23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 053-123177
Offentliggjort
15.03.2019
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
11.04.2019 Kl. 09:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/100481306.aspx

Udbyder

Trafikselskabet Movia

Opdateringer

Annullering
(24.04.2019)

Ansøgere, der befinder sig under omstændigheder som anført i udbudslovens § § 135, stk. 1 og 3, 136 og 137, stk. 1, nr. 1, 2 og 6, er udelukket fra at deltage i udbuddet. En ansøger, der på et hvilket som helst tidspunkt under udbuddet bliver omfattet af en af udelukkelsesgrundende § § 135, stk. 1 og 3, 136 og 137, stk. 1, nr. 1, 2 og 6, vil blive udelukket fra udbuddet, medmindre den pågældende inden for en af ordregiver fastsat rimelig frist fremlægger dokumentation, der viser tilbudsgiverens pålidelighed, jf. udbudslovens § 138.

Holscher-standere


Trafikselskabet Movia

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Varer

Legal Basis:


Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Trafikselskabet Movia
29896569
GL. Køge Landevej 3
Valby
2500
Danmark
Kontaktperson: Andreas Knop
Telefon: +45 41888004
E-mail: ank@moviatrafik.dk
NUTS-kode: DK02

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/100481306.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.moviatrafik.dk/omos/Pages/Omos.aspx

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/100481306.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/100481306.aspx
I.6) Hovedaktivitet
Transport med bybane, sporvogn, trolleybus eller bus

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Holscher-standere

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
34928440
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Ved nærværende udbud ønsker ordregiver at indhente tilbud på renovering m.v. af eksisterende dele til stoppestedsstandere samt produktion af nye dele til stoppestedsstandere, jf. delaftalerne nedenfor.

Kravene til ydelsen er detaljeret beskrevet i den tekniske specifikation.

Udbuddet er opdelt i 2 delaftaler:

— Delaftale 1: Komponent- og håndteringspakke,

— Delaftale 2: Alu-pakke.

Tryk her https://permalink.mercell.com/100481306.aspx

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 12 400 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale 1. Komponent- og håndteringspakke

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34928440
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Denne delaftale omhandler leverance af nye dele og systemer, såvel som renovering af komponenter.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 8 080 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 60
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

36 mdr. Se rammeaftalens pkt. 4.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ordregiver vil prækvalificere 4 ansøgere. Udvælgelsen af ansøgere finder sted på grundlag af, hvilke egnede ansøgere, der dokumenterer den mest relevante og største erfaring vedrørende:

1) Håndtering af produktleverancer med et stort antal emner (antal forskellige varenumre) i samme kontrakt;

2) Levering af pulverlakerede emner i et højt kvalitetsniveau målt på andelen af returvarer.

Elementerne 1-2 ovenfor vægter lige.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Udbuddet indeholder en option, hvorefter ordregiver, inklusive den egentlige estimerede værdi, kan foretage indkøb på op til 1 600 000 DKK ex. moms i henhold til rammeaftalen. Den af ordregiver fastsatte option er alene udtryk for en nødvendig ramme som følge af usikkerheden af rækkevidden af EU-Domstolens udtalelser i dom af 19.12.2018, C-216/17 vedrørende mængde angivelse og angivelse af maksimal værdi. Optionen er medtaget i den anslåede samlede værdi, jf. udbudsbekendtgørelsens pkt. II.1.5

Såfremt der ikke måtte følge en sådan forpligtelse på relevante tidspunkt, er Movia ikke forpligtet af optionens beløbsangivelse.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Det er vores vurdering, at den anslåede værdi af rammeaftalen for delaftale 1 og delaftale 2 tilsammen alene udgør 10 000 000 DKK ex. moms, idet optionen på i alt 2 400 000 DKK ex. moms alene skyldes usikkerheden af rækkevidden af EU-Domstolens udtalelser i dom af 19.12.2018, C-216/17, vedrørende mængde angivelse og angivelse af maksimal værdi, jf. udbudsbekendtgørelsens pkt. II.1.5.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale 2. Alu-pakke

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
44210000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

- Aluminiumsprofiler.,

- Ekstruderingsværktøjer.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 320 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 60
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

36 mdr. Se rammeaftalens pkt. 4.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ordregiver vil prækvalificere 3 ansøgere. Udvælgelsen af ansøgere finder sted på grundlag af, hvilke egnede ansøgere, der dokumenterer den mest relevante og største erfaring vedrørende:

1) Levering af forarbejdet aluminium af højt kvalitetsniveau, dvs. med lavest mulige antal returvarer;

2) Flest mulige gentagende leverancer af alu-dele til samme kunde.

