fakturering kan anvende rammeaftalen: https://energinet.dk/Indkoeb/Om-indkoeb/Fakurering---praktisk-info

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævntet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

En klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud inden 20 dage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret.

Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud:

1) Inden 45 dage fra dagen efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt;

2) Inden 30 dage fra dagen efter, at ordregiver har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået; eller

3) Inden 6 måneder fra dagen efter, at ordregiver har underrettet tilbudsgiverne om, hvem ordregiveren vil indgå kontrakt med, hvis der er tale om en rammeaftale.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsen Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/09/2018

Send til en kollega

0.108