23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 189-427253
Offentliggjort
02.10.2018
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Vindere

Rammeaftale om vedligeholdelse og videreudvikling af løsningen udbud.dk

(13.05.2019)
Commentor A/S
Visionsvej 51, 3
9000 Aalborg

Rammeaftale om vedligeholdelse og videreudvikling af løsningen udbud.dk


Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
10294819
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Kontaktperson: Rita Sulumova
Telefon: +45 41715261
E-mail: rsu@kfst.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.kfst.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/0450dd03-947d-4a1f-9729-4e9f73445f51/homepage

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/0450dd03-947d-4a1f-9729-4e9f73445f51/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/0450dd03-947d-4a1f-9729-4e9f73445f51/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Rammeaftale om vedligeholdelse og videreudvikling af løsningen udbud.dk

Sagsnr.: 18/08623-1
II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udbyder en rammeaftale om vedligeholdelse og videreudvikling af løsningen www.udbud.dk Udbud.dk (”Løsningen”) er en annonceringsplatform, som giver overblik over danske myndigheders indkøb og bruges af både offentlige og private organer. Løsningen viser både EU-udbud, udbud under tærskelværdierne og myndighedernes indkøbsplaner. Løsningen er hostet hos Statens IT, som er driftsleverandør. Løsningen integrerer til TED (Tenders Electronic Daily) og importerer dagligt EU-udbud fra danske ordregivere fra TED. Derudover har Løsningen et API, hvor der importeres og eksporteres udbud med eksterne udbudsformidlere. Opgaven består i vedligeholdelse og videreudvikling af systemet. Opgaven udbydes som én samlet kontrakt. Kontrakten kan ikke opdeles i mindre delkontrakter, da det er afgørende, at det er den samme leverandør, der løser den samlede opgave. Rammeaftalen vil blive tildelt én virksomhed, jf. afsnit ll.2.4

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 2 800 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72600000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udbyder en rammeaftale om vedligeholdelse og videreudvikling af den digitale annonceringsplatform www.udbud.dk (herefter "Løsningen"). Rammeaftalen indgås med en enkelt leverandør ved direkte tildeling til de priser, som den vindende tilbudsgiver har budt ind med på rammeaftalen. Løsningen er hostet hos Statens IT, som betegnes Driftsleverandør. Løsningen integrerer til TED (Tenders Electronic Daily) og importerer dagligt EU-udbud fra danske ordregivere fra TED. Derudover har Løsningen et API, hvor der importeres og eksporteres udbud med eksterne udbudsformidlere. Myndighederne anvender NemId ved login i Løsningen. Løsningen har en mobilvenlig side.

Opgaven med at vedligeholde og videreudvikle Løsningen omfatter i praksis bl.a. følgende opgaver:

- Varetage løbende ændringer og justeringer af Løsningen, som måtte være nødvendige for at sikre en stabil drift af Løsningen, herunder at Løsningen er tilgængelig for brugerne, og at Løsningens funktionaliteter virker (import og visning af EU-udbud, annoncering af udbud under tærskelværdierne og indkøbsplaner samt import og visning af udbudsformidleres udbud),

- Sikring af, at mobilvenlig side er oppe og funktionaliteterne virker,

- Give adgang for nye udbudsformidlere til API,

- Rette fejl i Løsningen, fx når udbud bliver forkert importeret eller vises forkert mv.,

- Løbende nødvendig opdatering af Løsningens komponenter, herunder fx certifikater, softwarekomponenter, som anvendes i Løsningen, fx patching af servere, middelware mv. i samarbejde med Statens It (Driftsleverandøren),

- Foretage ændringer og gennemføre mindre udviklingsopgaver, fx bistå med at foretage mindre ændringer i bekendtgørelser/blanketter mv.,

- Gennemføre større videreudviklingsopgaver, fx udvikling af ny funktionalitet eller flere nye bekendtgørelser/blanketter,

- Bistå med ad hoc konsulentopgaver i relation til Løsningen, fx vurdering af muligheder for at foretage større ændringer i Løsningen, analyse af it-sikkerhedsmæssige problemstillinger i relation til Løsningen, analyse af sundhedstilstanden af systemet m.m.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen forventer, at der skal foretages videreudviklingsopgaver med henblik på at sikre, at Løsningen overholder kravene i databeskyttelsesforordningen, herunder databeskyttelse gennem design og standardindstillinger (artikel 25) samt et passende sikkerhedsniveau (artikel 32). Der kan fx være tale om opgaver vedr. dataminimering, sletning, yderligere logning mv. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen forventer at anvende op til 350 000 DKK på videreudvikling af Løsningen i 2019, se nærmere i Rammekontraktens Bilag 3. Tilbudsgiver kan forvente, at ordregiver vil bistå i forbindelse med forretningsviden, test af videreudviklingsopgaverne og koordinering med Statens It i op til 60 timer. Leverandøren er garanteret en løbende minimumsomsætning i hele kontraktperioden, der dækker vedligeholdelses- og videreudviklingsydelser. Minimumsomsætningen udgør 25 timer i måneden fordelt på medarbejderkategorierne, jf. Rammekontraktens Bilag 9. Derudover kan der eventuelt skulle foretages ændringer som følge af ændret lovgivning på udbudsområdet.

