23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 235-536765
Offentliggjort
06.12.2018
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Region Nordjylland

Udbud af terminaler


Region Nordjylland

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Region Nordjylland
29190941
Niels Bohrs Vej 30
Aalborg Øst
9220
Danmark
Kontaktperson: Ole Hansen
E-mail: ole.hansen@rn.dk
NUTS-kode: DK05

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.rn.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=ahfdifyqyy
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af terminaler

Sagsnr.: 2018-032628
II.1.2) Hoved-CPV-kode
32000000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Rammeaftale om levering af terminaler, tilbehør og tilknyttede services.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
32250000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
Hovedudførelsessted:

Region Nordjylland.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Region Nordjylland udbyder med denne udbudsbekendtgørelse en rammeaftale omfattende terminaler, tilbehør og tilknyttede services.

Terminalerne skal anvendes til brug på alle regionens opgaveområder, herunder til Region Nordjyllands somatiske hospitaler, psykiatrien, specialinstitutioner og administrative funktioner. Da en del af terminalerne skal anvendes på vitale områder indenfor sundhedssektoren, indeholder kravspecifikationerne høje krav til leveringssikkerhed og til reparationsydelser.

Rammeaftalen omfatter overordnet beskrevet:

— Terminaler til brug for mobiltelefoni og mobilt bredbånd. Sortimentet vil bl.a. omfatte peaturephones, smartphones og tablets,

— Tilbehør til terminaler - herunder eksempelvis panserglas, covers, opladere m.m,

— Serviceydelser i relation til ovenstående, bl.a. fejlafhjælpning og reparationsydelser.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kunden kan ensidigt vælge at forlænge kontraktperioden med ét (1) år.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ved begrænsning af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive tilbud, lægges der vægt på bedst mulige erfaring med sammenlignelige leverancer inden for de seneste 3 år, hvor størrelsen af den enkelte kunde, målt på antal ansatte omfattet af den enkelte reference, vil blive tillagt væsentlig vægt.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Kunden kan ensidigt vælge at forlænge kontraktperioden med ét (1) år.

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

A) Ad punkt 1.3) Al kommunikation, herunder spørgsmål til udbudsmaterialet, skal ske via iBinder.

B) Ad pkt. II.2.7) Kontraktens varighed er angivet fra tidspunktet for kontraktens underskrift.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ansøger skal som en del af sin anmodning om prækvalifikation aflevere et "fælles europæisk udbudsdokument" (også kaldet "ESPD"), hvori ansøger skal afgive erklæring om følgende forhold:

— Hvorvidt ansøgeren er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135, stk. 1-3 (obligatoriske udelukkelsesgrunde om deltagelse i kriminel organisation, bestikkelse, svig, terrorhandlinger, hvidvaskning, børnearbejde, ubetalt gæld mv.), og

— Hvorvidt ansøgeren er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 136 (obligatoriske udelukkelsesgrunde om interessekonflikter, konkurrencefordrejning, groft urigtige oplysninger mv.), og

— Hvorvidt ansøgeren er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 (vedrørende konkurs, insolvens- eller likviditetsbehandling, rekonstruktion, indstillet erhvervsvirksomhed og lignende situationer).

Ved sammenslutninger af ansøgere (konsortium) skal hver enkelt deltager i sammenslutningen vedlægge et særskilt ESPD som omfatter ovennævnte erklæringer.

Hvis ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske/finansielle formåen og/eller tekniske/faglige formåen (f.eks. underleverandører eller enheder inden for samme koncern, herunder moder-, søster- eller datterselskaber), skal hver enkelt af disse enheder vedlægge et særskilt ESPD som omfatter ovennævnte erklæringer.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal som en del af sin anmodning om prækvalifikation aflevere et "fælles europæisk udbudsdokument" (også kaldet ESPD), hvori ansøger skal afgive erklæringer om følgende forhold:

1) Ansøgers samlede omsætning i sit seneste afsluttede regnskabsår;

2) Ansøgers soliditetsgrad. Ved soliditetsgrad forstås: Soliditetsgrad (%) = egenkapital / samlede aktiver x 100.

