23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 215-492246
Offentliggjort
08.11.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Österåkers Stadsnät AB

Opdateringer

Rettelse
(11.12.2018)

IV.2.2)
Placing the text to be modified:Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
instead of:
Datum: 10-12-2018
Time: 23:59
Read:
Datum: 17-12-2018
Time: 23:59

IV.2.6)
Placing the text to be modified:Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud, Anbud ska vara giltigt till
instead of:
Datum: 08-06-2019
Read:
Datum: 15-06-2019

IV.2.7)
Placing the text to be modified:Anbudsöppning
instead of:
Datum: 11-12-2018
Time: 00:00
Read:
Datum: 18-12-2018
Time: 00:00


Ytterligare information
Visma annons: https://opic.com/id/affjjagucx

Konsulter inom utbyggnad och införsäljning av bredbandsnät


Österåkers Stadsnät AB

Meddelande om upphandling

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Österåkers Stadsnät AB
556378-2530
Box 505
Åkersberga
184 25
Sverige
Kontaktperson: Patrik Vahlberg
E-post: patrik.jv@spnadvisory.com
Nuts-kod: SE110

Internetadress(er):

Allmän adress: https://osterakersstadsnat.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.3) Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afsohntlaa&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afsohntlaa&GoTo=Tender
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Konsulter inom utbyggnad och införsäljning av bredbandsnät

Referensnummer: 18/9
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
72224000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Tjänsten omfattar att tillhandahålla olika resurser för att tillgodose ÖSAB:s behov av vissa konsulter för utbyggnad bredbandsnätet samt införsäljning av anslutningar till nätet. Den precisa omfattning och beskrivning av efterfrågad tjänst framgår av upphandlingsunderlaget.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 2 500 000.00 SEK
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
98363000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE110
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Tjänsten omfattar att tillhandahålla olika resurser för att tillgodose ÖSAB:s behov av vissa konsulter för utbyggnad bredbandsnätet samt införsäljning av anslutningar till nätet. Den precisa omfattning och beskrivning av efterfrågad tjänst framgår av upphandlingsunderlaget.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 2 500 000.00 SEK
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 24
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

4 förlängning/ar á 6 månader

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande
III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Leverantören, eventuella företag vars kapacitet åberopas och eventuella underleverantörer ska uppfylla i Sverige eller i hemlandet lagenligt ställda krav avseende sina registreringsskyldigheter.

III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Leverantören ska ha en tillräckligt god ekonomisk och finansiell ställning för att sannolikt kunna genomföra avtalat åtagande under hela avtalstiden. Detta påvisas genom att kraven nedan i detta avsnitt uppfylls.

Eventuella minimistandardnivåer:

Leverantören ska ha lägst riskklass 3 enligt UC AB:s bedömning. Uppfylls detta anses leverantören ha en tillräckligt god ekonomisk och finansiell ställning för att sannolikt kunna genomföra avtalat åtagande under hela avtalstiden.

I de fall lägre riskklass erhålls, eller i det fall leverantören inte kan erhålla sådan riskklass, ska denne ändå anses uppfylla detta krav om denne i anbudet lämnat en sådan redovisning som visar att det kan anses klarlagt att leverantören, själv eller genom åberopande av annans kapacitet, innehar en stabil ekonomisk och finansiell ställning, så att denne med bibehållen kvalitet kan fullgöra tjänsten under hela avtalstiden. ÖSAB kommer i båda dessa fall utifrån vad leverantören anför och övrig tillgänglig ekonomiska data göra en helhetsbedömning av huruvida leverantören uppfyller kravet.

III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Leverantören ska under hela avtalstiden ha erforderliga resurser, kompetens och erfarenhet som behövs för att avtalet ska kunna fullgöras med en ändamålsenlig kvalitetsstandard.

För att styrka att anbudsgivaren har erforderliga resurser, kompetens och erfarenhet ska anbudsgivaren presentera nedan efterfrågade resurser. En enskild individ som anges nedan får offereras för maximalt två av rollerna nedan.

