23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 189-427263
Offentliggjort
02.10.2018
Udbudstype
Begrænset udbud

Udbyder

ATP

Vindere

Budrunde - Rammeaftale om levering af konsulentydelser til ATP - Microsoft Specialister

(17.05.2019)
Atea A/S
Lautrupvang 6
2750 Ballerup

Budrunde - Rammeaftale om levering af konsulentydelser til ATP - Microsoft Specialister

(17.05.2019)
ProActive A/S
Rosenørns Allé 1
1970 Frederiksberg C

Budrunde - Rammeaftale om levering af konsulentydelser til ATP - Microsoft Specialister

(17.05.2019)
MIND4iT A/S
Nørgaardsvej 32
2800 Kgs. Lyngby

Rammeaftale om levering af konsulentydelser til ATP - Microsoft Specialister


ATP

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
ATP
43405810
Kongens Vænge 8
Hillerød
3400
Danmark
Kontaktperson: Thomas Krarup
E-mail: tkr@atp.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/92002134.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://atp.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/92002134.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/92002134.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Rammeaftale om levering af konsulentydelser til ATP - Microsoft Specialister

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72200000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

ATP udbyder en rammeaftale med 3 leverandører, der kan levere Microsoft Specialister til ATP. Rammeaftalen omfatter konsulentbistand relateret til Microsoft produkter angivet nedenfor (II.2.4), og de services der tilbydes af både Microsoft og de underleverandører der bruger platformen. De 3 valgte leverandører skal kunne levere konsulentbistand indenfor alle 5 konsulentkategorier (A-E).

Tryk her https://permalink.mercell.com/92002134.aspx

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72267100
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

ATP udbyder en rammeaftale med 3 leverandører, der kan levere Microsoft Specialister til ATP. Rammeaftalen omfatter konsulentbistand relateret til Microsoft produkter angivet nedenfor, og de services der tilbydes af både Microsoft og de underleverandører der bruger platformen. De 3 valgte leverandører skal kunne levere konsulentbistand indenfor alle 5 konsulentkategorier (A-E).

A. Systemspecialist Microsoft-produkter generelt:

1) Fejlsøgning i Windows10 (WIN10) og på applikationer, herunder udvikling af løsning og efterfølgende test af løsning;

2) Patch management og sikkerhed på WIN10 ved brug af System Center Configuration Manager (SCCM).

B. Systemspecialist .NET:

3) Kodning og rådgivning om .NET.

C. Systemspecialist Navision:

4) Kodning og rådgivning om Navision.

D. Systemspecialist SharePoint:

5) Rådgivning om arkitektur om opbyggelse samt konfiguration af SharePoint miljø 2013 og nyeste on-prem/online version;

6) Udvikling af Office Online apps;

7) Kodning og rådgivning om SharePoint.

E. Specialist Azure:

8) Design, opsætning, brug, udvikling og rådgivning om cloudværktøjerne i Office 365;

9) Design, opsætning, brug, udvikling og rådgivning om cloudværktøjerne i Azure;

10) Rådgivning om Azure Intune opsætning.

Specialisterne vil blive tilknyttet forskellige opgaver i både vandfalds og agile projekter i ATP efter behov, hvor de vil udføre arbejdet under instruks af en ATP-medarbejder. Opgaverne kan både være af kortere og længere varighed. Specialister vil som udgangspunkt arbejde på en ATP arbejdsplads.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

ATP kan forlænge Rammeaftalens varighed to (2) gange med op til 12 måneder pr. gang.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ansøger skal oplyse om de mest relevante referencer for sammenlignelige udførte ydelser

Indenfor de seneste 3 år, jf. beskrivelsen i udbudsbekendtgørelsen punkt II.1.4) og II.2.4).

Ansøgere skal maximalt anføre 2 referencer (af maximalt 5 000 tegn eksklusive mellemrum pr. reference.).

Såfremt ansøger anfører mere end 2 referencer, eller såfremt en reference indeholder mere

end 5 000 tegn eksklusive mellemrum, vil ATP ved vurderingen af ansøgers egnethed alene lægge vægt på de første 2 referencer henholdsvis de første 5 000 tegn eksklusive mellemrum i hver reference. Ordregiver ser gerne, at referencerne indeholder følgende referenceelementer:

1) Navn på referencen samt branche for referencen;

2) Startdato for samarbejdets begyndelse ;

3) Slutdato for evt. ophør af samarbejde;

4) Referencens omfang inden for rammerne af ydelsesbeskrivelsen (udbudsbekendtgørelsen punkt II.1.4) i forhold til konsulentkategorierne (A-E), samt den samlede mængde af timer lagt hos kunden.

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter en vurdering af, hvilke ansøgere, der har leveret de mest relevante referencer, jf. punkt III.1.3, jf. ydelsesbeskrivelsen i udbudsbekendtgørelsen punkt II.1.4 og II.2.4. Ved udvælgelsen vægtes det positivt, at:

I -( vægt 25%) i hvilket omfang hver reference omfatter timer udover det antal der er angivet som mindstekrav,

II - (vægt 75%) ansøger for hver reference viser det mest relevante sammenfald med ydelsesbeskrivelsen i

Udbudsbekendtgørelsens punkt II.1.4 og II.2.4. Hvert nummereret punkt i udbudsbekendtgørelsens punkt II.2.4 vægter lige, og det tillægges yderligere positiv vægt, såfremt kunden tilhører den finansielle branche og/eller er underlagt offentligretlig regulering såsom offentlig forvaltning, persondata, arkivering og regnskabsføring.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal i ESPD i Mercell anføre følgende oplysninger:

Referencer:

- Ansøger skal i ESPD i Mercell oplyse om de mest relevante referencer for sammenlignelige udførte tjenesteydelse indenfor de seneste 3 år, jf. udbudsbekendtgørelsen punkt II.1.4) og II.2.4). jf. beskrivelsen i udbudsbekendtgørelsens punkt II.2.9. Ordregiver ser gerne, at referencerne oplistes på følgende måde i de 5 felter i ESPD (onlineformular):

A) Navn på referencen samt branche for referencen - dette indsættes i feltet "Modtagere" - dette skal ske for hver enkelt reference.

