23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 068-160973
Offentliggjort
05.04.2019
Udbudstype
Konkurrencepræget dialog

Udbyder

Energinet Forretningsservice A/S

Opdateringer

Rettelse
(19.04.2019)

IV.2.2
I stedet for:
Dato: 03-05-2019
Time: 12:00
Læses:
Dato: 03-06-2019
Time: 12:00

Udbud af kontrakt om drift og vedligehold af IT-infrastruktur, SAP-basis, netværk og applikationer


Energinet Forretningsservice A/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Energinet Forretningsservice A/S
39314797
Tonne Kjærsvej 65
Fredericia
7000
Danmark
Kontaktperson: Kirsten Ebstrup
Telefon: +45 70102244
E-mail: indkob@energinet.dk
NUTS-kode: DK032

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders?B=ENERGINET

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/228008

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=236731&B=ENERGINET
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=236731&B=ENERGINET
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6) Hovedaktivitet
Elektricitet

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af kontrakt om drift og vedligehold af IT-infrastruktur, SAP-basis, netværk og applikationer

Sagsnr.: 19/01028
II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Ordregiver ønsker at overdrage sin infrastruktur til drift hos en ekstern leverandør. Udbuddet omfatter tilrådighedsstillelse og drift af datacentre, infrastruktur og netværk, som sikrer afvikling af Ordregivers applikationer. Ydelserne omfatter, men er ikke begrænset til, etablering, opsætning, housing og drift af den nødvendige hardware, infrastrukturkomponenter, samtlige miljøer, sikkerhedsydelser, batchjobs, backupinfrastruktur og -kapacitet, netværks- og storagekapacitet, basisprogrammel, data, applikationer, integration med andre af Kundens eller tredjemands systemer, der samlet set sikrer afvikling af systemerne. Udbuddet omfatter SAP Basis ydelsen til Ordregivers SAP løsninger og drift af en række standardapplikationer, herunder programmer, funktioner, databaser, grænseflader m.v. Udbuddet omfatter netværksydelser herunder drift og vedligehold af LAN og wifi på Ordregivers lokationer samt drift af firewalls og netværksappliances i relation til de ydelser som kunden benytter.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 1 000 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72250000
72253200
72310000
72315000
72315100
72315200
72317000
72318000
72319000
72322000
72511000
72600000
72710000
72910000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