Eventuella minimistandardnivåer:

3.4.1 Projektledare

Anbudsgivaren ska presentera en (1) projektledare som ska ha det övergripande ansvaret för utförandet av tjänsten. Projektledaren ska uppfylla följande krav:

1. Ska ha minst fem (5) års erfarenhet av projektledning av utbyggnad av bredbandsnät omfattande minst 50 % av en normal heltidstjänst förvärvad under de senaste 10 åren räknat från sista anbudsdagen

2. Ska ha mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift

3. Ska ha mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift

4. Ska ha god kommunikativ förmåga

Anbudsgivaren ska vidare inkomma med ett (1) referensuppdrag för offererad projektledare där denne varit huvudansvarig projektledare och som uppfyller följande krav:

— Ska vara slutfört under de senaste tre (3) åren räknat från sista anbudsdagen,

— Ska ha utförts för en extern kunds räkning

— Ska ha omfattat projektledning av utbyggnad av bredbandsnät i skärgårdsmiljö

3.4.2 Fältsäljare

Anbudsgivaren ska presentera en (1) fältsäljare som ska arbeta med införsäljning av bredbandsanslutningar till företag och privatpersoner. Fältsäljaren ska uppfylla följande krav:

1. Ska ha minst tre (3) års erfarenhet av arbete som fältsäljare av bredbandsuppkopplingar omfattande minst 50 % av en normal heltidstjänst förvärvad under de senaste fem (5) åren räknat från sista anbudsdagen

2. Ska ha mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift

3. Ska ha god kommunikativ förmåga

Anbudsgivaren ska vidare inkomma med ett (1) referensuppdrag för offererad fältsäljare där denne utfört ett uppdrag och som uppfyller följande krav:

— Ska vara slutfört under de senaste tre (3) åren räknat från sista anbudsdagen,

— Ska ha utförts för en extern kunds räkning

— Ska ha avsett införsäljning av bredbandsanslutningar till privatpersoner och företag

— Ska ha omfattat införsäljning (behöver dock ej ha resulterat i en affär) till minst 1000 personer/företag

3.4.3 Informatör

Anbudsgivaren ska presentera en (1) informatör som ska arbeta med support av bredbandsanslutningar till företag och privatpersoner. Informatören ska uppfylla följande krav:

4. Ska ha minst ett (1) års erfarenhet av arbete som informatör/supporttekniker av bredbandsuppkopplingar omfattande minst 25 % av en normal heltidstjänst förvärvad under de senaste tre (3) åren räknat från sista anbudsdagen

5. Ska ha mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift

6. Ska ha goda kunskaper i engelska i tal

7. Ska ha god kommunikativ förmåga

Anbudsgivaren ska vidare på anmodan, inom fem arbetsdagar, inkomma med ett (1) referensuppdrag för offererad informatör där denne utfört ett uppdrag och som uppfyller följande krav:

— Ska vara slutfört under de senaste tre (3) åren räknat från sista anbudsdagen,

— Ska ha utförts för en extern kunds räkning

— Ska ha avsett arbete som informatör/supporttekniker per telefon och e-post för slutkunder i bredbandsnät

3.4.4 Dykare

Anbudsgivaren ska presentera en (1) dykare som ska kunna utföra kontroller av utlagda kablar samt utföra enklare undervattensarbete. Dykaren ska uppfylla kraven nedan.

1. Ska ha utfört minst 100 kommersiella dyk

2. Ska ha erfarenhet av arbetsdyk på upp till 25 meter djup

3. Ska ha mycket goda kunskaper i svenska i tal

4. Ska ha goda kunskaper i engelska i tal

Anbudsgivaren ska vidare på anmodan, inom fem arbetsdagar, inkomma med ett (1) referensuppdrag för offererad dykare där denne utfört ett uppdrag och som uppfyller följande krav:

— Ska vara slutfört under de senaste tre (3) åren räknat från sista anbudsdagen,

— Ska ha utförts för en extern kunds räkning

— Ska ha avsett dykning för kontroll av undervattenskabel/undervattenskablar

III.1.5) Information om reserverade kontrakt
III.2) Villkor för kontraktet
III.2.1) Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
IV.1.4) Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 10/12/2018
Lokal tid: 23:59
IV.2.3) Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 08/06/2019
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum: 11/12/2018
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Stockholm
Stockholm
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
06/11/2018

Send til en kollega

0.089