B) Startdato for samarbejdets begyndelse - dette indsættes i feltet "Startdato" - dette skal ske for hver enkelt reference.

C) Slutdato for evt. ophør af samarbejde - dette indsættes i feltet "Slutdato" - dette skal ske for hver enkelt reference.

D) Referencens omfang inden for rammerne af ydelsesbeskrivelsen (udbudsbekendtgørelsen punkt II.1.4) i forhold til konsulentkategorierne (A-E), samt den samlede mængde af timer lagt hos

Kunden:

- dette indsættes i feltet "Beskrivelse" - dette skal ske for hver enkelt reference. Feltet i ESPD (online formular) "Beløb" skal ikke udfyldes.

Antal medarbejdere:

- Ansøger skal i ESPD i Mercell oplyse om virksomhedens antal beskæftigede og antallet af ledende medarbejdere på ansøgningstidspunktet.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder mindstekrav til egnethed i relation til teknisk og faglig kapacitet, jf. punkt III.1.3) og punkt II.2.9). Ansøger vil ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for referencer og antal medarbejdere. Dog forbeholder ordregiver sig ret til at kontakte ansøger eller den i referencen angivne kunde med henblik på at få attesteret oplysningerne om referencen, herunder de for referencen angivne tidspunkter. Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen (f.eks. et moder- eller søsterselskab eller en underleverandør), skal tilbudsgiver fremlægge støtteerklæringer eller anden dokumentation, der godtgør, at tilbudsgiveren faktisk råder over denne formåen jf. Udbudslovens § 144, stk. 2. Skabelon for støtteerklæring er vedlagt udbudsmaterialet. Den eller de andre enheder, som ansøger støtter sig på, skal afgive selvstændige versioner af ESPD'et i Mercell.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøgers referencer skal som minimum omfatte levering - til én kunde - af konsulenter, der inden for de seneste 3 år samlet har haft opgaver inden for rammen af ydelsesbeskrivelsen på minimum 300 timer. Ansøgers antal beskæftigede og ledende medarbejdere skal på ansøgningstidspunktet være på minimum 5 personer.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

I kontrakten er hensynet til samfundsansvar, som formuleret i de konventioner, der ligger til grund for principperne i FN's Global Compact, og som formuleret i OECD's retningslinjer for Multinationale virksomheder, inddraget i relevant omfang. Der er desuden indarbejdet en arbejdsklausul i kontrakten med tilhørende dokumentations- og håndhævelsesbestemmelser. Såfremt kontrakten tildeles en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal deltagerne i sammenslutningen påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 30/10/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem (Mercell), jf. adressen i udbudsbekendtgørelsen punkt I.3). Såfremt ansøgningen indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende. Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via Mercell. Ansøger besvarer ESPD´et direkte i Mercell som et foreløbigt bevis for de i Udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3 nævnte forhold. Der er tale om foreløbigt bevis for:

1) at ansøger ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde, jf. nærmere nedenfor, og

2) at ansøgeren opfylder de eventuelle mindstekrav til egnethed økonomisk og finansiel kapacitet samt teknisk og faglig kapacitet, der er fastsat ovenfor i punkt III.1.2) og III.1.3). Ordregiveren skal udelukke en ansøger fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøger er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde. Ordregiver vil herudover udelukke ansøger fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis de er omfattet af en udelukkelsesgrund i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1, nr. 2, nr. 4, 6 eller nr. 7, medmindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138. Før ordregivers beslutning om tildeling af kontrakten, skal den Tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD), jf. Udbudslovens § 159, stk. 2. For Tilbudsgivere, der er hjemhørende i Danmark kan dokumentationen udgøres af en serviceattest, der udstedes af Erhvervsstyrelsen efter anmodning. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen (f.eks. et moder- eller søsterselskab eller en underleverandør) vedr. pkt. III.1.2), skal ansøger fremlægge støtteerklæringer eller anden dokumentation, der godtgør, at tilbudsgiveren faktisk råder over denne formåen, jf. Udbudslovens § 144, stk. 2. Skabelon for støtteerklæring, der kan anvendes af ansøger, er vedlagt udbudsmaterialet. Ordregiver kræver, at ansøgeren og den juridiske enhed, som ansøgeren baserer sin økonomiske og finansielle formåen på hæfter solidarisk for kontraktens gennemførelse. Eventuelle enheder, som ansøgeren baserer sig på skal ligeledes udfylde ESPD elektronisk direkte i Mercell. Ordregiver kan anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis ansøgninger eller tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav. I relation til punkt II.1.6) bemærkes det, at baggrunden for ikke at opdele kontrakten i delkontrakter er, at det vurderes, at der kan opnås bedre priser og lavere transaktionsomkostninger ved ikke at opdele rammeaftalen i flere delkontrakter. I relation til punkt II.2.9) bemærkes, at hver Ansøger kun kan indgive én ansøgning om prækvalifikation.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/09/2018

Send til en kollega

0.087