Kontrakten vil skulle udføres fra såvel Energinet Forretningsservice A/S’ lokationer som fra Leverandørens, eller af Leverandøren udpeget tredjeparts, lokationer.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Leverandøren skal levere tilrådighedsstillelse, drift, support, vedligehold og transformation af datacentre, infrastruktur, netværk, SAP Basis ydelsen til Ordregivers SAP løsninger samt standardapplikationer som samlet sikrer effektiv og stabil afvikling af Ordregivers applikationer. Infrastrukturdrift- og vedligehold omfatter blandt andet, men ikke begrænset til, etablering, opsætning, housing, drift og vedligehold af den nødvendige hardware, infrastrukturkomponenter, samtlige miljøer, sikkerhedsydelser, batchjobs, backupinfrastruktur og -kapacitet, storagekapacitet, basisprogrammel, data, applikationer, integration med andre af Kundens eller tredjemands systemer mv, der samlet set sikrer afvikling af Ordregivers applikationer. Leverandøren skal i nødvendigt omfang overtage og drive infrastrukturen i Ordregivers datacenter. Grundet Energinets særlige rolle i samfundet, skal dele af infrastrukturen driftes af Leverandøren, ud af Ordregivers datacentre eller en af Ordregiver angivet lokation. Leverandørens vedligeholdelse af datacentrene og infrastrukturen skal samlet sikre afvikling af Ordregiver applikationer, og omfatter, men er ikke begrænset til den løbende vedligeholdelse af infrastrukturen, herunder bl.a. i form af software-/hardwareopdateringer, etablering af nye miljøer, løbende modernisering og optimering samt forebyggende vedligeholdelse, som samlet sikrer, at applikationer kan drives i overensstemmelse med Kontraktens krav. Leverandøren skal levere applikationsdrift og -vedligehold af Ordregivers applikationer herunder programmer, funktioner, databaser, grænseflader mv., samt integrationer applikationer imellem og med andre af Ordregivers eller tredjemands systemer og med den underliggende infrastruktur, der samlet set sikrer afvikling af applikationer samt dataudveksling med andre systemer. Applikationsvedligeholdelsesydelserne omfatter, men er ikke begrænset til monitorering og implementering af relevante softwareopdateringer i form af versioner, releases, patches, service packs og sikkerhedsopdateringer og løbende orientering af Kunden om nye softwareopdateringer, løbende håndtering af fejlfinding og -afhjælpning af konstaterede fejl i applikationerne samt præventiv vedligeholdelse. Herudover omfatter ydelsen bl.a. optimering af Ordregivers applikationer både i relation til performance, kapacitetsforbrug og sikkerhed og sikring af, at applikationer og deres grænseflader, såvel eksterne som interne, ikke påvirkes negativt eller uhensigtsmæssigt af applikationsvedligeholdelsen. SAP-basisydelserne omfatter, men er ikke begrænset til, drift og vedligehold af SAP-platformen herunder SAP BO/BW, SAP Autorisation, SAP Governance, Release Management, SAP Solution Manager bl.a. til monitorering, transportstyring og vedligeholdelsesstyring af SAP versioner. Netværksydelserne omfatter drift og vedligehold af dele af Ordregivers netværk inklusive core datacenter eks. firewall, load balancers, forskellige netværksappliances, top-of-rack switches m.v. og geografisk distribuerede LAN og WLAN eks. access punkter og switches. Ydelserne omfatter management af netværket, herunder administration eks. QoS og klient autorisering, konfiguration-, release-, capacity- og change management, sikkerhed og overvågning. Ligeledes er omfattet administration af adgang til gæstenet. Leverandørens ydelser omfatter herudover transformation af ydelserne gennem proaktiv identificering af tværgående optimeringsmuligheder, som kan forbedre kvaliteten af Leverandørens ydelser eller reducere omkostningerne, eks. ved at optimere ydelser, så de kan leveres med stor skalerbarhed og elasticitet eks. som cloud- eller as-a-service leverancemodeller.

Kontrakten indeholder tillige et rammeaftalelignende element, idet kontrakten vil indeholde vilkår om, at Leverandøren på Kundens anmodning skal levere standardbestillingsydelser og konsulentydelser til løsning af opgaver, der er relateret til de af Kontrakten omfattede applikationer og ydelser.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 000 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 60
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Energinet Forretningsservice A/S kan forlænge kontrakten med 3 x 12 måneder med 12 måneder ad gangen.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Hvis mere end tre (3) ansøgere opfylder de fastsatte mindstekrav, jf. sektion III, vil Ordregiver prækvalificere de tre (3) bedst egnede ansøgere, som herefter opfordres til at afgive tilbud. Udvælgelsen af de bedst egnede ansøgere sker på baggrund af de fremsendte referencer, herunder i hvilket omfang disse vurderes at være tilsvarende den udbudte opgave, jf. afsnit II.2.4. Antallet af referencer er ikke afgørende alene, idet der lægges vægt på de enkelte referencers konkrete indhold, relevans og sammenlignelighed med den udbudte opgave og dennes omfang og formål, hvor der særligt vil blive lagt vægt på, at ansøger har erfaring med:

- It-drift omfattende serverdrift, storagekapacitet, netværk, backup, databaser, middleware og operativsystem m.v.,

- Overtagelse af datacenterdrift fra kunde,

- Drift og vedligehold af forsyningskritisk infrastruktur,

- Erfaring med cloud-ydelser,

- Transformation af it-infrastrukturdrift og vedligehold.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Dette er et udbud som gennemføres efter proceduren konkurrencepræget dialog. Med undtagelse af grundlæggende elementer kan der, som konsekvens heraf, ske ændringer til udbudsmaterialet og dets indhold som en del af dialogfasen.Svar på spørgsmål stillet ifm. prækvalifikationsfasen vil blive offentliggjort i EU-Supply på link: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=236731&B=ENERGINET

