23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 070-165322
Offentliggjort
09.04.2019
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Frederikshavn Kommune

Opdateringer

Rettelse
(12.04.2019)

I.3
I stedet for:
https://www.ibinder.com/Binders/EnquiryManagement.aspx?id=624605&tid=4950042
Læses:
https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=bbgodbxfxx

Frederikshavn Kommunes EOJ system


Frederikshavn Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Frederikshavn Kommune
Rådhus Alle 100
Frederikshavn
9900
Danmark
Kontaktperson: Lars Kjær Kuhlmann
Telefon: +45 23862368
E-mail: lars@kucon.dk
NUTS-kode: DK031

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.frederikshavn.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/Binders/EnquiryManagement.aspx?id=624605&tid=4950042
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Frederikshavn Kommunes EOJ system

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Frederikshavn Kommune ønsker med dette udbud at anskaffe og implementere et fremtidssikret elektronisk omsorgsjournal system (EOJ-system) til understøttelse af en sammenhængende og helhedsorienteret indsats med borgeren i centrum inden for omsorgs-, sundheds- og socialområdet. Systemet ønskes leveret som en Software as a Service (SaaS) løsning, hvor Servicen inkluderer selve EOJ systemet, BI/Ledelsesinformation m.v.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 20 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72200000
72220000
72250000
72230000
72240000
72260000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK050
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Frederikshavn Kommune ønsker med dette udbud at anskaffe og implementere et fremtidssikret elektronisk omsorgsjournal system (EOJ-system) til understøttelse af en sammenhængende og helhedsorienteret indsats med borgeren i centrum inden for omsorgs-, sundheds- og socialområdet. Systemet ønskes leveret som en Software as a Service (SaaS) løsning, hvor Servicen inkluderer selve EOJ systemet, BI/Ledelsesinformation m.v.

Frederikshavn Kommunes forretningsmæssige mål er, at EOJ-systemet skal understøtte en sammenhængende og helhedsorienteret indsats med borgeren i centrum. EOJ-systemet skal:

- Sikre en høj faglig kvalitet i opgaveløsningen til gavn for borgeren,

- Understøtte effektivisering for derved at frigive tid til den borgernære indsats,

- Skabe en god brugeroplevelse ved at være enkelt, overskueligt og meningsfuldt at anvende,

- Understøtte med inddragelse af borgeren,

- Understøtte innovation og udvikling.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Funktionalitet og brugervenlighed / Vægtning: 25 %
Kvalitetskriterium - Navn: Use Cases / Vægtning: 25 %
Kvalitetskriterium - Navn: Drift og vedligehold / Vægtning: 15 %
Kvalitetskriterium - Navn: Test og implementering / Vægtning: 10 %
Pris - Vægtning: 25 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 20 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

2 x 24 måneder.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Blandt de prækvalifikationsansøgere, som opfylder ovenstående dokumentationskrav, udvælges på et objektivt og sagligt grundlag 3 ansøgere, som opfordres til at afgive indledende tilbud i forhandlingsfasen. Ansøger skal give oplysning om de 3 betydeligste sammenlignelige referencer, der er udført i løbet af de sidste 3 år regnet fra annonceringstidspunktet. Ansøger beskriver referencerne, tidspunktet for udførelse af referencerne, angivelse af kontaktperson for den pågældende kunde med telefonnummer og/eller emailadresse samt kontraktværdi for referencen.

Udvælgelsen sker på baggrund af indholdet i ansøgernes beskrivelser af referencerne, hvor Frederikshavn Kommune vil udvælge 3 ansøgere, som vurderes bedst egnede på baggrund af at have fremvist de mest sammenlignelige referencer ud fra den udbudte opgave. Frederikshavn Kommune vil vurdere hver reference på følgende punkter:

— Referencens beskrivelse af implementering og drift af applikation af en løsning inden for sundheds- og omsorgsområdet hos en offentlig myndighed,

— Referencens beskrivelse af teknisk og organisatorisk implementering af komplekse IT-løsninger i organisationer med mange brugere,

— Kontraktsummen, en kontraktsum der er minimum 3 000 000 DKK pr. år vil blive tillagt en positiv vurdering,

— Referencens grad af erfaring med drift og vedligeholdelse af en kompleks IT-løsning, og

— Referencens kunde, hvor kommunale myndigheds referencer vægtes som det mest positive.

Der kan maksimalt angives 3 referencer pr. ansøger, uanset om der er tale om en enkelt virksomhed, om ansøger baserer sig på en anden virksomheds formåen eller om der er tale om en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium). Såfremt der angives et antal referencer, der overstiger dette maksimum, vil der alene blive lagt vægt på de 3 første referencer.

Med sammenlignelige leverancer forstår Frederikshavn Kommune erfaring med teknisk og organisatorisk implementering af komplekse IT-løsninger hos offentlige myndigheder eller private organisationer med mange brugere, og med efterfølgende support, drift og vedligeholdelse.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ansøger skal i ESPD'ets del ll og III oplyse følgende:

— Ansøgers identitet samt generelle oplysninger om tilbudsgiver, jf. ESPD del ll, punkt A: Oplysninger om den økonomiske aktør,

— Ansøgers repræsentanter, jf. ESPD del ll, punkt B: Oplysninger om den økonomiske aktørs repræsentanter,

— Hvorvidt ansøger er omfattet af en af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, jf. ESPDdel lll, punkt A: Grunde vedrørende straffedomme,

— Hvorvidt ansøger er omfattet af en af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, jf. ESP Ddel III B: Grunde vedrørende betaling af skatter og afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger,

— Hvorvidt ansøger er omfattet af en af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 136 jf. ESPD del lll, punkt C: Grunde vedrørende insolvens, interessekonflikter eller forsømmelse i forbindelse med udøvelse af erhvervet,

— Hvorvidt ansøger er omfattet af en af følgende frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, jf. ESPD del lll, punkt C:

Nr. 2: Ansøgeren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomheder blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er hjemhørende.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

- Årsomsætning,

- Egenkapital,

- Ansvarsforsikring,

- Soliditetsgrad.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at:

— Ansøger har en samlet årsomsætning på 40 000 000 DKK i hvert af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår,

— Ansøger har en positiv egenkapital i hvert af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår,

— Ansøger har en gældende og gyldig erhvervsansvarsforsikring på min 10 000 000.

