23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 075-178306
Offentliggjort
16.04.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Erhvervsstyrelsen

Service, vedligeholdelse og mindre udviklingsopgaver på Erhvervsstyrelsens ProjektRapporteringsVærktøj(PRV)


Erhvervsstyrelsen

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Erhvervsstyrelsen
10150817
Vejlsøvej 29
Silkeborg
8600
Danmark
Kontaktperson: Betina Bredvig Villadsen
Telefon: +45 35291765
E-mail: bebrha@erst.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.erst.dk

Internetadresse for køberprofilen: www.regionalt.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=237750&B=KA
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=237750&B=KA
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Service, vedligeholdelse og mindre udviklingsopgaver på Erhvervsstyrelsens ProjektRapporteringsVærktøj(PRV)

Sagsnr.: 2019-1879
II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Erhvervsstyrelsen (ERST) varetager som forvaltningsmyndighed administrationen af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (Regionalfonden) og Den Europæiske Socialfond (Socialfonden) i Danmark.

PRV er projekternes indgang (portal) til Erhvervsstyrelsen hvorigennem projekterne foretager dataregistreringer vedr. deres projekter, samt får beregnet og aflægger regnskab.

Der udbydes en rammeaftale med én leverandør, der skal forestå service, vedligeholdelse samt mindre udviklingsopgaver i relation hertil.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 5 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72000000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Erhvervsstyrelsen udbyder hermed i medfør af udbudsloven, jf. lov nr. 1564 af 15.12.2015, og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2014/24/EU af 26.2.2014, kontrakt om service, vedligeholdelse og mindre udviklingsopgaver på Erhvervsstyrelsens ProjektRapporteringsVærktøj (PRV) til projekter med tilskud fra Den Europæiske Regionalfond, Den Europæiske Socialfond og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Erhvervsstyrelsen (ERST) varetager som forvaltningsmyndighed administrationen af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (Regionalfonden) og Den Europæiske Socialfond (Socialfonden) i Danmark.

PRV er projekternes indgang (portal) til Erhvervsstyrelsen hvorigennem projekterne foretager dataregistreringer vedr. deres projekter, samt får beregnet og aflægger regnskab.

Der udbydes en rammeaftale med én leverandør, der skal forestå service, vedligeholdelse samt mindre udviklingsopgaver i relation til:

- Løsning af identificerede fejl opstået i produktionsmiljøet – både egentlige datarettelser og systemfejl,

- Bistand ifm. gennemførelse af idriftsættelse af ny PRV-funktionalitet i Erhvervsstyrelsens produktionsmiljø,

- Systemoptimering og performanceforøgelse,

- Udvikling af ny funktionalitet, samt forbedring af eksisterende, efter beskrivelse og prioritering fra Erhvervsstyrelsen.

Kontaktens størrelse forventes at blive 5-6 000 000 DKK over de 4 år kontrakten indgås for.

Dette er estimeret på baggrund af tidligere priser på service og vedligeholdelse, samt forventningerne til udviklingsopgaverne de kommende år.

Der henvises i øvrigt til kravspecifikationen for oplysninger om indholdet af opgaven.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

Der er tale om kontrakt vedr. service vedligeholdelse af PRV, som er et afrapporteringsværktøj for projektet støttet af Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. Kontrakten finansieres bl.a. via EU-midler til Teknisk Assistance af disse fonde.

II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Oplysninger vedrørende dette punkt skal angives i Det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD), jf. punkt 4.1.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- dokumentation for at tilbudsgiver har en erhvervsansvarsforsikring med en dækningssum på mindst 2 000 000 DKK,

- en erklæring om at tilbudsgiver i de seneste 3 disponible regnskabsår har haft en gennemsnitlig omsætning for leverancer sammenlignelige med leverancer under denne kontrakt på minimum 3 000 000 DKK afhængigt af hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed.

Såfremt tilbudsgiver ikke kan fremlægge den krævede dokumentation, skal tilbudsgiver søge sin økonomiske og finansielle egnethed godtgjort på anden vis ved at fremsende dertil egnede dokumenter. Tilbudsgiver skal i givet fald henvise til det forhold, som tilbudsgiver påberåber sig som gyldig grund for ikke at kunne fremlægge det efterspurgte materiale.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Oplysninger under dette punkt skal angives i Det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD), jf. punkt 4.1.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- En liste over de 5 betydeligste leverancer der er leveret baseret på samme eller tilsvarende teknologiske platform som PRV-systemet er baseret på eller betydeligste leverancer af et tilsvarende system, der er udført i løbet af de sidste 3 år, afhængigt af hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed.

Der er et mindstekrav, at tilbudsgiver inden for de sidste 3 år har erfaring med at foretage mindst én leverance af samme type, som den udbudte opgave.

Erhvervsstyrelsen ser gerne, at ovennævnte liste over de betydeligste leverancer for hver enkelt leverance indeholder en kort beskrivelse af: leverancens indhold, den rolle, som tilbudsgiver har haft i forbindelse med leverancen, modtager, beløb samt tidspunkter for leverancens udførelse.

Såfremt tilbudsgiver ikke kan fremlægge den krævede dokumentation, skal tilbudsgiver søge sin tekniske og faglige formåen godtgjort på anden vis ved at fremsende dertil egnede dokumenter. Tilbudsgiver skal i givet fald henvise til det forhold, som tilbudsgiver påberåber sig som gyldig grund for ikke at kunne fremlægge det efterspurgte materiale.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 14/05/2019
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 15/05/2019
Tidspunkt: 09:00
Sted:

Erhvervsstyrelsen Silkeborg

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der må ikke være personer til stede under åbning af bud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/04/2019

Send til en kollega

0.081