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ansøger skal som en del af sin anmodning om prækvalifikation aflevere et »fælles europæisk udbudsdokument« (også kaldet »ESPD«), hvori ansøger skal afgive erklæringer om følgende forhold:

— Hvorvidt ansøgeren er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135, stk. 1-3 (obligatoriske udelukkelsesgrunde om deltagelse i kriminel organisation, bestikkelse, svig, terrorhandlinger, hvidvaskning, børnearbejde, ubetalt forfalden gæld mv.), og

— Hvorvidt ansøgeren er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 136 (obligatoriske udelukkelsesgrunde om interessekonflikter, konkurrencefordrejning, groft urigtige oplysninger mv.), og

— Hvorvidt ansøgeren er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 (vedrører konkurs, insolvens- eller likvidationsbehandling, rekonstruktion, indstillet erhvervsvirksomhed og lignende situationer).

Ved sammenslutninger af ansøgere (konsortium) skal hver enkelt deltager i sammenslutningen vedlægge et særskilt ESPD som omfatter ovennævnte erklæringer.

Hvis ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske/finansielle formåen og/eller teknisk/faglige formåen (f.eks. underleverandører eller enheder inden for samme koncern, herunder moder-, søster- eller datterselskaber), skal hver enkelt af disse enheder vedlægge et særskilt ESPD som omfatter ovennævnte erklæringer.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøgeren skal bekræfte den økonomiske formåen I ESPD del IV.B »Finansielle nøgletal« med information i relation til følgende økonomiske nøgletal:

1) Soliditetsgrad i det seneste disponible regnskab: (Egenkapital / Samlet balancesum);

2) Samlet omsætning i de seneste tre (3) disponible regnskaber.

Hvis ansøgeren baserer sig på en eller flere enheders kapacitet (f.eks. et moderselskab eller søsterselskab eller en underleverandør) eller er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal information vedrørende ESPD del IV.B tillige angives i et separat ESPD for hver af disse enheder, jf. afsnit VI.3 ”Yderligere oplysninger”.

Vær opmærksom på, at der vil blive krævet solidarisk hæftelse, dvs. at ansøgeren og den enhed denne baserer sig på skal hæfte solidarisk for kontraktens gennemførelse.

(Ad soliditetsgrad: Ved anmodninger fra konsortier og anvendelse af underleverandører (som støttende enheder): Såfremt der ansøges som konsortium, eller ansøger baserer sig på andre økonomiske aktørers økonomiske og finansielle formåen (støttende enheder), skal sammenslutningen eller ansøger og de støttende enheder i fællesskab opfylde kravet til soliditetsgrad.

(Ad samlet omsætning: Ved anmodninger fra konsortier og anvendelse af underleverandører (som støttende enheder): Såfremt virksomheden baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som virksomhedens og disse andre enheders samlede omsætning i hvert af de seneste 3 seneste disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede omsætning i hvert af de seneste tre (3) disponible regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- Ad 1) Soliditetsgraden i det seneste disponible regnskab skal minimum være 15 pct.,

- Ad 2) Omsætningen hvert år fra de seneste tre (3) disponible regnskaber skal minimum være 200 000 000 DKK.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal i ESPD del IV.C: ”Teknisk og faglig formåen” vedlægge de op til fem (5) betydeligste sammenlignelige referencer, der er udført i løbet af de sidste tre (3) år. Med udført inden for de sidste tre (3) år menes, at referencerne ikke må være afsluttet tidligere, end den dato der nås, når der regnes 3 år baglæns fra datoen for aflevering af prækvalifikationsansøgning. Referencer ældre end dette vil ikke blive inddraget. Referencer der endnu ikke er endeligt færdiggjort kan inddrages i ansøgningen, men det skal i givet fald anføres, hvilke dele der endnu ikke er færdiggjort, og dette kan have betydning for udvælgelsen, jf. afsnit II.2.9.

Hver reference bør indeholde:

- En klar beskrivelse af leverancens karakteristika, jf. punkt II.1.5,

- En konkret beskrivelse af det faktisk udførte arbejde relateret til ydelserne beskrevet jf. punkt II.2.4,

- Ansøgerens rolle(r) i forbindelse med leverancens udførelse,

- Den samlede kontraktsum (hvis muligt),

- Angivelse af kontaktperson med tilknyttede kontaktoplysninger hos kunden (hvis muligt), og

- Dato for igangsættelse og endelig levering (dag, måned, år).

