23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 218-500312
Offentliggjort
13.11.2018
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
28.11.2018 Kl. 12:00

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/09ee70ac-9b11-479c-8d03-73e4d3652dba/homepage

Udbyder

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø

Levering af kalkprodukter til Affaldscentret Forbrændingen Aarhus og Biomassefyret kraftvarmeværk


Aarhus Kommune, Teknik og Miljø

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Varer

Legal Basis:


Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Aarhus Kommune, Teknik og Miljø
55133018
Bautavej 1
Aarhus V
8210
Danmark
Kontaktperson: Martin Winther Bolet
Telefon: +45 41858984
E-mail: bmaw@aarhus.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/09ee70ac-9b11-479c-8d03-73e4d3652dba/homepage

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/09ee70ac-9b11-479c-8d03-73e4d3652dba/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/09ee70ac-9b11-479c-8d03-73e4d3652dba/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/09ee70ac-9b11-479c-8d03-73e4d3652dba/homepage
I.6) Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Levering af kalkprodukter til Affaldscentret Forbrændingen Aarhus og Biomassefyret kraftvarmeværk

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
44921200
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet omfatter levering af kridtfiller CaCO3, hydratkalk Ca(OH)2 og brændt kalk CaO til røggasrensning til affaldscentret Forbrændingen og Bio-massefyret Kraftvarmeværk A/S (Benævnt BKVV).

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
44921200
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

 

Affaldscentret Forbrændingen og Biomassefyret Kraftvarmeværk i Lisbjerg.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Produkterne leveres til ordregivers adresser. Leverandøren skal bekoste en telemetriløsning så leverandøren selv kan styre sine leverandører. Ved bestilling fra ordregiver vil typisk leveringsfrist være til levering dagen efter afgivet bestilling. Der afholdes først fælles besigtigelse i tilbudsfasen.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Rammeaftalen er gældende for perioden 1.3.2019 – 28.2.2021. Rammeaftalen kan forlænges med 3 * 2 år, dvs. i alt 8 år.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Største antal: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Der vil (hvis muligt) blive prækvalificeret 3 ansøgere til at afgive tilbud.

Udvælgelsen sker med udgangspunkt i en helhedsvurdering på baggrund af de adspurgte informationer i afsnit 5.3 ”Teknisk og/eller faglig kapacitet” (referencer) vurderes bedst egnet i forhold til den udbudte rammeaftale, idet der ved udvælgelsen dog vil blive lagt særlig vægt på de bedste og mest relevante referencer, vurderet på grundlag af de vedlagte referencer for udførelse af sammenlignelige opgaver. Det vil i vurderingen vægtes positivt, såfremt ansøger har angivet referencer, der omfatter alle 3 produkter, der skal leveres til Affaldscentret Forbrændingen og BKVV. Såfremt flere leverandører er lige egnede, vil der herefter blive lagt vægt på leverandørernes økonomi.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Se under 2.7 om forlængelse.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger bedes i ESPD angive nedenstående nøgletal for de seneste 2 afsluttede regnskabsår, afhængigt af hvornår ansøger blev etableret eller startede sin virksomhed.

Affaldscentret forbrændingen og BKVV accepterer kun tilbud fra ansøgere, som:

- Har en egenkapital på over 2 000 000 DKK,

- Omsætningskrav på 4 000 000 DKK pr. år,

- Soliditetskrav på 20% pr. år.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et mindstekrav, at ansøger har en større egenkapital end 2 000 000 DKK i hvert af de senest 2 afsluttede regnskabsår.

Det er et mindstekrav, at ansøger i hvert af de senest 2 afsluttede regnskabsår har haft en "specifik" årlig omsætning indenfor de leverancer, som udbuddet vedrører, som svarer til minimum 4 000 000 DKK.

Det er et mindstekrav, at ansøger har haft en soliditetsgrad på min 20% i hvert af de senest 2 afsluttede regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Affaldscentret forbrændingen og BKVV accepterer kun tilbud fra ansøgere, som:

- Angiver minimum 3 og maksimalt 5 lignende referencer.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et mindstekrav, at ansøger har angivet minimum 3 sammenlignelige referencer.

 

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

 

Vil fremgå af det samlede udbudsmateriale.

 

III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

 

Vil fremgå af det samlede udbudsmateriale.

 

III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

 

Der kræves ingen særlig retlig form. Hvis ordren tildeles en sammenslutning af økonomiske aktører, f.eks.et konsortium skal aktørerne hver i sær angives klart og tydeligt.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Rammeaftalen omfatter klausul om etik og socialt ansvar.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 28/11/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 2 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Udover de obligatoriske udelukkelsesgrunde gælder også følgende: Øvrige udelukkelsesgrunde:

- Har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø- social- eller arbejdsretlige område,

- Er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likviditetsbehandling,

- Affaldscentret forbrændingen og BKVV kan påvise, der i forbindelse med udøvelse af sit erhverv har begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om ansøgers integritet,

- Affaldscentret forbrændingen og BKVV har tilstrækkelige plausible indikationer til at konkludere, har indgået en aftale med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrence fordrejning,

- Affaldscentret forbrændingen og BKVV kan påvise, der væsentligt har misligholdt en tidligere offentlig kontrakt,

- Affaldscentret forbrændingen og BKVV kan påvise, der uretmæssigt har forsøgt at påvirke Affaldscentret forbrændingen og BKVV beslutningsproces, hvis ansøger har fået fortrolige oplysninger, der kan give dem uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller såfremt ansøger groft uagtsomt har givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud: Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretningtil de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1. Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klage nikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/11/2018

Send til en kollega

0.088