Udbuddet gennemføres efter udbudsproceduren udbud med forhandling. Forhandlingerne afholdes med de udvalgte ansøgere, som modtager invitation til deltagelse i forhandling. Der afholdes mindst ét møde med hver af de valgte ansøgere. Ordregiver forbeholder sig dog retten til at tildele på baggrund af det indledende tilbud. Det er som udgangspunkt opgaven om de forud definerede videreudviklingsydelser indenfor et budget på 350 000 DKK, der er beskrevet i Bilag 3, der er til forhandling med henblik på at sikre en løsning, der bedst muligt opfylder ordregivers behov. Forhandlingerne forventes gennemført i uge 5. Der gives ikke vederlag for deltagelse i nærværende udbudsforretning, herunder deltagelse i forhandlingerne. Der henvises i øvrigt til udbudsbetingelsernes afsnit 9 for mere information om forhandlingsfasen.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet i opgaveløsningen / Vægtning: 30 %
Kvalitetskriterium - Navn: De tilbudte konsulenters kompetencer / Vægtning: 30 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 800 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver har option på, at forlænge rammekontrakten på samme vilkår i op til 2 gange à 12 måneder.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Der vil blive udvalgt 3 ansøgere, der inviteres til at afgive indledende tilbud. Er der flere end 3 ansøgere, der ikke er omfattet af en udelukkelsesgrund og lever op til de i ESPD'et angivne krav til egnethed, vil de 3 ansøgere udvælges på baggrund af, hvilke ansøgere, der dokumenterer de mest relevante referencer.

Følgende tillægges særlig positiv betydning i udvælgelsen:

- At der dokumenteres erfaring med visitering, håndtering og effektiv løsning af fejlindmeldelser,

- At der dokumenteres erfaring med udvikling og vedligehold af .NET baserede webløsninger,

- At der dokumenteres erfaring med tilslutning til det fællesoffentlige system NemLog-In,

- At der dokumenteres erfaring med vedligeholdelse af mobilsites baseret på JavaScript,

- At der dokumenteres erfaring med vedligehold og videreudvikling af løsninger, der driftes af andre end leverandøren selv.

Udvælgelsen sker på baggrund af de oplysninger om referencerne, som ansøger angiver i ESPD’ets del IV, C: Teknisk og faglig formåen. Hvis ansøger lever op til ovenstående kriterier for udvælgelse, skal ansøger i ESPD’ets del V: Begrænsning af antallet af kvalificerede ansøgere, blot besvares med ”Ja”. Det er således ikke et krav, at ansøger angiver yderligere oplysninger eller beskrivelser i ESPD’ets del V.

Der henvises generelt til udbudsbetingelsernes afsnit 8.5.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal angive følgende oplysninger i ESPD’ets del IV,B:

— Virksomhedens soliditetsgrad i det senest disponible regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

— Der kræves en soliditetsgrad på mindst 5% i det seneste disponible regnskabsår.

Soliditetsgraden beregnes som virksomhedens samlede egenkapital i forhold til virksomhedens samlede aktiver, udregnet i procent. Soliditetsgraden udregnes således (samlede egenkapital/samlede aktiver) x 100 = soliditetsgrad. Beregningen skal angives i beskrivelsesfeltet i ESPD’ et i forbindelse med angivelse af de finansielle nøgletal i del IV, B.

Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes soliditetsgraden på baggrund af alle deltagernes samlede egenkapitaler og aktiver.

Ved en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium) beregnes soliditetsgraden på baggrund af alle deltagernes samlede egenkapitaler og aktiver.

Se yderligere afsnit 8.6 for udfyldelse af ESPD’et, når ansøger baserer sig på andre enheders formåen.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal angive følgende oplysninger i ESPD’ets del IV, C: Teknisk og faglig formåen:

- Referencer på opgaver udført inden for de seneste 3 år på det udbudte område.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal beskrive mindst 3 og maksimalt 5 referencer på opgaver, der er udført i virksomheden i perioden 1.11.2015 - 1.11.2018.

Det er ikke et krav, at opgaven er påbegyndt eller afsluttet i perioden, men opgaven skal minimum have været i gang i 1 år i den ovenfor angivne periode. Det vil sige, at opgaver, der er igangsat forud for perioden og afsluttet efter periodens udløb kan medtages, hvis blot de har haft en varighed af minimum 1 år i den ovenfor angivne periode.

Referencerne skal kunne dokumentere relevant erfaring med:

- Vedligeholdelse af webbaserede digitale selvbetjeningsløsninger med integrationer til andre it-systemer,

- Udvikling eller videreudvikling af webbaserede digitale selvbetjeningsløsninger med integrationer til andre it-systemer,

- Overtagelse af vedligeholdelse og videreudvikling af lignende it-løsninger.