Elementerne 1 og 2 ovenfor vægter lige.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Udbuddet indeholder en option, hvorefter ordregiver, udover den estimerede værdi, kan foretage indkøb på op til 800 000 DKK ex. moms i henhold til rammeaftalen. Den af ordregiver fastsatte option er alene udtryk for en nødvendig ramme som følge af usikkerheden af rækkevidden af EU-Domstolens udtalelser i dom af 19.12.2018, C-216/17 vedrørende mængdeangivelse og angivelse af maksimal værdi. Optionen er medtaget i den anslåede samlede værdi, jf. udbudsbekendtgørelsens pkt. II.1.5" Såfremt der ikke måtte følge en sådan forpligtelse på relevante tidspunkt, er Movia ikke forpligtet af optionens beløbsangivelse.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Det er vores vurdering, at den anslåede værdi af rammeaftalen for delaftale 1 og delaftale 2 tilsammen alene udgør kr. 10 000 000 DKK ex. moms, idet optionen på i alt 2 400 000 DKK ex. moms alene skyldes usikkerheden af rækkevidden af EU-Domstolens udtalelser i dom af 19.12.2018, C-216/17, vedrørende mængdeangivelse og angivelse af maksimal værdi, jf. udbudsbekendtgørelsens pkt. II.1.5.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Egnethedskravene til økonomisk/finansiel formåen er gældende, uanset om ansøger søger om prækvalifikation på delaftale 1, delaftale 2 eller begge delaftaler.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

For delaftale 1 & 2 gælder: Min. årsomsætning i gennemsnit på 2 000 000 DKK i de foregående 3 regnskabsår. Min. egenkapital på 250 000 DKK i seneste offentliggjorte regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Delaftale 1: Ordregiver vil prækvalificere 4 ansøgere. Udvælgelsen af ansøgere finder sted på grundlag af, hvilke egnede ansøgere, der dokumenterer den mest relevante og største erfaring vedrørende:

1) Håndtering af produktleverancer med et stort antal emner (antal forskellige varenumre) i samme kontrakt;

2) Levering af pulverlakerede emner i et højt kvalitetsniveaumålt på andelen af returvarer.

Elementerne 1-2 ovenfor vægter lige.

Delaftale 2: Ordregiver vil prækvalificere 3 ansøgere. Udvælgelsen af ansøgere finder sted på grundlag af, hvilke egnede ansøgere, der dokumenterer den mest relevante og største erfaring vedrørende:

1) Levering af forarbejdet aluminium af højt kvalitetsniveau, dvs. med lavest mulige antal returvarer;

2) Flest mulige gentagende leverancer af alu-dele til samme kunde.

Elementerne 1 og 2 ovenfor vægter lige.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

For delaftale 1 gælder:

Ansøger skal angive mindst 3 referencer som vedrører mindst 1 af følgende, idet referencerne samlet set skal omfatte alle opgaverne: omfattende:

Overfladebehandling og farvegivning af aluminiumskomponenter.

Håndtering af en produktleverance med sammenlagt over 100 forskellige emner.

Levering af pulverlakerede emner i et højt kvalitetsniveau (defineret ved maksimalt 5% af de leverede emner sendt retur, idet referencen skal omfatte ordrer på min 100 enheder).

Opgaverne skal være udført indenfor de seneste 3 år regnet fra ansøgningsfristen (afslutningstidspunktet, medmindre opgaven ikke er afsluttet).

For delaftale 2 gælder:

Ansøger skal angive mindst 3 referencer for opgaver omfattende: Levering af forarbejdet aluminium i form af mindst 20 leveringer til den samme kunde.

Opgaverne skal være udført indenfor de seneste 3 år regnet fra ansøgningsfristen (afslutningstidspunktet, medmindre opgaven ikke er afsluttet).

Tilbudsgiver angiver referencerne i eESPD i Mercell. Såfremt Movia måtte ønske at kontakte referencer skal oplyses kontaktdata til kontaktperson hos referencerne.

 

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

 

Opgaverne skal være for opgaver udført inden for de seneste 3 år fra ansøgningsfristen. Der må alene indsendes 10 referencer for hver delaftale for ansøgere og eventuelle forpligtende underleverandører tilsammen. Indsendes der flere end 10 referencer, vil alene de 10 første blive lagt til grund. Referencerne skal indeholde oplysninger om kunden, den leverede ydelse, tidspunktet for levering samt returprocent. På delaftale 1 skal oplysninger også indeholde antallet af emner i samme kontrakt. For delaftale 2 desuden skal oplysninger også indeholde antallet af gentagende leverancer til samme kunde.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 11/04/2019
Tidspunkt: 09:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 16/04/2019
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Ansøgere, der befinder sig under omstændigheder som anført i udbudslovens § § 135, stk. 1 og 3, 136 og 137, stk. 1, nr. 1, 2 og 6, er udelukket fra at deltage i udbuddet. En ansøger, der på et hvilket som helst tidspunkt under udbuddet bliver omfattet af en af udelukkelsesgrundende § § 135, stk. 1 og 3, 136 og 137, stk. 1, nr. 1, 2 og 6, vil blive udelukket fra udbuddet, medmindre den pågældende inden for en af ordregiver fastsat rimelig frist fremlægger dokumentation, der viser tilbudsgiverens pålidelighed, jf. udbudslovens § 138.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/03/2019

Send til en kollega

0.094