23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 030-067287
Offentliggjort
12.02.2019
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Københavns Kommune - Teknik- og Miljøforvaltningen

Opdateringer

Annullering
(28.03.2019)

Anskaffelse og udvikling af lokalplanportal


Københavns Kommune - Teknik- og Miljøforvaltningen

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Københavns Kommune - Teknik- og Miljøforvaltningen
64942212
Njalsgade 13
København S
2300
Danmark
Kontaktperson: Anders Windelin
E-mail: qi3i@kk.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/99726162.aspx

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/99726162.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/99726162.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Anskaffelse og udvikling af lokalplanportal

Sagsnr.: 2018-0167831
II.1.2) Hoved-CPV-kode
72200000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på at anskaffe en digital platform til udarbejdelse af kommunens lokalplaner og understøttelse af de hermed forbundne processer. Formålet med anskaffelsen er at effektivisere arbejdet med kommunens lokalplanlægning. Ordregiver forventer, at der er potentiale for effektiviseringer i at få digitaliseret både lokalplanudarbejdelsen, kvalitetssikringen samt samarbejdet og processen omkring lokalplanen. Der ønskes en webbaseret Løsning, som er eksternt driftet. Den digitale platform, som Ordregiver ønsker at anskaffe kaldes Løsningen. Ordregiver er åben overfor løsningdesign. Den webbaserede Løsning kan både være med anvendelse af Standard-programmel og/eller Kundespecifikt-programmel.

Tryk her https://permalink.mercell.com/99726162.aspx

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 2 200 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72400000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Løsningen består af 4 overordnede behov, der opdeles i 4 delleverancer, jf. nedenstående oversigt. 2 delleverancer udgør de 2 basisfunktionaliteter som Løsningen skal indeholde. Disse 2 delleverancer er hhv. delleverance 1 "Udarbejdelse og kvalitetssikring af lokalplaner" og delleverance 2 "Procesunderstøttelse og overblik". Delleverance 3 "Samarbejde med bygherrer" og delleverance 4 "Produktion af kortbilag" er optioner. Prioriteringen i rækkefølgen af delleverancer tager udgangspunkt i Ordregivers forretningsmæssige mål og behov, som de ser ud ved projektets start.

Løsningens 4 delleverancer:

1) Udarbejdelse og kvalitetssikring af lokalplaner ("Skrivemaskinen"):

— - Produktion af lokalplaner inkl. implementering af lokalplanmanualen. Løsningen skal sikre en god og effektiv digital udarbejdelse af lokalplaner.

2) Procesunderstøttelse og overblik:

— - Proces-, tids- og projektstyring i hele lokalplanprocessen,

— - Løsningen skal give projektejere, projektledere og projektdeltagere overblik over status på både den samlede portefølje og den enkelte plan, som hhv. projektejer, projektleder eller projektdeltager arbejder på.

3) Samarbejde med bygherrer - Samarbejde mellem eksterne og interne parter i forbindelse med tilblivelse af lokalplaner (option):

— - Samarbejde med bygherrer (eksterne) omfatter procesunderstøttelse i samarbejdet med bygherre, hvor de kan se udvalgte processer/statusser. F.eks. tidsplan med faser, milepæle og evt. aftalte møder. Omhandler også mulighed for udveksling af filer og materiale samt anmodning om igangsættelse af lokalplanproces fra bygherre (eksterne) (kaldes visitation).

4) Produktion af kortbilag i Løsningen (option):

— - Løsningen skal understøtte en let tilgængelig og simpel produktion af kortbilag til lokalplaner med georefererede polygoner

Der ønskes en webbaseret Løsning, som er eksternt driftet. Ordregiver er åben overfor løsningdesign. Den webbaserede Løsning kan både være med anvendelse af Standard-programmel og/eller Kundespecifikt-programmel.

Kontrakten løber fire (4) år fra indgåelse af kontrakten. Ordregiver kan forlænge Kontrakten med 2 perioder af 1 år.

