23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 087-209781
Offentliggjort
06.05.2019
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Vindere

Project Arrangement to the ISS-MoU on the JCCM for the Leo 2 MBT weapon system and the JCB for 120 mm TMAS

(06.05.2019)
Federal Ministry of Defense of the Federal Republic of Germany
Koblenz

Project Arrangement to the ISS-MoU on the JCCM for the Leo 2 MBT weapon system and the JCB for 120 mm TMAS


Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2009/81/EF

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
Lautrupbjerg 1-5
Ballerup
2750
Danmark
Kontaktperson: Specialkonsulent Cecilie Langberg Jessen
Telefon: +45 72814258
E-mail: fmi-ja-s118@mil.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.fmi.dk

I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Project Arrangement to the ISS-MoU on the JCCM for the Leo 2 MBT weapon system and the JCB for 120 mm TMAS

Sagsnr.: 4600003900/4600003882
II.1.2) Hoved-CPV-kode
75000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Indgåelse af en international samarbejdsoverenskomst med Tyskland om levering af vedligeholdelse af den fælles del af dokumentations- og konfigurationsstyring for LEO2-kampvogne (systemhusaftale). Samarbejdet omfatter endvidere udvikling af nye løsninger til forbedring af systemet.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 5 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
48000000
73000000
35000000
72000000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DE
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Det danske forsvarsministerium ønsker at indgå en ny samarbejdsaftale (Project Arrangement) med det tyske forsvarsministerium angående arbejdsgruppen "Leopard 2 In Service Use Working Group", der løbende arbejder på tiltag for at vedligeholde og opretholde kapaciteten af LEO2-kampvogne og samarbejdet i henhold til JCB-chartret ("Joint Configuration Board Charter - international aftale vedr. konfigurationsstyring af 120 mm Tank Main Armament System, samarbejde om fælles ammunition til kampvognsflåden). Aftalen regulerer planlægning og gennemførelse af ændringer og modifikationer til LEO2-kampvognene samt det fortsatte samarbejde vedrørende fælles ammunition. Det tyske forsvarsministerium har indgået en systemhusaftale med Krauss-Maffei Wegmann (KMW), som oprindeligt har udviklet og produceret LEO2-kampvognene. KMW er således systemhus for den tyske stat og udfører alle brugergruppens fælles vedligeholdelses- og udviklingsopgaver. Det tyske forsvarsministerium ejer rettighederne til al dokumentation, der ikke vedrører særlige danske modifikationer, mens KWB ejer rettighederne til den danske modifikation.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • årsager, der vedrører beskyttelse af enerettigheder, herunder intellektuelle ejendomsrettigheder
Forklaring:

FMI vil foretage anskaffelsen som en government-to-government aftale med det tyske forsvarsministerium. Anskaffelsen vedrører tjenesteydelser direkte tilknyttet militært udstyr. Kontrakter, som en regering tildeler en anden regering vedrørende sådanne ydelser, er undtaget fra forsvarsdirektivets anvendelsesområde, jf. direktivets artikel 13, litra f.

Efter FMI’s vurdering kan disse ydelser kun anskaffes gennem det tyske forsvarsministerium på grund af tekniske årsager og beskyttelse af eksklusive rettigheder. Dette skyldes LEO2-kampvognene udgør et særdeles komplekst våbensystem med en flerhed af særdeles komplekse tekniske systemer, som integrerer med hinanden. Det danske forsvar har alene rettigheder til meget begrænsede dele af den samlede tekniske dokumentation, idet dokumentation er ejet af enten det tyske forsvarsministerium eller Krauss-Maffei Wegman, der reelt leverer ydelserne forbundet med opdateringer og vedligeholdelse af LEO2-kampvognsflåden og våbensystemet.

FMI vurderer derfor, at betingelserne i forsvarsdirektivets artikel 28, stk. 1, litra e, for at anvende udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse, er opfyldt.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Kontraktnr.: 4600003900/4600003882
Betegnelse:

Project Arrangement to the ISS-MoU on the JCCM for the Leo 2 MBT weapon system and the JCB for 120 mm TMAS

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
02/05/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Federal Ministry of Defense of the Federal Republic of Germany
Koblenz
Tyskland
NUTS-kode: DE
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 5 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise
Kontrakten/delkontrakten/koncessionen forventes at ville blive givet i underentreprise
Værdi eller andel af kontrakten, der sandsynligvis vil blive givet i underentreprise til tredjemand
Værdi eksklusive moms: 5 000 000.00 DKK
Andel: 100 %

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Datoen angivet i bekendtgørelsens pkt. V.2.1) er datoen for beslutningen om at tildele samarbejdsaftalen direkte og ikke datoen for samarbejdsaftalens indgåelse. Samarbejdsaftalen vil ikke blive indgået/underskrevet, før udløbet af en periode på 10 dage fra offentliggørelse af denne bekendtgørelse, jf. yderligere pkt. VI.4.3).

Værdien angivet i pkt. II.1.7) og V.2.4) er den estimerede værdi af samarbejdsaftalen, og er således ikke udtryk for samarbejdsaftalens endelige værdi, ligesom FMI ikke herved har forpligtet sig til at foretage anskaffelser svarende til denne værdi.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: nh@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

FMI følger proceduren i klagenævnslovens § 4 (lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud, tilgængelig på www.retsinformation.dk). Samarbejdsaftalen vil ikke blive indgået før efter udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort, jf. klagenævnslovens § 4, stk. 1, nr. 2.

I henhold til klagenævnslovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsreglerne har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, i tilfælde hvor en ordregiver har fulgt proceduren i § 4, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakten, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i den nævnte periode, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

Kontaktoplysning til Klagenævnet for Udbud er angivet i pkt. VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på hjemmesiden angivet i pkt. VI.4.1).

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
02/05/2019

Send til en kollega

0.047