23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 068-160970
Offentliggjort
05.04.2019
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

HOFOR A/S

Telefoni - tjenester


HOFOR A/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
HOFOR A/S
10073022
Ørestads Boulevard 35
København S
2300
Danmark
Kontaktperson: Joachim Machholm
Telefon: +45 27953819
E-mail: jmac@hofor.dk
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.hofor.dk/

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/338688

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=235950&B=HOFOR
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=235950&B=HOFOR
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Produktion, transport og distribution af gas og varme, vand og elektricitet

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Telefoni - tjenester

Sagsnr.: 24.02-01136
II.1.2) Hoved-CPV-kode
64200000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Rammeaftalen forventes at træde i kraft den 1.8.2019 og er gældende frem til den 31.7.2021, medmindre HOFOR vælger at gøre brug af nedenstående option(er) om forlængelse af rammeaftalens varighed.

I det omfang at rammeaftalen dækker HOFORs behov foretages købet på aftalen af følgende produkter og ydelser:

Telefoni omfattende mobil- og fastnettelefonitjenester med etablering af og abonnement på:

- Fastnettelefoni,

- Mobiltelefoni,

- ADSL til hjemmearbejdspladser,

- Redundante fremføringer,

- Mobilt bredbånd,

- Nummerserier,

- Samtaletjenester mv. for både indlands- og udlandstelefoni i kombinationer af fastnet og mobilnet,

- Kombinationsydelser af telefonitjenester mv.

Yderligere specifikation af produkter, ydelser og betingelser er detaljeret beskrevet i til udbuddet tilhørende rammeaftalen med bilag.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72410000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
Hovedudførelsessted:

København S

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalen forventes at træde i kraft den 1.8.2019 og er gældende frem til den 31.7.2021, medmindre HOFOR vælger at gøre brug af nedenstående option(er) om forlængelse af rammeaftalens varighed.

I det omfang at rammeaftalen dækker HOFORs behov foretages købet på aftalen af følgende produkter og ydelser:

Telefoni omfattende mobil- og fastnettelefonitjenester med etablering af og abonnement på:

- Fastnettelefoni,

- Mobiltelefoni,

- ADSL til hjemmearbejdspladser,

- Redundante fremføringer,

- Mobilt bredbånd,

- Nummerserier,

- Samtaletjenester mv. for både indlands- og udlandstelefoni i kombinationer af fastnet og mobilnet,

- Kombinationsydelser af telefonitjenester mv.

Yderligere specifikation af produkter, ydelser og betingelser er detaljeret beskrevet i til udbuddet tilhørende rammeaftalen med bilag.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 80
Pris - Vægtning: 20
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen vil kunne forlænges med 2 gange 1 år ved HOFORs skriftlige meddelelse herom til Leverandøren senest 3 mdr. før udløb af en aftaleperiode.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

HOFOR vil udvælge 3 ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive tilbud.

Såfremt der modtages flere konditionsmæssige ansøgninger end ovenfor, vil HOFOR foretage en udvælgelse blandt disse ansøgere. HOFOR vil på baggrund af referencelisterne udvælge de ansøgere, der har den erfaring, som i størst mulig grad svarer til den udbudte opgave. For ansøgere der baserer sig på andre enheders tekniske og faglige formåen, vil udvælgelse ske på baggrund af samtlige af de referencer der er fremsendt i forbindelse med ansøgningen, jf. dog udbudsbetingelsernes pkt. 3.1.

De enkelte referencers konkrete indhold, relevans og sammenlignelighed med den udbudte opgave vil vægte højest, og antallet af referencer vil være sekundært for udvælgelsen.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Rammeaftalen vil kunne forlænges med 2 gange 1 år ved HOFORs skriftlige meddelelse herom til Leverandøren senest 3 mdr. før udløb af en aftaleperiode.

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

HOFOR lægger i udvælgelsen af ansøgere vægt på, at ansøger har den tilstrækkelige økonomiske og finansielle kapacitet til at løfte kontrakten. Ansøger skal mindst opfylde følgende:

— omsætning indenfor aftaleområdet (seneste regnskabsår) udgør minimum 15 000 000 DKK,

— gennemsnitlige egenkapital for de seneste 3 disponible regnskabsår udgør mindst 50 000 000 DKK.

Hvis ansøger ikke har været etableret i 3 år, skal der oplyses nøgletal for den tid ansøger har været etableret. Mindstekrav vil da kun gælde for den tid, ansøger har været etableret.

