23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 001-000792
Offentliggjort
02.01.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Sikkerhedsstyrelsen

Vindere

Kontrakt om ID-udsteder til sporbarhedssystem for tobaksvarer

(11.03.2019)
Worldline SA
80 quai Voltaire - River Ouest
95870 Bezons

ID-udsteder til sporbarhedssystem for tobaksvarer


Sikkerhedsstyrelsen

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Sikkerhedsstyrelsen
27403123
Nørregade 63
Esbjerg
6700
Danmark
Kontaktperson: Carl Christian Lange
E-mail: ccl@sik.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/efac2104-3c90-4e2d-83ea-592a51ff4a8d/homepage

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/efac2104-3c90-4e2d-83ea-592a51ff4a8d/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/efac2104-3c90-4e2d-83ea-592a51ff4a8d/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/efac2104-3c90-4e2d-83ea-592a51ff4a8d/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

ID-udsteder til sporbarhedssystem for tobaksvarer

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Sikkerhedsstyrelsen skal i forbindelse med implementeringen af artikel 15 i Tobaksvaredirektivet (2014/40/EU) samt Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/574 af 15.12.2017 om tekniske standarder for oprettelse og drift af et sporbarhedssystem for tobaksvarer udpege en ID-udsteder, der er ansvarlig for at generere og udstede entydige identitetsmærker samt identifikationskoder til sporing af tobaksvarer. De entydige identitetsmærker samt identifikationskoderne skal anvendes i et fælles europæisk sporbarhedssystem, hvis formål er at forhindre og nedbringe den illegale handel med tobaksvarer.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72300000
72250000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

Danmark.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Den udbudte opgave omfatter generering og udstedelse af entydige identitetsmærker for de tobaksvarer, der:

1) Markedsføres i Danmark,

2) fremstilles i Danmark og markedsføres i andet EU-land, hvor der ikke foreligger krav om national ID-udstedelse samt

3) fremstilles i Danmark og eksporteres ud af EU.

Derudover omfatter opgaven generering og udstedelse af identifikationskoder til alle økonomiske aktører og operatører af første detailsalgssteder, der er involveret i handel med tobaksvarer, samt de anlæg og maskiner de bruger til at fremstille, opbevare og håndtere deres produkter. Til brug for udstedelsen af entydige identitetsmærker samt identifikationskoder skal ID-udstederen tilbyde en digital selvbetjeningsplatform for ansøgning og udstedelse af ovenstående mærker og koder. ID-udstederen kan kun modtage betaling for de driftsopgaver, som relaterer sig til udstedelsen af entydige identitetsmærker. Gebyrerne herfor skal være ikke-diskriminerende og stå i et rimeligt forhold til antallet af entydige identitetsmærker, som udstedes til de økonomiske aktører, med samtidig hensyntagen til den valgte leveringsmåde af mærkerne. ID-udstederen kan ikke modtage betaling for ydelser forbundet med generering og udstedelse af identifikationskoder.

Statistik over antallet af solgte tobaksvarer i Danmark kan findes på Danmarks Statistiks hjemmside: https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/priser-og-forbrug/forbrug/forbrug-og-salg-af-alkohol-og-tobak Derudover har Kommissionen offentliggjort, at prisen på et digitalt entydigt identitetsmærke forventes at være mellem 0,000229 og 0,000628 EUR, med en øvre fejlmargin på 0,0010725 EUR.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Alfanumeriske koder / Vægtning: 20 %
Kvalitetskriterium - Navn: Selvbetjeningsplatform og support / Vægtning: 30 %
Kvalitetskriterium - Navn: Teknisk løsning / Vægtning: 30 %
Pris - Vægtning: 20 %
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 60
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver har mulighed for at forlænge kontrakten af 2 gange af 1 år.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Ordregiver har mulighed for at forlænge kontrakten af 2 gange af 1 år.

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Udbuddet er ikke opdelt i delaftaler, idet det er Ordregivers vurdering, at den samlede opgave vedrørende udstedelse af identitetsmærker og identifikationskoder alene kan varetages af en ID-udsteder i overensstemmelse med kravene i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/574 af 15.12.2017 om tekniske standarder for oprettelse og drift af et sporbarhedssystem for tobaksvarer.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiverne skal opfylde følgende mindstekrav:

- En i gennemsnit positiv egenkapital i de senest 3 afsluttede regnskabsår (regnet fra tidspunkt for afgivelse af tilbuddet),

- En gennemsnitlig soliditetsgrad på minimum 10% i de senest 3 afsluttede regnskabsår.