Referencerne skal beskrives i ESPD’et, og kan ikke vedlægges som bilag. Beskrivelserne af referencerne i ESPD’et udgør den endelige dokumentation.

Beskrivelsesteksten for hver enkelt reference må maksimalt fylde 800 ord. Dette svarer til ca. 2 A4 sider i 1 Word-dokument. Det er ansøgers ansvar at sikre, at den enkelte reference ikke overstiger 800 ord i den printede version af ESPD’et. Hvis beskrivelsen af en reference overstiger det maksimale antal på 800 ord, vil ordregiver alene tage udgangspunkt i de første 800 ord.

Beskrivelsen af referencerne skal indeholde følgende oplysninger:

- En beskrivelse af, hvorledes opgaven i referencen blev løst,

- Hvem opgaven er udført for,

- Referencens budget og timeforbrug,

- Opgavens tidsmæssige udstrækning.

Beskrivelserne i referencerne i ESPD’et udgør den endelige dokumentation.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 01/11/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 07/11/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Ansøgning om deltagelse sker ved fremsendelse af et udfyldt ESPD via det elektroniske udbudssystem, jf. udbudsbekendtgørelsens punkt I.3). ESPD’et er en egenerklæring fra ansøger som foreløbigt bevis for, at en ansøger opfylder kriterierne for udelukkelse, egnethed og udvælgelse.

For udfyldelse af ESPD’et henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning ”ESPD - Dokumentation og e-Certis”, som kan findes her: http://www.kfst.dk/media/46438/espd-dokumentation-og-ecertis.pdf

Alle de oplysninger, der efterspørges i forbindelse med ansøgningsfasen, skal angives i ESPD’et. Der kan ikke vedlægges bilag til ESPD’et. En virksomhed der deltager i udbuddet alene, og således ikke deltager sammen med andre eller baserer sig på andre enheders kapacitet for at opfylde kravene til egnethed og udvælgelse, skal kun udfylde ét ESPD.

Hvis en virksomhed deltager i udbuddet sammen med andre, fx hvis en virksomhed indgår et konsortium eller lignende, skal hver af de deltagende virksomheder udfylde et ESPD. ESPD’et skal indeholde de oplysninger, der kræves i ESPD’ets del II-V.

En virksomhed, der deltager alene, men baserer sig på andre enheders kapacitet for at leve op til de stillede krav til egnethed og udvælgelse, skal sikre sig, at ordregiver modtager ansøgers ESPD sammen med et separat ESPD med de relevante oplysninger for hver enhed, som ansøger baserer sig på. Dette er eksempelvis relevant, hvis en virksomhed ønsker at basere sig på en underleverandørs økonomiske og finansielle formåen eller referencer for at kunne leve op til de stillede krav om egnethed. De relevante oplysninger for de enheder man baserer sig på er ESPD’ets del II, A+B og del III, samt de relevante dele af del IV, B, C og del V.

Hvis en virksomhed anvender underleverandører, men ikke baserer sig på deres kapacitet for at leve op til de stillede krav, skal der ikke afleveres et ESPD for underleverandøren/-erne.

Hvis man som virksomhed baserer sig på andre enheders kapacitet eller deltager sammen med andre i udbudsproceduren, skal deltagerne samlet (ansøger inkl. dem man deltager sammen med) leve op til de stillede krav til soliditetsgrad og samlet aflevere mindst 3 og maksimalt 5 referencer. Inden beslutning om tildeling af kontrakten skal dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD'et fremlægges, jf. udbudslovens § § 151 og 152. Nærmere herom fremgår af udbudsmaterialet. Ordregiver forbeholder sig endvidere mulighed for på ethvert tidspunkt i udbudsproceduren at anmode en tilbudsgiver om at fremlægge dokumentation, hvis dette er nødvendigt for at sikre, at proceduren gennemføres korrekt. I denne situation vil ordregiver fastsætte en passende tidsfrist for fremlæggelse af dokumentation.

Ordregiveren skal udelukke en ansøger fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, samt de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138.

Ansøgningsfasen beskrives desuden i udbudsbetingelserne, som er en del af det samlede udbudsmateriale, som er tilgængeligt på https://www.ethics.dk/ethics/eo#/0450dd03-947d-4a1f-9729-4e9f73445f51/homepage Af udbudsbetingelserne fremgår desuden oplysninger om muligheden for at stille spørgsmål under ansøgningsfasen og oplysninger vedr. aflevering af ansøgning. I relation til udbudsbekendtgørelsens punkt II.2.6) bemærkes, at beløbet udgør et skøn over den forventede maksimale værdi i hele rammeaftalens løbetid, inklusive forlængelser. Skønnet er estimeret i forhold de udgifter, der forventes at komme i rammeaftalens løbetid. Da der er tale om rammeaftaler, er ordregiver ikke forpligtet til et bestemt træk på aftalerne.

Inden endelig tildeling af rammeaftalen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele aftalen, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD’et.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller lovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/09/2018

Send til en kollega

0.408