Ved sammenslutninger af ansøgere (konsortium) skal hver enkelt deltager i sammenslutningen vedlægge et særskilt ESPD, som omfatter ovennævnte erklæringer.

Hvis ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. enheder inden for samme koncern, herunder moder-, søster- eller datterselskaber), skal hver af disse enheder vedlægge et særskilt ESPD som omfatter ovennævnte erklæringer.

Hvis ansøger baserer sig på en støttende enhed (underleverandør), kan mindstekravet om samlet årlig omsætning opfyldes ved at lægge ansøgers egen omsætning sammen med de forpligtede støttende enheder, som stiller deres økonomiske/finansielle kapacitet til rådighed. Mindstekravet om nøgletal kan opfyldes ved, at enten ansøger selv eller en støttende enhed dokumenterer det krævede nøgletal.

Hvis ansøgeren er en sammenslutning (konsortium), kan mindstekravet om samlet årlig omsætning opfyldes ved at lægge konsortiets samlede omsætning til grund. Mindstekravet om nøgletal kan opfyldes ved, at én konsortiedeltager kan dokumentere det krævede nøgletal.

Vær opmærksom på, at der vil blive krævet solidarisk hæftelse, dvs. at ansøgeren og den enhed ansøgeren baserer sig på, skal hæfte solidarisk for kontraktens gennemførelse.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- Det er et minimumskrav, at ansøger i sit seneste afsluttede regnskabsår kan dokumentere en omsætning på minimum 20 000 000 DKK,

- Det er et minimumskrav, at ansøger i sit seneste afsluttede regnskabsår har haft en soliditetsgrad på minimum 15%.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal som en del af sin anmodning om prækvalifikation aflevere et "fælles europæisk udbudsdokument" (også kaldet ESPD), hvori ansøger skal angive følgende:

1) Fremlæggelse af en liste over væsentlige sammenlignelige leverancer, jf. udbudsbekendtgørelsens punkt II.2.4), som ansøger har udført i løbet af de seneste 3 år. Ved sammenlignelige leverancer skal forstås kontrakter om levering af mobilterminaler og tilbehør, jf. beskrivelsen i udbudsbekendtgørelsens punkt II.2.4), som ansøger har udført i løbet af de sidste 3 år med beskrivelse af kunde, antal ansatte hos kunden, der er omfattet af aftalen (referencen), leverancen (produkter), kontraktperiode (ophørt eller igangværende) og kontaktperson hos kunden.

Der gøres særligt opmærksom på, at ansøger ved udfyldelsen af sine referencer i ESPD i feltet "Beskrivelse" skal sørge for, at beskrivelsen af de enkelte referencer er fyldig og fyldestgørende, således at ordregiver kan vurdere referencerne i forhold til, hvorvidt og i hvilket omfang de er udtryk for tilsvarende leverancer.

Hvis ansøger baserer sig på andre enheders faglige erfaringer vedrørende udførelsen af konkrete dele af kontrakten, Skal de pågældende dele af kontrakten udføres af den enhed, som ansøgeren baserer sin ansøgning på, jf. udbudslovens § 144, stk. 3.

Ved sammenslutninger af ansøgere (konsortium) skal hver enkelt deltager i sammenslutningen vedlægge et særskilt ESPD som omfatter ovennævnte referencer.

Hvis ansøger baserer sig på andre enheders tekniske og faglige formåen (f.eks. underleverandører eller enheder inden for samme koncern, herunder moder-, søster- eller datterselskaber), skal hver enkelt af disse enheder vedlægge et særskilt ESPD som omfatter ovennævnte referencer.

