23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 068-158845
Offentliggjort
05.04.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Forsvarsministeriets materiel- og Indkøbsstyrelse

Vindere

Rammeaftale vedrørende levering af ildslukkere

(20.08.2019)
Falck Assistance A/S
Sydhavnsgade 18
2450 København

Ildslukkere til forsvaret


Forsvarsministeriets materiel- og Indkøbsstyrelse

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Forsvarsministeriets materiel- og Indkøbsstyrelse
16-28-71-80
Lautrupbjerg 1-5
Ballerup
2750
Danmark
Kontaktperson: Per Christiansen
Telefon: +45 72814226
E-mail: fmi-id-slu06@mil.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/453287c3-ac71-4441-8325-a476bac70cfa/homepage

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/453287c3-ac71-4441-8325-a476bac70cfa/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/453287c3-ac71-4441-8325-a476bac70cfa/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/453287c3-ac71-4441-8325-a476bac70cfa/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Ildslukkere til forsvaret

II.1.2) Hoved-CPV-kode
35000000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Levering af ildslukkere til Forsvarets forskellige lokationer i Danmark

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 15 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
35113000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

Hele Danmark

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Forsvaret ønsker at anskaffe ildslukkere til brug for brandberedskab på de forskellige lokationer, fortrinsvis i Danmark, såsom i kontorbygninger, hangarer, på værksteder, i containere og lignende.

Kategorien af ildslukkere omfatter vand ildslukkere, skum ildslukkere pulver ildslukkere og CO 2, ildslukkere. Leverandøren skal løbende kunne levere CE mærket og DS/EN 3 godkendte produkter som, Vandildslukkere 9 liter, Skum ildslukkere 9 liter, Pulver ildslukkere 2 kg, 6 kg og 12 kg samt CO 2 ildslukkere 5 kg. Leverandøren skal kunne levere reservedele til CO 2 ildslukkere, og hvis behovet opstår reservedele til Pulver ildslukkere og Vand ildslukkere. Leverandøren skal kunne tilbyde genopfyldning/ombytning af de ovenfor nævnte ildslukkere når disse enten har været anvendt eller skal have udført det periodiske eftersyn (5 år eller 10 år). Leverandøren skal kunne levere ildslukkere til undervisning/øvelsesbrug i de ovenstående kategorier og størrelser. Da Forsvaret har eget CO 2 påfyldningsanlæg skal leverandøren efter behov kunne undervise teknikere i hvordan der skal foretages 10 års eftersyn og påfyldning af CO 2 ildslukkerne.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 15 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Aftalen indgås af FMI. Alle divisioner af Forsvarsministeriet, herunder alle divisioner af Forsvaret i Danmark som er underlagt forsvarschefens kommando, er imidlertid berettiget til at benytte aftalen. Rammeaftalen er ikke opdelt i delaftaler, da en opdeling i delkontrakter vil eliminere de stordriftsfordele, der kan opnås med en kontrakt.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Der henvises til udbudsmaterialet vedrørende betalingsbetingelser. Fakturering skal ske i overensstemmelse med gældende dansk lovgivning om offentlige betalinger. Dette er p.t. lovbkg. nr. 798 fra juni 2007, som stiller krav om elektronisk fakturering. De nærmere betingelser vil fremgå af kontrakten.Der kræves ingen særlig retlig form. Såfremt kontrakten tildeles en sammenslutning af leverandører (f.eks. et konsortium), skal deltagerne påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en leverandør som repræsentant for sammenslutningen. Rammeaftalen skal udføres under hensyntagen til CSR-krav og den anvendte arbejdsklausul; der henvises til bilag B i rammeaftalen for yderligere oplysninger.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 15/05/2019
Tidspunkt: 14:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 27/05/2019
Tidspunkt: 10:27

