23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 073-172786
Offentliggjort
12.04.2019
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte

Vindere

(12.04.2019)
Komplex it A/S Øst
Lyskær 13B
2730 Herlev

Anskaffelse af mainframe til drift af SU-systemet


Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte
34590818
Bredgade 43
København
1260
Danmark
Kontaktperson: Dina Gelfer-Jørgensen
Telefon: +45 72319579
E-mail: dgj@ufm.dk
NUTS-kode: DK011

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.ufm.dk

I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Anskaffelse af mainframe til drift af SU-systemet

II.1.2) Hoved-CPV-kode
30211000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Styrelsen ønsker at indgå kontrakt om levering af en processor og tilhørende diske.

Styrelsen driver og udvikler en række systemer til administration af et antal studiestøtteordninger med SU-systemet som det største. Systemerne er egenudviklede og drives i dag af styrelsen selv i et mainframemiljø.

Mainframemiljøet består i dag af en IBM z114 (2818-M01), samt diske af type IBM DS8870(2423). Systemerne afvikles under operativsystem IBM zVSE 6.2.

Styrelsen ønsker en processor, der er bagudkompatibel, således at den er i stand til at afvikle styrelsens eksisterende systemer.

Processoren skal klargøres og tilkobles til eksisterende ydre enheder, og data skal migreres som en del af leverancen.

Formålet med kontrakten er at give styrelsen et opgraderet miljø med øget kapacitet, og som muliggør eventuel nødvendig kapacitetsudvidelse.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Laveste bud: 3 000 000.00 DKK / Højeste bud: 4 000 000.00 DKK taget i betragtning
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
30233100
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012
Hovedudførelsessted:

Asmussens Allé, Bygning 304, 2800 Kongens Lyngby

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Styrelsen ønsker at øge processor kapacitet til mindst 272 MIPS og en central storage på minimum 64 GB, samt mindst 12 TB tilgængelig disk kapacitet.

Disk og processor ønskes integreret i samme boks. Derfor ønsker styrelsen at indgå en aftale om anskaffelse af processor og diske af samme fabrikat, som udover, at de integreres optimalt i samme boks, også bliver installeret samtidig. Det for at sikre driftssikkerhed og driftsstabilitet.

Denne udvidelse sikrer, at styrelsen kan opretholde den tilfredsstillende svartider på de eksisterende systemer, og at den hardware-kapacitet, man råder over, er tilstrækkelig robust i forhold til den forventede belastning og udvidelse på systemerne i de kommende år.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Tildelingen af kontrakten er sket på baggrund af manglende konkurrence på grund af tekniske årsager.

Styrelsen anvender i dag operativsystemet z/VSE V6.2, hvorfor den indkøbte processor skal være i stand til at driftsafvikle det nuværende operativsystem. Operativsystemet kan kun afvikles på IBM mainframe System z.

IBM's produkter, til brug i Danmark, kan kun købes via én leverandør, IBM, hvis danske eneforhandler er Komplex It.

Se i øvrigt afsnit II.1.4 for en præcisering af styrelsens nuværende system.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
09/04/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Komplex it A/S Øst
29195897
Lyskær 13B
Herlev
2730
Danmark
Telefon: +45 20264279
E-mail: pp@komplex-it.dk
NUTS-kode: DK012

Internetadresse: https://komplex-it.dk/

Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 3 339 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk/

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/04/2019

Send til en kollega

0.099