Mangler eller uklarheder i beskrivelsen af ovenstående kan have negativ betydning for udvælgelsen, jf. afsnit II.2.9. Opmærksomheden henledes på, at tekstboksen i ESPD del IV.C kan rumme mere tekst end hvad der er synligt, samt at det er muligt kopiere tekst ind i boksen.

Hvis ansøgeren baserer sig på en eller flere enheders referencer (f.eks. et moderselskab eller søsterselskab eller en underleverandør) eller hvis ansøger er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal information vedrørende ESPD del IV.C angives i et separat ESPD for hver af de deltagende enheder.

Referencelisten må ikke overstige de fem (5) mest sammenlignelige og relevante referencer. Hvis ansøgeren baserer sig på en eller flere enheders kapacitet (f.eks. et moderselskab eller søsterselskab eller en underleverandør) eller ansøger er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), vil det maksimale antal referencer, der skal indsendes, fortsat skulle respekteres og må således ikke overstige fem (5), når de lægges sammen. Såfremt referencelisten/referencelisterne inkluderer mere end fem (5) referencer, vil Ordregiver inddrage de fem (5) seneste referencer regnet fra datoen for endelig levering (referencer der endnu ikke er færdiggjort, vil i så fald ikke blive inkluderet). Den enkelte reference må maksimalt udgøre 11 000 tegn inkl. mellemrum og tekst i eventuelle illustrationer. Tegn, udover det angivne maksimum, vil der blive set bort fra.

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Ansøgeren skal indsende en udfyldt version af European Single Procurement Document (ESPD). Se venligst afsnit VI.3 ”Yderligere oplysninger” for informationer om håndteringen af ESPD. Ansøgningen skal afleveres via linket ”Elektronisk adgang til information” i afsnit I.1 i denne udbudsbekendtgørelse. Ansøgninger som ikke er afleveret i EU-Supply eller som modtages efter fristen vil som udgangspunkt ikke blive accepteret.

Ordregiveren forbeholder sig ret til at indhente supplerende, præciserende eller fuldstændiggørende oplysninger hos ansøger.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

Informationen vil fremgå af udbudsmaterialet.

III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

Informationen vil fremgå af udbudsmaterialet.

III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

Der stilles ikke krav til tilbudsgiverens retlige form.

Såfremt ansøgning og tilbud afgives af et konsortium, skal alle deltagere i konsortiet hæfte solidarisk for kontraktens opfyldelse, og der skal udpeges en konsortiedeltager, med hvem der kan indgås bindende aftale på konsortiets vegne.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Kontrakten vil skulle udføres fra såvel Energinet Forretningsservice A/S’ lokationer som fra Leverandørens eller af Leverandøren udpeget tredjeparts lokationer. Jf. i øvrigt pkt. VI.3. Det forventes, at kontrakten vil indeholde vilkår om, at Leverandørens datacenter er placeret i EU, og at databehandlingen foregår inden for EU.

Særlige vilkår for opfyldelse af Kontrakten omfattende sociale og etiske klausuler samt arbejdsklausul forventes at fremgå af udbudsmaterialet. Kontrakten forventes at indeholde vilkår om, at virksomheder, der i kontraktens løbetid indgår som en del af Ordregivers selskabsretlige enhed, ud fra rammerne af gældende lovgivning, vil kunne anvende kontrakten.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Konkurrencepræget dialog
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 03/05/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

Kontrakten forventes genudbudt 12-18 måneder forud for kontraktens ophør.

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Såfremt det ønskes at ansøge om deltagelse i denne udbudsproces, skal det tilhørende ESPD udfyldes. ESPD’et til denne udbudsproces kan findes i EU-Supply systemet. ESPD’et skal udfyldes i EU-Supply, hvorefter det afleveres via ”Min besvarelse”.