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

Det er en forudsætning for deltagelse i udbudsproceduren, at der anvendes ESPD, jf. udbudslovens § 148. FMI kræver, at ansøger anvender ESPD som foreløbig dokumentation for, at ansøger ikke er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 anførte udelukkelsesgrunde, og at ansøger opfylder de minimumskrav til egnethed, der er anført i § 140, jf. pkt. III.1.2) og III.1.3). Ansøger og eventuelt deltagerne i en sammenslutning af enheder og/eller støttende enheder skal anvende den elektroniske version af ESPD. FMI har udarbejdet et ESPD (en XML-fil), der er tilgængelig i Ethics-webportalen. FMI vil stærkt opfordre ansøger til at anvende denne XML-fil ved udfyldelse af ESPD'et. Ansøger skal uploade denne XML-fil til websitet https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/welcome hvor ESPD'et kan blive udfyldt og senere eksporteret. Der kan ikke anvendes andre versioner end dette ESPD. Før tildeling af kontrakten stiller FMI krav om, at den tilbudsgiver, til hvem FMI har til hensigt at tildele kontrakten, fremlægger dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD, jf. lovens § § 151-155. Såfremt en ansøger baserer sig på andre enheders formåen, jf. pkt. III.1.2 og III.1.3, skal ansøger på anmodning afgive støtteerklæringer eller anden dokumentation, der godtgør, at ansøger kan disponere over den nødvendige tekniske og faglige kapacitet, og at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for tilbudsgiver. I mangel af en sådan dokumentation, kan FMI ikke tage sådan(ne) enheds/enheders tekniske og faglige kapacitet i betragtning. FMI har udarbejdet en skabelon (tilgængelig i Ethics), der kan anvendes som erklæring for denne juridiske forpligtelse. FMI vil stærkt opfordre ansøger til at anvende denne skabelon. Det understreges dog, at det alene er ansøgers ansvar at sørge for, at de afgivne oplysninger overholder kravene. FMI er forpligtet til at udelukke en ansøger fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøger er omfattet af en af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, medmindre at ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138. Det bemærkes, at visse frivillige udelukkelsesgrunde i direktiv 2014/24/EU om offentlige indkøb er gjort obligatoriske i udbudslovens § 136.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til § 3 i den danske lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 Klagenævnet for Udbud (findes på www.retsinformation.dk), følgende frister for at indgive en klage ved:

Klager skal i henhold til § 7 (2), i lov om Klagenævnet for Udbud indgives til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter den ordregivende myndighed har offentliggjort en bekendtgørelse om indgåede kontrakter i Den Europæiske Unions Journal for den Europæiske Union (med virkning fra dagen efter datoen for offentliggørelsen);

2) 30 kalenderdage begyndende dagen efter den ordregivende myndighed har meddelt de bydende i spørgsmål, at den ordregivende myndighed har indgået en kontrakt baseret på en rammeaftale gennem genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem, forudsat at anmeldelsen indeholder en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen;

3) 6 måneder begynder dagen efter den ordregivende myndighed har sendt meddelelse til de ansøgerne /tilbudsgivere involveret, at den ordregivende myndighed har indgået rammeaftalen, jf. § 2 (2) eller § 171 (4), i lov om offentlige indkøb, forudsat at anmeldelsen omfattede en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen;

4) 20 kalenderdage begynder dagen efter den ordregivende myndighed har offentliggjort en bekendtgørelse om beslutning at opretholde kontrakten, jfr. § 185 (2) i lov om offentlige indkøb.

Klageren skal underrette ordregivende myndighed om den klage skriftligt senest samtidig med indgivelse af klagen til Klagenævnet for Udbud om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. ved § 6 (4), i lov om Klagenævnet for Udbud. Hvis klagen ikke er indgivet i standstill periode, skal klageren tillige angive, hvorvidt det er anmodet om, at appellen gives opsættende virkning, jfr. § 12 (1) i nævnte akt.

Klagenævnet for Udbuds e-mail er angivet i afsnit VI.4.1.Klagenævnet for Udbud egen vejledning vedrørende klager er tilgængelig på internet adressen angivet i afsnit VI.4.1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
02/04/2019

Send til en kollega

0.078