23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 198-449608
Offentliggjort
13.10.2018
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Danish Defence Acquisition and Logistics Organization (DALO)

Vindere

(13.10.2018)
IFAD TS A/S
Østre Stationsvej 43,2
5000 Odense

Rammeaftale vedrørende vedligeholdelse af krigssimulationssystemer


Danish Defence Acquisition and Logistics Organization (DALO)

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2009/81/EF

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Danish Defence Acquisition and Logistics Organization (DALO)
16287180
Lautrupbjerg 1-5
Ballerup
2750
Danmark
Kontaktperson: Hanne Thode
Telefon: +45 72814282
E-mail: fmi-ja-s202@mil.dk
NUTS-kode: DK0

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.fmi.dk

I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Rammeaftale vedrørende vedligeholdelse af krigssimulationssystemer

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen (FMI) ønsker at indgå en elleveårig rammeaftale med IFAD TS A/S om vedligeholdelse af krigssimulationssystemer f.eks. IFACTS, F-INSTR, DART, ACT, IRAS, ISimGW, INTS, 3DVS, IRAD og C-SIM ved f.eks. Søværnets Taktikskole og Oksbøl til oplæring og træning af forsvarets enheder i generel krigsførelse fra skibe, fly og landstyrker, samt når der skal trænes mere specifikke opgaver. Oplæringen og træningen skal medvirke til, at de operative enheder er bedst muligt forberedte til at agere i missionsområder og andre operative indsatser. Rammeaftalen omfatter support af software, herunder opdateringer og nye funktionaliteter, løbende service og vedligeholdelse af krigssimulationssystemerne og levering af specialtilpasset hardware og reservedele.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 155 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Se afsnit II.1.4) for beskrivelse.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

FMI ønsker at indgå en elleveårig rammeaftale om vedligeholdelse af krigssimulationssystemer i forsvaret, f.eks. IFACTS, F-INSTR, DART, ACT, IRAS, ISimGW, INTS, 3DVS, IRAD og C-SIM ved f.eks. Søværnets Taktikskole og Oksbøl. Efter FMI’s vurdering kan disse ydelser kun anskaffes fra IFAD TS A/S, da rammeaftalen på grund af tekniske årsager og beskyttelse af eksklusive rettigheder kun kan tildeles til denne leverandør. Dette skyldes, at leverandøren gennem mange års arbejde med krigssimulationssystemerne er den eneste, der besidder specifik knowhow vedrørende sammensætning og montering af specialtilpasset hardware, funktionalitet mellem hardware og software, support af software samt løbende service, vedligehold og levering af reservedele til krigssimulationssystemerne.

Det er nødvendigt for funktionaliteten af krigssimulationssystemerne, at der er specifik interoperabilitet mellem eksisterende systemer i forsvaret og krigssimulationssystemerne samt mellem hardware og software i krigssimulationssystemerne, gennem levering af hardware og reservedele, support af software, samt service og vedligeholdelse.

Manglende interoperabilitet vil have den virkning, at formålet med at skabe et så realistisk og virkelighedsnært træningsmiljø som muligt, vil blive kompromitteret. Såfremt træningsmiljøet er kompromitteret, vil de operative enheders træning være mangelfuld og kan svække de væbnede styrkers funktionsdygtighed i kampsituationer, hvilket kan medføre tab af liv.

IFAD besidder gennem sin mangeårige erfaring særlig knowhow, der er nødvendig for at opfylde rammeaftalens leverancer omkring netop krigssimulationssystemerne, samt at denne særlige knowhow medfører, at kun IFAD kan garantere interoperabiliteten i krigssimulationssystemerne.

Endvidere besidder leverandøren rettighederne til kildekoden til systemerne og har ikke videregivet disse rettigeheder til andre.

FMI vurderer derfor, at betingelserne i forsvarsdirektivets artikel 28, stk. 1, litra e, for at anvende udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse, er opfyldt.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
17/12/2017
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
IFAD TS A/S
27747701
Østre Stationsvej 43,2
Odense
5000
Danmark
NUTS-kode: DK0
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 155 000 000.00 EUR
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Datoen angivet i bekendtgørelsens pkt. V.2.1) er datoen for beslutningen om at tildele rammeaftalen direkte og ikke datoen for rammeaftalens indgåelse. Rammeaftalen vil ikke blive indgået/underskrevet, før udløbet af en periode på 10 dage fra offentliggørelse af denne bekendtgørelse, jf. yderligere pkt. VI.4.3).

Værdien angivet i pkt. II.1.7) og V.2.4) er den estimerede værdi af rammeaftalen, og er således ikke udtryk for rammeaftalens endelige værdi, ligesom FMI ikke herved har forpligtet sig til at foretage anskaffelser svarende til denne værdi.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse: http://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud.

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

FMI følger proceduren i klagenævnslovens § 4 (lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud, tilgængelig på www.retsinformation.dk). Rammeaftalen vil ikke blive indgået før efter udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort, jf. klagenævnslovens § 4, stk. 1, nr. 2.

I henhold til klagenævnslovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsreglerne har indgået en rammeaftale uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, i tilfælde hvor en ordregiver har fulgt proceduren i § 4, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en rammeaftale, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele rammeaftalen uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i den nævnte periode, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

Kontaktoplysning til Klagenævnet for Udbud er angivet i pkt. VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på hjemmesiden angivet i pkt. VI.4.1).

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/10/2018

Send til en kollega

0.091