23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 190-429725
Offentliggjort
03.10.2018
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Syddansk Universitet

Vindere

Tilbudsfase Advanced Analytics

(22.01.2019)
Damvad Analytics A/S
Havnegade 39
1058 København K

EU-udbud 2018: Advanced Analytics


Syddansk Universitet

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Syddansk Universitet
29283958
Campusvej 55
Odense M
5230
Danmark
Kontaktperson: Caroline Olesen
Telefon: +45 65504691
E-mail: caol@sdu.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/92465370.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.sdu.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/92465370.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/92465370.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

EU-udbud 2018: Advanced Analytics

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72221000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Konsulentbistand til Advanced analytics til udarbejdesle af strategisk ledelsesinformation

Tryk her https://permalink.mercell.com/92465370.aspx

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 7 500 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72212460
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Konsulentbistand til Advanced analytics til udarbejdesle af strategisk ledelsesinformation. SDU ønsker en fast samarbejdspartner som kan bistå med modelopbygning i form af maskinlæring, således at SDU's data og evt. eksterne datakilder kan omsættes til prognoser, der kan finde anvendelse i SDU's dashboard præsentationer.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Opfyldelse af ønsker anført i kravspecifikationen / Vægtning: 40
Kvalitetskriterium - Navn: CV'er / Vægtning: 30
Pris - Vægtning: 30
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 7 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 2
Største antal: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Referencer angivet i forbindelse med teknisk og faglig formåen. Der lægges ved udvælgelsen vægt på at leverancerne er sammenlignelige med det der udbydes i nærværende udbud og har flest lighedstegn på flest mulige parametre i forhold til nærværende udbud fx at leverancen vedrører uddannelsessektoren, ledelsesinformation, at leverancen er baseret på kendte data og dertil leverance af sammenlignelig kompleksitet herunder størrelsen af datasættet og antal datakilder. Det er på denne baggrund vigtigt, at ansøger er detaljeret i sin beskrivelse af referencerne.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Årsomsætning, resultat før skat, soliditetsgrad, og likviditetsgrad for de seneste 2 regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøgeren skal opfylde følgende minimumskrav til økonomisk og finansiel formåen jf. Udbudslovens § 142:

- Ansøger skal som minimum have en gennemsnitlig årlig omsætning på 8 mio. DKK ekskl. moms. baseret på de seneste to afsluttede regnskabsår.

- Ansøger skal som minimum have et gennemsnitligt resultat før skat på 1 000 000 DKK ekskl. moms baseret på de seneste to afsluttede regnskabsår,

- Ansøger skal som minimum have en positiv soliditetsgrad baseret på de seneste 2 afsluttede regnskabsår,

- Ansøger skal som minimum have en likviditetsgrad på 100% baseret på de seneste 2 afsluttede regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Referencer for de seneste 3 år.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Minimum 3 referencer fra de seneste 3 år inden for maskinlæring anvendt til prognoser for parametre, der beskriver enten uddannelseskvalitet og/eller forskningskvalitet. Referencerne skal vedrøre færdiggjorte projekter, hvor minimum 1 projekt har mindst 50 variabler. SDU forbeholder sig ret til at kontakte referencerne med henblik på verificering af referencernes rigtighed - det er derfor vigtigt at der for hver reference angives en kontaktperson.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
Anvendelse af etapeopdelt procedure for gradvis at reducere det antal løsninger, der skal drøftes, eller tilbud, der skal forhandles
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 31/10/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 05/11/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/10/2018

Send til en kollega

0.104