Tidsplan:

- 8.2.2019: Ordregivers afsendelse af udbudsbekendtgørelse til EU-tidende. Det samlede udbudsmateriale offentliggøres, når udbudsbekendtgørelsen offentliggøres af TED,

- 1.3.2019: Prækvalifikation: "Frist" for spørgsmål, hvor Ordregiver forventer at kunne give svar,

- 4.3.2019: Prækvalifikation: Frist for Ordregivers fremsendelse af supplerende materiale, herunder svar på modtagne spørgsmål,

- 11.3.2019, kl. 12:00: Prækvalifikation: Frist for modtagelse af ansøgning (ansøgningsfrist),

- 18.3.2019: Underretning om prækvalifikation (forventet),

- 8.4.2019: Udbud: Frist for spørgsmål, hvor Ordregiver forventer at kunne give svar,

- 11.4.2019: Udbud: Frist for Ordregivers fremsendelse af supplerende materiale, herunder svar på modtagne spørgsmål,

- 17.4.2019: Udbud: Frist for modtagelse af indledende tilbud (tilbudsfrist),

- 6.5.2019 - 24.5.2019: Forhandlingsmøder (forventet),

- 4.7.2019, kl. 09:00: Endelige tilbud: Frist for modtagelse af endeligt tilbud (forventet),

- 9.8.2019: Meddelelse om tildeling af kontrakt (forventet),

- 10. august - 19.8.2019: 10 dages standstill periode,

- 20.8.2019: Underskrivelse af kontrakt (forventet),

- 2. september - 20.9.2019: Afklaringsfase,

- 30.9.2019: Projektstart.

Tidsplanen er alene udtryk for Ordregivers forventede gennemførelse af udbudsprocessen, hvorfor tidspunkterne alene er vejledende.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 200 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 20/08/2019
Slut: 20/08/2023
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten løber fire (4) år fra indgåelse af kontrakten. Ordregiver kan forlænge Kontrakten med 2 perioder af 1 år.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 5
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Behov formuleret som optioner (O) er afgørende for Ordregiver at få opfyldt, ligesom krav (K). Optioner indgår som konkurrenceparameter i tilbudsevalueringen i henhold til tildelingskriteriet "bedste forhold mellem pris og kvalitet" og skal opfyldes af tilbudsgiver for at opnå point i den kvalitative evaluering.

Ordregiver kan i kontraktens løbetid frit vælge, hvorvidt, og i givet fald hvornår en option (O) skal indfries, med mindre andet konkret fremgår af optionen.

Løsningen indeholder 2 delleverancer som er optioner er hhv.: Delleverance 3 "Samarbejde med bygherrer" og delleverance 4 "Produktion af kortbilag".

Delleverance 3 omhandler Samarbejde med bygherrer dvs. samarbejde mellem eksterne og interne parter i forbindelse med tilblivelse af lokalplaner. Samarbejde med bygherrer (eksterne) omfatter procesunderstøttelse i samarbejdet med bygherre, hvor de kan se udvalgte processer/statusser. F.eks. tidsplan med faser, milepæle og evt. aftalte møder. Omhandler også mulighed for udveksling af filer og materiale samt anmodning om igangsættelse af lokalplanproces fra bygherre (eksterne) (kaldes visitation).

Delleverance 4 omhandler Produktion af kortbilag i Løsningen dvs. Løsningen skal understøtte en let tilgængelig og simpel produktion af kortbilag til lokalplaner med georefererede polygoner for lokalplangrænse, delområder og byggefelter.

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ansøger skal være registeret i det centrale virksomhedsregister, CVR.dk For udenlandske virksomhed skal ansøger have tilsvarende registrering i det land, hvor ansøgers virksomhed er etableret. (Samme udvælgelseskriterier fremgår af udbudsmaterialet)

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Samlet årsomsætning. Den økonomiske aktørs samlede årsomsætning for det antal regnskabsår, der anmodes om i den relevante meddelelse, i udbudsdokumenterne eller i ESPD, er som følger:

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal opfylde følgende minimumskrav for at være økonomisk egnet til at opfylde kontrakten: En samlet årlig omsætning på mindst 4 000 000 DKK i de sidste 3 afsluttede regnskabsår.