For sammenslutninger af virksomheder (fx et konsortium) beregnes sammenslutningens samlede egenkapitals værdi. I forhold til omsætning beregnes denne tilsvarende ud fra ansøgers og disse andre virksomheders samlede resultat i forhold til ansøgers og disse andre virksomheders samlede omsætning.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

— omsætning indenfor aftaleområdet (seneste regnskabsår) udgør minimum 15 000 000 DKK,

— gennemsnitlige egenkapital for de seneste 3 disponible regnskabsår udgør mindst 50 000 000 DKK.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

HOFOR stiller følgende minimumskrav til tilbudsgivernes tekniske og faglige formåen:

Referencer:

Til brug for evalueringen af teknisk og faglig formåen skal ansøger i ESPD’et oplyse ansøgerens mest betydelige leverancer på lignende aftaler, der er udført inden for de seneste 3 år. Ansøger kan vedlægge referenceblade eller lignende bilag, der beskriver og illustrerer referencerne, såfremt der henvises hertil i ESPD’et.

— Ansøger skal påvise mindst én sammenlignelig reference – gennemført eller igangværende indenfor de sidste 3 år.

For hver reference, bør tilbudsgiver angive følgende i referencelisten:

I. Navn på Ordregiver

II. Beskrivelse af Ordregiver

III. Beskrivelse af leverancen, herunder i forhold til hvilke produkter/ydelser var indeholdt

IV. Kontraktperioden (ophørt eller igangværende)

V. Kontaktperson hos Ordregiver

Kvalitetsledelsessystem:

Ansøger skal have et kvalitetsledelsessystem baseret på ISO 9001 eller tilsvarende.

Dokumentation for ledelsessystemer:

Dokumentationen herfor behøver ikke indgå i ansøgningen, men skal fremlægges når HOFOR anmoder herom, jf. udbudsbetingelsernes pkt. 7.2. For verifikation og godkendelse af, at kravene til ledelsessystemet er opfyldt, vil HOFOR anmode om følgende:

Såfremt ansøger er certificeret, skal der fremsendes et gyldigt certifikat.

Hvis ansøger anvender et ikke-certificeret system, skal dette som minimum indeholde nedenstående punkter. Besvarelserne skal kunne opnå HOFORs godkendelse.

Kvalitetsledelsessystem:

a) Beskrivelse af virksomhedspraksis for, hvordan kunden får den kvalitet af produkt /ydelse, som er aftalt med kunden.

b) Beskrivelse af, hvordan virksomheden sikrer, at medarbejderne har de rette kompetencer og er bevidst om, hvilken kvalitet der er aftalt med kunden.

c) Beskrivelse af, hvordan virksomheden håndterer ændringer i den aftalte kvalitet af produkt eller ydelse internt i virksomheden og eksternt med kunden.

d) Beskrivelse af, hvordan virksomheden håndterer kundeklager.

e) Beskrivelse af, hvordan virksomheden registrerer og håndterer fejl.

f) Beskrivelse af hvordan virksomheden evaluerer egen præstation i forhold til levering af den aftalte kvalitet.

g) Beskrivelse af, hvordan virksomheden arbejder med kvalitetsforbedring af produkter/ydelser.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

— Ansøger skal påvise mindst én sammenlignelig reference – gennemført eller igangværende indenfor de sidste 3 år,

— Ansøger skal have et kvalitetsledelsessystem baseret på ISO 9001 eller tilsvarende.

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

I henhold til udbudsmaterialet.

III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

I henhold til udbudsmaterialet.

III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

Der stilles ingen særlige krav til sammenslutningens retlige form.

Hvis tilbud afgives af et konsortium eller partnerskab omfattende flere ansvarlige tilbudsgivere, skal de juridiske personer hver især angives klart og entydigt, og der skal derudover angives en fælles befuldmægtiget (projektansvarlig), som HOFOR med bindende virkning for konsortiet kan indgå aftale med.

Deltagerne hæfter solidarisk. Såfremt et konsortium eller partnerskab får tildelt kontrakten, skal hvert medlem af konsortiet eller partnerskabet afgive skriftlig erklæring om solidarisk hæftelse for kontraktens opfyldelse. Et eksempel på en sådan erklæring er vedlagt udbudsmaterialet.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

I henhold til udbudsmaterialet.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
Anvendelse af etapeopdelt procedure for gradvis at reducere det antal løsninger, der skal drøftes, eller tilbud, der skal forhandles
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 03/05/2019
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 06/05/2019
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Der henvises til udbudsbetingelserne

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over udbudsproceduren skal indgives til Klagenævnet for Udbud i henhold til § 7 i lovbekendtgørelse nr.593 af 2.6.2016 af lov om Klagenævnet for Udbud, som følger:

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet inden 20 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis der ved underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet inden 45 dage fra dagen efter offentliggørelsen af ordregiverens bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt.

Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet skal klager skriftligt underrette ordregiver om klagensindbringelse for Klagenævnet og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. Såfremt klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

Se mere om indgivelse af klager på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside: www.klfu.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/04/2019

Send til en kollega

0.077