23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 209-476854
Offentliggjort
30.10.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Indkøbsfællesskabet IFIRS

Opdateringer

Annullering
(16.11.2018)

IT: Stationære, bærbare, tilbehør mv


Indkøbsfællesskabet IFIRS

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Indkøbsfællesskabet IFIRS
55960410
Skovvangen 28
Kolding
6000
Danmark
Kontaktperson: Michelle Buck
E-mail: mah@ifirs.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/93766120.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.ifirs.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/93766120.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/93766120.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Uddannelsesinstitution
I.5) Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

IT: Stationære, bærbare, tilbehør mv.

Sagsnr.: 91096
II.1.2) Hoved-CPV-kode
30000000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Indkøbsfællesskabet IFIRS udbyder på vegne af dets medlemsskoler en rammeaftale omfattende stationære og bærbare computere samt skærme og tilbehør.

Der er tale om en frivillig forpligtende aftale, hvor de skoler, som fremgår af udbudsbetingelserne er forpligtet til at anvende rammeaftalen fra kontraktstart og hvor IFIRS' resterende medlemsskoler kan tilslutte sig aftalen.

Af IFIRS' medlemsliste, Bilag 5, fremgår, hvem der kan anvende rammeaftalen.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 39 182 585.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
30200000
30210000
30230000
30231000
30236000
30237000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

IFIRS udbyder en rammeaftale vedrørende levering af computere og it-tilbehør, der omfatter følgende:

— Bærbar mini,

— Bærbar 14",

— Bærbar 15,6",

— Bærbar Flip,

— Bærbar Workstation,

— Stationær SFF og MT,

— Konfiguration,

— Skærme og dockingstationer,

— Tilbehør,

— Forsikring af elevcomputere,

— Serviceydelser.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet, service / Vægtning: 40 %
Pris - Vægtning: 60 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 39 182 585.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/03/2019
Slut: 28/02/2021
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen kan forlænges 2 X 12 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

— Erklæring vedr. forsikring,

— Erklæring vedr. økonomiske og finansielle nøgletal.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Gyldig erhvervs- og produktansvarsforsikring:

— Mindstekrav: Forsikringssum på 10 000 000 DKK,

— Mindstekrav: Selvrisiko på maksimalt 100 000 DKK.

Økonomiske og finansielle nøgletal:

— Mindstekrav: En gennemsnitlig årlig omsætning på minimum 25 000 000 DKK,

— Mindstekrav: Positiv egenkapital i de 3 seneste regnskabsår,

— Mindstekrav: Det gennemsnitlige nøgletal af overskudsgraden for de 3 seneste disponible regnskabsår skal være positiv,

— Mindstekrav: Det gennemsnitlige nøgletal af soliditetsgraden for de 3 seneste disponible regnskabsår skal være positiv.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

— Erklæring vedr. referencer.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

— Mindstekrav: Referencen skal angå levering af stationære og bærbare computere samt skærme,

— Mindstekrav: Referencen skal være udført inden for de seneste 3 år,

— Mindstekrav: Referencen skal være sammenlignelig med omfanget af nærværende rammeaftale,

— Mindstekrav: Levering af enhederne skal delvist have fundet sted inden for de seneste 3 år.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 26/11/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 26/11/2018
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

Rammeaftalen forventes udbudt på ny i 20xx til 20xx afhængig af optionens udnyttelse jf. punkt II.2.7).

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
27/10/2018

Send til en kollega

0.135