Bemærk venligst følgende:

— En ansøger, der deltager alene, men baserer sig på en eller flere andre enheders kapacitet (f.eks. et moderselskab eller søsterselskab eller en underleverandør), skal sikre, at der til ansøgningen vedlægges, såvel ansøgerens eget ESPD, samt et separat ESPD for hver af de enheder, som denne ønsker at basere sig på med en udfyldt del II: ”Oplysninger om den økonomiske aktør” og del III: ”Udelukkelsesgrunde” samt relevant information vedrørende del IV: ”Udvælgelseskriterier” og Del V: ”Begrænsning af antallet af kvalificerede ansøgere”. Det vedlagte ESPD fra disse andre enheder bør være behørigt udfyldt og underskrevet.

Herudover skal der i forbindelse med fremlæggelse af endelig dokumentation yderligere vedlægges dokumentation for disse enheders/underleverandørers forpligtelse i så henseende i form af støtteerklæring.

— Når grupper af økonomiske aktører, herunder midlertidige sammenslutninger, ansøger sammen, skal der for hver af de deltagende økonomiske aktører udfyldes et fuldt ESPD særskilt med de krævede oplysninger.

Herudover skal der i forbindelse med den endelige dokumentation yderligere vedlægges konsortieerklæring, hvormed parterne erklærer at udgøre et konsortium eller anden form for sammenslutning, som hæfter solidarisk, ubetinget og direkte for opfyldelse af den udbudte opgave.

— Der gøres opmærksom på at udbudsmaterialets kontraktvilkår, kravspecifikation og øvrige bilag til kontrakten vil kunne være genstand for drøftelser, ændring, præcisering og tilpasning i dialogfasen, så længe dette kan ske indenfor de udbudsretlige rammer,

— Kontrakten vil indeholde krav om overholdelse af de gældende persondataretlige regler samt EU‘s regler om beskyttelse af personoplysninger,

— Virksomhedsoverdragelsesloven (lovbekendtgørelse nr. 710 af 20.8.2002 om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse med senere ændringer) kan finde anvendelse i forbindelse med overdragelse af ansvaret for levering af de udbudte ydelser for så vidt angår medarbejdere, der umiddelbart før kontrakten indgåelse var beskæftiget med de udbudte ydelser hos Ordregiver. Der henvises i øvrigt til det beskrivende dokument,

— Ordregiver driver forsyningskritisk infrastruktur hvorfor Kontrakten vil indeholde skærpede krav til sikkerhed, herunder krav baseret på ISO27001. Leverandøren, dennes medarbejdere, eventuelle underleverandører og disses medarbejdere skal endvidere implementere og overholde de til enhver tid gældende krav til sikkerhed, som Ordregiver angiver i forbindelse med Kontraktens opfyldelse,

— Supplerende i forhold til pkt. II.2.3 oplyses det, at den forsyningskritiske infrastruktur skal driftes af Leverandøren fra en af Ordregiver angivet lokation ud fra det nærmere angivne i udbudsmaterialet,

— Adgang til - og drift af - dele af Ordregivers forsyningskritiske infrastruktur kræver, at Leverandørens personale og alle, der bistår Leverandøren med Kontraktens opfyldelse, herunder evt. underleverandører, skal sikkerhedsgodkendes til et niveau som krævet af Ordregiver. Denne sikkerhedsgodkendelse skal kunne opretholdes i Kontraktens løbetid. Sikkerhedsgodkendelse sker i henhold til cirkulære nr. 10338 af 17.12.2014 om sikkerhedsbeskyttelse af informationer af fælles interesse for landene i NATO eller EU, andre klassificerede informationer samt informationer af sikkerhedsmæssig beskyttelsesinteresse i øvrigt,

— Der gennemføres et orienteringsmøde fredag d. 12.4.2019, kl. 13:00 hos Energinet.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævntet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

En klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud inden 20 dage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret.

Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud:

1) Inden 45 dage fra dagen efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt;

2) Inden 30 dage fra dagen efter, at ordregiver har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, eller

3) Inden 6 måneder fra dagen efter, at ordregiver har underrettet tilbudsgiverne om, hvem ordregiveren vil indgå kontrakt med, hvis der er tale om en rammeaftale.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsen Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
02/04/2019

Send til en kollega

0.092