For hvert af de 3 seneste afsluttede regnskabsår skal ansøger i ESPD'et give oplysninger om følgende: Ansøgers omsætning. Med "afsluttet regnskabsår" menes regnskabsår, for hvilket der foreligger revisorpåtegnet regnskab. Er ansøger et konsortium/lignende sammenslutning, eller baserer ansøger sig på andre enheders økonomiske eller finansielle kapacitet (fx. underleverandører) til brug for opfyldelse af mindstekravene, skal der indgives særskilt ESPD for hver deltager i konsortiet/sammenslutningen, henholdsvis underleverandøren. Prækvalificerede ansøgere skal på anmodning fremsende sine 3 seneste revisorpåtegnede årsregnskaber eller revisorpåtegnet erklæring om de efterspurgte økonomiske nøgletal, medmindre Ordregiver kan tilgå disse oplysninger via en offentlig tilgængelig kilde (CVR.dk eller lignende). Såfremt tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders kapacitet, jf. foranstående, vil tilbudsgiver blive bedt om at fremlægge støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for tilbudsgiver, ligesom denne enhed skal påtage sig solidarisk at hæfte for tilbudsgivers forpligtelser under Kontrakten. (Samme udvælgelseskriterier fremgår af udbudsmaterialet).

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførelse af tjenesteydelser af den anførte type. Kun for så vidt angår offentlige tjenesteydelseskontrakter: I referenceperioden har den økonomiske aktør leveret følgende betydelige tjenesteydelser af den anførte type. Ordregivende myndigheder kan kræve op til 3 års erfaring og tillade, at der tages hensyn til erfaring, som ikke er indhøstet inden for de seneste 3 år.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal i ESPD'et give oplysninger om følgende: Referencer med oplysning om ansøgers betydeligste erfaring med tilsvarende tjenesteydelser udført inden for de seneste 3 år. Med "udført" forstås opgaver, som enten er igangværende eller som er afsluttet inden for de seneste 3 år. Med "tilsvarende tjenesteydelser" forstås udvikling af sagsbehandlingssystemer, herunder udvikling af systemer, der understøtter dokumentproduktion ud fra redigerbare standardtekstskabeloner, eller systemer som har en procesunderstøttende funktion, hvorigennem der skabes processtyring og overblik. Referencerne bør indeholde:

1) Kunde (navnet på referencekunden);

2) Om ansøger var hoved- eller underleverandør, og hvilke leverancer ansøger var ansvarlig for,;

3) Omfanget af kontrakten i DKK;

4) Anvendt teknologi(er) for tjenesteydelserne - altså hvilket programmeringssprog eller platform er den digitaliserede forretningsgang/løsning bygget på, og

5) Beskrivelse af den digitaliserede forretningsgang/løsning, herunder formålsbeskrivelse. Vedlægger ansøger mere end fem (5) referencer, vil Ordregiver kun tage de 5 første referencer i betragtning. Er ansøger et konsortium/lignende sammenslutning, eller baserer ansøger sig på andre enheders tekniske og faglige kapacitet (fx. underleverandører) til brug for opfyldelse af mindstekravene, skal der indgives særskilt ESPD for hver deltager i konsortiet/sammenslutningen, henholdsvis underleverandøren. Baserer ansøger sin tekniske og faglige formåen på andre enheders kapacitet skal denne enhed anvendes som underleverandør, jf. pkt. 5.5, og udføre de pågældende dele ved opfyldelsen af kontrakten. Den referenceliste, som skal indeholdes i ESPD'et, se ovenfor, anses af Ordregiver for at være den endelige dokumentation for ansøgers tekniske kapacitet. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders kapacitet, jf. foranstående, vil tilbudsgiver blive bedt om at fremlægge støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for tilbudsgiver, ligesom denne enhed skal påtage sig solidarisk at hæfte for tilbudsgivers forpligtelser under Kontrakten. (Samme udvælgelseskriterier fremgår af udbudsmaterialet)

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 11/03/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 18/03/2019
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/02/2019

Send til en kollega

0.101