Vær opmærksom på, at det vil blive krævet, at den enhed, som stiller sine referencer til rådighed, faktisk udfører disse ydelser ved kontraktens gennemførelse.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et minimumskrav, at ansøger kan dokumentere minimum én sammenlignelig leverance (gennemført eller igangværende) inden for de seneste 3 år.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Såfremt kontrakten tildeles en sammenslutning af økonomiske aktører (konsortium), skal deltagerne påtage sig solidarisk hæftelse for kontraktens gennemførelse og udpege en fælles befuldmægtiget bland de solidarisk hæftende deltagere.

Såfremt kontrakten tildeles en aktør, der baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (jf. punkt III.1.2), skal hver enkelt af disse enheder påtage sig solidarisk hæftelse for kontraktens gennemførelse, jf. udbudslovens § 144, stk. 6.

Kontrakten indeholder særlige betingelser for kontraktens gennemførelse. Nærmere oplysninger fremgår af udbudsmaterialet.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 11/01/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 14/02/2019
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

1) Udbuddet gennemføres som udbud med forhandling, hvilket indebærer, at virksomheder, der ønsker at deltage i udbudsprocessen og forhandlingerne først skal anmode om prækvalifikation. Anmodning om prækvalifikation skal udarbejdes på baggrund af de i del III.1) angivne betingelser for deltagelse og skal indeholde de oplysninger, erklæringer m.v., der efterspørges i punkt III.1.1), III.1.2) og III.1.3). Oplysningerne afgives ved udfyldelse af ESPD via eESPD (xml-fil). Se nærmere udbudsmaterialets dokument 01 -Vejledning til prækvalifikation;

2) Fristen i punkt IV.2.2) er fristen for modtagelse af anmodning om prækvalifikation. Fristen for modtagelse af indledende tilbud er fastsat i udbudsmaterialet;

3) Hver ansøger kan alene indsende én anmodning om prækvalifikation;

4) Anmodning om prækvalifikation skal uploades i iBinder - link fremgår af punkt I.3). Anmodning kan ikke afgives andetsteds;

5) Nærværende udbud gennemføres parallelt med udbud af telefoni. For oplysninger om dette udbud henvises til den offentliggjorte udbudsbekendtgørelse for udbud af telefoni;

6) Dokumentation:

Ad pkt. III.1.1). Som bevis for at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135, stk. 1 eller 3, eller § 137, stk. 1, nr. 2 fremlægges: Et uddrag fra relevant register, certifikat eller tilsvarende dokument(er) udstedt af kompetent myndighed. For danske tilbudsgivere kan dokumentationskravet opfyldes ved fremlæggelse af serviceattest, der ikke må være udstedt mere end 6 måneder før fremlæggelsestidspunktet.

Ad pkt. III.1.2). Som dokumentation for tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen fremlægges seneste godkendte årsrapport eller revisorpåtegnet erklæring om de efterspurgte økonomiske nøgletal, hvis ikke ordregiver kan tilgå disse oplysninger via en offentlig tilgængelig kilde (CVR.dk eller lignende).

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på anden enhed for at dokumentere økonomisk og finansiel formåen, skal den anden enhed fremlægge dokumentation for, at enheden stiller den pågældende omsætning til rådighed, og påtager sig solidarisk hæftelse, hvis virksomheden tildeles kontrakten.Virksomheden skal endvidere fremlægge den ovenstående dokumentation for § 135, og § 137, stk. 1. nr. 2. Støtteerklæring er vedlagt som en del af udbudsmaterialet.

Såfremt ansøger er et konsortium, skal den enkelte virksomhed skal fremlægge den ovenstående dokumentation for § 135, og § 137, stk. 1. nr. 2. Endvidere skal konsortieerklæring udfyldes og underskrives. Konsortieerklæringen er vedlagt som en del af udbudsmaterialet.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage skal være indgivet inden udløb af de klagefrister, der er fastsat i lov om Klagenævnet for Udbud.

En virksomheds klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, jf. lovens § 7, stk. 1.

Øvrige klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, jf. lovens § 7, stk. 1, nr. 1.

Senest samtidigt med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiverens om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/12/2018

Send til en kollega

0.08