For det senest afsluttede regnskabsår skal tilbudsgiver i ESPD'et give oplysninger om følgende:

- Tilbudsgivers egenkapital, jf. ESPD'et, pkt. IV.B.4,

- Tilbudsgivers soliditetsgrad i %, jf. ESPD'ets, pkt. IV.B.4.

Bemærk: Er tilbudsgiver et konsortium/lignende sammenslutning, eller baserer tilbudsgiver sig på andre enheders økonomiske eller finansielle kapacitet (fx. underleverandører) til brug for opfyldelse af mindstekravene, skal der indgives særskilt ESPD for hver deltager i konsortiet/sammenslutningen/underleverandøren. For tilbudsgivere, som baserer sig på andre enheders

Kapacitet til brug for opfyldelse af mindstekravene, gælder endvidere, at tilbudsgiver som en del af dokumentationen skal fremlægge en støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for tilbudsgiveren. Såfremt en tilbudsgiver beror sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, jf. foranstående, skal denne enhed påtage sig solidarisk at hæfte for tilbudsgivers forpligtelser under den udbudte kontrakt.

Dokumentation: Den tilbudsgiver, der står til at blive tildelt kontrakten, skal på anmodning fremsende tilbudsgivers senest godkendte årsregnskab eller revisorpåtegnet erklæring om de efterspurgte økonomiske nøgletal, medmindre Ordregiver kan tilgå disse oplysninger fra en offentligt tilgængelig kilde (cvr.dk. eller lignende).

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiverne skal opfylde følgende mindstekrav:

- Tilbudsgiver skal have udført mindst 2 tilsvarende opgave inden for de seneste 3 år (regnet fra

Tidspunktet for afgivelse af tilbuddet).

Med "tilsvarende opgave" forstås sporingssystemer, hvor en vare kan følges/trackes igennem en forsyningskæde, distributionskæde eller tilsvarende. Som eksempel kan nævnes

Sporbarhedssystemer kendt fra postvæsen og fragtservices, hvorved pakken kan følges fra afsender, til lager, til modtager.

Tilbudsgiver skal i ESPD'et give oplysninger om følgende:

- Referencer med oplysning om Tilbudsgivers betydeligste erfaring med tilsvarende opgaver udført inden for de seneste 3 år, jf. ESPD'et, pkt. IV.C.1b.

Referencerne skal indeholde: Beskrivelse af opgaven, kontraktsum, tidspunkt for udførelsen (dato for opstart og afslutning) og modtager af ydelsen (navn på modtager samt kontaktoplysninger på kontaktperson, herunder navn og telefonnummer).

Bemærk: Er tilbudsgiver et konsortium/lignende sammenslutning, eller baserer tilbudsgiver sig på andre enheders tekniske eller faglige kapacitet (fx. underleverandører) til brug for opfyldelse af mindstekravene, skal der indgives særskilt ESPD for hver deltager i konsortiet/sammenslutningen/underleverandøren. For tilbudsgivere, som baserer sig på andre enheders kapacitet, jf. foranstående, gælder endvidere, at tilbudsgiver som en del af dokumentationen skal fremlægge støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for tilbudsgiveren.

Dokumentation: Den referenceliste, som skal indeholdes i ESPD'et, se ovenfor, anses af Ordregiver for at være den endelige dokumentation for tilbudsgivers tekniske kapacitet.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 28/01/2019
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk, Engelsk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 8 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 28/01/2019
Tidspunkt: 23:59

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

Hvis Tilbudsgiver agter at anvende underleverandører i forbindelse med opgavens løsning, skal tilbuddet indeholde oplysninger om, hvilke underleverandører Tilbudsgiver agter at benytte på opgaven (se ESPD'ets del II, pkt. D). Tilbudsgiver bærer det fulde ansvar for samtlige ydelser, der er leveret af Tilbudsgivers eventuelle underleverandører.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
29/12/2018

Send til en kollega

0.094