Soliditetsgrad på min 20% i de seneste 2 afsluttede og reviderede regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal opfylde følgende mindstekrav til teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143 (ESPD del IV, afsnit C, nr. 1b).

Oplysning om de 3 betydeligste sammenlignelige referencer, der er udført i løbet af de sidste 3 år. Ansøger beskriver referencerne, tidspunktet for udførelse af referencerne, angivelse af kontaktperson for den pågældende kunde med telefonnummer og/eller emailadresse samt kontraktværdi for referencen.

Med sammenlignelige leverancer forstår Frederikshavn Kommune erfaring med teknisk og organisatorisk implementering af komplekse IT-løsninger hos offentlige myndigheder eller private organisationer med mange brugere, og med efterfølgende drift og vedligeholdelse.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at ansøger kan påvise mindst én (1) relevant reference indenfor de seneste 3 år vedrørende Referenceområdet: Implementering og drift af applikationer inden for sundheds- og omsorgsområdet i den offentlige sektor i Danmark eller i et andet land med en tilsvarende sundheds- og omsorgssektor.

Der forventes en beskrivelse af den løste opgave, herunder ansøgers rolle i opgaven samt hvilke typer af egne specialister ansøger anvendte i opgaveløsningen, beskrivelse af teknisk og organisatorisk implementering samt beskrivelse af konkret og metodisk tilgang til opnåelse af høj grad af brugervenlighed for Kunden.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 06/05/2019
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 09/05/2019
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

Udbuddet gennemføres som udbud med forhandling. Ordregiver forebeholder sig ret til at antage det indledende tilbud. Processen for forhandling er nærmere beskrevet i udbudsbetingelserne.

Verifikation af ESPD'ets Del III — Udelukkelsesgrunde:

Hvis ansøger er fra Danmark fremlægges dokumentationen i form af en Serviceattest fra Erhvervsstyrelsen. Serviceattesten skal indeholde oplysninger fra Politiet (Kriminalregistret), hvorfor tilbudsgiver skal udfylde og underskrive en samtykkeerklæring, der skal uploades i forbindelse med bestillingen af Serviceattesten. For oplysninger om hvordan serviceattesten bestilles, henvises der til følgende hjemmesiden: https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/Anmod_om_serviceattest

Serviceattesten må maksimalt være 6 måneder gammel regnet fra fristen for fremsendelse af Serviceattesten, som fastsat af Ordregiver i Opfordringsskrivelsen.

Til orientering er behandlingstiden hos Erhvervsstyrelsen ca. 2 uger fra bestilling af Serviceattesten er modtaget.

Er ansøger ikke fra Danmark og udsteder ansøgers hjemland ikke de relevante certifikater eller dokumenter, eller dækker disse ikke alle de relevante tilfælde, kan de erstattes af en erklæring under ed. Anvendes edsaflæggelse ikke i det pågældende land, kan der i stedet anvendes en erklæring på tro og love.

Frederikshavn Kommune er berettiget, men ikke forpligtet, til at anmode ansøgeren om at supplere eller præcisere den modtagne dokumentation, jf. udbudslovens § 151, stk. 4.

Såfremt ansøger er et konsortium eller har baseret sin formåen på andre enheder/virksomheders ressourcer, skal der indsendes følgende som dokumentation:

— Hvis relevant en støtteerklæring, hvormed enheden erklærer at have stillet alle nødvendige ressourcer til rådighed for tilbudsgiver i forbindelse med nærværende udbud, såfremt erklæringen ikke er fremsendt i forbindelse med tilbudsafgivelsen,

— Hvis relevant en konsortieerklæring hvormed parterne erklærer at udgøre et konsortium eller anden form for sammenslutning, som hæfter solidarisk, ubetinget og direkte for opfyldelse af den udbudte opgave, samt bekræfter, at de hæfter solidarisk, ubetinget og direkte med et selskab, som efter kontrakttildeling måtte blive stiftet med henblik på udførelse af den tildelte opgave, såfremt erklæringen ikke er fremsendt i forbindelse med tilbudsafgivelsen.

Frederikshavn Kommune forbeholder sig ret til at anmode ansøgere om at godtgøre, at samme juridiske enheds deltagelse i flere ansøgninger medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige tilbudsgiveres tilbud.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Lov om Klagenævnet for Udbud (Lov nr. 492 af 12.5.2010 som ændret ved lov nr. 1556 af 21.12.2010, lov nr. 618 af 14.6.2011, lov nr. 1231 af 18.12.2012, lov nr. 511 af 27.5.2013) med efterfølgende ændringer jf. lov nr.1564 af 15.12.2015 (udbudsloven) fastsætter følgende klagefrister for EU-udbud, som ordregiver henholder sig til:

1) en virksomheds klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller denne lovs § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen;

2) Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

2.1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2.2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

2.3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4;

2.4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2300
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@erst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/04/2019

Send til en kollega

0.088